El Ple no pren en consideració la Proposició de llei del PI que pretenia agilitar la inversió

Notícia del Parlament - 30 de març de 2021

A la sessió també s'ha aprovat una Declaració Institucional amb motiu del Dia mundial contra el càncer de còlon, s'han substanciat les preguntes de control al Govern i una interpel·lació, s'ha aprovat una moció relativa als mitjans de comunicació i s'ha rebutjat la majoria dels punts d'una segona moció en relació als menors tutelats o en guarda i reforma. 

 

 

La Sala de les Cariàtides ha acollit aquest dimarts una nova sessió plenària durant la qual, d'acord amb l'ordre del dia convocat, en primer lloc s'ha procedit a la lectura i a l'aprovació d'una declaració institucional amb motiu del Dia mundial contra el càncer de còlon [TEXT DE LA DECLARACIÓ].

Tot seguit s'han substanciat els dos punts de control a l'acció del govern amb la formulació de denou preguntes i una interpel·lació.

A continuació s'ha substanciat dues mocions, i finalment s'ha procedit al debat i votació de la presa en consideració de la Proposició de llei, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, d'agilitació per incentivar la inversió. 

 

PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat denou preguntes de control al Govern, les quals, amb el vídeo adjunt de les mateixes, han estat les següents:

1.- RGE núm. 2872/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Com valora el Govern la petició de coherència en les restriccions feta des de Brussel·les? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

2.- RGE núm. 2882/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sr. Conseller, han valorat l’impacte mediambiental de la generació eòlica d’energia al nostre arxipèlag? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

3.- RGE núm. 2893/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Yllanes, quina relació veu entre els marins Churruca, Cervera i Gravina i la Llei de memòria i reconeixement democràtics? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

4.- RGE núm. 2881/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sr. Yllanes, pot explicar quins criteris segueix la Secretaria Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica per proposar el canvi de noms de carrers dels nostres pobles i ciutats? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

5.- RGE núm. 2894/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Negueruela, a part de tornar prohibir l’estada a interiors de bars i restaurants, veu probable aplicar més restriccions per a la restauració? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

6.- RGE núm. 2890/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quin pla té el Govern per mantenir les Illes Balears com a destinació segura aquesta temporada turística? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

7.- RGE núm. 2896/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quina valoració fa el Govern de les regulacions de preus de l’habitatge en base a baixades d’impostos, tal com proposa el PSOE a nivell nacional? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

8.- RGE núm. 2897/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: En quina situació es troba la possible construcció d’habitatges HPO a Son Busquets? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

9.- RGE núm. 2891/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, creu vostè que fan tot el possible des del Govern per agilitar administrativament i poder donar resposta a la problemàtica de l’habitatge que pateixen les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

10.- RGE núm. 2892/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Com valora la qualitat educativa a les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

11.- RGE núm. 2869/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, quines mesures impulsa el Govern per potenciar la tecnologia digital en el sector del turisme de les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

12.- RGE núm. 2895/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: En quina situació es troba el programa de cribratge de càncer de colon a les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

13.- RGE núm. 2871/21, de la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sr. Conseller, creu que el tancament dels interiors dels establiments de restauració durant la Setmana Santa enfonsarà el sector? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

14.- RGE núm. 2889/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Li sembla bé que després de deu anys de la seva aprovació no s’hagi desenvolupat la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA

15.- RGE núm. 2870/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, no considera que en aquests moments de gran caiguda del PIB balear i de grans dificultats econòmiques, és quan té més sentit que aquestes illes tenguin realment els doblers del Règim Especial i d’un nou sistema de finançament? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

16.- RGE núm. 2638/21, ajornada a la sessió anterior, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, com pensa fer complir les restriccions als turistes que s’allotgin als establiments de les Illes Balears aquesta Setmana Santa? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

17.- RGE núm. 2982/21, presentada en substitució de la RGE núm. 2880/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Armengol, quines gestions realitzarà davant el caos en els controls sanitaris de l’aeroport de Palma? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

18.- RGE núm. 2888/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sra. Armengol, quines mesures urgents ha posat en marxa el Govern perquè les ajudes directes arribin de manera immediata a autònoms, empreses i PIME de Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

19.- RGE núm. 2898/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Armengol, aplicarà una transparència real a la gestió dels projectes finançats amb els fons europeus de reactivació? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit s'ha substanciat la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a la política general del Govern de les Illes Balears en relació amb l'activitat turística. El diputat Jorge Campos ha interpel·lat el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears, Iago Negueruela, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

 

MOCIONS

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat el debat i la votació de dues mocions.

