AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2020 a 31/03/2020(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/03/2020
09:50 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8429/19, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció d'equipaments públics en coordinació entre entitats locals i govern autonòmic en mesures de promoció, urbanisme i finançament, i RGE núm. 140/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes respecte de les retribucions salarials i contractes de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
04/03/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6860/19, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret a la informació; i RGE núm. 6899/19, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a il·legalització immediata dels partits separatistes.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1909/20 (complementat amb l'escrit RGE núm. 1918/20), presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre de salut a Pere Garau i millora de les instal·lacions de l'actual així com de la resta de centres de les Illes Balears, i RGE núm. 1917/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la construcció d'un nou centre sanitari a Pere Garau.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció del càrrec de secretari o secretària de la Comissió. 2. Proposicions no de llei RGE núm. 11625/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora de l'accessibilitat a l'aeroport d'Eivissa, i RGE núm. 11657/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de l'IBAVI ocupats i lloguer social a la zona de Camp Redó de Palma.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
05/03/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2060/20, presentada pel GP Popular, relativa a finançament per a la millora i modernització de les Illes Balears com a destí turístic; i RGE núm. 2605/20, presentada pel GP Ciudadanos, relativa a detall de la recaptació obtinguda en cada un dels municipis de les Illes Balears mitjançant l'Impost Sobre Estades Turístiques.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, 1- RGE núm. 373/20, relativa a impedir una nova gran superfície comercial a Ses Fontanelles, i 2- RGE núm. 1340/20, relativa a ajuts per bonificar els costos elèctrics de les explotacions agràries.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixences RGE núm. 3229/20, presentada tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports adscrits al GP Popular (art. 46.3) de la Sra. Marta Carrió Palou, directora general d'Infància, Joventut i Famílies per tal d'informar sobre la política general que desenvolupa i ha desenvolupat la seva Direcció General; i la RGE núm. 3230/20, presentada tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports adscrits al GP Popular (art. 46.3) de la Sra. Josefina Tur Marí, directora de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel per tal que expliqui el treball desenvolupat en els centres d'Es Pinaret, Es Fusteret i Es Mussol. (Ambdues aprovades a la sessió de la comissió de dia 27.02.2020).
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
10/03/2020
08:50 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1949/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a exigència dels 78 milions d'euros d'IVA que corresponen a les Illes Balears, i RGE núm. 2016/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impagament a les comunitat autònomes de la part que les correspon en la recaptació de l'Impost sobre el Valor Afegit de l'últim mes de l'exercici 2017.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
11/03/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7263/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a difusió Art del Segle XX a les Illes Balears; i RGE núm. 7434/19, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a policia nacional de Maó.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia Gómez i Picard, sol·licitada pel procediment d'urgència per una cinquena part de diputats de la Comissió de Salut adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 2086/20, per tal d'explicar la contractació per part de l'IBSALUT de metges sense la titulació requerida.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3303/20, a iniciativa pròpia, del conseller de Medi Ambient i Territori, Sr. Miquel Mir i Gual, per tal d'informar sobre la situació en matèria de depuració d'aigües a les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
12/03/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 2125/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a formació al voltant del sector nàutic.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei, presentades pel Grup Parlamentari Popular, 1- RGE núm.1985/20, relativa a mesures de suport al producte local de proximitat de Balears, i 2- RGE núm. 1986/20, relativa a recuperar el consens entorn a la Llei Agrària de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10285/19, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 10410/19, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a deure de vigilància sobre empreses i drets humans; i RGE núm. 2179/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures amb fons provinents del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 2611/20, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença de l'inspector en cap d'Educació per tal d'informar en relació a les funcions de supervisió i control, des del punt de vista pedagògic i organitzatiu, del funcionament dels centres educatius i dels programes que en ells incideixen; RGE núm. 3233/20, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del Magnífic rector de la Universitat de les Illes Balears per tal que informi en relació a la tasca que desenvolupa la Universitat, la situació i les necessitats d'aquesta davant els nous reptes de futur; i RGE núm. 3250/20, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per tal d'informar sobre les informacions publicades en mitjans de comunicació d'àmbit nacional i local que confirmen adoctrinament ideològic i polític en els centres educatius de Balears. 2-Proposició no de llei RGE núm. 9234/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a personal assistent de transport escolar.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 13404770

Mapa Web