El Parlament pren en consideració una iniciativa per modificar la llei de ports de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 28 de febrer de 2023

També ha aprovat dos punts d'una moció relativa a habitatge. 

Abans de l'inici de la sessió plenària s'ha procedit a la lectura d'un manifest amb motiu de l'aniversari de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia per part d'alguns grups parlamentaris. 

PREGUNTES

Al  primer punt de l'ordre del dia s'han substanciat denou preguntes de control al Govern (tres han estat ajornades) que, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

Primera. RGE núm. 1133/23, de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per identificar i retirar les xarxes fantasmes. Ajornada a la sessió anterior. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Segona. RGE núm. 1121/23, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació que pateixen els pacients oncològics a Eivissa i Formentera. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Tercera. RGE núm. 1130/23, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a acte l’homenatge a Aurora Picornell com himnes de caràcter polític utilitzant mitjans públics.  Ajornada a la sessió anterior. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Quarta. RGE núm. 1123/23, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a encariment de les herències i venda de cases als estrangers.  Ajornada a la sessió anterior. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Quinta.   RGE núm. 1245/23, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a licitacions d’habitatge d’HPO.  Ajornada

Sexta. RGE núm. 1249/23, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a recursos per a malalts terminals a la sanitat pública. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Sèptima. RGE núm. 1252/23, de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforços sanitaris per a Formentera.  [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Octava. RGE núm. 1258/23, de la diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats aconseguits amb l’Observatori de Preus. Ajornada

Novena. RGE núm. 1264/23, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informes de la Conselleria d’Agricultura per a instal·lacions fotovoltaiques.  [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Desena. RGE núm. 1253/23, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres dels 830 habitatges a Son Busquets. Ajornada.

Onzena. RGE núm. 1254/23, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la torre de control de l’aeroport de Menorca. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Dotzena. RGE núm. 1256/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció sanitària en els hospitals de mitja i llarga estada de les Illes Balears.  [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Tretzena. RGE núm. 1262/23, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a on planteja el Govern construir els 15.000 habitatges de HPO anunciats. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Catorzena. RGE núm. 1255/23, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reivindicacions dels interins docents en relació amb el seu Pla d’Estabilització. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Quinzena. RGE núm. 1257/23, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model de política d’habitatge. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Setzena. RGE núm. 1259/23, de la diputada Maria Núria i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada de l’IVA a productes bàsics. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Dissetena. RGE núm. 1260/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de l’habitatge a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Divuitena. RGE núm. 1251/23, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a fons de capital per invertir en iniciatives empresarials innovadores. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Dinovena. RGE núm. 1246/23, rectificada amb l’escrit RGE núm. 1270/23, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a noves resolucions dels criteris d’avaluació de la LOMLOE. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Vintena. RGE núm. 1250/23, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a protecció de la llengua i cultura pròpies per part de l’Estatut d’Autonomia. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Vint-i-unena. RGE núm. 1263/23, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió sanitària del Govern a Eivissa i Formentera. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Vint-i-dosena. RGE núm. 1261/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la sanitat a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia la  interpel·lació presentada Grup Parlamentari Popular relativa a transfarència de coses i litoral. ha estat AJORNADA. 

 

MOCIÓ

Al  tercer punt  de l'ordre del dia s'ha procedit al debat i a la votació d'una moció, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en matèria d’habitatge, la qual ha estat  APROVADA parcialment (dos dels onze punts) amb votació separada per punts, amb la redacció i els resultats següents: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata que les polítiques d'habitatge del Govern no donen resposta a les necessitats d'habitatge assequible i habitatge social que precisa la societat balear.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 vots a favor (Maxo Benalal, Cs, Vox, El Pi i Popular).

Segon. El Parlament de les Illes Balears constata que les polítiques d'habitatge del Govern no contemplen el possible creixement demogràfic, que preveu l'Institut Nacional d'Estadística, de 300.000 habitants més en els pròxims 15 anys.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 21 vots a favor (Maxo Benalal, Cs, Vox  i Popular) i 2 abstencions (El Pi).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears al fet que convoqui i lideri una “Mesa de l'Habitatge”, en la qual la societat civil i el sector puguin presentar les seves propostes perquè, de manera consensuada, s'aportin solucions per facilitar la construcció d'habitatge assequible i donar resposta a les necessitats residencials de la població de les Illes Balears.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 6 vots a favor (Cs i El Pi) i 17 abstencions (Maxo Benalal, Vox i Popular).

