Aprovada la Llei per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 31 de maig de 2022

També s'han substanciat les preguntes i interpel·lació de control al Govern per part dels grups parlamentaris, s'ha rebutjat una moció, i s'ha procedit al debat i a la votació de dues proposicions no de llei.

 PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat desset preguntes de control al Govern (una ha decaigut) les quals, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

PRIMERA. RGE núm. 4734/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca d’obligacions per a l’administració a la llei turística pel que fa a la sostenibilitat. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SEGONA. RGE núm. 4712/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a línia d’ajuts per bonificar els costos elèctrics de les explotacions agrícoles i ramaderes. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TERCERA. RGE núm. 4725/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a problema del balconing. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUARTA. RGE núm. 4731/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta turística il·legal. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CINQUENA. RGE núm. 4733/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de la nova llei turística en l’oferta complementària.[VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SISENA. RGE núm. 4713/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a relació administració-territori en matèria mediambiental. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETENA. RGE núm. 4714/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tancament de llits hospitalaris per mancança de professionals d'infermeria en el Servei de Salut llles Balears [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VUITENA. RGE núm. 4729/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compromisos en matèria de discapacitat. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

NOVENA. RGE núm. 4727/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer de vacances. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DESENA. RGE núm. 4730/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió pública a les zones turístiques a les Illes Balears [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

ONZENA. RGE núm. 4728/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou institut de formació professional a Menorca. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DOTZENA. RGE núm. 4732/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels treballadors del sector turístic en la nova llei.[VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TRETZENA. RGE núm. 4715/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a plaça vacant d’auxiliar tècnic educatiu (ATE) al CEIP Sant Ferran de Ses Roques. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CATORZENA. RGE núm. 4716/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a massificació turística. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUINZENA. RGE núm. 4711/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a accions per garantir l’exoneració d’increments de impostos i taxes al transport aeri i marítim de Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETZENA. RGE núm. 4726/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a administració autonòmica. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DESETENA. RGE núm. 4724/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plus insularitat i la correcta i suficient prestació de serveis públics.[VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DIVUITENA. RGE núm. 4735/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decreixement turístic. Pregunta decaiguda.

 INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada Grup Parlamentari Popular, relativa a Implantació dels currículums de la LOMLOE per al curs 2022-2023.

La diputada Margalida Durán ha interpel·lat el conseller  d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, Martí March, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

El tercer punt de l’ordre del dia ha correspost en el debat i la votació de la Moció del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la manca de personal i gestió deficient de la sanitat pública a l'àrea de salut d'Eivissa i Formenterala qual ha estat REBUTJADA amb els resultats de les votacions i redacció següent: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata la preocupant situació que pateix la sanitat pública a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera motivada per la manca de professionals sanitaris que afecta un servei públic essencial.

Rebutjat per 26 vots en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Vox, Cs, El Pi i Popular). 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a oferir un servei digne i de qualitat als usuaris de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, amb especial atenció a solucionar la problemàtica derivada de la manca d’oncòlegs.

Rebutjat per 26 vots en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Vox, Cs, El Pi i Popular). 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure polítiques actives de fidelització a fi d’aconseguir l’estabilitat de les plantilles a Eivissa i Formentera, així com atendre les reivindicacions dels professionals sanitaris que reclamen l’equiparació de la indemnització de residència amb els professionals de Canàries, i fer extensiu als professionals de l’Hospital Can Misses el plus que s’aplica als treballadors de l’Hospital de Formentera. 

Rebutjat per 26 vots en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Vox, Cs, El Pi i Popular). 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aplicar aquelles mesures necessàries que, atès que la Conselleria de Salut compta enguany amb el pressupost més alt de la seva història, posin solució a la situació límit que pateixen els usuaris de la sanitat a Eivissa i Formentera, que suposa una situació d’injustícia davant la resta d’illes.

Rebutjat per 26 vots en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Vox, Cs, El Pi i Popular). 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a recuperar la presencialitat del servei d’oncologia a l’Hospital de Formentera de manera immediata.

Rebutjat per 26 vots en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Vox, Cs, El Pi i Popular). 

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a modificar la normativa corresponent per tal que el requisit lingüístic del nivell B2 de català passi a ser valorat com a mèrit en els processos de selecció de professionals sanitaris i així poder atreure i fidelitzar més professionals.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, El Pi, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 18 a favor (Vox, Cs i Popular). 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

Per a la defensa de la iniciativa ha intervingut María Tania Marí (Popular).

Dos grups parlamentaris han registrat esmenes.

Pel Grup Parlamentari Mixt-GentxFormentera+PSIB-PSOE+EUIB ha presentat una esmena de modificació del punt número 5 que, defensada per Antonio Jesús Sanz, no ha estat admesa pel grup proposant.

Pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, conjuntament han presentat quatre esmenes de modificació les quals, defensades per Antonia Martín, Irantzu Fernández i Josep Ferrà tampoc no han estat admeses pel grup proposant. 

Al torn de fixacions de posicions han intervingut: Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares) i Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears)

SOL·LICITUD DE DICTAMEN DEL CONSELL CONSULTIU

Al quart punt de l’ordre del dia s'ha substanciat el Debat i votació de l’escrit RGE núm. 4665/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu en relació amb el Projecte de llei RGE núm. 1388/22, dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears, el qual ha estat REBUTJAT per 32 vots en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, El Pi, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 18 vots a favor (Vox i Popular) i 6 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca i Ciudadanos). 