I

La primera moció, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears relativa a la política del Govern en relació amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears, ha estat APROVADA, amb votació separada per punts, i amb incoporació d'algunes esmenes, amb els resultat següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears reconeix com aessencial la tasca dels mitjans de comunicació públics i privats, especialment durant la pandèmia, en favor del dret a la informació, imprescindible en una societat democràtica.

Aprovat per 52 vots a favor i 3 abstencions (VOX). 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment de manera íntegra i en tots els seus termes, al protocol d’intencions signat, el dia 17 de desembre de 2019, pel Govern i els grups parlamentaris El PI-Proposta per les Illes Balears i MÉS per Menorca, per augmentar la partida de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears en 2 millons d’euros per millorar les condicions laborals dels treballadors subcontactatsi que aquesta millora quedi consolidada dins els pressupots de l’any 2022 i següents.

Aprovat per 52 vots a favor i 3 en contra (VOX). Amb esmena del Grup Popular incorporada.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta sindicats i patronals a negociar un conveni col·lectiu que millori les condicions laborals dels treballadors que fan feina a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, estiguin o no contractats directament per IB3.

Aprovat per 52 vots a favor i 3 en contra (VOX). Amb esmena conjunta Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, incorporada. 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta sindicats i patronals a negociar un conveni col·lectiu sectorial amb la finalitat d’evitar les diferències en les condicions laborals del conjunt de treballadors i treballadors del sector amb el compromís de mediació del Govern. 

Aprovat per 50 vots a favor i 3 en contra (VOX). Amb esmena conjunta Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, incorporada, transaccionada.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a decidir, en un termini màxim de 9 mesos, la viabilitat de la internalització dels serveis informatius.

Aprovat per 52 vots a favor i 3 en contra (VOX). Amb esmena conjunta Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, incorporada, transaccionada.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar el suport als mitjans de comunicació privats com a actors fonamentals per fer arribar els continus canvis en les mesures relatives a la COVID-19 i com a elements imprescindibles per garantir una societat democràtica amb accés al dret a la informació i per garantir una societat construïda sobre el valor del pluralisme polític.

Aprovat per unanimitat.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La defensa de la iniciativa l'ha exercit la diputada Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears). 

El Grup Parlamentari Popular ha registrat una esmena de modificació al punt número 2 la qual, defensada per Antoni Fuster, ha estat acceptada pel grup proposant i, per tant, incorporada a la votació final. 

Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, conjuntament, han presentat quatre esmenes de modificació, algunes de les quals, defensades pels diputats Esperança Sans (Unidas Podemos), Ares Fernández (Socialista) i Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), han estat acceptades pel grup proposant i, per tant, incorporades a la redacció final per a la votació. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut Patricia Guasp (Ciudadanos), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares) i Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca). 

II

La segona moció, presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a actuacions en relació als menors tutelats o en guarda i reforma, ha estat majoritàriament REBUTJADA (menys dos punts dels nou), amb votació separada per punts, amb els resultats següents:

Primer. El Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que es preveu a l’article 58 del Reglament de la cambra, acorda la creació i constitució d’una comissió no permanent d’investigació sobre explotació sexual, a les Illes Balears, de menors, ja siguin tutelats o en guarda i reforma.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular).  

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a personar-se en els casos judicials oberts que impliquin explotació sexual de menors tutelats o en guarda i reforma.

Aprovat per unanimitat. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a revisar i modificar el Protocol d’actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les Illes Balears, dins la comissió de seguiment i compliment d'aquest, per, entre d’altres, separar adequadament mesures i actuacions davant abusos sexuals infantils i els d’explotació sexual comercial infantil i adolescent.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular).  

