AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 20/09/2021 a 26/09/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
21/09/2021
09:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Elecció de secretari segon o secretària segona de la Mesa del Parlament de les Illes Balears. II. Preguntes RGE núm.7577/21, 7611/21, 7612/21, 7615/21, 7616/21, 7627/21, 7633/21, 7634/21, 7635/21, 7636/21, 7637/21, 7638/21, 7640/21, 7639/21, 7614/21, 7578/21, 7626/21 i 7641/21. III. Interpel·lació RGE núm. 6344/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb els Fons Europeus Next Generation EU. IV. Moció RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a drets lingüístics, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5709/21. V. Compareixença dels membres del Govern de les Illes Balears competents, per tal de donar compliment del primer punt de la Proposició no de llei RGE núm. 2377/21, relativa a aplicació immediata de mesures de compensació dels desavantatges de la insularitat. (Escrit RGE núm. 6988/21 complementat amb el RGE núm. 7159/21, del Grup Parlamentari Mixt).
14:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària anterior. Ordre del dia: Debat i votació de les propostes de resolució derivades del Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
DIMECRES
22/09/2021
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 5557/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears, en relació a l'informe Bases per a una auditoria ciutadana del deute públic de la CAIB 2007-2019; RGE núm. 5956/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per tal d'informar sobre el Pla de conciliació de les Illes Balears; i RGE núm. 6338/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears, per donar copte del protocol que s'aplica als immigrants arribats a les Illes Balears en pastera. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 1570/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement del treball dels funcionaris de presons com agents de l'autoritat, la seva justa equiparació i millores laborals en els centres de les Illes Balears i RGE núm. 2560/21, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a la modificació de la normativa estatal perquè les comunitats de béns pugin fer contractes menors amb l'administració pública.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 16011/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència i rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 7697/21, relativa a trasllat de l'ambulatori d'El Carme a l'Hospital General. 2) RGE núm. 49/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència i rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 7526/21, relativa a mesures urgents per a millorar l'estratègia de vacunació en la seva eficàcia i actuacions de contingència necessàries davant la tercera onada de la COVID-19. 3) RGE núm. 1033/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, per l'obligatorietat dels tests d'antígens en els viatges entre illes. (RETIRADA) 4) RGE núm. 1272/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca pel procediment d'urgència i rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 1275/21, relativa a garantir l'accés a la vacunació de qualitat i segura contra la Covid-19 en el sistema públic de salut.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Compareixença del Sr. Bernardí Gelabert i Ferrer, professor titular de Geodinàmica Externa de la UIB, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels Recursos Hídrics, especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
17:35 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió: OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:40 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En acabar la Mesa de la Comissió No Permanent d'Estudi en Matèria de Planificació i Gestió de Recursos Hídrics. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 4709/21, del Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
23/09/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 5280/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a intermediació de serveis. 2) RGE núm. 6766/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes específiques per als guies turístics.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 10356/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.4), mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la Sra. Beatriz Corredor, presidenta de Red Elèctrica de España, per tal d'informar sobre la situació i full de ruta en relació amb la instal·lació del segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca, així com les actuacions dutes a terme per garantir el subministrament elèctric de Menorca després de la interrupció patida l'octubre de 2018 i les responsabilitats que se'n deriven. 2 Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5192/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a suport al producte local de la construcció per part de les Institucions de les Illes Balears. b) RGE núm. 7024/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a pla de xoc de la Conselleria d'Agricultura per al sector ramader de Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4718/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protecció de la intimitat de les persones quant a la seva orientació sexual. b) RGE núm. 5419/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls per promocionar els habitatges col·laboratius per a la promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència de persones majors.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2539/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ètica i filosofia a les aules; i RGE núm. 4298/21, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a educació inclusiva.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 28/de setembre/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 25834627

Mapa Web