El Parlament ha celebrat quaranta-cinc sessions plenàries i dues-centes trenta-tres reunions de comissió l'any 2021

Notícia del Parlament - 29 de desembre de 2021

En un any marcat també per la situació de pandèmia, el Ple, entre altres qüestions, ha aprovat quatre lleis, ha convalidat vuit Decrets llei i ha substanciat més de set-centes setanta-sis preguntes amb resposta oral davant plenari o comissió.

Al llarg de l’any 2021 el Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha reunit en quaranta-cinc ocasions, mentre que hi ha hagut dues-centes trenta-tres sessions de les comissions de la cambra, amb la següent distribució:

 • Comissió d’Hisenda i Pressupostos: 37
 • Comissió de Salut: 29
 • Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports: 28
 • Comissió de Turisme i Treball: 27
 • Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals: 29
 • Comissió d’Educació, Universitat i Recerca: 25
 • Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial: 22
 • Comissió d’Economia: 22
 • Comissió de Control sobre la Radio i Televisió de les Illes Balears: 8
 • Comissió de Peticions: 1
 • Comissió de l’Estatut dels diputats: 1
 • Comissió no permanent d’estudi en matèria de planificació i gestió de recursos hídrics: 4

A més de les reunions de les plenàries i de les comissions, cal destacar les cinc sessions de la Diputació Permanent (l’òrgan que té per funció vetllar pel poder del Parlament quan aquest no es troba reunit), les cinquanta-tres sessions de la Mesa (l’òrgan de gestió i govern del Parlament) i les quaranta-tres reunions de la Junta de Portaveus (l’òrgan que reuneix els representats de tots els grups parlamentaris).

Iniciativa legislativa (lleis, decrets llei,...)

Pel que fa a l’activitat legislativa, el Ple del Parlament aprovà al llarg de l’any 2021 quatre lleis (dues derivades de Decrets llei):

 • Llei 1/2021, de 19 de febrer, de modificació de la Llei 1/2014, de 21 de febrer de cans d’assistència.
 • Llei 2/2021, de 8 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 16/2020, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears i el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. [derivada de decret llei]
 • Llei 3/2021, de 10 de novembre, per impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge. [derivada de decret llei]
 • Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

i, actualment, es troben en tramitació tres projectes de llei:

 • Projecte de llei d’Educació de les Illes Balears [Tramitable. Treball en ponència]
 • Projecte de llei de consells insular [Tramitable. Treball en ponència]
 • Projecte de llei de polítiques de joventut de les Illes Balears. [Tramitable. Pendent de presentació esmenes]

A més, durant aquest període s’han registrat sis proposicions de llei (dues han estat retirades, tres es troben pedent de debat de presa en consideració, i 1 no ha estat admesa).

 • Proposició de llei de regulació del Síndic de Greuges. GP Ciudadanos [retirada]
 • Proposició de llei de modificació de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. GP Mixt [retirada]
 • Proposició de llei d’intervenció del Consell Consultiu de les Illes Balears en el dictamen dels decrets llei aprovats pel Govern de les Illes Balears. GP Mixt [Pendent presa en consideració]
 • Modificació de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies i de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma. GP VOX-Actua Baleares. [Pendent presa en consideració]
 • Proposició de llei de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. GP Mixt [Pendent debat presa en consideració]
 • Ley de regulación del Síndic de Greuges. Diputat no adscrit. Maxo Benalal [no admesa]

Cal destacar també que el Parlament ha convalidat vuit Decrets llei. Els Decrets llei, definits a l’article 49 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, consisteixen en mesures legislatives provisionals que, en cas de necessitat extraordinària i urgent, pot dictar el Consell de Govern, i que en el termini de trenta dies ha de validar la cambra legislativa.

 • Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l'exercici fiscal de 2021, de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l’activitat administrativa.
 • Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar,
 • Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge [tramitat com a projecte de llei].
 • Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 [tramitat com a projecte de llei].
 • Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
 • Decret llei 7/2021 de 20 de juliol, de modificació del Decret llei 11/2020 de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
 • Decret llei 8/2021, de 30 d'agost, pel qual es modifiquen el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat econòmica amb la finalitat d'establir la participació econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la xarxa pública d’atenció a la dependència de les Illes Balears, i per concretar les prestacions econòmiques del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència.

També fer notar dues iniciatives legislatives populars registrades, una relativa a sancionar l'abús de la temporalitat en les administracions públiques de les Illes Balears mitjançant regularització administrativa, la qual no fou admesa, i una altra relativa al benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears, que es troba pendent del debat de presa en consideració.

Iniciatives de control i impuls de l’acció de Govern

Junt a la potestat legislativa i l’aprovació dels pressupostos de la comunitat autònoma, una de les principals funcions del Parlament és la del control al Govern de les Illes Balears. En aquest sentit, cal destacar que, al llarg de l’any 2021, el Parlament ha substanciat 652 preguntes amb resposta oral davant el Ple, 124 preguntes amb resposta oral davant comissió i 34 interpel·lacions. A aquestes xifres s’hi poden sumar les 5.389 preguntes amb sol·licitud de resposta per escrit i les 2.139 sol·licituds de documentació i informació per part dels diputats. Es poden mencionar també les 33 compareixences produïdes en seu parlamentària, sigui davant Comissió, Ple o Diputació Permanent, la majoria de les quals corresponen a membres i alt càrrecs del Govern de les Illes Balears.

Pel que fa a les iniciatives no legislatives d’impuls de l’acció de Govern, es poden destacar les dades següents: al llarg de l’any 2021 el Parlament ha debatut, en sessions plenàries o comissió, un total de 359 Proposicions no de llei, de les quan se n’han aprovat, de manera total o parcial, 177. A aquestes Proposicions no de llei s’hi poden sumar l’aprovació de 141 de les 196 propostes de resolució derivades del Debat general sobre l’acció política i l’acció de Govern [NOTA INFORMATIVA]. Finalment, cal destacar també les 29 mocions debatudes en sessió plenària, derivades del debat d’Interpel·lacions de les quals se n’han aprovat, de manera total o parcial, un total de 25.

Finalment, es pot destacar també que el Parlament ha aprovat deu declaracions institucionals al llarg de l’any 2021:

Declaració institucional de celebració del Dia Mundial contra el càncer.

Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de les malalties minoritàries.

Declaració institucional de suport a les persones amb fibrosi quística i a les seves famílies.

Declaració Institucional amb motiu del Dia Mundial contra el càncer de còlon.

Declaració institucional amb motiu de la celebració del Dia Nacional de l'epilèpsia.

Declaració institucional de suport al reconeixement de la "discapacitat social" per a les persones amb síndrome d'asperger/tea.

Declaració Institucional de suport a la ciutadania de l'illa de la Palma per part del poble de les Illes Balears.

Declaració institucional dels noranta anys dels vots de les dones.

Dia Mundial de la lluita contra el càncer de mama.

Declaració institucional de suport a la síndrome de Rett.

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 37907843

Mapa Web