El Parlament valida el Decret llei per compensar la inflació a les Illes Balears

Notícia del Parlament - 22 de novembre de 2022

PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat devuit preguntes de control al Govern que, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

PRIMERA. RGE núm. 11751/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a limitació de preus del lloguer. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SEGONA. RGE núm. 11852/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a finalització de la formació dels docents per aplicar la LOMLOE. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TERCERA. RGE núm. 11867/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a millora de la vida de les dones amb l’Institut Balear de la Dona. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUARTA. RGE núm. 11863/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a argumentació de la interlocutòria del TSJIB sobre mesures cautelars a la demanda per garantir l’ús de les dues llengües oficials a l’ensenyament. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CINQUENA. RGE núm. 11864/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de la Llei Orgànica 10/2022. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SISENA. RGE núm. 11853/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a falta d’implicació del sector turístic en matèria de transició energètica segons el Sr. Yllanes. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETENA. RGE núm. 11854/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a resistències sectorials a la transició energètica. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VUITENA. RGE núm. 11858/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció a la cronicitat. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

NOVENA. RGE núm. 11860/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserves turístiques a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DESENA. RGE núm. 11861/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política en matèria de salut. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

ONZENA. RGE núm. 11862/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a les Illes Balears com a destinació turística. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DOTZENA. RGE núm. 11913/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de les obres viàries a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TRETZENA. RGE núm. 11859/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau de satisfacció dels ciutadans de Menorca amb el transport aeri. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CATORZENA. RGE núm. 11855/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a constitució del grup de treball que ha d’estudiar la limitació de la compra de segones residències a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUINZENA. RGE núm. 11881/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a manca de professorat de Formació Professional. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETZENA. RGE núm. 11910/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Sol·licitud d'explicacions al Ministeri d’Igualtat per l’aplicació de la llei del "sólo sí es sí". [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DISSETENA. RGE núm. 11866/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació dels professionals sanitaris a l’Atenció Primària a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DIVUITENA. RGE núm. 11865/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció sanitària pública i la situació dels professionals sanitaris a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca relativa a Política general del Govern en matèria de transport públic.

El diputat Josep Castells ha interpel·lat el conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, Josep Marí, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'ha procedit al debat i a la votació d'una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a política general del Govern en relació amb els Serveis Ferroviaris de Mallorca.

La iniciativa ha estat Aprovada parcialment (quatre dels desset punts), amb la redacció i els resultats de les votacions següents: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata l'important increment d'usuaris, així com els actes incívics i violents tant a les seves instal·lacions com als voltants, principalment a l’Estació Intermodal i dins els mateixos trens dels Serveis  Ferroviaris de Mallorca.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi i Popular).

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer complir tota la normativa vigent del Pla d'autoprotecció de les línies ferroviàries i les instal·lacions d'SFM i, de manera especial, les següents:  
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que disposa al seu article 20, relatiu a mesures d'emergència, l'obligatorietat per part dels titulars de les empreses d'elaborar i aplicar un pla d'autoprotecció.
• Llei 2/85, de Protecció Civil, que estableix l'obligatorietat que les activitats posseeixin un pla d'evacuació dotat amb els seus propis recursos i que hi hagi una senyalització clara que permeti l'evacuació amb garanties de les persones, en cas si cal.
• Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma bàsica d'autoprotecció. 
• Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
• RD 314/2006, de 12 de març, Codi tècnic de l'edificació, document bàsic SI, seguretat en cas d'incendi, i document bàsic SU, seguretat d'utilització.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 22 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi i Popular) i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca).

Tercer. A causa de l'important increment d'agressions els darrers anys,  principalment als vigilants de seguretat, i atès que aquests no tenen reconeguda la figura “d'agent d'autoritat”, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a efectuar, abans del proper 15 de desembre de 2022, una urgent negociació amb els responsables de la Policia Local de Palma i amb la delegada del Govern perquè almenys l'Estació Intermodal i voltants tinguin la presència dels agents d'autoritat que sí es reconeix a Policies Locals i Policies Nacionals per incrementar i reforçar la seguretat tant dels usuaris com del conjunt de treballadors.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi i Popular).

