El Parlament aprova la modificació de la llei del joc i de les apostes de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 21 de març de 2023

També ha validat un decret llei en matèria de servei públic discrecional del transport de persones viatgeres.

 

PREGUNTES

Al  primer punt de l'ordre del dia s'han substanciat desset  preguntes de control al Govern (una ha decaigut) que, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

PRIMERA. RGE núm. 1689/23, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a efectes del Pacte pel benestar emocional i la salut mental. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SEGONA. RGE núm. 1697/23, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic per a la ramaderia. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TERCERA. RGE núm. 1698/23, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proliferació de bandes juvenils a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUARTA. RGE núm. 1688/23, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a opinió de la Conselleria sobre la implantació d'eòlica offshore a Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUINTA. RGE núm. 1707/23, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a incitació a l’odi contra VOX. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SEXTA. RGE núm. 1687/23, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a polítiques del Govern per atreure i retenir el talent a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SÈPTIMA. RGE núm. 1699/23, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a LOMLOE i formació de l’alumnat de cara al futur. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VUITENA. RGE núm. 1700/23, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l’hospital de Can Misses. [VÍDEO DE LA PREGUNTA] DECAU

NOVENA. RGE núm. 1701/23, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de l’institut integrat de Formació Professional des Castell. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DESENA. RGE núm. 1764/23, presentada en substitució de la RGE 1702/23,  del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració increment de la taxa de criminalitat a les Illes Balears 2022. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

ONZENA. RGE núm. 1703/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la borrasca Juliette.  [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DOTZENA. RGE núm. 1765, presentada en substitució de la RGE núm. 1704/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a descompte de resident al qual tenim dret els residents balears per viatjar. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TRETZENA. RGE núm. 1695/23, de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a rehabilitació del mollet des Caló. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CATORZENA. RGE núm. 1709/23, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compromís del Govern amb la millora dels serveis públics. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUINZENA. RGE núm. 1690/23, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a endarreriment en l’aplicació de les notes LOMLOE. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETZENA. RGE núm. 1708/23, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a serveis als ciutadans per part de l’administració autonòmica. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DISSETENA. RGE núm. 1696/23, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plus d’insularitat per als funcionaris de l'Estat destinats a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DIVUITENA. RGE núm. 1705/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impacte de la inflació per als ciutadans de les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia la interpel·lació presentada Grup Parlamentari Popular relativa a política general en matèria de Salut.

La diputada Isabel Maria Borràs ha interpel·lat la consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, Paricia Gómez, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

Al  tercer punt  de l'ordre del dia s'ha procedit al debat i a la votació dues mocions.

La primera, RGE núm. 1630/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport terrestre, ha estat majoritàriament REBUTJATDA (menys el punt 10), amb votació separada per punts, amb la redacció i els resultats següents: 

Primer.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a ampliar la cobertura horària del servei ferroviari, a primera i darrera hora dels dies laborables, a implantar trens nocturns els caps de setmana i a suprimir la disminució de freqüències d'estiu.

Rebutjat per 29 vots en contra, 20 vots a favor i 2 abstencions.

Segon.  A causa de l'important increment d'agressions els darrers anys, principalment als vigilants de seguretat, i atès que aquests no tenen reconeguda la figura “d'agent d'autoritat”, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a efectuar, abans del proper 1 d'abril de 2023, una urgent negociació amb els responsables de la Policia Local de Palma i amb la delegada del Govern perquè almenys l'estació intermodal i els voltants tinguin la presència dels agents d'autoritat.

Rebutjat per 29 vots en contra, 20 vots a favor i 2 abstencions.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que treballi amb la prioritat de prestar un servei còmode, segur, fiable i puntual a les línies actuals d'SFM, i que paral·lelament treballi per poder incrementar freqüències i línies amb el personal, el material i les infraestructures necessàries per mantenir aquests estàndards de qualitat, i concretament:
a) Es dissenyin uns nous horaris, de manera que es mantinguin les freqüències, evitant les cruïlles impossibles de trens a l'entrada de Palma que provoquen part dels retards actuals.
b) Es coordinin els autobusos llançadora amb els horaris de parada a les estacions i els baixadors.

Rebutjat per 29 vots en contra, 20 vots a favor i 2 abstencions.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que dugui a terme la millora del servei d'informació i atenció als usuaris, per tal que sigui àgil i eficient, i que permeti formular suggeriments, queixes o reclamacions via telefònica o presencial per registre, disponible totes les hores que SFM presta serveis.

