AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2015 a 31/03/2015, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/03/2015
10:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala de Juntes
OD: 1- Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 682/15, de mecenatge esportiu i els seus incentius fiscals a les Illes Balears. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 2281/15 (ajornada mitjançant l'escrit RGE núm. 2626/15), 2285/15, 2291/15, 2282/15, 2294/15, 2277/15, 2287/15, 2289/15, 2290/15, 2286/15 (ajornada mitjançant l'escrit RGE núm. 2626/15), 2288/15, 2279/15, 2546/15 (presentada en substitució de la 2280/15), 2283/15, 2284/15, 2278/15, 2295/15 i 2292/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 610/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'hisenda i pressuposts. III.- Moció RGE núm. 2123/15, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a lluita contra la corrupció. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 2545/14. IV.- Proposicions no de llei: 1.- RGE núm. 6118/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a favor d'un referèndum per triar el model d'estat entre república i monarquia. 2.- RGE núm. 8876/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a acció de control al Govern.
DIMECRES
04/03/2015
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Proposició de llei RGE núm. 156/15, del Grup Parlamentari Popular, de bona administració, transparència i bon govern. OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:Punt únic.- Preguntes, de la Sra. Fina Santiago.RGE núm. 4416,relativa a operació osteocondritis a Hospital Inca(IV), RGE núm.4417 a 4420,relatives a llista d'espera quirúrgica traumatologia Hospitals d'Inca, Manacor,Son Espases i Son Llàtzer, RGE núm.4422,relativa a operació osteocondritis Hospital Inca (IV), RGE núm.4429, relativa a intervenció quirúrgica per infecció Hospital Can Misses.RGE núm.4432,relativa a infeccions lligades a intervenció quirúrgica Hospital Manacor. RGE núm.4676 a 4679,relatives a pensionistes i medicaments.RGE núm. 5073 a 5078,relatives a compatibilitats Hospitals Son Espases,Inca,Manacor,Son Llàtzer,Can Misses i Mateu Orfila.RGE núm. 5728,relativa a metge preventista Hospital Son Espases.RGE núm. 5999 a 6006, relatives a nounats Hospitals d'Inca, Son Espases i Manacor.RGE núm.6007,relativa a servei de guàrdia a urgències pediatria Hospital d'Inca. RGE núm. 11564 a 11567,del Sr. Vicenç Thomàs,relatives a prescripcions medicaments antiretrovirals per infecció VIH/SIDA,(I),(II),(III)i (IV),RGE núm. 11568 i 11569,relatives a analítiques per determinar una infecció de VIH/SIDA (I)i (II).RGE núm. 11570 a 11573,relatives a activitats programes prevenció infecció VIH/SIDA,(I),(II),(III)i(IV).RGE núm. 11890,relativa a abonament productivitats variables (I).RGE núm. 11891, relativa a lloc de treball directius i gestió i RGE núm.11892/14,relativa a abonament productivitats variables (II).
