El Parlament aprova la Llei de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa

Notícia del Parlament - 24 de maig de 2022

També s'han substanciat les preguntes de control al Govern per part dels grups parlamentaris, s'ha aprovat parcialment una moció, s'ha procedit al desampat de dues proposicions no de llei i, finalment, ha comparegut un conseller del Govern per retre comptes del compliment del punt d'una proposició no de llei aprovada per la cambra.

 

 PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat denou preguntes de control al Govern les quals, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

PRIMERA. RGE núm. 4347/22, de la diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crítiques als productors d’oli i vi.  Ajornada a la sessió anterior.[VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SEGONA. RGE núm. 4504/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avanços per acostar els productes d’higiene femenina sostenibles als centres educatius i per evitar la pobresa menstrual. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TERCERA. RGE núm. 4512/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves places d’infermeria. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUARTA. RGE núm. 4515/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Servei de Patologia dual de l’Hospital de Can Misses. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CINQUENA. RGE núm. 4514/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda ambulant il·legal. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SISENA. RGE núm. 4502/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a control de fronteres a l’aeroport de Son Sant Joan. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETENA. RGE núm. 4506/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cues als controls d'accés a l'aeroport de Son Sant Joan. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VUITENA. RGE núm. 4511/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç policial a l’aeroport de Palma. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

NOVENA. RGE núm. 4518/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a lleis aprovades a Balears i discrepàncies amb el govern de l’Estat. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DESENA. RGE núm. 4507/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a disminució d’amarraments en el litoral menorquí. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

ONZENA. RGE núm. 4513/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lliure elecció d’educació i lleure per a les famílies amb infants amb discapacitat i dependents. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DOTZENA. RGE núm. 4508/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat a la via entre Sineu i Manacor. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TRETZENA. RGE núm. 4510/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a queixes de l’Associació de Comerciants de Fornells per les obres. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CATORZENA. RGE núm. 4509/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fracàs de les polítiques d’accés a l’habitatge del Govern. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUINZENA. RGE núm. 4503/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a retorn dels joves qualificats. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETZENA. RGE núm. 4501/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a gestió dels ajuts i fons en innovació / rehabilitació energètica d’edificis. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DISSETENA. RGE núm. 4519/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a arribada massiva d’immigrants il·legals. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DIVUITENA. RGE núm. 4517/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a funció tractora dels Fons Europeus a l’economia balear. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DINOVENA. RGE núm. 4516/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fons Europeus Next Generation arribats a les empreses de les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a estat de seguretat de l’Estació Intermodal de Palma.

El diputat Sergio Rodríguez ha interpel·lat el conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, Josep Marí, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

El tercer punt de l’ordre del dia ha correspost en el debat i la votació de la Moció RGE núm. 4415/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria tributària, la qual ha estat parcialment APROVADA amb els resultats de les votacions i redacció següent: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’harmonització fiscal que proposa el Comitè d’experts al Llibre Blanc sobre la Reforma Tributària presentat el mes de març de 2022, en la mesura que suposaria la fixació de tributacions mínimes a l’impost sobre el patrimoni i l’impost sobre successions i donacions, que en aquest darrer implicarien per al cas de Balears quintuplicar l’impost per als trams més baixos de base, i al mateix temps suposaria una retallada de l’autonomia tributària que tenen actualment les comunitats autònomes en aquests dos impostos.

Aprovat per 28 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs, MÉS per Mallorca i Popular) i 26 vots en contra (Mixt, Unidas Podemos i Socialista). 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a defensar un augment de l’autonomia tributària i la corresponsabilitat fiscal en el futur sistema de finançament autonòmic, molt especialment a l’IRPF i als tributs cedits tradicionals -patrimoni, successions i donacions, transmissions patrimonials, entre d’altres- i, en cap cas, acceptar la fixació de tributacions màximes o mínimes per part de l’Estat en aquests impostos.

