El Ple aprova la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per a 2022

Notícia del Parlament - 22 de desembre de 2021

Al llarg de la tramitació parlamentària en ponència, comissió i Ple, s'han incorporat al Projecte de llei 202 esmenes dels grups parlamentaris, algunes amb transacció.

Avui migdia, el Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 [CONSULTAR DICTAMEN], que ascendeixen a un import global de 6.397,8 milions d’euros

La sessió plenària, desenvolupada durant aquest dilluns, dimarts i dimecres s'ha dividit en dotze debats del Dictamen, d'acord amb el desenvolupament de la tramitació feta a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, que s'han substanciat al llarg de més de trenta-una hores de debat.

Al llarg de tota la tramitació parlamentària, de les 849 esmenes parcials presentades [quadre classificació esmenes presentades] han estat incorporades al text legislatiu 202 esmenes (la majoria amb transaccions): 103 en ponència, 81 en comissió i 18 en plenari. 

Els quadres resums totals d'esmenes presentades i aprovades en ponència, comissió i ple, distribuïda per grups parlamentaris són els següents: 

ESMENES APROVADES EN PLE

Debat 1. Text Articulat.

De les 63 esmenes relatives al text articulat del Projecte de llei mantingudes per al debat al Ple totes han estat rebutjades. Pel que fa a la votació de l'articulat, aquest ha estat aprovat amb la majoria dels vots de la Cambra. 

Debat 2. Secció 11. Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

De les 26 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat totes han estat rebutjades. 

Debat 3. Secció 21. Conselleria de Fons europeus, Universitat i Cultura. 

De les 32 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de de Fons europeus, Universitat i Cultura totes han estat rebutjades. 

Debat 4. Secció 13. Conselleria d’Educació i Formació Professional.

De les 82 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca s'ha aprovat una esmena per a la creació d'una nova partida per a la implantació de la formació dual en comerç.

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 12989/2021 amb una transacció (passa d'addició a afectació), amb una quantitat de 100.000 €, relativa a creació d'una nova partida per a la implantació de la formació dual en comerç. Aprovada per 46 vots a favor i 3 abstencions (Maxo Benalal i VOX).

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

Debat 5. Secció 14. Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

De les 16 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors se n'han aprovades dues. 

Del Grup Parlamentari Ciudadanos:

RGE 13370/2021, amb afectació de 50.000 euros per plantejar un programa de compra pública innovadora per fomentar l'economia circular en la gestió de la conselleria. Aprovada per 45 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions (Maxo Benalal i Vox).

RGE 13371/2021, transaccionada, amb afectació de 50.000 euros per al programa de beques per a formació a Brusel·les, d'estudiants o treballadors vinculats a la internacionalització de Pimes de les Illes Balears. Aprovada per 47 vots a favor i 3 abstencions (Maxo Benalal i Vox). 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

Debat 6. Secció 15. Conselleria de Medi Ambient i Territori.

De les 92 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de Medi Ambient i Territori se n'ha aprovat una. 

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 13082/2020, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, transaccionada amb un canvi d'import, amb 100.000 euros per a la reparació, neteja i drenatge nou del torrent de Ferreries a Menorca. Aprovada per 47 vots a favor i 3 abstencions (Popular i VOX). 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

Debat 7. Secció 17. Conselleria d'Afers Socials i Esports.

De les 40 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han aprovat tres esmenes.

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 13011/2021, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb una transacció d'afectació de 5.000 € de la Direcció de Planificació per fer l'estudi comparatiu entre CCAA amb l'objectiu de configurar-ho a la futura Llei de persones majors.  Aprovada per 47 vots a favor i 3 vots en contra (Maxo Benalal i Vox). 

Del Grup Parlamentari Ciudadanos:

RGE 13319/2021, del Grup Parlamentari Ciudadanos amb una transacció d'afectació a Fundació s'Estel de 36.649,00 €, per a millora d'espais lúdics i d'oci i activitats esportives. Aprovada per 47 vots a favor i 3 vots en contra (Maxo Benalal i Vox). 

RGE 13322/2021, del Grup Parlamentari Ciudadanos amb una transacció de 40.000 €, per a subvenció i convenis amb l'objectiu específic de projectes d'acció humanitària i per al desenvolupament de zones d'alt impacte de la pandèmia covid-19 en països emisors d'emigració forçada. Aprovada per 35 vots a favor, 3 en contra (Maxo Benalal i Vox) i 12 abstencions (Popular). 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

Debat 8. Secció 18. Conselleria de Salut i Consum.

De les 74 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de Salut i Consum, s'han aprovades sis esmenes.

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 13042/2021, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, 500.000 €, per augmentar la partida destinada a implementar el Pla Estratègic de Salut Mental. Aprovada per unanimitat.

Del Grup Parlamentari Popular:

RGE 13714/2021, del Grup Parlamentari Popular, transaccionada a 100.000 €, per al reforç a la cronicitat. Aprovada per 48 vots a favor i 2 abstencions (Vox). 

RGE 13716/2021, del Grup Parlamentari Popular, transaccionada a 100.000 €, per a la unitat de transtors alimentaris. Aprovada per 48 vots a favor i 2 abstencions (Vox). 

Del Grup Parlamentari Ciudadanos:

RGE 13328/2021, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de 20.000  per a programa d'informació, orientació, sensibilització i conscienciació general front a l'automedicació i l'abús de fàrmacs.  Aprovada per 44 vots a favor i 6 vots abstencions. 