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Preguntes, totes de la Sra. Barceló i Martí, RGE núm. 9024/14, relativa a funcionament dels escorxadors a les Illes (I); RGE núm. 9025/14, relativa a funcionament dels escorxadors a les Illes (II); i RGE núm. 9026/14, relativa a expedients a la Comissió Balear de Medi Ambient.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
05/03/2015
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Preguntes de la diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentai MÉS, RGE núm. 4822 a 4826/14, relatives a seguiment de la llengua blava; RGE núm.4828 a 4831/14, relatives a explotacions investigades;RGE núm.4843 a 4847/14, relatives a analítiques referents a la malaltia de les vaques boges. Preguntes de la diputada Sra.Joana Barcelo i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 8643 a 8648/14, relatives a formació amb compromís de contractació; RGE núm.8649 a 8656/14, relatives a intermediació; RGE núm.8660/14, relativa a recursos del Programa de Garantia Juvenil; RGE núm.8661/14, relativa a finançament del Programa de Garantia Juvenil; RGE núm. 9222 i 9225 a 9232/14, relatives a treball a temps parcial; RGE núm. 9260 i 9262 a 9266/14, relatives treball fix discontinu; RGE núm. 9267 a 9271/14, relatives a pla Prepara; RGE núm. 10136/14, relativa al servei d'orientació laboral;RGE núm.10137 i 10138/14, relatives a servei d'intermediació laboral;RGE núm. 10139/14, relativa a servei d'orientació i RGE núm. 10510 a 10513/14, relatives a dades laborals.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1-Admissió a tràmit de les propostes de conclusions que s'hagin presentat. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes de la Sra. Fina Santiago RGE núm. 7255/14, relativa a programa Proper; 7256/14, relativa a programa Proper (II); 7298/14, relativa a Son Güells; 7299, relativa a Son Güells (II), 9148/14, relativa a elaboració dels PIA; 9149/14, relativa a PIA, ajudes econòmiques 2014; 9150/14, relativa a PIA, ajudes econòmiques 2013; 9158/14, relativa a PIA, prestació d'ajuda a domicili 2014; 9160/14, relativa a PIA, prestació d'ajuda a domicili 2013; 11457/14, relativa a copagament servei d'ajuda a domicili dependència 2014; 11458/14, relativa a PIAS- servei d'ajuda a domicili de gener a octubre de 2014; 11459/14, relativa a PIAS- ajuda econòmica de dependència- de gener a octubre de 2014; 11460/14, relativa a PIAS Palma- Servei d'ajuda a domicili per dependència- pendents; 11461/14, relativa a PIAS Mallorca- Servei d'ajuda a domicili per dependència- pendents; 11462/14, relativa a PIAS Menorca- servei d'ajuda a domicili per dependència- pendents; 11463/14, relativa a PIAS Eivissa- servei d'ajuda a domicili per dependència- pendents, i 11464/14, relativa a PIAS Formentera- Servei d'ajuda a domicili per dependència- pendents.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
09/03/2015
09:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 682/15, pel qual es regula el mecenatge esportiu i s'estableixen mesures tributàries. OD: 1- Constitució de la Ponència. 2- Nomenament de coordinador/a. 3- Redacció informe.
11:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar les propostes de conclusions derivades de la feina realitzada al sí de la Comissió: RGE núm. 2828/15, del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm. 2829/15, del Grup Parlamentari MÉS; i RGE núm. 2830/15, del Grup Parlamentari Popular.
DIMARTS
10/03/2015
08:55 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes:RGE núm. 2281/15 (ajornada a la sessió anterior),RGE núm. 2286/15 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 2662/15, RGE núm. 2664/15, RGE núm. 2668/15, RGE núm. 2670/15 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 2773/15), RGE núm. 2665/15, RGE núm. 2666/15 (ajornada mitjançant l'escrit RGE núm. 2850/15), RGE núm. 2658/15, RGE núm. 2659/15, RGE núm. 2661/15, RGE núm. 2669/15, RGE núm. 2656/15, RGE núm. 2657/15, RGE núm. 2660/15, RGE núm. 2663/15, RGE núm. 2671/15 i RGE núm. 2667/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 625/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa de protecció per l'atur a les Illes Balears. III.- Moció RGE núm. 2496/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'atenció sanitària a les Illes Balears. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 1696/15. IV.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. V.- Debat i votació del dictamen de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, del Projecte de llei RGE núm. 11899/14, pel qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries. VI.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 1410/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no adscrits, de drets i garanties de la persona en el procés de morir. VII.- Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 1410/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no adscrits de drets i garanties de la persona en el procés de morir. VIII.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2200/15, presentada pels Grup Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i pels diputats no adscrits, per la qual s'estableix el marc regulador dels processos d'autonomia personal de menors que han estat sotmesos a una mesura de protecció o reforma. IX.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 210/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa proposta de modificació de l'article 21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
DIMECRES
11/03/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Proposició de llei RGE núm. 156/15, del Grup Parlamentari Popular, de bona administració, transparència i bon govern. OD: Redacció informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic.Preguntes,totes de la Sra. Fina Santiago.RGE núm. 11454/14, relativa a edat de prevenció càncer de mama 2011,2012,2013 i 2014.RGE núm. 11490/14, relativa a població femenina per citologia preventiva 2010,2011,2012 i 2013.RGE núm. 11491/14, relativa a renúncia d'ús d'edificis (a salut).RGE núm. 11492/14, relativa a renúncia d'ús d'edificis (a salut)(II).RGE núm. 11582/14, relativa a defunció per càncer de pròstata 2013.RGE núm. 11583/14, relativa a defuncions per càncer de cèrvix 2013 i RGE núm. 11584/14, relativa a defuncions per càncer de mama 2013 .