Rebutjat per 29 vots en contra, 20 vots a favor i 2 abstencions.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reforçar la seguretat del Servei Ferroviari de Mallorca, reconegut com una de les infraestructures crítiques, amb les següents mesures:
a) Reorganitzar la zona de taquilles i instal·lar urgentment arcs de seguretat per detectar qualsevol classe d'arma per evitar mals majors.
b) Reforçar la vigilància a l'estació intermodal amb un guia caní a tots els torns per poder incrementar la seguretat dels vigilants i usuaris.

Rebutjat per 29 vots en contra, 13 vots a favor i 9 abstencions.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a millorar els serveis tècnics i les infraestructures d'SFM i concretament a:
a) Construcció de nous tallers, magatzems i platja de vies, que puguin absorbir un increment de flota i dels treballs de manteniment i reparació.
b) Revisar i ampliar els serveis de manteniment de les línies i prioritzar l'execució de projectes de supressió de passos a nivell i de rehabilitació de ponts.
c) Revisar i reforçar els sistemes de manteniment de trens per donar-los unmanteniment preventiu adequat i una reparació adequada d'avaries.
d) Reforçar i mantenir un nivell adequat de peces de recanvi i de parc per donar suport immediat a les línies de manteniment dels trens. 
e) Dotar SFM amb un sistema de control de circulacions de màxim nivell per facilitar la gestió del trànsit, permetre majors freqüències en hora punta i evitar l'acumulació de retards. 

Rebutjat per 29 vots en contra, 20 vots a favor i 2 abstencions.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge perquè treballi per orientar tota la política d'adquisició de trens a aconseguir gradualment una flota d'unitats de 4 cotxes, homogènia, fiable i suficient per simplificar les línies de manteniment, garantir la disposició d'unitats en manteniment preventiu i en reserva i encaminada a un futur augment de freqüències.

Rebutjat per 29 vots en contra, 20 vots a favor i 2 abstencions.

Vuitè. Atès l'important increment d'usuaris en el transport ferroviari amb bicicletes, incomplint diàriament la normativa vigent, mentre els responsables del servei busquen solucions alternatives a aquesta realitat, el Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge perquè faci complir la normativa vigent al respecte aprovada pel Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca que concretament estableix:

"Capítol II
Drets i deures de les persones usuàries
Article 3. Drets
n) Transport de bicicletes:

I. S’admet el passatge amb bicicleta únicament en aquells trens habilitats a aquest efecte i assenyalats en els horaris oficials. Llevat dels serveis especials, els caps de setmana i festius s’admeten bicicletes en tots els trens, sempre que s’aprofitin els espais reservats a aquest efecte. 
(...)

III. Les persones que viatgen han de romandre en les plataformes dels cotxes i al costat de la bicicleta, i s’han de responsabilitzar en tot moment de no causar molèsties a la resta de passatge i sense malmetre el material ferroviari.

IV. En les unitats triples es poden carregar fins un màxim de quatre bicicletes, sempre en els espais reservats a aquest efecte dins els cotxes remolc. En les unitats sense remolc s’admeten dues bicicletes per plataforma (quatre per unitat). 
L’admissió de més bicicletes en estacions intermèdies depèn del criteri del personal d’intervenció en ruta, qui ho ha de decidir en funció de l’ocupació real del tren.

V. S’admeten grups de viatgers amb bicicletes sempre que
hi hagi autorització prèvia. 
Article 4. Deures Prohibicions:
h) Circular sobre patins, bicicletes o similars dins dels
trens i de les instal·lacions."

Rebutjat per 29 vots en contra, 20 vots a favor i 2 abstencions.

Novè El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a revisar, actualitzar i fer complir l’Acord del Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca sobre l’aprovació del Reglament de Serveis del BOIB 24 de 19 de febrer de 2015:
"m) La persona que viatja té dret a transportar objectes diversos com ara maleta de viatge, motxilla o bicicletes plegables que, tot i que no tenguin la condició d’equipatge de mà, siguin d’una naturalesa que no contravingui allò que disposa l’article 4, punt 3. L’empresa queda exempta de responsabilitat en el cas de pèrdua, robatori o desperfecte.
n) Transport de bicicletes:
I. S’admet el passatge amb bicicleta únicament en aquells trens habilitats a aquest efecte, i assenyalats en els horaris oficials. Llevat dels serveis especials, els caps de setmana i festius s’admeten bicicletes en tots els trens, sempre que s’aprofitin els espais reservats a aquest efecte."

Rebutjat per 29 vots en contra, 20 vots a favor i 2 abstencions.

Desè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a modificar i incorporar dins l’Acord del Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca sobre l’aprovació del Reglament de Serveis una regulació de l’ús del patinet en les estacions i a l’interior dels trens adequada a la nova realitat que vivim, atès que en els darrers mesos s'han produït diferents explosions de patinets dins trens a la península -en alguns casos produint ferides a diversos viatgers.

