El Parlament aprova la Llei de polítiques de joventut de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 28 de juny de 2022

És la primera vegada que es renova aquesta Llei en quinze anys i que se separa la joventut del lleure. La norma preveu que es reservi un mínim del 15 % de l’habitatge públic per als jove.

Durant el primer Ple extraordinari el Parlament ha aprovat el dictamen del Projecte de llei de polítiques de joventut de les Illes Balears, amb la majoria dels vots a favor de la cambra autonòmica, amb la incorporació de fins a sis esmenes, de les quals cinc han estat transaccionades i una incorporada gràcies a l'aprovació d'un vot particular. [DICTAMEN]

Tramitació parlamentària

El projecte de llei entrà al Parlament dia 10 de desembre del 2021,  després que el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, en la sessió de dia 29 de novembre de 2021, així ho acordà.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de desembre de 2021, admeté a tràmit el Projecte de Llei. Igualment, la Mesa acordà obrir un termini de 15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptassin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborassin un dossier documental; i un cop transcorregut el qual, obrir el termini ordinari de presentació d'esmenes (que fou ampliat) i que es tramatès davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Dia 22 de març de 2022 el projecte de llei superà l'esmena a la totalitat de devolució que havia presentat el Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares [NOTA INFORMATIVA] [DIARI DE SESSIONS]

Aleshores,  Projecte de llei es va remetre a la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports on se substanciaren debats i votacions amb l'aprovació d'esmenes parcials que permeteren elaborar primer un informe de ponència (19 de maig de 2022) i, a continuació, un dictamen de la Comissió (9 de juny de 2022), que ha estat debatut i aprovat avui en sessió plenària [DIARI DE SESSIONS]

Debat plenari

El debat d'avui, en sessió plenària extraodinària, s’ha encetat amb la presentació del projecte de llei per part de la consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, en representació del Govern.

Tot seguit s'ha substanciat la defensa de les esmenes que, no havent estat aprovades ni en ponència ni en comissió, els grups parlamentaris han volgut mantenir per al seu debat en plenari. Aquestes han estat defensades des de la tribuna pels parlamentaris: Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Antoni Fuster (Popular), Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca) i Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxFormentera+PSIB-PSOE+EUIB).

Per posicionar-se respecte de les esmenes han intervingut: Cristina Mayor (Unidas Podemos) i Ares Fernández (Socialista).

Contingut bàsic de la llei

Pel que fa a l'estructura i al contingut, la Llei es divideix en set títols —un títol preliminar i sis numerats— 104 articles, dues disposicions addicionals, dues transitòries, una derogatòria i sis finals.

El títol preliminar serveix de pòrtic de la Llei i suposa tota una declaració d’intencions quan indica que la finalitat última de la norma és afavorir que les persones joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida i garantir-ne la participació activa en igualtat de drets i deures en la vida social, cultural, política i econòmica i —com després s'indicarà al llarg de l'articulat— sense estereotips i rols sexistes que impedeixen a les dones aquest ple desenvolupament. Amb aquest objectiu principal, la Llei estableix un marc jurídic específic per desenvolupar les polítiques de joventut, regular els drets específics de les persones joves de les Illes Balears i ordenar el conjunt de serveis i equipaments juvenils que han de donar resposta a les seves necessitats. 

També se’n fixa l’àmbit d’aplicació, que principalment són les persones joves d’entre 16 i 30 anys. En aquest sentit, la Llei apuja l’edat mínima d’aplicació en relació amb la Llei 10/2006, de 26 de juliol, per un raó molt concreta: atès que l’objectiu central de la Llei és facilitar l’emancipació de les persones joves, i que és dos anys abans de la majoria d’edat quan el jovent es pot emancipar i incorporar al mercat laboral, s’ha considerat que l’edat idònia d’inici d’aplicació són els 16 anys, sens perjudici que es puguin establir altres límits, mínims o màxims, en funció dels programes específics, com ocorre, per exemple, en l’àmbit de la participació.
 
De la seva banda, el títol primer enuncia una llista específica de drets reconeguts a les persones joves com un grup demogràfic amb necessitats pròpies, sens perjudici dels altres que ja reconeix el nostre ordenament. Així mateix, també  n’incorpora deures, en coherència amb el principi de corresponsabilitat que estableix la Llei.