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1039/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la transparència d'autorització de sondejos petrolífers dins el territori espanyol, i RGE núm. 1306/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions davant el maltractament de cetacis.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
12/03/2015
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Continuació amb les preguntes de la diputada Sra. Joana Barceló i Martí, del Grup Paramentari Socialista, RGE núm. 9222 i 9225 a 9232/14, relatives a treball a temps parcial; RGE núm. 9260 i 9262 a 9266/14, relatives treball fix discontinu; RGE núm. 9267 a 9271/14, relatives a pla Prepara; RGE núm. 10136/14, relativa al servei d'orientació laboral;RGE núm.10137 i 10138/14, relatives a servei d'intermediació laboral;RGE núm. 10139/14, relativa a servei d'orientació i RGE núm. 10510 a 10513/14, relatives a dades laborals.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD:1.Qualificar les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes de la Sra. Rita i Larrucea RGE núm. 3841/14, relativa a alumnat estranger (3); 3842/14, relativa a alumnat estranger (4); 3843/14, relativa a alumnat estranger (5); 3844/14, relativa a alumnat estranger (6); 3845/14, relativa a alumnat estranger (7); 3846/14, relativa a alumnat estranger (8); 3847/14, relativa a alumnat estranger (9); 3849/14, relativa a alumnat estranger (11); 3850/14, relativa a alumnat estranger (12); 3851/14, relativa a alumnat estranger (1); 3852/14, relativa a alumnat estranger (2); 9910/14, relativa a convenis amb el Ministeri d'Educació; 9961/14, relativa a Pla Educa (I); 9962/14, relativa a Pla Educa (II), i 9963/14, relativa a Pla Educa (III). 2- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 682/15, pel qual es regula el mecenatge esportiu i s'estableixen mesures tributàries.
16:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
17/03/2015
08:45 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificació de les esmenes que s'hagin presentat a la Proposició de llei RGE núm. 2200/15, presentada pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i Més i pels diputats no adscrits, per la qual s'estableix el marc regulador dels processos d'autonomia personal de menors que han estat sotmesos a una mesura de protecció o reforma.
08:50 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 2993/15 (presentada en substitució de la RGE núm. 2666/15), 2916/15, 2918/15, 2904/15, 2920/15,2911/15, 2908/15, 2921/15, 2903/15, 2905/15, 2907/15, 2917/15, 2901/15, 2900/15, 2902/15, 2906/15, 2909/15, 2910/15 i 2919/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 634/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern en regeneració democràtica. III.- Moció RGE núm. 2848/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'hisenda i pressuposts (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 610/15). IV.- Proposicions no de llei: 1.- RGE núm. 1329/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació del Reglament del Parlament per a una major transparència i participació. 2.- RGE núm. 1805/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda al Consell Insular de Menorca per fer front a la sentència comdemnatòria. V.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2547/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, i MÉS i pels diputats no adscrits, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. VI.- Debat i votació de les conclusions elaborades per la Comissió no permanent d'investigació sobre tot el relacionat amb la selecció dels terrenys, l'adjudicació de les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el modificat i els complementaris relacionats amb aquesta infraestructura hospitalària, la dotació d'equipaments, la posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la posada en funcionament de l'hospital de referència de Son Espases.
14:05 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Admetre a tràmit i qualificar les esmenes que s'hagin presentat a la proposta RGE núm. 210/13, de modificació de l'article 21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,presentada pel Grup Parlamentari Més.
14:10 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala de Juntes
En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària.