Rebutjat per 28 vots en contra (Maxo Benalal, Vox, Mixt, Unidas Podemos i Socialista), 24 vots a favor (EL Pi, Cs, MÉS per Mallorca i Popular) i 2 abstencions. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears constata:
a) Que existeixen documents tècnics elaborats per reputats experts que posen de manifest que les Illes Balears són una de les comunitats autònomes que exigeix una major pressió fiscal i sacrifici/esforç fiscal als ciutadans.
b) Que la política tributària és una eina molt eficaç i eficient per impulsar l’activitat econòmica, desenvolupar polítiques d’habitatge i també polítiques de família.
c) Que les enormes pèrdues de poder adquisitiu que sofreixen les famílies i els grans increments de costos que suporten les empreses a causa de la inflació aconsellen l’aplicació de mecanismes de compensació, essent les reduccions impositives un dels més eficaços i eficients.
d) Que la immensa majoria de països de la UE i moltes comunitats autònomes a Espanya han aprovat rebaixes impositives, sense que s’hagi posat en risc absolutament cap servei públic fonamental.
e) Que les Illes Balears tancaren l’exercici pressupostari 2021 amb un increment de més de 500 milions d’euros d’ingressos tributaris sobre la previsió inicial, a causa en gran part del fenomen inflacionari, i el superàvit assolí els 338 milions d’euros (1,17% del PIB).
f) Que com a conseqüència de les circumstancies apuntades prèviament es fa del tot necessari aprovar una reforma fiscal que redueixi la càrrega impositiva per als ciutadans i les empreses de les Illes Balears.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular). 

Quart. El Parlament de les Illes Balears considera necessari rebaixar la tarifa autonòmica de l’IRPF en 0,5 punt per a bases liquidables inferiors a 30.000 euros, 0,25 punts per a bases liquidables superiors a aquesta quantia i/o deflactar la tarifa, amb vigència per a l’exercici 2022.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular).

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari incrementar en un 10% el mínim del contribuent per majors de 75 anys i el mínim per ascendents a l’IRPF.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular).

Sisè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari incrementar els imports i els beneficiaris de la deducció autonòmica per arrendament d’habitatge a l’IRPF, incloent molt especialment els joves, les persones amb discapacitat i les famílies nombroses o monoparentals.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular).

Setè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari la creació d’una nova deducció autonòmica per a arrendadors d’habitatge permanent a l’IRPF, per tal d’incentivar que els petits propietaris posin els seus habitatges al mercat de lloguer.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular).

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari incrementar els imports i els beneficiaris de la deducció autonòmica per despeses en llibres de text a l’IRPF.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular).

Novè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari incrementar els imports de la deducció autonòmica per contribuents amb discapacitat física, psíquica o sensorial o persones a càrrec amb aquesta condició.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular).

Desè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari incrementar els imports i els beneficiaris de la deducció autonòmica per despeses relatives a descendents o acollits menors de sis anys per motius de conciliació.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular).

Onzè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari crear una nova deducció autonòmica a l’IRPF per naixement, amb un import mínim de 800 euros per al primer fill i un import creixent per als següents.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular).

Dotzè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari crear una nova deducció autonòmica a l’IRPF per despeses derivades d’estades a residències i centres de dia o contractació de persones per cures.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular).

Tretzè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari situar el mínim exempt de l’impost sobre el patrimoni en els 800.000 euros i reduir la tarifa en almenys un 40%, per tal de situar la tributació a aquest impost en els nivells de 2015.

Rebutjat per 33 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista), 13 vots a favor (Popular) i 8 abstencions (Maxo Benalal, Vox i El Pi). 

Catorzè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari situar el tipus de gravamen de l’impost sobre transmissions patrimonials en el 4% per adquisició d’un habitatge habitual a les Illes Balears de valor inferior als 200.000 euros i fixar un tipus del 2% per la compra del primer habitatge habitual a les Illes Balears de joves menors de 35 anys i famílies nombroses o monoparentals.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular).


Quinzè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari eliminar l’impost sobre transmissions patrimonials per la compra del primer habitatge habitual a les Illes Balears amb un valor inferior als 200.000 euros per a joves menors de 30 anys o persones amb discapacitat.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular).

Setzè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari aprovar un tipus reduït de l’1% a la modalitat d’actes jurídics documentats per compra d’un habitatge habitual a les Illes Balears i un tipus del 0,5% quan qui compri sigui un jove menor de 35 anys, una persona amb discapacitat o una família nombrosa o monoparental. Es considera necessari també que a la constitució d’hipoteques en garantia de préstecs per a l’adquisició d’un habitatge habitual pels col·lectius esmentats prèviament, també es gravi a un tipus del 0,5%.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular).

Dissetè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari que lar educció per adquisició d’habitatge habitual i la reducció per adquisició de béns i drets afectes a activitats econòmiques sigui aplicable als pactes successoris (herències en vida) en termes equivalents a les adquisicions per causa de mort.

Aprovat per 30 vots a favor (Maxo Benalal, Mixt-MÉSxMenorca, Vox, Cs, El Pi, MÉS per Mallorca i Popular) i 24 vots en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, Unidas Podemos i Socialista). 