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears al compliment de la resolució derivada de la iniciativa parlamentària del Grup Parlamentari Ciudadanos debatuda en la sessió plenària de data 18 d'octubre de 2022, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge (RGE núm. 9562/2022). Contingut de la resolució:

a) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar mecanismes de col·laboració entre l'administració i el sector privat per construir habitatge social assequible i per a lloguer.

b) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir la simplificació administrativa en el canvi d'ús dels establiments turístics obsolets a residencial.

c) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar mesures que permetin la tramitació de l'expedient d'HPO privada abans de sol·licitar la preceptiva llicència d'obres, de manera que les HPO privades amb expedient aprovat puguin acollir-se als beneficis del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d'habitatge.

Aprovat per unanimitat. 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a augmentar el parc d'habitatges socials en lloguer i reservar el 60% de les HPO de nova construcció per als joves.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 6 vots a favor (Cs i El Pi) i 17 abstencions (Maxo Benalal, Vox i Popular).

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure la revisió dels actuals índexs d'intensitat d'ús residencial.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Cs, Vox, El Pi i Popular).

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears al fet que procedeixi a la revisió del Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de mesurament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat, per poder incorporar habitatges adaptats a la realitat actual.

Rebutjat per 36 vots en contra (Maxo Benalal, Mixt, Vox MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 16 vots a favor (Cs i Popular) i 2 abstencions (El Pi).

Vuitè. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears al fet que redueixi el tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses d'immobles que hagin de constituir l'habitatge habitual de joves menors de 35 anys.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 vots a favor (Maxo Benalal, Cs, Vox, El Pi i Popular).

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a augmentar les garanties per als arrendataris i a establir mesures fiscals per incentivar el lloguer de llarga durada.

Aprovat per 47 vots a favor i 7 vots en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, Unidas Podemos). 

Desè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a l'adopció de les mesures necessàries per a l'agilitació de la tramitació de les llicències.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 vots a favor (Maxo Benalal, Cs, Vox, El Pi i Popular).

Onzè. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge per aconseguir suficient habitatge a disposició dels ciutadans a fi de donar una resposta real a les més de 4.600 families que estan inscrites a les llistes d’espera de l’IBAVI segons la darrera actualització feta, després de casi 8 anys en el govern.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 20 vots a favor (Maxo Benalal, Cs, Vox i Popular) i 3 abstencions (El Pi). Esmena del Grup Parlamentari Popular.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos) 

El Grup Parlamentari Popular ha presentat una esmena d'addició que, defensada per José Luis Camps, ha estat acceptades pel grup proposant i incorporada a la votació final. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Joan Ferrer (Socialista). 

 

PRESA EN CONSIDERACIÓ PROPOSICIÓ DE LLEI

El quart punt de l'ordre del dia la plenària ha pres en consideració la Proposició de llei del Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Baleares, i de racionalització del consum de territori per part dels ports de les Illes Balears per 30 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 21 vots en contra (Maxo Benalal, Vox, Cs i Popular) i 2 abstencions (El Pi). 

Ara la iniciativa serà tramesa a la comissió competent per part de la Mesa de la cambra i s’obrirà el termini corresponent d’esmenes, sense que en siguin admissibles les de totalitat de devolució. Redactat el dictamen, la iniciativa serà remesa de nou al Plenari que l’aprovarà o rebutjarà definitivament. 

Debat de presa en consideració

El diputat Josep Castells ha presentat la proposta en nom del Grup Parlamentari Mixt. 

Tot seguit, i en torn a favor de la proposta, han intervingut: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) i Damià Borràs (Socialista). 

A continuació han intervingut els grups parlamentaris en torn en contra:  Antoni Costa (Popular), Jesús Méndez (Ciudadanos) i Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares). 

Finalment, en torn de fixació de posicions dels grups que no han inervingut ni a favor ni en contra, ho ha fet: Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears). 