Intervencions

Ha defensat la iniciativa el diputat Juan Manuel Lafuente (Popular).

En torn a favor ha intervingut Jorge Campos (VOX-Actua Baleares).

En torn en contra de la sol·licitud, han intervingut la diputada i diputats: Antònia  Martín  (Unidas  Podemos),  Joan  Mas  (MÉS  per  Mallorca),  Josep  Melià  (El  Pi-Proposta  per  les  illesBalears) i Damià Borràs (Socialista).
 
Finalment, i en torn de fixació de posicions, s'han manifetat Patricia Guasp (Ciudadanos), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB).
 

PROJECTE DE LLEI

El Ple del Parlament de les Illes Balears, al quart punt de l’ordre del dia ha aprovat el dictamen de la Comissió de Turisme i Treball del Projecte de llei RGE núm. 1388/22, dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears amb la majoria dels vots a favor de la cambra. Durant la tramitació en ponència i en comissió s'incorporaren esmenes a la iniciativa. 

Tramitació parlamentària

El Decret llei fou aprovat en sessió extraordinària del Consell de Govern, dia 11 de febrer de 2022, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears, i registrat al Parlament el dia 17 de febrer mitjançant (RGE 1388/2022), perquè se li donàs la tramitació reglamentària corresponent.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia 2 de març de 2022, després d'un debat i una votació de totalitat, acordà validar el Decret Llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a lasostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears per  31 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 vots en contra (Maxo Benalal, El Pi, Vox, Cs i Popular). A continuació se sol·licità que la proposta fos tramitada com a Projecte de llei, petició que fou aprovada per unanimitat [DIARI DE LA SESSIÓ] [NOTA INFORMATIVA]

El dia 3 de març la Mesa del Parlament acordà la tramitació del Decret Llei 3/2022 com a Projecte de Llei pel procediment d’urgència (art. 157.2 del Reglament), així com l’obertura d’un termini per presentar al·legacions i esmenes. Els terminis de presentació d’esmenes foren posteriorment ampliats.

El 21 d'abril es constituí, en el si de la Comissió de Turisme i Treball, la ponència relativa al Projecte de Llei que redactà l’informe dia 12 de maig

El 19 de maig es reuní l'esmentada Comissió per tal dictaminar el Projecte de Llei. [DICTAMEN]

Finalment, avui, dia 31 de maig, el Ple ha debatut i aprovat el dictamen de la Comissió de Turisme i Treball. 

Debat plenari

El debat d'avui s’ha encetat amb la presentació del projecte de llei per part del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears, Iago Negueruela.

A continuació, s'ha procedit a la defensa de les esmenes que, no havent estat aprovades ni en ponència ni en comissió, els grups parlamentaris han volgut mantenir per al seu debat en plenari.

Les esmenes han estat defensades des de la tribuna pels diputats i diputades per Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca), Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Patricia Guasp (Ciudadanos), Jorge Campos (VOX-Actua Baleares),  Salomé Cabrera (Popular), Antonia Martín (Unidas Podemos) i Damià Borràs (Socialista)

Les esmenes debatudes durant la plenària d'avui no han estat aprovades. 

L'objecte d'aquesta llei és el d'establir mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme, a les Illes Balears, amb l'objectiu d'avançar cap a un impacte regeneratiu de l'activitat turística al nostre territori i la nostra societat.

A aquest efecte, es duen a terme modificacions estructurals de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, a la qual s'introdueix un títol específic amb mesures per transitar cap a l'economia circular amb la finalitat de convertir les Illes Balears en la primera destinació turística circular del món.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

El cinquè punt de l’ordre del dia ha consistit en el debat i la votació de dues proposicions no de llei. 

En primer lloc, la Proposició no de llei RGE núm. 3449/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament dels costos del trasllat de residus a les Illes Balears per part del Govern de l’Estat, ha estat AJORNADA per a la propera sessió. 

En segon lloc, s'ha substanciat la Proposició no de llei RGE núm. 12340/21, complementada amb l’escrit RGE núm. 685/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a Dia Mundial contra el càncer de pulmó, la qual ha estat APROVADA per 41 vots a favor i 3 en contra (VOX-Actua Baleares), amb la redacció següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears manifesta que les lleis antitabac actuals són insuficients i que cal ampliar els espais lliures de fum, garantint la vigilància i el compliment de la llei modificada.

Segon. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern de l’Estat que acomodi la normativa a nivell nacional perquè el Govern de les Illes Balears tengui eines jurídiques per poder mantenir les mesures antitabac posades en marxa per frenar la pandèmia de la COVID-19 i la prohibició de fumar en determinats espais públics com a mesura de prevenció de malalties com el càncer o les cardiopaties.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears advoca perquè es duguin a terme les accions pertinents per a fomentar més espais lliures de fum, per respectar i garantir el dret a la salut de les persones, especialment dels menors d'edat, que actualment estan molt exposats al fum de segona mà.

Quart. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la recerca del càncer, com a instrument imprescindible en la lluita contra aquesta malaltia, i trasllada el seu reconeixement a totes les associacions i entitats que estan acompanyant a les persones afectades pel càncer pel seu compromís i labor continuada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

En representació de tots els grups parlamentaris que han presentat conjuntament la iniciativa, ha intervingut Juli Dalmau (Socialista). També ho han fet: Isabel Borràs (Popular), Antonia Martín (Unidas Podemos), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos) i Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears). 

En torn de fixació de posicions ho ha fet Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares). 

 

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/07/2022 a les 11:00h de la COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 36606657

Mapa Web