Tribunal de Recursos Contractuals

Logo TRC

 1. Carta de presentació
 2. Composició
 3. Acord de creació del Tribunal
 4. Acords
 5. Contacte
 6. Normativa
 7. Enllaços d’interès

 

 

 1. Carta de presentació

 

Com a presidenta del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears i en nom dels integrants de la nostra institució vull donar la benvinguda a tots a aquesta web que té per finalitat donar a conèixer l’activitat que desenvolupem.

 

Aquest Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears va ser creat per acord de la Mesa del Parlament en sessió celebrada el 12 de gener de 2022 com a òrgan col·legiat que gaudeix de plena independència funcional en l’exercici de les seves competències en matèria de revisió dels procediments de contractació promoguts pel Parlament.

 

Comencem la nostra tasca amb il·lusió i el nostre objectiu es vetllar per la legalitat de l’actuació administrativa i reforçar la seguretat jurídica de tots els que intervenen en el procés de la contractació exercint les nostres funcions en el coneixement i resolució dels recursos especials en matèria de contractació, regulats en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

 

Amb el suport tècnic i administratiu de la Mesa del Parlament de les Illes Balears anirem adoptant les mesures organitzatives necessàries per agilitzar el funcionament del Tribunal, implementant  progressivament els mitjans adients per tal que la tramitació dels recursos i les al·legacions dels interessats, així com les comunicacions i notificacions és realitzin per via electrònica.

 

A la consecució d’aquests objectius dedicarem els pròxims anys la nostra feina tots els membres del Tribunal, que seguirem compromesos amb aquesta tasca durant el nostre mandat per tal d’aconseguir  que aquests rets de futur siguin una realitat.

 

Gràcies a tots per fer-ho possible.

 

Teresa Moreo i Marroig

 

 

 1. Composició

 

Sra. Teresa Moreo i Marroig, presidenta

Sra. Aina Salom i Parets, vocal

Sr. Miquel Monserrat i Bibiloni, vocal i secretari

 

 

 1. Acord de creació del Tribunal

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf

 

 

 1. Acords

 

 

 1. Contacte

 

info@tribunalrecursoscontractuals.cat

 

Tel: 97122 82 81

c/ Conqueridor 11, 07001 Palma

 

 

 1. Normativa

 

Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80598

Directiva 2007/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2007, por la qual es modifiques les Directives 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consell en lo que respecta a la millora de l’eficàcia dels procediments dels recurs en matèria d’adjudicació de contractes públics https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-82380

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902

Reial Decret 1098/2021, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-8053

Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el reglament dels procediments especials de revisió de les decisions en matèria contractual https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10304

Decret 14/2016, d’11 de març, pel qual s’aprova el text consolidat del Decret sobre Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/decret_142016_d11_de_marc_pel_qual_saprova_el_text_consolidat_del_decret_sobre_contractacio_de_la_comunitat_autonoma_de_les_illes_balears-89826/

 

 1. Enllaços d’interès

 

Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears (https://www.caib.es/sites/jcca/es/inicio-4375/)

Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Paginas/default.aspx

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals  https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic https://governobert.gencat.cat/es/transparencia/Contractacio/recursos-i-resolucions-judicials/Tribunal-Catala-de-Contractes-del-Sector-Public/

Tribunal de Recursos Contractuals de les Corts Generals https://www.congreso.es/cem/trc

Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de la Junta d’Andalusia https://www.juntadeandalucia.es/organismos/tarc.html

Tribunal Administratiu de Contractes Públics d’Aragó https://www.aragon.es/-/tacpa

Observatorio de Contratación Pública https://www.obcp.es/

Contratos del Sector Público https://www.contratosdelsectorpublico.es/

Tribunal de recursos contractuales de la Comunidad de Madrid

tacp | (comunidad.madrid)

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/07/2022 a les 11:00h de la COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 36608704

Mapa Web