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reforçar la seguretat de Serveis Ferroviaris de Mallorca, reconeguts com una de les infraestructures crítiques, atès l’increment del nombre de robatoris, violència, venda de drogues i abusos sexuals que han afectat usuaris i treballadors que en fan ús o desenvolupen la seva tasca a les diferents instal·lacions de Serveis Ferroviaris de Mallorca. En aquest sentit el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reorganitzar la zona de taquilles i instal·lar urgentment arcs de seguretat per detectar qualsevol tipus d'arma per evitar mals majors.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 16 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, i Popular) i 6 abstencions (Cs i El Pi).

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a reforçar la vigilància a l'estació intermodal amb un guia caní a tots els torns per poder incrementar la seguretat dels vigilants i usuaris.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 15 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, i Popular) i 7 abstencions (Cs i El Pi).

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta les corporacions locals i, si és el cas, conjuntament amb els organitzadors públics i/o privats de grans actes, a coordinar-se amb la suficient anticipació amb el Govern de les Illes Balears per tal d'establir mitjans que facilitin l'accés a l'esdeveniment amb una alternativa de transport públic. D'aquesta manera, i en base a la informació prèviament proporcionada en quant a horaris, afluència prevista, etc. es podran determinar, si escau, serveis i horaris especials del servei ferroviari o qualsevol altre mitjà de transport públic. Igualment, se suggereix als organitzadors i entitats locals a publicitar els mitjans de transport sostenible disponibles per accedir a l'esdeveniment i que incloguin, quan sigui possible, també indicacions d'aparcaments dissuasius, itineraris per a vianants, bicicletes o qualsevol altre mètode alternatiu al vehicle privat.

Aprovat per 51 vots a favor i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca). Amb esmena de modificació acceptada dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca. 

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a:
a) La construcció de nous tallers, magatzems i platja de vies, que puguin absorbir un increment de flota i dels treballs de manteniment i reparació.
b) Revisar i ampliar els serveis de manteniment de les línies i prioritzar l'execució de projectes de supressió de passos a nivell i de rehabilitació de ponts.
c) Revisar i reforçar els sistemes de manteniment de trens per donar-los un manteniment preventiu adequati una reparació adequada d'avaries.
d) Reforçar i mantenir un nivell adequat de peces de recanvi i de parc per donar suport immediat a les línies de manteniment dels trens.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 22 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi i Popular) i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca).

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge que treballi amb la prioritat de prestar un servei còmode, segur, fiable i puntual a les línies actuals d'SFM i paral·lelament treballar per poder incrementar freqüències i línies amb el personal, el material i les infraestructures necessàries per mantenir aquests estàndards de qualitat. Per tot això es fa necessari:
a) Que es dissenyin uns nous horaris, de manera que es mantinguin les freqüències evitant les cruïlles impossibles de trens a l'entrada de Palma que provoquen part dels retards actuals.
b) Coordinar els autobusos llançadora amb els horaris de parada a les estacions i els baixadors.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 22 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi i Popular) i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca).

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge que treballi per:

a) Revisar i reforçar els sistemes de manteniment de trens per donar-los un manteniment preventiu adequat i una reparació adequada d'avaries.
b) Reforçar i mantenir un nivell adequat de peces de recanvi i de parc per donar suport immediat a les línies de manteniment dels trens.
c) Orientar tota la política d'adquisició de trens a aconseguir gradualment una flota d'unitats de 4 cotxes, homogènia, fiable i suficient per simplificar les línies de manteniment, garantir la disposició d'unitats en manteniment preventiu i en reserva i encaminada a un futur augment de freqüències.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 22 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi i Popular) i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca).

Desè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reforçar els Serveis Ferroviaris de Mallorca per a les festes nadalenques, especialment per als dies 24 i 31 de desembre de 2022 i els dies 5, 6, 19 i 20 de gener de 2023. 