Aprovat per 44 vots a favor, 4 vots en contra i 2 abstencions.

Onzè. El Parlament de les Illes Balears constata que els recursos inclosos en el factor d'insularitat no constitueixen recursos addicionals, sinó que actuen coma substitutius dels convenis de carreteres entre els consells insulars i el Govern d'Espanya i del Conveni Ferroviari amb la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquest fet suposa un engany per part de la ministra d'Hisenda i Funció Pública, Sra. Maria Jesús Montero, assumit i consentit per part de la presidenta Francina Armengol, i al mateix temps suposa un menyspreu a les institucions insulars i al conjunt de ciutadans de les Illes Balears. En conseqüència, el Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en coordinació amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a iniciar una negociació immediata encaminada al fet que es puguin signar els convenis de carreteres i el conveni ferroviari en el termini més breu possible.

Rebutjat per 29 vots en contra, 20 vots a favor i 2 abstencions.

Dotzè.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir que totes les comunicacions destinades als usuaris de SFM i TIB, realitzades a través dequalsevol mitjà (megafonia, cartelleria, audiovisual, premsa, etc..) es facilitin en les dues llengües oficials. 

Rebutjat per 34 vots en contra i 17 vots a favor. Esmena d'addició del Grup VOX-Actua Baleares.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Lluis Camps (Popular) 

El Grup Parlamentari Ciudadanos ha presentat una esmena que, defensada per Marc Pérez-Ribas, no ha estat acceptada pel grup proposant. 

El Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares ha presentat una altra esmena que, defensada per Jorge Campos, ha estat acceptada pel grup proposant i incorporada a la votació final.

Finalment, els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, han presentat conjuntament tres esmenes que, defensades per Joan Ferrer, Pablo Jiménez i Miquel Ensenyat, no han estat admeses pel grup proposant. 

Al torn de fixació de posicions ha intervingut: Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca). 

----------------------------

La segona, RGE núm. 1631/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de costes i litoral, ha estat APROVADA parcialment (amb la incorporació d'esmenes), amb la redacció i els resulats de les votacions següents: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a les peticions realitzades pel Consell Insular de Formentera en  matèria de costes i litoral, i que van ser aprovades per unanimitat pel Ple ordinari del Consell d'octubre de 2022 i de la Junta de Govern de 28 d'octubre de 2022.

Rebutjat per 26 vots en contra, 22 vots a favor i 2 abstencions.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar suport a les reivindicacions del Consell Insular de Formentera en matèria de costes i litoral aprovades pel seu Ple ordinari d'octubre de 2022, i tenir-les en consideració a l'hora de gestionar les competències.

Rebutjat per 27 vots en contra, 22 vots a favor i 2 abstencions.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a les peticions realitzades pel Consell Insular d'Eivissa sobre la modificació del Reglament de costes i litoral, aprovades en la sessió del Ple de dia 28 d'octubre de 2022. 

Rebutjat per 27 vots en contra, 22 vots a favor i 2 abstencions.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè la gestió en matèria de costes i litoral sigui exercida de manera que faci compatible el necessari equilibri entre l'activitat humana/econòmica i la conservació de la costa.

Aprovat per 48 vots a favor i 2 abstencions. 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a resoldre els expedientsen els terminis legalment establerts. 

Aprovat per 50 vots a favor. Amb esmena dels grups Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, transaccionada.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears es pronuncia favorablement a la conservació i el manteniment de totes les “casetes de vorera” i altres elements singulars i/o tradicionals ( mollets, escars, etc.) que existeixen en el litoral de les Illes, i que formen part del seu paisatge i de la idiosincràsia de les nostres Illes i els nostres municipis, sempre i quan els organismes competents en matèria patrimonial, insulars i/o locals així ho considerin i formalment manifestin la seva voluntat de protegir-los mitjançant els instruments legals i competencials que corresponguin.

Aprovat per 42 vots a favor, 5 vots en contra i 2 abstencions. Amb esmena dels grups Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt. 

Setè.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves competències en matèria de Costes i Litoral, així com a la resta d’administracions competents perquè posin en marxa un Pla de Conservació i Usos de Casetes de Vorera i altres elements i edificis singulars i/o tradicionals ( mollets, escars, etc.) del litoral, perquè de manera coordinada amb els consells Insulars i ajuntaments afectats, s'eviti l'abandó, degradació i destrucció de les edificacions amb valor patrimonial, procurant les pròrrogues de les concessions en el marc de la legislació aplicable i de manera que es garanteixi els usos tradicionals, el seu correcte manteniment i conservació.