El títol II regula el règim competencial i delimita les funcions que corresponen a les administracions autonòmica, insular i local, a fi d'adequar-les a la distribució competencial fixada a l'Estatut d'Autonomia. Així mateix, aborda l'organització administrativa en el si de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que es materialitza mitjançant dos organismes, la conselleria competent en matèria de joventut i l'Institut Balear de la Joventut, i que es coordina amb la resta de conselleries mitjançant la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut. També fa referència als organismes de cooperació interadministrativa 
en polítiques de joventut, amb una regulació especial de la Conferència interinsular en matèria de joventut. 

El títol III està dedicat a les polítiques de joventut pròpiament dites, les quals s'han de centrar a millorar les condicions de vida de les persones joves, atendre'n les necessitats de trànsit a la vida adulta, facilitar-ne les vivències i experiències i promoure'n la integració i participació efectives en la vida política, econòmica, social i cultural. Així mateix, se n'indiquen els principis rectors que han de guiar i se n'aborda el contingut general i específic, tot incidint en els àmbits que es consideren prioritaris: l’emancipació juvenil —amb menció especial a l’educació i la formació, l’ocupació i l’habitatge— la promoció de la vida saludable, l’empoderament i la participació i la garantia dels drets de les persones joves i el foment de conductes i valors.

Tan important com establir el nou marc de les polítiques juvenils és fixar les condicions com aquestes s'han de planificar, sempre respectant les competències pròpies dels consells insulars. En aquest sentit, es disposa que aquesta política ha de ser fruit d'un estudi previ de necessitats i projectar-se de manera que satisfaci les necessitats de cada període. Pel que fa al Govern de les Illes Balears, s'estipula que ha de tenir aprovat i en vigor un Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual s’ordeni el conjunt de mesures, recursos i actuacions necessaris per aconseguir els objectius de la política de joventut per a l’àmbit de les Illes Balears, per una durada de cinc anys. 

Finalment, la secció tercera estableix de manera molt bàsica la planificació insular i local, tot respectant les competències dels consells insulars en aquesta matèria.

El títol IV aborda la participació juvenil d’una manera integral. En primer lloc, se'n defineix el concepte, se'n determinen els agents i les vies de la participació de les  persones joves i es preveuen les condicions per ser considerada entitat juvenil i s'introdueix una consideració explícita als grups de joves, als quals s’atorga capacitat d'obrar. 

En segon lloc, es regula el Consell de la Joventut de les Illes Balears, màxim òrgan de representació de la joventut organitzada, que passa a tenir la naturalesa de corporació pública sectorial de base privada —la mateixa que han adoptat els consells de la joventut de la Comunitat Valenciana, Canàries o la Regió de Múrcia— i personalitat jurídica pròpia i diferenciada, la qual cosa els permetrà tenir personal i pressupost propis. A més, l'edat mínima per poder ser representant d'aquest òrgan de participació juvenil baixa dels 18 als 14 anys, a fi de fomentar la participació dels i de les més joves.

El títol V, anomenat Professionals i instruments d’execució de les polítiques de joventut, suposa tota una novetat en el model dels serveis de joventut vigent fins ara. Primerament, es reconeix explícitament la tasca que realitza el personal tècnic, informador, monitor i dinamitzador, i se’ls dona un nom propi, el de professionals de l’àmbit de la joventut, les funcions específiques dels quals s’han de regular reglamentàriament. Dins d’aquest col·lectiu es crea una denominació específica, la de professionals de les polítiques de joventut, que engloba aquelles persones que es dediquen a la recerca, el disseny, la direcció, l’aplicació i l’avaluació de plans, programes o projectes destinats a les persones joves des de les administracions públiques i de les entitats sense ànim de lucre, en el marc de les polítiques de joventut. A més, s’estableix que l’organització del sistema públic de serveis a la joventut ha de tenir el personal suficient amb la formació, la titulació, els coneixements, les capacitats, les aptituds i l’estabilitat laboral i el reconeixement social i laboral que calgui per garantir l’eficiència, l’eficàcia i la qualitat en la prestació dels serveis, ja que són la peça imprescindible per al desenvolupament i la consolidació de les polítiques de joventut a les Illes Balears.

