El Ple aprova parcialment una moció relativa als drets lingüístics

Notícia del Parlament - 21 de setembre de 2021

A la sessió plenària també s'ha procedit a la presa de possessió d'un diputat nou i a l'elecció del secretari segon de la Mesa. També s'han substanciat els punts habituals de control a l'acció de govern. 

La Sala de les Cariàtides ha acollit aquest dimarts la primera sessió ordinària del nou període que, d'acord amb l'ordre del dia convocat, ha procedit a l'elecció de secretari segon de la Mesa del Parlament, ha substanciat els punts de control a l'acció del govern amb la formulació de devuit preguntes i una interpel·lació. A continuació s'ha substanciat el debat i la votació d'una moció i la compareixença dels membres del Govern de les Illes Balears competents per donar compliment del primer punt de msures de compensació dels desavantatges de la insularitat.

NOU DIPUTAT

Atesa la renúncia de la diputada del Grup Parlamentari Popular, Maria Antònia García i Sastre, s'ha procedit a la presa de possessió del nou diputat, José Javier Bonet i Díaz, que s'adscriurà a l'esmentat grup parlamentari. 

ELECCIÓ DEL SECRETARI SEGON DE LA MESA

El primer punt de l’ordre del dia correspon a l’elecció del secretari segon o secretària segona de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, atès l’acord adoptat per la Mesa en sessió del dia 13 de setembre de 2021 de declarar vacant el càrrec aquests càrrec en aplicació de l’article 39.c) del Reglament del PIB. Conformement amb l’article 40 del Reglament, el Grup Parlamentari Ciudadanos ha presentat la candidatura del dipuat Marc Pérez-Ribas i Guerrero qui ha estat proclamat secretari segon de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, després d'obtenir, mitjançant votació per crida, 49 vots a favor i 7 en blanc. 

PREGUNTES

Al segon punt de l'ordre del dia s’han substanciat devuit preguntes de control al Govern, les quals, amb el vídeo adjunt de les mateixes, han estat les següents:

RGE núm. 7577/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent:

Sra. Garrido, quines actuacions durà a terme l’Institut Balear de la Dona per tal d’assegurar que no s’imparteixen continguts denigrants cap a les dones amb diners públics a les classes d’Islam que el Govern balear imparteix als centres educatius de Mallorca? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7611/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent:

En relació amb la informació publicada d’un nou cas d’explotació sexual d’una menor tutelada per l’IMAS, quines són les actuacions realitzades per la Conselleria d’Afers Socials i Esports? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7612/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent:

En quina xifra quantifica el Govern els habitatges socials que romandran a disposició dels joves en el que queda de legislatura? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7615/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears , amb la formulació següent:

Sra. Consellera, quina planificació ha fet la seva conselleria per reduir les llistes d’espera, molt incrementades des de l’inici de la pandèmia? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7616/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent:

Quins són els terminis i el pressupost assignat per a l’execució de les obres d’ampliació de l’IES Marc Ferrer? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

6. RGE núm. 7627/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent:

Quina valoració fa de l’aplicació del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a Menorca durant aquest estiu? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7633/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent:

Per quin motiu no ha permès el Govern l’ampliació de l’aforament dels estadis de futbol fins al 60%, ignorant les recomanacions del Ministeri de Sanitat? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7634/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent:

Sr. Vicepresident, quina opinió li mereix l’escalada del preu de la llum? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7635/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent:

Fins a quina data preveu el Govern que s’allargarà la temporada turística? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7636/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent:

Quina valoració fa el conseller de Mobilitat respecte de les vagues que han afectat el transport públic a les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7637/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent:

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, considera que les més de 100 famílies dels edificis Don Pepe a Eivissa haurien de poder rehabilitar els seus habitatges? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7638/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent:

Com valora el Govern la denúncia d’un nou cas d’explotació sexual d’una menor tutelada pel Consell Insular de Mallorca? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7640/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent:

Sr. Conseller d’Educació, per què continua havent retallades de suport educatiu als infants amb necessitats especials? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7639/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent:

Sra. Consellera de Salut, considera que l’atenció primària està en estat de SOS? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7614/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent:

Ja sap, Sra. presidenta, quin dia es reunirà la comissió mixta per al tema del factor d’insularitat del règim especial? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7578/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent:

Quin és el motiu de l’obertura d’un expedient a una doctora del centre de salut de Son Pisà? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7626/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent:

Sra. Armengol, es compromet a presentar uns pressuposts per a 2022 sense increment dels imposts després d’haver realitzat una auditoria operacional de la CAIB? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 7641/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent:

Sra. Presidenta del Govern, quines mesures per estimular l’economia ha pres o pensa prendre el seu govern? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al tercer punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la política general del Govern en relació amb els Fons Europeus Next Generation EU.

El diputat Antoni Costa ha interpel·lat el conseller Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, perquè donàs explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

Al quart punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat el debat i la votació d'una moció, presentada pel Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca i relativa als drets lingüístics, la qual ha estat APROVADA parcialment, amb l'acceptació d'algunes esmenes transaccionades, amb el resultat següent:   

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear una estructura consolidada d’oferta gratuïta de formació en català per a persones adultes que siguisuficient per cobrir la demanda existent i distribuïda adequadament arreu del territori.

Aprovat per 44 vots a favor i 8 en contra. 
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir que la integritat de la partida que transfereix anualment la Direcció general de política lingüística a l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) estigui destinada tant a la formació coma  la promoció i foment de la llengua pròpia de les Illes Balears.

Aprovat per 46 vots a favor i 8 en contra. Amb esmena dels grups Socialista i Unidas Podemos, transaccionada.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar, de cara al projecte de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2022, la partida que transfereix anualment la Direcció general de política lingüística a l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) destinada a formació en llengua catalana per a la població adulta fora dels ensenyaments reglats en 275.000 euros addicionals, per tal que aquesta partida arribi als 700.000 euros.