Divuitè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari eliminar l’impost sobre successions per herències en vida i per causa de mort quan el parentesc amb el causant sigui el de descendent, cònjuge o ascendent. Al mateix temps es considera necessari reduir a la meitat la quota a pagar quan el parentesc amb el causant sigui el de col·laterals de segon i tercer grau -germans o nebots, per exemple- o ascendents o descendents per
afinitat.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular).

Dinovè. El Parlament de les Illes Balears considera necessari reduir en un 60% la tributació a l’impost sobre donacions en els casos de donacions d’un habitatge que hagi de constituir el primer habitatge habitual d’un descendent o es facin donacions dineràries perquè un descendent pugui adquirir el seu primer habitatge habitual. Aquesta reducció arribaria fins al 95% quan es tracti de joves menors de 35 anys, persones amb discapacitat o famílies nombroses o monoparentals.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca,  Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular).

Vintè. El Parlament de les Illes Balears insta la Mesa del Congrés dels Diputats a tramitar de forma immediata, sempre d'acord amb el que prevegi el Reglament del Congrés dels Diputats, el bloc de fiscalitat del Règim Especial de les Illes Balears (REB) que actualment en troba bloquejat a la Mesa. Al mateix temps insta els grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats a donar suport amb el seu vot a aquesta proposició de llei que va ser fruit del consens el 2019 entre les forces polítiques i la societat civil, de manera que aquest règim fiscal propi pugui entrar en vigor el més aviat possible i, en tot cas, abans de 31 de desembre de 2022.

Aprovat per 30 vots a favor (Maxo Benalal, Mixt-MÉSxMenorca, Vox, Cs, El Pi, MÉS per Mallorca i Popular) i 24 vots en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, Unidas Podemos i Socialista). 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

Per a la defensa de la iniciativa ha intervingut Antoni Costa (Popular).

Diversos grups parlamentaris han registrat esmenes. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares ha presentat dues esmenes que, defensades per Jorge Campos, no han estat admeses pel grup proposant. 

Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han presentat conjuntament tres esmenes que, defensades per Maria Antònia Truyols, Antonia Martín i Joana Aina Campomar, tampoc no han estat admeses pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Antonio Jesús Sanz (Mixt-GentxFormentera+PSIB-PSOE+EUIB). 

PROJECTE DE LLEI

El Ple del Parlament de les Illes Balears, al quart punt de l’ordre del dia ha aprovat avui el Dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm. 52/22, dimanant del Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat administrativa, amb la majoria dels vots a favor de la cambra. Durant la tramitació en ponència i en comissió s'incorporaren esmenes a la iniciativa. 

Tramitació parlamentària

El dia 23 de desembre de 2021, el Govern de les Illes Balears aprovà el Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat administrativa

El dia 5 de gener entrà el Decret Llei al Registre del Parlament de les Illes Balears per sotmetre’l al debat i votació sobre la seva validació o derogació per part de la cambra legislativa. 

Dia 1 de febrer se celebrà el plenari que validà per 26  vots a favor (Mixt-GentxFormentera+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 4 (Maxo Benalal i Vox) i 22 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca, Cs, El Pi i Popular).

Aleshores se sol·licità que la proposta fos tramitada com a Projecte de llei, petició que fou  aprovada per unanimitat [NOTA INFORMATIVA]

El dia 9 de febrer la Mesa del Parlament acordà la tramitació del Decret Llei 9/2021 com a Projecte de Llei pel procediment d’urgència (art. 157.2 del Reglament), així com l’obertura d’un termini per presentar al·legacions i esmenes. Els terminis de presentació d’esmenes foren posteriorment ampliats.

El 30 de març es constituí, en el si de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, la ponència relativa al Projecte de Llei  que redactà l’informe dia 27 d'abril.

El 11 de maig es reuní l'esmentada Comissió per tal dictaminar el Projecte de Llei. [DICTAMEN]

Finalment, avui, dia 24 de maig , el Ple ha debatut i aprovat el dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, amb la incorporació d’algunes esmenes durant la sessió plenària. 

Debat plenari

El debat d'avui s’ha encetat amb la presentació del projecte de llei per part de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido.

A continuació, s'ha procedit a la defensa de les esmenes que, no havent estat aprovades ni en ponència ni en comissió, els grups parlamentaris han volgut mantenir per al seu debat en plenari.

Les esmenes han estat defensades des de la tribuna pels diputats i diputades Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Juan Manuel Lafuente (Popular), Idoia Ribas (VOX), Jesús Méndez (Ciudadanos), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB).