DIMECRES
18/03/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1039/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la transparència d'autorització de sondejos petrolífers dins el territori espanyol; i RGE núm. 2101/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reserva marina a Sa Dragonera.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
19/03/2015
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes: RGE Núm. 2939/15, de la Sra. María Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa 'La prostitució en els carrers de Palma';RGE Núm. 2943/15, del Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a servei públic; RGE Núm. 2955/15, del Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a liquidació del pressupost de l'exercici 2014; RGE Núm. 2957/15, del , Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució dels continguts d'IB3 a través de les noves plataformes d'internet; RGE Núm. 2958/15, del Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'actuació per a l'any 2015; RGE Núm. 2940/15, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comisión nacional de los mercados y la competencia. RGE Núm. 2941/15, del diputat, Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència; RGE Núm. 2942/15, del Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris d'informació; RGE Núm. 2954/15, del Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències primers mesos de 2015; RGE Núm. 2956/15, del Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya de responsabilitat corporativa 'Tots donam una mà'; RGE Núm. 2959/15, del Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presència de la cultura a IB3 ràdio; RGE Núm. 2960/15, del Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes de celebració del 10è aniversari d'IB3.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1628/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa energètica i protecció dels consumidors vulnerables, i RGE núm. 1760/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Can Gazà.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes de la Sra. Rita i Larrucea RGE núm. 3841/14, relativa a alumnat estranger (3); 3842/14, relativa a alumnat estranger (4); 3843/14, relativa a alumnat estranger (5); 3844/14, relativa a alumnat estranger (6); 3845/14, relativa a alumnat estranger (7); 3846/14, relativa a alumnat estranger (8); 3847/14, relativa a alumnat estranger (9); 3849/14, relativa a alumnat estranger (11); 3850/14, relativa a alumnat estranger (12); 3851/14, relativa a alumnat estranger (1); 3852/14, relativa a alumnat estranger (2); 9010/14, relativa a convenis amb el Ministeri d'Educació; 9961/14, relativa a Pla Educa (I); 9962/14, relativa a Pla Educa (II), i 9963/14, relativa a Pla Educa (III). 2- Proposició no de llei RGE núm. 2150/15, del Grups Parlamentaris Socialista i Més, relativa a recuperació filosofia en el currículum d'ESO i batxillerat (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 2195/15). 3- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2854/15, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita la modificació del pla de treball de la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri convenient.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
24/03/2015
08:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala de Juntes
 
08:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 3037/15, 3030/15, 3024/15, 3027/15, 3035/15, 3038/15, 3039/15, 3042/15, 3026/15, 3028/15, 3031/15, 3036/15, 3032/15, 3025/15,3029/15, 3033/15, 3034/15 i 3040/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 632/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de prestacions socials. III.- Moció RGE núm. 2989/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa de protecció per l'atur a les Illes Balears (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 625/15). IV.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears. V.- Debat i votació del dictamen de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Projecte de llei RGE núm. 682/15, pel qual es regula el mecenatge esportiu i s'estableixen mesures tributàries. VI.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 2200/15, presentada pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i pels diputats no adscrits, per la qual s'estableix el marc regulador dels processos d'autonomia personal de menors que han estat sotmesos a una mesura de protecció o reforma. VII.- Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 2200/15, presentada pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i pels diputats no adscrits, per la qual s'estableix el marc regulador dels processos d'autonomia personal de menors que han estat sotmesos a una mesura de protecció o reforma. VIII.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 2547/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no adscrits, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. IX.- Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 2547/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no adscrits, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. X.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposta de reforma RGE núm. 210/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació de l'article 21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears. XI.- Debat i votació de les esmenes presentades a la Proposta de reforma RGE núm. 210/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, de modificació de l'article 21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears; i de la proposta de reforma RGE núm. 210/13 esmentada. XII.- Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2014.
DIMECRES
25/03/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11587/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assegurar la recepció dels canals de televisió digital terrestre que emeten en llengua catalana a les Illes Balears (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 11662/14), i RGE núm. 11858/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a garantir la recepció a les Illes Balears dels canals de televisió afectats per la supressió d'un múltiplex autonòmic.