Rebutjat per 45 vots en contra i 9 a favor. 

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a, de cara al projecte de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2022, multiplicar per tres la quantitat destinada a la Convocatòria d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana, que permeti passar així de la quantitat actual de 225.000 euros a 675.000 euros per a la convocatòria, i a incloure en aquesta convocatòria una línia específica perquè els ajuntaments puguin subcontractar empreses o entitats que prestin el servei de dinamització lingüística per fomentar l’ús del català, especialment entre els joves.

Rebutjat per 42 vots en contra, 9 a favor i 3 abstencions.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a adoptar la normativa necessària per crear un servei d’acollida i integració, destinat a garantir l’arrelament de les persones nouvingudes a la llengua i cultura pròpies de les Illes Balears com un mecanisme per avançar cap a la cohesió social.

Aprovat per 46 vots a favor, 4 en contra i 4 abstencions.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a, en el futur projecte de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears, recuperar els drets lingüístics de les persones consumidores i usuàries, com a mínim, en un nivell de garantia igual al que preveia l’article 8 de la llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears, prèvia la seva derogació mitjançant la llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears.

Rebutjat per 44 vots en contra i 9 a favor.

7.- El Parlament de les Illes Balears expressa la seva preocupació per la manca de sensibilitat envers els drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears que a vegades  han mostrat les forces i cossos de seguretat de l’Estat i insta a la delegació del Govern d’Espanya a les Illes Balears a prendre les mesures necessàries per formar adequadament els agents destinats a les Illes Balears en el respecte cap als drets lingüístics dels ciutadans.

Rebutjat per 44 vots en contra i 9 a favor.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i a la delegació del Govern a les Illes Balears a treballar per la creació d’un grup de treball per acordar  uan relació de mesures per tal de garantir els drets lingüístics de la ciutadania en espais gestionats per l'administració perifèrica de l'Estat a les Illes Balears. 

Aprovat per 32 vots a favor, 17 en contra i 4 abstencions, amb esmena dels grups Socialista i Unidas Podemos. 
9.- El Parlament de les Illes Balears insta la delegació del Govern d’Espanya a les Illes Balears a instal·lar en lloc visible a totes les comissaries del Cos nacional de policia i casernes de la Guàrdia Civil a les Illes Balears, i a l’empara de l’article 4.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, cartelleria per informar els usuaris del dret d’utilitzar ambdues llengües oficials (català i castellà) i del dret que tenen a realitzar totes les gestions en qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears.

Aprovat per 32 vots a favor i 21 en contra. 
10.- El Parlament de les Illes Balears insta AENA a instal·lar, a tots els aeroports de les Illes Balears, i especialment als controls de seguretat d’aquests, cartelleria per informar els usuaris del dret d’utilitzar en aquestes instal·lacions ambdues llengües oficials (català i castellà) i que el personal té el deure d’entendre’ls en ambdues llengües.

Aprovat per 32 vots a favor i 21en contra. 
11.- El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a instal·lar, a tots els ports d’interès generals de les Illes Balears, i especialment als controls de seguretat d’aquests, cartelleria per informar els usuaris del dret d’utilitzar en aquestes instal·lacions ambdues llengües oficials (català i castellà) i que el personal té el deure d’entendre’ls en ambdues llengües.

Aprovat per 32 vots a favor i 21 a favor.  
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a instal·lar, a tots els equipaments públics del servei de salut de les Illes Balears, cartelleria informativa recordant als usuaris el dret d’utilitzar en aquestes instal·lacions ambdues llengües oficials (català i castellà) i el deure dels professionals del servei de salut d’entendre'ls en ambdues llengües.

Rebutjat per 39 vots en contra i 14 a favor. 
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a emprendre les mesures necessàries per garantir que la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents informatius per als usuaris del sistema de salut pública de les Illes Balears han de ser redactats, almenys, en català, en compliment del segon apartat de l’article 37 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.

Aprovat per 32 vots a favor, 4 en contra i 17 abstencions.  

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir i fer complir l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, fruit d'un ample consens social i polític. Per aquest motiu, el Parlament de les Illes Balears defensa que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial; que totes les persones tenen el dret de conèixer-la i d'usar-la, i ningú no pot ser discriminat per causa de l'idioma i que les institucions de les Illes Balears han de garantir l'ús normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.

Aprovat per 51 vots a favor i 3 en contra. Esmena del Grup Popular, transaccionada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La defensa de la iniciativa l'ha exercit del diputat del Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, Josep Castells.

El Grup Parlamentari Popular ha presentat una esmena de substitució de tots els punts la qual, defensada pel diputat Sebastià Sagreras, la qual ha estat acceptada pel grup proposant al transaccionar-la com a esmena d'addició.

Els grups parlamentaris Socialista i Unidas Podemos han presentat 6 esmenes les quals defensades per Joan Mascaró i Esperança Sans, han estat parcialment aprovades, amb transaccions, i incorporades a la votació fina. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris, Patricia Guasp (Ciudadanos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Jorge Campos (VOX-Actua Baleares) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Al cinquè i darrer punt de l'ordre del dia que consistia en la compareixença dels membres del Govern de les Illes Balears competents, per tal de donar compliment del primer punt de la Proposició no de llei RGE núm. 2377/21, relativa a aplicació immediata de mesures de compensació dels desavantatges de la insularitat. (Escrit RGE núm. 6988/21 complementat amb el RGE núm. 7159/21, del Grup Parlamentari Mixt), ha estat AJORNADA.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 19/d’octubre/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 26735950

Mapa Web