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 22 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi i Popular) i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca).

Onzè. Atès l'important increment d'usuaris en el transport ferroviari amb bicicletes, per la qual cosa s'incompleix diàriament la normativa vigent, mentre els  responsables del servei busquen solucions alternatives a aquesta realitat el Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge perquè faci complir la normativa vigent al respecte aprovada pel Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca, que concretament estableix:

"Capítol II
Drets i deures de les persones usuàries
Article 3. Drets
n) Transport de bicicletes:

I. S’admet el passatge amb bicicleta únicament en aquells trens habilitats a aquest efecte i assenyalats en els horaris oficials. Llevat dels serveis especials, els caps de setmana i festius s’admeten bicicletes en tots els trens, sempre que s’aprofitin els espais reservats a aquest efecte.
(...)

III. Les persones que viatgen han de romandre en les plataformes dels cotxes i al costat de la bicicleta, i s’han de responsabilitzar en tot moment de no causar molèsties a la resta de passatge i sense malmetre el material ferroviari.

IV. En les unitats triples es poden carregar fins un màxim de quatre bicicletes, sempre en els espais reservats a aquest efecte dins els cotxes remolc. En les unitats sense remolc s’admeten dues bicicletes per plataforma (quatre per unitat). L’admissió de més bicicletes en estacions intermèdies depèn del criteri del personal d’intervenció en ruta, que ho ha de decidir en funció de l’ocupació real del tren.

V. S’admeten grups de viatgers amb bicicletes sempre que hi hagi autorització prèvia.

Article 4. Deures
Prohibicions:
h) Circular sobre patins, bicicletes o similars dins dels trens i de les  instal·lacions."

Rebutjat per 26 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca i Socialista), 25 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi, Unidas Podemos i Popular) i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca).

Dotzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implementar horaris nocturns del servei de tren durant els caps de setmana i festius durant tot l’any a partir del 15 de desembre de 2022.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 22 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi i Popular) i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca).

Tretzè. El Parlament de les Illes Balears, davant l'anunci del passat 3 d'agost, que des de l'1 de setembre i fins al 31 de desembre, el servei de tren i metro serà gratuït a Mallorca, i atès que és una mesura que no ha tingut en consideració ni en compte els ciutadans usuaris de Menorca, Eivissa i Formentera que per les raons que siguin s'hagin de desplaçar a Mallorca i hagin de fer ús d'aquest transport públic es vegin perjudicats i discriminats davant dels avantatges de la gratuïtat d'aquest servei públic, insta que també, en cas que aquesta mesura s'ampliï en el temps, es tinguin en consideració tots els ciutadans de les Illes Balears a partir de l'1 de desembre.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Mixt-MÉS per Menorca, Vox, Cs, El Pi i Popular).

Catorzè. El Parlament de les Illes Balears constata la nova realitat dels usuaris dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, on la figura del patinet elèctric ha crescut de forma molt important dins dels trens i, al no tenir la seva regulació inclosa dins al reglament de serveis, es fa urgent la mateixa. En conseqüència, el Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a actualitzar, urgentment, el Reglament vigent de Serveis de l'Acord del Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca per tal d’adaptar-ho a la nova circumstància esmentada.

Aprovat per unanimitat. 

Quinzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a recollir dins els pressupostos de 2023 una partida suficient per donar compliment a l'acord signat el 6 d'agost de 2019 amb el municipi de Binissalem. L'actualització de l'acord recull com a novetat més ressenyable la construcció d'un aparcament dissuasori a terrenys adjacents a l'estació de Binissalem. La nova dotació, que comptarà amb 90 places, afavorirà l'accés dels usuaris a l'estació i potenciarà l'ús del transport públic davant del transport privat. SFM assumirà la totalitat del pressupost de l'obra i una vegada finalitzada aquesta l'Ajuntament de Binissalem assumirà el manteniment de l'aparcament. Es preveu que la licitació d'aquest nou projecte s'iniciï a finals d'aquest any (2019). Cal destacar que en aquesta nova infraestructura s'instal·laran diversos punts per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Aprovat per 52 vots a favor i 1 abstenció. 