Aprovat per 45 vots a favor i 5 vots en contra. Amb esmena dels grups Socialista, Unidas Podemos, MÉS per mallorca i Mixt. 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

El diputat Juan Manuel Lafuente ha presentat i defensat la iniciativa (Popular).

Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, i Mixt que han presentat conjuntament tres esmenes les quals, defensades per: Damià Borràs, Joana Aina Campomar, Vanessa Díaz i Pablo Jiménez, han estat han estat acceptades (una transaccionada) pel grup proposant i incorporades a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears). 

 

DECRET LLEI

Al  quart punt  de l'ordre del dia s'ha validat per 27 vots a favor i 24 abstencions el Decret llei 2/2023, de 6 de març, de mesures urgents en matèria del servei públic discrecional del transport de persones viatgeres i en altres matèries vinculades a sectors econòmics. El Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca ha sol·licitat que es tramités com a projecte de llei, la qual cosa ha estat rebutjada per 27 vots en contra, 11 a favor i 12 abstencions. 

La iniciativa fou aprovada dia 6 de març de 2023 pel Consell de Govern del Govern de les Illes Balears [Nota informativa],  a proposta conjunta del conseller de Mobilitat i Habitatge; la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors; el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica; el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i la consellera d'Afers Socials i Esports, i entrà al registre del Parlament de les Illes Balears dia 13 de març de 2023 per sotmetre’l al debat de i votació sobre la seva validació o derogació per part de la cambra autonòmica en sessió extraordinària.

Debat plenari

El debat del Decret llei substanciat avui migdia durant la sessió s’ha encetat amb la intervenció del conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Ribas, per fer l’exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat promulgat.

Tot seguit, al torn a favor de la validació del Decret, han intervingut els diputats: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca) i Joan Ferrer (Socialista), .

En torn de fixació de posicions han intervingut: Salomé Cabrera (Popular), Marc Pérez-Ribas (Ciutadans), Jorge Campos (VOX-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca), Vanessa Díaz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB) i Jordi Marí (Socialista). 

Resum del contingut

Aquest Decret llei s'estructura en cinc títols; el títol I, relatiu a les mesures per al transport públic discrecional de viatgers en autobús, amb tres articles; el títol II, relatiu a les mesures per al transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme, amb un articles; el títol III, relatiu a les mesures per a les autoritzacions del vehicles de lloguer amb conductor, amb un article; el títol IV, relatiu a mesures per al transport públic en autotaxi, i el títol V, relatiu a les infraccions, amb un article.

L'article 1 del títol I estableix la possibilitat relativa a la contractació per plaça en el transport discrecional de viatgers en autobús, per empreses transportistes o intermediaris, en el supòsit de transports que tenguin l'origen i destinació en els aeroports i els ports determinats de les Illes Balears, amb uns requisits recollits en l'article esmentat.

L'article 2 del títol I estableix la justificació de la contractació per plaça del supòsit de l'article 1, la qual s'ha d'instrumentalitzar mitjançant un document amb una sèrie de dades recollides en l'article esmentat i un fitxer actualitzat de les contractacions fetes.

L'article 3 del títol I recull altres supòsits que possibiliten la contractació per plaça en el transport discrecional de viatgers en autobús; amb caràcter excepcional i autoritzada per l'òrgan competent en matèria de mobilitat, quan concorrin diverses de les circumstàncies que preveu aquest article.

L'article 4 del títol II estableix un procediment excepcional, durant l'any 2023, per atorgar llicències temporals d'autotaxi, amb la possibilitat per atorgar aquestes llicències temporals sense l'aprovació prèvia del pla regulador que estableix la Llei 4/2014. Per atorgar aquestes llicències temporals és suficient amb un acte administratiu motivat en els termes que preveu l'article.

L'article 5 del títol III estableix, per dur a terme l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor, l'autorització necessària del municipi on estigui residenciat el vehicle, mitjançant el procediment competitiu corresponent; tot això sens perjudici que les sol·licituds de noves autoritzacions de VTC, a l'Administració autonòmica competent, puguin denegar-se quan se superin les proporcions que estableix l'article 3 del Decret 43/2014, d'aplicació.

L'article 6 del títol V reconeix el servei públic del taxi com d'interès general.

Per la seva part, l'article 7 del títol VI recull el règim d'infraccions i qualifica les infraccions per incompliment d'aquest Decret llei com a greus, de conformitat amb la tipificació que estableixen els aparats 2 i 4 de l'article 95 de la Llei 4/2014.