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD:Preguntes, totes del Sr. Vicenç Thomàs. RGE núm. 11419 i 11420/14, relatives a cànon pagat a Gran Hospital Can Misses SA. RGE núm. 40 i 41/15, relatives a facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut de les Illes Balears, 2014 (1) i(2). RGE núm. 42 i 43/15, relatives a receptes facturades farmàcia Sr.José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut de les Illes Balears, 2014 (1) i (2) . RGE núm. 46 a la 51/15, relatives a targeta sanitària individual(1),(2),(3),(4),(5)i (6).RGE núm. 62 a la 64/15, relatives a xifra d'estalvi en despesa farmacèutica (3),(4) i (5).RGE núm. 72 i 74/15, relatives a copagament farmacèutic (1) i (3).RGE núm.75 i 76/15,relatives a xifra d'estalvi despesa farmacèutica (1) i (2).RGE núm. 140 i 141/15, relatives a augment de l'IVA productes sanitaris i principis actius dels medicaments i RGE núm. 142/15,relativa a centres sociosanitaris que tenen autoritzat un dipòsit de medicaments.
DIJOUS
26/03/2015
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3052/15, presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i Més, relativa a acords en relació amb el pacte per a la inclusió social.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes de la Sra. Rita i Larrucea RGE núm. 3841/14, relativa a alumnat estranger (3); 3842/14, relativa a alumnat estranger (4); 3843/14, relativa a alumnat estranger (5); 3844/14, relativa a alumnat estranger (6); 3845/14, relativa a alumnat estranger (7); 3846/14, relativa a alumnat estranger (8); 3847/14, relativa a alumnat estranger (9); 3849/14, relativa a alumnat estranger (11); 3850/14, relativa a alumnat estranger (12); 3851/14, relativa a alumnat estranger (1); 3852/14, relativa a alumnat estranger (2); 9010/14, relativa a convenis amb el Ministeri d'Educació; 9961/14, relativa a Pla Educa (I); 9962/14, relativa a Pla Educa (II), i 9963/14, relativa a Pla Educa (III). 2- Proposicions no de llei RGE núm. 11360/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de cobrir les places d'inspectors accidentals acomiadats a principi de curs, i RGE núm. 2050/15, del Grup Parlamentari Més, relativa a suspensió de les mesures reguladores de l'activitat dels monitors i entrenadors de l'esport base. 3- Compareixences del Sr. Juan Jiménez Castillo, en relació amb 'Anàlisi de la situació educativa de les Illes Balears', i del Sr. Julián Ruiz Bravo, en relació amb 'La reforma de la LOE'(compareixences en relació amb la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri convenient).
DIVENDRES
27/03/2015
12:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Preguntes;del diputat Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,RGE Núm. 549/15, relativa a inconstitucionalitat de la Llei de comerç (I);RGE Núm. 550/15, relativa a inconstitucionalitat de la Llei de comerç (II);RGE Núm. 551/15, relativa a inconstitucionalitat de la Llei d'ordenació minera (I);RGE Núm. 552/15, relativa a inconstitucionalitat de la Llei d'ordenació minera (II);RGE Núm. 553/15, relativa a inconstitucionalitat de lleis aprovades.De la diputada Sra. Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, RGE Núm. 592/15, relativa a recursos econòmics en polítiques actives d'ocupació (I);RGE Núm. 593/15, relativa a recursos econòmics en polítiques actives d'ocupació (II); RGE Núm. 594/15, relativa a recursos econòmics en polítiques actives d'ocupació (III) i RGE Núm. 595/15, relativa a recursos econòmics en polítiques actives d'ocupació (IV) i De la diputada Sra. María Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, RGE Núm. 673/15, relativa a paralització del projecte del nou Casino de Palma; RGE Núm. 674/15, relativa a resposta al sector del joc; RGE Núm. 675/15, relativa a resposta a les persones que cercaven feina al casino; RGE Núm. 676/15, relativa a execució d'obres sense llicència; RGE Núm. 677/15, relativa a pròrroga al Casino Teatre Balear per obrir i RGE Núm. 678/15, relativa a pròrroga al Casino Teatre Balear per obrir.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 26/09/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52288898

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201