Per posicionar-se respecte d'aquestes esmenes, han intervingut: Gloria Santiago (Unidas Podemos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) i Pilar Sansó (Socialista).

Les esmenes debatudes durant la plenària d'avui no han estat aprovades. 

Resum del contingut

Aquesta llei s'estructura en set articles, que aborden reformes puntuals de diverses normes sectorials, també de rang legal i reglamentari, com és el cas de la modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, o la modificació de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears; de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o la modificació del Decret 20/2019, de 15 de març, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Així mateix, inclou modificacions de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, o la suspensió de la vigència de determinats preceptes reglamentaris en matèria de joc, a fi d’assegurar la vigència immediata d’aquestes reformes.
En aquest sentit, el Decret llei inclou una modificació del règim sancionador específic per fer front als incompliments de la normativa COVID-19, amb l’objectiu d’adaptar les possibles infraccions a la normativa aprovada les darreres setmanes, relativa a l’obligatorietat de sol·licitar el certificat covid digital en determinats espais. D’aquesta manera, s’introdueixen dos nous tipus d’infraccions, de manera que es tipifica com a greu o molt greu l’incompliment de l’obligació de la comprovació dels requisits i documents d’accés a l’interior dels establiments, locals o esdeveniments que determini a cada moment l’autoritat sanitària.
També es preveurà com a falta greu o lleu la realització d’altres conductes o omissions que infligeixin les obligacions establertes per l’Estat o per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que produeixin un risc o un dany greu per a la salut de la població. Cal recordar que les sancions que preveu el Decret sancionador són de 100 a 3.000 euros per a infraccions lleus, de 3.001 a 60.000 euros per a infraccions greus i de 60.001 a 600.000 euros per a incompliments molt greus.

Mitjançant la disposició addicional única s'habilita un sistema de declaració responsable, limitat únicament a les actuacions susceptibles d'acollir-se als diferents programes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

També es modifica la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries, en el sentit d'afegir una nova lletra f) a l’article 4.1 amb el següent tenor literal: f) Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears.

Completen aquesta llei, la disposició derogatòria única, que deroga totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el que disposa la llei i, en particular, el Decret 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa; i les disposicions finals que estableixen que el Consell de Govern, mitjançant decret, pot modificar les normes que conté l’article sisè d’aquest Decret d’aquesta llei; també la modificació de la disposició addicional sisena, apartat 1, de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat autònoma de les Illes Balears,  i, finalment, que l'entrada en vigor d'aquesta llei serà l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

EMPATS PROPOSICIONS NO DE LLEI

El cinquè punt de l’ordre del dia ha consistit en la votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió.

Proposició no de llei RGE núm. 1378/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a deflactar la tarifa de l’IRPF.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, en l'àmbit de les seves competències, deflacti la tarifa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, amb la finalitat d'ajustar els trams de l'escala autonòmica d'aquest impost a l'evolució de la inflació i a la capacitat econòmica real dels contribuents. 

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 a favor (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi i Popular). 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Apartat 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 6516/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implicació i participació del Govern de les Illes Balears en mesures de prevenció, seguretat i coordinació de les festes de Sant Joan de Ciutadella.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer efectius aquests acords per aplicar els criteris de col·laboració, coordinació i prevenció a partir de les festes de Sant Joan de 2022 amb la constitució d’una comissió permanent de coordinació, amb la participació de l’Ajuntament de Ciutadella i el consell insular.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 a favor (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi i Popular). 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure en els pressupostos de la comunitat autònoma, a partir de 2022, una partida finalista, d’almanco 150.000 euros, destinada a cobrir les despeses en aquelles matèries que impliquen el Govern autonòmic, en relació amb les festes de Sant Joan de Ciutadella.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 24 a favor (Maxo Benalal, Mixt-MÉS per Menorca, Vox, Cs i Popular) i 3 abstencions (El Pi). 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 COMPAREIXENÇA 

Al darrer punt de l'ordre del dia ha correspost a la compareixença dels membres del Govern competents, per tal de retre comptes del compliment del primer punt de la Proposició no de llei RGE núm. 9511/21, relativa regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia (escrit RGE núm. 4243/22, del Grup Parlamentari Mixt).

Al debat substanciat han intervingut el diputat Josep Castells del Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca qui ha interpel·lat amb relació a la qüestió del compliment de l'esmentat punt de la proposició no de llei al conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears Josep Marí. 

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 47678799

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201