Contingut de la iniciativa

Aquesta llei consta d’un article únic, una disposició transitòria i dues disposicions finals.

L’article únic modifica la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears a través de 16 apartats.

Primerament, l’apartat 1 introdueix la no superació de la càrrega nàutica del litoral com a un dels objectius fonamentals de l’administració autonòmica en l’àmbit de la matèria de la qual és objecte la llei, d’acord amb el que recull l’article 2; i l’apartat 2 introdueix la definició del concepte de capacitat de càrrega del litoral.

El concepte de capacitat de càrrega també s’inclou en l’article 8, apartat 3, de la Llei 10/2005 esmentada per tal que el Pla general de ports hagi d’incloure un estudi de capacitat de càrrega del litoral, i que aquest sigui vinculant per a les hipotètiques previsions del nombre de fondeigs i la capacitat d’eslora dels diferents ports esportius (apartat 4 de  l’article únic d’aquesta llei). Així mateix, es modifica l’article 11, que recull el contingut del Pla general de ports, per tal d’enllaçar-lo amb l’estudi de capacitat de càrrega nàutica del litoral (apartat 5).

En segon lloc, s’inclou una modificació de l’article 7 de l’esmentada llei per tal que la utilització del domini públic portuari s’ajusti, no només al que estableixen els instruments d’ordenació portuària i la legislació reguladora del domini públic maritimoterrestre, sinó també al planejament territorial (apartat 3).

Per altra banda, amb aquesta modificació també es pretenen introduir canvis no només en el contingut, sinó també en el procediment d’elaboració i aprovació del Pla general de ports de les Illes Balears que preveu l’article 12 de la Llei 10/2005 esmentada. D’una banda, l’apartat 6 de l’article únic introdueix una modificació per la qual l’aprovació d’aquest instrument correspondrà al Consell de Govern a proposta del president de l’ens. En conseqüència, també s’adapta l’article 27 de la Llei 10/2005 esmentada, que recull les funcions de Ports de les Illes Balears (apartat 15 de l’article únic d’aquesta llei). A més, l’apartat 7 de l’article únic introdueix una segona modificació a aquest article per tal de garantir la participació dels consells insulars, com a administracions competents en matèria d’ordenació territorial, en l’elaboració del Pla general de ports. 

Pel que fa als plans d’ús i gestió dels ports, s’introdueix una modificació a l’article 14 de la Llei 10/2005 esmentada, que regula el procediment per a la seva elaboració i aprovació, per tal de garantir la participació dels consells insulars com a administracions competents en matèria d’ordenació territorial (apartat 8). A més, mitjançant l’apartat 9 de l’article únic se suprimeix l’article 15 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, per tal d’evitar que es puguin autoritzar obres que no estiguin previstes en els plans d’ús i gestió.

Amb l’objectiu d’evitar la total subordinació del planejament general a la planificació de l’administració competent en matèria portuària, aquesta llei també introdueix dues modificacions a l’article 17 de la Llei 10/2005, de 21 de juny.

Així, es modifica l’apartat 3 de l’article 17, per tal que l’autoritat urbanística pugui aprovar un pla especial, d’acord amb la legislació urbanística, que contengui les previsions de desenvolupament del port i la connexió amb les xarxes de transport terrestre i de serveis, l’ordenació de les edificacions d’acord amb l’entorn urbà pròxim al port, amb la inclusió de determinacions sobre usos urbanístics com tipologia, alçada, volum, ocupació i aparcaments, així com les mesures relatives a protecció mediambiental i patrimonial i els plans d’emergències (apartat 10). En tot cas, mentre no s’aprovi el corresponent pla especial, el pla d’ús i de gestió podrà preveure el règim d’ordenació de forma transitòria.

En la persecució d’aquest mateix objectiu de reequilibrar la relació entre l’administració competent en matèria urbanística i l’administració portuària, es modifica el caràcter de l’informe que ha d’emetre l’administració portuària en el procediment d’elaboració d’instruments d’ordenació urbanística que afectin els ports i instal·lacions portuàries, que deixa de tenir caràcter vinculant (apartat 11); i es modifica l’article 19, apartat 1, de l’esmentada Llei 10/2005, de 21 de juny, per tal que les obres per a la connexió del port amb la xarxa viària i amb els sistemes generals i locals deixin de tenir la consideració d’obres públiques d’interès general i, per tant, s’hagin de subjectar als actes de control preventiu municipal (apartat 12).