Setzè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a la convocatòria urgent, abans del 30 de març de 2023, de noves places anunciades en els darrers quatre pressupostos. La xifra pressupostada és el resultat de la previsió de costos en retribucions i càrregues socials per cobrir la plantilla prevista per a l’exercici 2022, amb la intenció que en aquest proper exercici sigui possible l’aplicació dels acords amb el Comitè d’Empresa que havien de permetre, ja per al 2019, l’increment del nombre de maquinistes fins a 25 nous efectius en l’exercici 2019, entre d’altres mesures, informat favorablement per la Direcció General de Pressuposts per un import d'1.101.565,44 € més Seguretat Social, estimat en una despesa total d’1.465.081,53 € per posar fi a l'abús d'hores extraordinàries i coordinada amb les previsions d'augment de flota i freqüències.

Aprovat per 51 vots a favor i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca). 

Dissetè. Atès que l’estació de Sineu és una de les estacions de la part forana amb més usuaris, ja que, a part dels usuaris de Sineu, rep usuaris de municipis com Maria de la Salut, Lloret, Sant Joan o Ariany; atesa la manca de previsió d’infraestructures per fer front al calor i a la pluja en aquesta estació i la manca de seguretat per als usuaris a l’hora de travessar les vies, així com la manca de personal de seguretat, el Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a resoldre amb urgència la manca de previsió i seguretat en aquesta estació. 

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 22 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi i Popular) i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca).

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat José Luis Camps (Popular).

Tot seguit s'ha procedit a la defensa de les quatre esmenes de modificació que, conjuntament, han  presentat els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca. Per a la seva defensa han intervingut: Joan Ferrer (Socialista), Pablo Jiménez (Unidas Podemos) i Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca.  Les esmenes no han estat acceptades per al grup proposant, a excepció de la que fa referència al punt número 6.

Algunes de les esmenes han estat incorporades a la iniciativa al ser acceptades (diverses amb transaccions) per part del grup proposant.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Marc Pérez- Ribas (Ciutadans) Jorge Campos (VOX-Actua Baleares), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca).

 

DECRET LLEI

Al quart punt de l'ordre del dia s'ha validat el Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears per 32 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 22 abstencions (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular).  

Diversos grups parlamentaris han demanat que la proposta fos tramitada com a Projecte de llei, petició que ha estat rebutjada per 31 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Maxo Benalal, Mixt-MÉS per Menorca, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular).  

La iniciativa fou aprovada dia 7 de novembre de 2022 pel Consell de Govern del Govern de les Illes Balears [Nota informativa], a proposta diversos consellers del Govern, i entrà al registre del Parlament de les Illes Balears dia 8 de novembre de 2022 per sotmetre’l al debat de i votació sobre la seva validació o derogació per part de la cambra autonòmica en sessió extraordinària.

Debat plenari

El debat del Decret llei substanciat avui migdia durant la sessió s’ha encetat amb la intervenció de la consellera de Presidènica, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, per fer l’exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat promulgat.

Tot seguit, al torn a favor de la validació del Decret, han intervingut els diputats Antònia Martín (Unidas Podemos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca), Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB) i Carles Bona (Socialista). 

En el torn de fixació de posicions, han intervingut el diputat Antoni Costa, el diputat Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), la diputada Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears). 

Resum del contingut

El Decret llei s’estructura en set capítols, els quals se subdivideixen en 28 articles, dues disposicions addicionals, una disposició derogatòria i onze disposicions finals.

Habitatge
En primer lloc, es crea el Programa Garantia Hipoteca IBAVI, al qual el Govern destina 15 milions d’euros, ampliables si és necessari, per facilitar l’accés a l’habitatge en règim de propietat atorgant una garantia de fins al 20% de l’habitatge objecte de finançament, ja que habitualment les entitats financeres només financen l’import corresponent al 80% del valor de l’immoble i difícilment els compradors tenen el 20% restant. En qualsevol cas, per optar a aquest 20%, qui vulgui comprar un habitatge ha de tenir els ingressos anuals suficients per poder tenir concedida la hipoteca del 80% restant.