Seguidament, es defineixen el serveis juvenils com totes les actuacions que les administracions públiques o les entitats sense ànim de lucre presten de manera regular i continuada per satisfer les necessitats del jovent pel que fa a la informació, la participació, l’emancipació i la dinamització. Es fa una menció especial als d’informació i de dinamització, els quals es consideren fonamentals per a la joventut. Per primera vegada, es preveuen les carteres de serveis juvenils, que recullen el conjunt de serveis i recursos per a la joventut que gestionen les administracions públiques de les Illes Balears. Així mateix, es defineix la Cartera de serveis juvenils del Govern de les Illes Balears i de les entitats del seu sector públic instrumental que inclou, entre d’altres, els programes de foment cultural; els d’elaboració d’estudis, investigacions i publicacions; les ajudes a l'emancipació, especialment per a l'accés a l’habitatge; o els serveis d’ocupació jove. Igualment s’estableix que els consells i els ajuntaments han d’aprovar les carteres de serveis juvenils dels seus àmbits territorials respectius.

També aborda de manera innovadora la iniciativa privada en la prestació de serveis a la joventut, amb un reconeixement explícit a les entitats prestadores de serveis a la joventut, que queden definides com aquelles que presten o realitzen, de manera continuada i sense ànim de lucre, serveis, programes i actuacions adreçats a joves de fins a 30 anys. També s’hi estableix el règim en què les administracions poden organitzar els serveis juvenils, ja sigui per gestió directa o indirecta; i preveu l'acció concertada de serveis socials destinats a joves vulnerables, en els termes prevists en la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l’àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la normativa de desplegament.

Al seu torn, es defineixen els equipaments juvenils, que es defineixen com a espais cívics d’informació i/o dinamització sociocultural destinats exclusivament a la joventut, dotats d’infraestructures i recursos i que tenen per finalitat la promoció de la participació, la informació, la col·laboració amb el teixit associatiu juvenil i l’atenció a les persones joves.

El títol VI regula el règim sancionador en matèria de serveis i equipaments juvenils, amb una estructura similar a la prevista a la Llei 10/2006, de 26 de juliol, si bé adaptada a la normativa vigent de procediment administratiu comú i de règim jurídic del sector públic. 

La Llei també regula aspectes molt concrets mitjançant les disposicions.

La disposició addicional primera estableix que, en el termini de nou mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta Llei, el Consell de Govern ha d'aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l'Institut Balear de la Joventut, d’acord amb el que preveu l’article 35 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La disposició addicional segona disposa que els consells de la joventut locals i insulars ja existents abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei han d’acreditar, davant el consell insular corresponent, que compleixen els requisits que s’hi estableixen per ser membres del Consell de la Joventut de les Illes Balears. En cas contrari, han de presentar una nova sol·licitud de reconeixement.

La disposició transitòria primera estableix un règim de transitorietat en matèria de consells de la joventut, per facilitar-ne el funcionament mentre no es desenvolupin alguns aspectes continguts en la Llei.
 
D’altra banda, la disposició transitòria segona determina el règim de vigència de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i de la normativa que la desplega, mentre no s’aprovi la Llei del lleure educatiu i no es faci el desplegament reglamentari previst a la disposició final tercera.
 
La disposició derogatòria única es refereix a les normes que deixaran de vigir una vegada entri en vigor aquesta Llei.

Mitjançant la disposició final primera fa una reforma profunda del Decret 39/2013, de 26 de juliol, pel qual es regula l’organització i el funcionament de la Comissió interdepartamental per a l’elaboració de polítiques de joventut, per tal que sigui funcional i operativa just aprovar-se aquesta Llei. Així mateix, mitjançant la disposició final segona es modifica el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, amb l'objectiu d'establir que el Consell d’Administració és qui té la competència d’actualitzar la quantia del preu del Carnet Jove Europeu i fixar-ne possibles bonificacions.

Mitjançant les disposicions finals tercera i quarta s’estableix, d’una banda, que el desplegament reglamentari de la Llei correspon als consells insulars, sens perjudici de les facultats del Govern en matèria de dictar principis generals, i que els decrets que es modifiquen mitjançant les disposicions finals primera i segona tenen rang reglamentari, malgrat modificar-se per mitjà d’aquesta Llei. Al seu torn, la disposició final cinquena estableix que tots els òrgans col·legiats que preveu aquesta Llei han de respectar el principi de paritat i han de cercar una composició equilibrada entre dones i homes.

La Llei es tanca amb la disposició final sisena, que disposa que la norma entrarà en vigor al mes d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a excepció del capítol II del títol IV, relatiu al Consell de la Joventut de les Illes Balears; i les modificacions normatives de les disposicions finals primera i segona, que comencen a vigir a partir de l’endemà d’haver-se publicat.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 6/09/2022 a les 10:00h de la COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 38192560

Mapa Web