El Ple elegeix Cristóbal Milán director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

Notícia del Parlament - 3 de maig de 2022

També, s'han substanciat dues interpel·lacions i dues proposicions no de llei, de les quals la primera, relativa a l'ajornament de la implantació dels currículums de la LOMLOE, ha estat rebutjada i l'altra, relativa a l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19, ha estat aprovada. 

 PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat vint-i-quatre preguntes de control al Govern  les quals, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

Primera. RGE núm. 3555/22, ajornada a la sessió anterior, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Sánchez, demanarà la dimissió de la ministra Montero, tal i com exigeixen els seus socis de Govern de MÉS per Mallorca, per l’ajornament del nou sistema de finançament? [VÍDEO]

Segona. RGE núm. 3546/22, ajornada a la sessió anterior, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Consellera, quina és la seva opinió envers la decisió del Govern central, segons ha anunciat la ministra Montero, de no abordar en aquesta legislatura la reforma del sistema de finançament autonòmic? [VÍDEO]

Tercera. RGE núm. 3758/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Considera el Govern que set mesos és un termini adequat per ser atès per un especialista mèdic amb cita preferent? [VÍDEO]

Quarta. RGE núm. 4084/22, presentada en substitució de la RGE núm. 3761/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Consellera de Salut, quines mesures té previstes per solucionar la greu situació de manca d’especialistes d’oncologia de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera? [VÍDEO]

Cinquena. RGE núm. 3752/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Quines actuacions fa comptes fer el Govern davant l’arribada massiva de cotxes de lloguer provinents de la península? [VÍDEO]

Sisena. RGE núm. 3756/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sr. Marí, manté que l’Estació Intermodal és segura? [VÍDEO]

Setena. RGE núm. 3763/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quines actuacions concretes ha fet el Govern per millorar les dades relatives a les qualificacions de les proves de selectivitat (PBAU) a les Illes Balears? [VÍDEO]

Vuitena. RGE núm. 3753/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sr. Mir, fins a quin punt la consideració de Reserva de la Biosfera significa la necessitat d’un tractament diferenciat de l’illa de Menorca pel que fa a política mediambiental, a judici d’aquesta conselleria? [VÍDEO]

Novena. RGE núm. 3754/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sr. Vicepresident, com valora el resultat de les polítiques d’impuls a la innovació aplicades des de la seva conselleria? [VÍDEO]

Desena. RGE núm. 3760/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Turisme, contempla la possibilitat d’eliminar la moratòria de places turístiques a la tramitació de la llei? [VÍDEO]

Onzena. RGE núm. 3757/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Miquel Mir, pensa practicar el Govern diàleg i consens amb el sector primari integrat per caçadors, pescadors i agricultors, entre d’altres? [VÍDEO]

Dotzena. RGE núm. 3764/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, decreixement turístic o  turisme sostenible de qualitat? [VÍDEO]

Tretzena. RGE núm. 3759/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, com valora l’agilitat de l’IBAVI? [VÍDEO]

Catorzena. RGE núm. 3762/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: És conscient el Govern de les darreres dades sobre pobresa a les Illes Balears? [VÍDEO]

Quinzena. RGE núm. 3553/22, ajornada a la sessió anterior, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Per què el seu govern s’oposa amb tant afany a la posada en marxa del Col·legi de docents? [VÍDEO]

Setzena. RGE núm. 3750/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: La massificació que es preveu per a aquest estiu és positiva o negativa? [VÍDEO]

Dissetena. RGE núm. 3549/22, ajornada a la sessió anterior, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, li sembla correcte que s’hagi aparcat la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes? [VÍDEO]

Divuitena. RGE núm. 3556/22, ajornada a la sessió anterior, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Armengol, considera que el seu govern defensa l’activitat de la caça? [VÍDEO]

Dinouena. RGE núm. 3547/22, ajornada a la sessió anterior, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sra. Armengol, per què el Govern no ha realitzat l’auditoria sobre la campanya de vacunació contra la COVID-19 en assolir el 70% de població vacunada com es varen comprometre el març de 2021, a canvi de votar en contra de crear una comissió d’investigació tal i com sol·licitava el meu grup parlamentari? [VÍDEO]

Vintena. RGE núm. 3565/22, ajornada a la sessió anterior, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Armengol, encara considera que no es poden ni s’han de baixar els imposts als ciutadans de les Illes Balears? [VÍDEO]

Vint-i-unena. RGE núm. 3751/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, creu que les platges de Balears han de disposar d’instal·lacions de temporada adequades i ja autoritzades a l’inici de la temporada? [VÍDEO]

Vint-i-dosena. RGE núm. 3755/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Armengol, creu que les polítiques mediambientals del seu govern són compatibles amb la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic? [VÍDEO]

Vint-i-tresena. RGE núm. 3766/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sra. Armengol, considera que les limitacions proposades pel Govern en l’àmbit del turisme són la solució per a la recuperació econòmica? [VÍDEO]

Vint-i-quatrena. RGE núm. 3765/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Armengol, com valora la situació de la sanitat pública a les Illes Balears a dia d’avui? [VÍDEO]

INTERPEL·LACIONS

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les instal·lacions de servei de temporada a les platges de les Illes Balears.

El diputat José Javier Bonet ha interpel·lat el conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, Miquel Mir, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

Tot seguit, s'ha substanciat una segona interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari Mixt (MÉS per Menorca), relativa a política general del Govern en matèria de consum energètic.

El diputat Josep Castells ha interpel·lat el vicepresident conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, Juan Pedro Yllanes, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat el debat i la votació de dues proposicions no de llei. 