Aquesta mesura beneficiarà les persones que vulguin adquirir un habitatge a Illes Balears destinat a domicili habitual i permanent, i que acreditin almenys cinc anys de residència en aquesta comunitat. El preu d’adquisició de l’habitatge, lliure o protegit, sense les despeses i els tributs inherents a l’adquisició, ha de ser igual o inferior a 270.000 euros.

Per fer efectiu aquest programa, les entitats financeres hauran d’adherir-s’hi prèviament, mitjançant la signatura d’un conveni amb l’IBAVI.

Amb el Decret llei també es disposa la facultat per part del Consell de Govern de modificar i actualitzar el nivell d’ingressos màxim per accedir a un habitatge protegit mentre no es desplegui reglamentàriament la llei. L’objectiu és facilitar la demanda d’habitatge protegit i incentivar la construcció de més habitatges d’aquest tipus.

En matèria social, el Decret desenvolupa l’ajut social de protecció als treballadors i treballadores demandants d’ocupació; els pagaments extraordinaris per a persones en situació de dependència; l’eliminació temporal de la participació econòmica dels usuaris del servei de centre de dia i servei d’ajuda a domicili per a persones en situació de dependència; les mesures per a les persones beneficiàries del bo social tèrmic i l’increment del 15 % de les quanties de la renda social i la renda d’emancipació per a joves.

L’usuari no haurà de fer cap gestió i els ajuts es concediran d’ofici si es compleixen els requisits.

Ajut social de protecció als treballadors i treballadores demandants d’ocupació.

Es tracta d’un ajut social gestionat a través de les conselleries de Model Econòmic i d’Afers Socials per als treballadors i treballadores demandants d’ocupació que cobrin una prestació contributiva o subsidi d’atur per compensar l’augment del cost de la vida. Els requisits són tenir reconeguda pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) la prestació contributiva o el subsidi per desocupació i estar inscrits com a demandants d’ocupació al SOIB com a mínim un dia dins el període comprès entre l’1 de novembre i el 23 de desembre de 2022.

L’import d’aquest ajut social és de 300 euros en el cas de rebre una prestació contributiva i de 600 euros en el cas d’un subsidi d’atur. Aquest ajut l’abonarà el Govern en un únic pagament durant, principalment, els mesos de febrer i març.

L’ajut es reconeixerà i s’abonarà directament si es compleixen els requisits i no serà necessari que es faci cap sol·licitud.

Els pagaments es faran als comptes bancaris facilitats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Mesures en l’àmbit de la dependència: pagues extraordinàries
S’estableixen dues pagues extraordinàries per a persones que tenen reconeguda una prestació econòmica per cures a l’entorn familiar, una prestació econòmica vinculada al servei de centre de dia i/o la prestació econòmica vinculada al servei d’ajuda a domicili.

Les pagues extraordinàries s’abonaran directament als beneficiaris, sense que hagin de fer res.

Mesures en l’àmbit de la dependència: eliminació del copagament
Eliminació temporal de la participació econòmica dels usuaris del servei de centre de dia per a persones grans i/o del servei d’ajuda a domicili del Sistema d’Atenció a la Dependència.

Aquesta eliminació estarà vigent durant sis mesos.

Mesures per a les persones beneficiàries del bo social tèrmic
L’ajut autonòmic a les persones beneficiàries del bo social tèrmic té per objecte pal·liar la pobresa energètica ampliant la protecció als consumidors vulnerables per compensar l’augment de preus de l’energia.

Rebran d’ofici aquest ajut totes les persones que tenen reconegut el dret al bo social tèrmic el 31 de desembre de 2020 o el 31 de desembre de 2021 i a les quals s’hagi ordenat un pagament per aquest concepte abans del 31 de gener de 2023.