En darrer lloc, el text conté dues disposicions addicionals, tres disposicions transitòries i nou disposicions finals.

La disposició addicional primera determina que les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d'àmbit insular i caràcter temporal a l'illa de Mallorca habiliten per prestar serveis interurbans i urbans.

La disposició addicional segona determina la distribució de les quanties, proporcionalment a les administracions o empreses gestores dels serveis de transport terrestre col·lectiu de les Illes Balears, de l'ajuda estatal per establir el descompte del 100 % en el preu dels abonaments de transport i títols multiviatge del transport públic col·lectiu terrestre de les Illes Balears.

La disposició transitòria primera estableix que les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor residenciades a les Illes Balears en el moment d'entrada en vigor d'aquest Decret llei estaran habilitades per prestar serveis tant interurbans com urbans, en aplicació de l'article 3 del Decret llei 1/2019, de 22 de febrer.

La disposició transitòria segona preveu la contractació per plaça en el transport discrecional de viatgers en autobús, amb origen o destinació en ports o aeroports de les Illes Balears, per a la temporada estival de l'1 de maig al 31 d'octubre de 2023, prorrogable per una resolució de lòrgan competent en matèria de mobilitat, dins el mateix període de 2024.

La disposició transitòria tercera preveu la regulació, en el termini d'un any, d'un règim especial de recollida de viatgers per a l'illa de Mallorca.

Mitjançant la disposició final primera d'aquest Decret llei es modifica l'article 2 de la Llei 8/2006, de 14 de juny, de creació del Consorci de Transports de Mallorca. També es modifica la lletra t) de l'article 7, el qual queda amb una altra redacció.

La disposició final segona modifica el punt 8 de l'article 114 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.

La disposició final tercera modifica diferents articles i la disposició addicional primera del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.

La disposició final quarta modifica l'article 2 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries.

La disposició final cinquena modifica els articles 48 bis i 52 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

La disposició final sisena modifica la disposició addicional sisena de la Llei 3/2022, de 15 de juny, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears.

La disposició final setena modifica l'apartat segon de la disposició addicional vint-i-dosena i la disposició transitòria desena de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

La disposició final vuitena modifica l'apartat cinquè de la disposició transitòria quarta de la Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears.

La disposició final novena estableix l'entrada en vigor del Decret llei l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

PROJECTE DE LLEI

Al cinquè punt de l'ordre del dia  el Ple ha aprovat amb la majoria dels vots de la Cambra, el dictamen del Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes de les Illes Balears.

Tramitació parlamentària

El projecte de llei entrà al Parlament dia 5 de gener de 2023,  després que el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, en la sessió de dia 27 de desembre de 2022, així ho acordà [Nota informativa]

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de gener de 2023, admeté a tràmit el Projecte de Llei. Igualment, la Mesa acordà obrir un termini de 8 dies per tal que els grups parlamentaris recaptassin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborassin un dossier documental; i un cop transcorregut el qual, obrir el termini ordinari de presentació d'esmenes (que fou ampliat) i que es tramatès davant la Comissió d'Economia, on se substanciaren debats i votacions amb l'aprovació d'esmenes parcials que permeteren elaborar primer un informe de ponència (2 de març de 2023) i, a continuació, un dictamen de la Comissió (9 de març de 2023), que ha estat avui debatut i aprovat en sessió plenària [DIARI DE SESSIONS]

Debat plenari

El debat d'avui, en sessió plenària extraodinària, s’ha encetat amb la presentació del projecte de llei per part del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, en representació del Govern.

Tot seguit s'ha substanciat la defensa de les esmenes que, no havent estat aprovades ni en ponència ni en comissió, els grups parlamentaris han volgut mantenir per al seu debat en plenari. Aquestes han estat defensades des de la tribuna pels parlamentaris: Sebastià Sagreras (Popular), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Jesús Méndez (Ciudadanos), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares) i Alejandro López (Unidas Podemos), 

Per posicionar-se respecte de les esmenes han intervingut: Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca) i Irene Triay (Socialista).

Contingut bàsic de la llei

D'acord amb el seu contingut l'objectiu principal d'aquesta llei és protegir els col·lectius més vulnerables i oferir la màxima seguretat i protecció jurídica als ciutadans, així com atendre la necessitat de planificar la ubicació de les sales de joc i locals específics d’apostes.

L’objectiu d’aquesta planificació és ordenar l’oferta de joc d’acord amb una política que proveeixi entorns més segurs de joc, amb la finalitat de prevenir les externalitats negatives que l’activitat del joc pot ocasionar, i corregir les disfuncions que produeix el creixement desordenat d’aquest tipus d’establiments.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 47835294

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201