AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 21/09/2020 a 27/09/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
22/09/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 14237/20, 14294/20, 14298/20, 14306/20, 14295/20, 14296/20, 14297/20, 14299/20, 14300/20, 14301/20, 14625/20 (presentada en substitució de la 14303/20), 14304/20, 14310/20, 14288/20, 14287/20, 14305/20, 14286/20 i 14302/20. II. Interpel·lació RGE núm. 9476/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reconstrucció econòmica. III. Moció RGE núm. 4692/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria universitària, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7685/19. IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret Llei 12/2020, de 28 d'agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la percepció de determinades prestacions establertes en el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es modifica el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es modifiquen les exigències de personal en les residències de persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 (escrit RGE núm. 13964/20, del Govern de les Illes Balears). V. Compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per tal d'informar sobre la situació actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre la gestió efectuada en matèria de salut. (Escrit RGE núm. 13875/20, del Govern de les Illes Balears). VI. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.
DIMECRES
23/09/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1)Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 13898/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de sol·licitud de compareixença de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat per tal d'informar sobre la conciliació. 2) Proposicions no de llei: a) RGE núm. 7498/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a polítiques transversals de cultura. b) RGE núm. 10928/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garanties per a la seguretat i la convivència ciutadanes enfront de l'ocupació il·legal d'habitatges.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 4415/20, presentada pel GP Popular, relativa a abonament de les quantitats pendents en concepte d'adaptació del lloc de feina de les empleades embarassades i durant el període de lactància del personal de l'IBSALUT. 2) RGE núm. 8519/20, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MES per Mallorca, relativa a impuls a la donació de sang a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 9033/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a mesures pel pal·liar la crisi generada pel COVID-19 en el sector del transport terrestre balear. 2) RGE núm. 9843/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a garantir la seguretat sanitària en els ports i aeroports de les Illes Balears i realitzar una gestió àgil dels protocols establerts.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
24/09/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 11316/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç de polítiques actives. 2) RGE núm. 13959/20, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a extensió de la vigència del Pla 'Me cuida' com a eina de suport a les persones treballadores per compte aliena que han de cuidar al nucli familiar de persones afectades per la COVID-19.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 5086/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacte per a la promoció del producte local de les Illes Balears. 2) RGE núm. 14008/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel temporal del 29 d'agost.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 9520/20, presentada pels grups parlamentaris Mixt i MÉS per Mallorca, relativa a acabar amb el racisme a l'esport base. 2) RGE núm. 10295/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la derogació de la Llei mordassa.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 1811/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adequació titulacions Formació Professional. 2) RGE núm. 3437/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de les instal·lacions de l'IES Josep Miquel Guardia d'Alaior.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
25/09/2020
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
  • Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Debat sobre la reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 29/de setembre/2020 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 15350075

Mapa Web