Quant a la promoció de nous ports i ampliació substancial dels existents, la present llei també modifica el règim vigent fins ara.

Amb la present modificació, l’informe que ha d’emetre el consell insular corresponent tindrà caràcter vinculant tant si es refereix a la promoció de nous ports com a l’ampliació de ports existents. A més, s’introdueix que, transcorregut el termini per a l’emissió de l’informe, aquest s’haurà d’entendre com a desfavorable. De la mateixa manera, aquesta modificació legal introdueix el caràcter vinculant de l’informe de l’ajuntament corresponent (apartat 13). En coherència amb aquest canvi, s’adapta també l’article 22, apartat 3, de tal manera que, en cas d’obrir un període de consultes entre l’administració portuària i el consell insular corresponent i s’esgoti el termini que preveu la llei, correspongui al consell insular decidir sobre el projecte (apartat 14 de l’article únic d’aquesta llei). En el mateix sentit, s’adapta l’article 77 de l’esmentada Llei 10/2005, referit a l’aprovació dels projectes d’obres, instal·lacions i explotació, per tal que aquest s’ajusti al planejament territorial (apartat 16 de l’article únic d’aquesta llei). 

Per altra banda, la disposició transitòria única preveu que, si a l’entrada en vigor d’aquesta llei s’està tramitant l’aprovació o modificació del Pla general de ports, aquesta tramitació hagi de tornar a començar de bell nou per incorporar les novetats legals introduïdes, i d’acord amb el procediment previst un cop aprovada aquesta llei; o bé que si en el mateix moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei hi hagués un Pla general de ports en vigor, Ports de les Illes Balears hagi d’iniciar la modificació del Pla general de ports en vigor per tal d’ajustar-lo a les exigències introduïdes per aquesta llei.

Finalment, la proposició de llei es clou amb dues disposicions finals. Si bé la primer preveu la revisió del reglament de desplegament de la Llei 10/2005 esmentada, a partir de les modificacions incloses a aquesta llei; la disposició final segona en regula l’entrada en vigor.

 

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Al cinquè punt de l'ordre del dia, s'ha procedit al debat i a la votació de dues proposicions no de llei del Grup Parlamentari Ciudadanos relativa a reversió de la reforma de les cotitzacions dels treballadors autònoms i l'alleujament de les càrregues burocràtiques, la qual ha estat REBUTJADA amb els resultat següents: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a revertir la reforma del sistema de cotització del Règim especial de treballadors autònoms, aprovada pel Reial decret llei 13/2022.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 20 a favor (Maxo Benalal, Cs, Vox i Popular) i 2 abstencions (El Pi).

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a presentar una nova proposta de reforma que:
a) Fixi les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors autònoms en funció dels seus beneficis reals.
b) Garanteixi que cap autònomamb beneficis reals inferiors al SMI hagi de satisfer quotes a la Seguretat Social.
c) Avanci en la progressiva assimilació, en càrregues i acció protectora, del règim dels treballadors autònoms al dels treballadors per compte d'altri, de manera que a iguals obligacions hi hagi iguals drets.
d) Redueixi la complexitat burocràtica dels tràmits amb la Seguretat Social.
e) Dinamitzi l'economia, impulsi el creixement econòmic i fomenti l'emprenedoria, especialment en els joves.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 22 a favor (Maxo Benalal, Cs, Vox, El Pi i Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat defensada per Patricia Guasp (Ciudadanos). 

El Grup Parlamentari Popular ha presentat tres esmenes que, defensades per Salomé Cabrera, no han estat acceptades pel grup proposant. 

Al torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris: Antonia Martín (Unidas Podemos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Idoia Ribas (VOX), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Vanessa Díaz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB) i Enric Casanova (Socialista).

 

INFORME RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS

Finalment, al sisè i darrer punt de l'ordre del dia, s'ha  APROVAT per assentiment l'informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre el règim d’incompatibilitats de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/03/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 45551626

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201