RGE 13359/2021, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de 15.041 €, per a programa per a visualització i sensibilització sobre malalties minoritàries. Aprovada per unanimitat.

RGE 13360/2021, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de 15.000 €, per a programa per a visualització i sensibilització sobre malalties minoritàries. Aprovada per unanimitat.

Debat 9. Secció 19. Conselleria de Transició Energètica, Sistemes Productius i Memòria Democràtica. 

De les 48 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de Transició Energètica, Sistemes Productius i Memòria Democràtica s'han aprovades tres esmenes.

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 13052/2021, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, transaccionada, amb 500.000 euros per a vals comercials per incentivar el consum. Aprovada per 47 vots a favor i 1 abstenció (Maxo Benalal).

Del Grup Parlamentari Ciudadanos:

RGE 13355/2021, del Grup Parlamentario Ciudadanos, transaccionada, amb 45.000 euros per a la Cambra de Comerç de Menorca, atesa la necessitat d'acompanyament i tutela econòmica a cambres de comerç fins assegurar el seu òptim funcionament. Aprovada per unanimitat.

RGE 13356/2021, el Grup Parlamentario Ciudadanos, transaccionada, amb 17.500 euros per a la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera, atesa la necessitat d'acompanyament i tutela econòmica a cambres de comerç fins assegurar el seu òptim funcionament. Aprovada per unanimitat.

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

Debat 10. Secció 20. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

De les 21 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació s'han aprovat dues esmenes.

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 13062/2020, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, transaccionada, amb 250.000 euros per a línea d'ajuts per bonificar les despeses elèctriques de les explotacions agrícoles i ramaderes. Aprovada per unanimitat.

Del Grup Parlamentari Popular:

RGE 13574/2020, del Grup Parlamentari Popular, transaccionada, amb 100.000 euros, per a transferències de capital al Fogaiba perquè poguin sumar a les línees d'ajudes del PDR i reforçar-les, amb l'objectiu d'assumir un nombre major d'expedients. Aprovada per unanimitat.

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

Debat 11. Secció 12. Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

De les 48 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, cap ha estat aprovada.

Debat 12. Secció 25. Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

De les 53 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, cap ha estat aprovada. 

Votació final

Tot seguit, finalment, s'ha procedit a la votació de l'Articulat i de totes les seccions del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022, així com als pressuposts de les entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques, fundacions, consorcis, IB-Salut i Agència Tributària de les Illes Balears, amb les modificacions que en resulten de l’aprovació de les esmenes durant la tramitació d’aquest Projecte de llei, les quals han estat aprovades amb la majoria dels vots de la cambra.

Una vegada acabat el debat i les votacions, el president del Parlament, Vicenç Thomas, ha proclamat aprovada la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.

SEQÜÈNCIA TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA

13 d’octubre de 2021: El Ple del Parlament aprova el límit màxim de despesa no financera per a 2022 que ascendeix a 5.176,6 milions d’euros per 28 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 19 vots en contra (diputat no adscrit-Maxo Benalal, El Pi, Vox i Popular) i 4 abstencions (Ciudadanos). [NOTA INFORMATIVA]

8 de novembre de 2021: El Projecte de llei de pressupostos de la comunitat autònoma de les Illes Balears entra al registre del Parlament [NOTA INFORMATIVA]

16 a 19 de novembre de 2021: Compareixences, davant la Comissió d'Hisenda i Pressupostos, dels consellers del Govern de les Illes Balears i del director general de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per tal d’explicar els pressuposts. 

23 de novembre de 2021: El Ple rebutja les esmenes a la totalitat de devolució presentades al projecte de llei han estat pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, VOX-Actua Baleares, Ciudadanos i Popular al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2022 per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Ciudadanos, El Pi i Popular).   També APROVÀ per 30 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots en contra (Maxo Benalal, Vox, Ciudadanos, El Pi i Popular). s’ha procedit a la votació i aprovació conjunta de les quantitats globals dels pressuposts, que són les següents:

De la CAIB i dels seus organismes autònoms per a l'exercici de 2022 els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven a 6.374.575.965€.

De les entitats públiques empresarials de la CAIB per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 588.965.270€.

De les societats mercantils públiques de la CAIB per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 6.746.380€.

De les fundacions del sector públic de la CAIB per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 103.206.602€

Dels consorcis de la CAIB per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 125.024.127€

Del Servei de Salut per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 1.972.547.657€

De l’Agència Tributària de les Illes Balears per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 11.909.865 €  [NOTA INFORMATIVA]

2 i 3 de desembre: Constitució de la ponència i redacció de l'informe del Projecte de Llei de Pressupostos de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.  En el debat, la ponència aprova algunes esmenes presentades pels grups parlamentaris.

14, 15 i 16 de desembre: Sessions de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos per tal de dictaminar el projecte de llei. En el debat, la comissió aprovà esmenes presentades pels grups parlamentaris, algunes d'elles amb transaccions.

20, 21 i 22 de desembre: Sessions del Ple per debatre i votar el projecte de llei de Pressuposts Generals. El Ple debat i vota les 633 esmenes mantingudes i aprovarà o rebutjarà finalment el Projecte de llei.

 VÍDEOS

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 37907569

Mapa Web