En primer lloc, s'ha substanciat la iniciativa del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajornament de la implantació dels currículums de la LOMLOE, la qual ha estat REBUTJADA amb votacions separades per punts i amb la redacció següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a tota la comunitat educativa, a tots els docents que, amb una situació complicadíssima a causa de la tardança en l'aprovació dels reials decrets de l’Estat dels nous currículums LOMLOE d’infantil, primària, secundària i batxiller, hauran d’aplicar les mesures establertes pels decrets de l’Estat i els decrets autonòmics amb presses i pressió el proper curs 2022/2023.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Cs, VOX, El Pi i Popular).

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a sol·licitar al Ministeri d’Educació, de manera immediata, que dicti una transitorietat d’un any per implantar els nous currículums derivats de la LOMLOE, que entrarien en vigor el curs acadèmic 2023/2024.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Cs, VOX, El Pi i Popular).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, en el supòsit que el Govern de l’Estat no  accepti un ajornament de l’entrada en vigor dels nous currículums educatius per al curs 2023/2024, flexibilitzi molt més l’entrada en vigor dels diferents currículums i altres preceptes de la LOMLOE, per tal de beneficiar la nostra comunitat educativa davant les diferents tasques que s’han d’emprendre.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Cs, VOX, El Pi i Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Margalida Durán (Popular). 

Els grups parlamentaris Socialista i Unidas Podemos han presentada conjuntament una esmena de modificació del punt número 1  i altra esmena de modificació del punt número 3 que, defensades pels diputats Enric Casanovas (Socialista) i Gloria Santiago (Unidas Podemos), han estat REBUTJADES pel grup proposant. 

En torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Patricia Guasp (Ciudadanos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB). 

En segon lloc, s'ha procedit a la proposició no de llei presentada conjuntament pels  grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a accés universal a les vacunes contra la COVID-19 ha estat APROVADA amb votacions separades per punts, amb la redacció següent: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a cooperar a escala mundial i a eliminar els possibles obstacles que impedeixin garantir que les vacunes es desenvolupin i es fabriquin a bastament i es distribueixin a temps i de manera justa a tot el món. Això abasta prestar assistència tècnica i econòmica a altres estats, col·laborar en mecanismes establerts per l’OMS per compartir ciència i recursos COVID-19, com ara el Covid Technologies Access Pool (C-TAP) o l’Accelerador de l’Accés a les Eines contra la COVID-19 (ACT-A) i el seu pilar per al repartiment equitatiu de vacunes entre països (COVAX).

Aprovat per 32 vots a favor, 16 vots en contra i 5 abstencions. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a assegurar que els drets de propietat intel·lectual no impedeixen a cap país ni regió garantir el dret a la salut. Això inclou acordar una exempció temporal i puntual de determinats aspectes de l’acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç (ADPIC) per a la producció de productes sanitaris contra la COVID-19.

Aprovat per 32 vots a favor i 21 vots en contra.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a comunicar aquest acord a la Presidència del Govern d’Espanya, a la Conselleria de Salut de les Illes Balears i a les entitats Amnistia Internacional Illes Balears, Medicusmundi Mediterrània, Metges del Mon a Balears i Oxfam Intermón.

Aprovat per 32 vots a favor, 18 vots en contra i 3 abstencions. 

Quart. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern d´Espanya a:

a) defensar en el si de les institucions de les Nacions Unides, que el mecanisme multilateral Covax es mantingui més allà de la pandèmia de la Covid-19 com a instrument permanent per assegurar un accés equitatiu a les vacunes per combatre les malalties infeccioses en la població dels països que més ho necessiten o que més dificultats tinguin per accedir als mercats.
b) impulsar en el si de les institucions de la Unió Europea la renovació del compromís dels Estats Membres en la donació de dosis de les vacunes contra la Covid-19 al mecanisme multilateral
Covax, amb l´objectiu d´assegurar la contribució de la Unió Europea a aquesta iniciativa.

Aprovat per 48 vots a favor, 2 vots en contra i 3 abstencions. Amb esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos, incorporada. 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pels parlamentaris: Carles Bona (Socialista), Antonia Martín (Unidas Podemos), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca) Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca), 

El Grup Parlamentari Ciudadanos ha formulat una esmena de modificació del punt número 1 i una esmena d'addició d'un punt nou defensades per Juan Manuel Gómez. Els grups proposant han admès l'esmena d'addició i s'ha rebutja la de modificació. 

En torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Isabel Borràs (Popular) i Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares). 

ELECCIÓ DEL DIRECTOR DE L'OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS

Al quart i darrer punt de l'ordre del dia s'ha procedit a l’elecció de Cristóbal Milán i Mateu, com a nou director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per 30 vots a favor. L’elecció ha estat secreta mitjançant papereta i atès que s'ha obtingut la majoria absoluta dels membres de la cambra, el president del Parlament l'ha proclamat elegit.

Abans de procedir al nomenament, Cristóbal Milán haurà d’aportar la documentació prevista a l’apartat vuitè de les normes reguladores del procediment per a l’elecció del director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, que serà examinada per la Mesa. El nomenament serà publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i prometrà o jurarà el seu càrrec davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, proposaren Milán com a director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears  mitjançant l’escrit RGE núm. 2628/22.

A la sessió plenària de dia 29 de març [NOTA INFORMATIVA] Milán no obtingué una majoria de les tres cinquenes parts dels membres de la cambra, per la qual cosa tornarem a sotmetre a votació el candidat esmentat, tal com es preveu al punt cinquè de les esmentades normes reguladores. A la votació substanciada avui ha estat suficient la majoria absoluta dels membres de la cambra.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 31/05/2022 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 35481865

Mapa Web