Mesures per a persones perceptores de la renda social garantida i de la renda d’emancipació per a joves extutelats
S’aprova un increment del 15 % de les quanties de la renda social garantida i de la renda d’emancipació durant el primer trimestre de 2023. Aquest increment ja s’està aplicant des del mes d’abril d’enguany i ara es prorroga fins a l’abril de 2023.

Àmbit educatiu
La nova normativa també posa el focus en l’educació i en la necessitat de garantir que tothom hi pugui tenir accés. D’aquesta manera, es preveuen uns ajuts econòmics específics per al curs acadèmic 2022-2023 destinats als alumnes d’estudis universitaris.

Així, els alumnes matriculats aquest curs podran tenir un ajut del 100% del preu per crèdit de les primeres matrícules i d’un 50% del preu per crèdit de les segones matrícules de graus i màsters habilitants impartits en centres propis de la Universitat de les Illes Balears, del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, de l’Escola Superior d’Art Dramàtic i de l’Escola d’Art i Superior de Disseny.

L’import màxim d’aquest retorn de matrícules serà de 1.800 euros per alumne i curs.

D’altra banda, preveu la convocatòria d’ajuts d’alimentació per a instituts d’educació secundària que no disposen de menjador, per a plats del dia o el berenar de les cafeteries dels instituts. S’ha previst una inversió de 2 milions d’euros.

Així mateix, la Conselleria d’Educació obrirà una línia d’ajuts de mobilitat entre illes per a l’alumnat de formació professional que es vegi obligat a residir a una altra illa perquè a la seva no hi ha l’oferta formativa que cursa. Hi ha una inversió prevista de 700.000 euros per als cursos 2022-2023 i 2023-2024 amb un màxim de 2.000 euros per alumne.

Conciliació
El Decret llei també té per objectiu contribuir a la necessària conciliació entre vida familiar, laboral i personal, atès que estableix un ajut de 200 euros per infant de la unitat familiar que faci activitats extraescolars. La finalitat també és que l’alça de preus no faci que les famílies optin per llevar els nins i nines d’aquestes activitats, de manera que es puguin continuar formant en diverses matèries.

L’ajut serà per a infants o joves d’entre 3 i 16 anys, amb un nivell de renda màxim per unitat familiar de 52.800 euros. 

Modificacions legislatives
El Decret llei també preveu un seguit de modificacions legislatives. La més destacable és la referida a la Llei d’activitats, amb l’objectiu d’incrementar la productivitat i facilitar la transformació del model productiu de les Illes Balears.

D’aquesta manera, s’aclareixen els casos en què es fa necessària més intervenció administrativa per garantir la seguretat de les persones i els seus béns i es consolida el paper essencial del projecte d’activitats com a mecanisme de control pel que fa a la seguretat d’aquestes activitats. Així mateix, es reforça el paper dels tècnics competents per garantir el bon funcionament d’aquestes activitats i evitar riscs i emergències.

També es crea el Registre d’entitats col·laboradores en matèria d’activitats per agilitar les revisions tècniques i el control i les inspeccions per part de les administracions i es reforça el paper dels ajuntaments a través dels registres municipals d’activitats.

Es modifica també la Llei 4/2021, sobre actuacions i projectes que s’han de finançar amb fons europeus per poder actuar en determinats edificis fora d’ordenació, amb l’objectiu que puguin dur a terme les obres de rehabilitació energètica necessàries i acollir-se als ajuts dels fons europeus, atesa la necessitat de donar solucions al problema de l’emergència climàtica.

En darrer lloc, i pel fet que la guerra a Ucraïna continua, s’allarguen fins al 31 de desembre de 2023 les mesures d’agilitació per a la tramitació de subvencions que ja preveia el Decret llei de mesures per pal·liar els efectes de la guerra, el 4/2022.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 29/11/2022 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma,

Tel. 971 228 281

Fax 971 718 201

Idioma:    Nre. de visites : 41429852

Mapa Web