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Insular de Mallorca i l’IMAS a promoure, amb campanyes, el coneixement del Protocol d’actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les Illes Balears dins els centres de menors tant propis com concertats i als professionals que hi treballen.

Rebutjat per 27 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 26 a favor (Mixt-Gent per Formentera, El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular) i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca). 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars i el Govern de les Illes Balears a seguir amb el cursos de formació específics i actualitzats sobre explotació sexual infantil i adolescent a tots els treballadors del centres menors ja siguin tutelats o en guarda i reforma.

Aprovat per unanimitat. 

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir i implantar itineraris integrals de projectes de recuperació psicològica i d’inserció social per a les nines i els nins víctimes d'explotació sexual.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 26 a favor (Mixt-Gent per Formentera, El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular). 

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars i el Govern de les Illes Balears a impartir tallers d’educació afectiva sexual enfocats a la prevenció d’abusos i explotació sexual als menors dels centres ja siguin propis, concertats o de guarda i reforma.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 26 a favor (Mixt-Gent per Formentera, El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular). 

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a convocar, amb una periodicitat mínima trimestral, reunions de coordinació amb els consells insulars, Fiscalia, policia i entitats implicades per tal d’examinar el compliment del Protocol d’actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les Illes Balears.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular).  

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de Mallorca a realitzar una auditoria de procediments anualment de l’IMAS en relació amb els menors tutelats i els centres tant propis com concertats.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular).  

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La defensa de la iniciativa l'ha exercit la diputada Margalida Durán (Popular). 

Els grups parlamentaris Més per Mallorca, Socialista, Unidas Podemos, cinc esmenes de modificació les quals, defensades per Miquel Ensenyat, Beatriu Gamundí i Cristina Mayor, no han estat acceptades pel grup proposant. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares), Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Sílvia Tur (Mixt-Gent per Formentera). 

 

DEBAT I VOTACIÓ DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE PROPOSICIÓ DE LLEI

El quart i darrer punt de l'ordre del dia de la sessió plenària ha correspost al debat de presa en consideració de la Proposició de llei del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, d'agilitació per incentivar la inversió

La presentació de la proposta l'ha efectuada el diputat Josep Melià del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.

En torn a favor de la proposta han intervingut Antoni Costa (Popular), Marc Pérez Ribas (Ciudadanos) i Idoia Ribas (VOX); mentre que en contra ho han fet: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i Damià Borràs (Socialista)

El Ple ha rebutjat prendre en consideració la Proposició de llei per vot 29 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular), per la qual cosa la iniciativa no continuarà la seva tramitació parlamentària.

Contingut de la iniciativa

La proposició de llei rebutjada pel Ple, segons el seu articulat i exposició de motius, pretenia introduir algunes millores en algunes regulacions legals amb clara incidència en aquest àmbit d'impacte ambiental.

Així, un primer canvi que es proposava era la modificació de l'article 48.5 de la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca, a l'efecte que els projectes de ruta senderista estiguin subjectes a avaluació ambiental només en els casos que la normativa general així ho exigeixi o com hi hagi repercussions ambientals.

Un segon canvi era la modificació de l'Annex 2, Grup 4, Punt 1 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, amb la finalitat d'aclarir que els projectes d'urbanització i dotació d'àrees territorials molt reduïts en superfície, manco d'una hectàrea, no tenen repercussió ambiental per haver de subjectar-se a avaluació ambiental. 

Un tercer canvi era la modificació de l'Annex 2, Grup 7, Punt 6 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, amb la finalitat d'establir una especificació per a les activitats agroturístiques previstes a la normativa agrària com activitats complementàries de l'activitat agrícola o ramadera en les quals no hi ha nova edificació, sinó aprofitament d'edificacions existents.

En l'àmbit de l'urbanisme, aquesta proposició pretenia introduir canvis tècnics pel que fa a la regulació de la Llei 12/2017 d'urbanisme de les Illes Balears. Així, a fi i efecte de dotar el planificador d'una ampla capacitat d'elecció i ubicació de les places d'aparcament públic, es modificava la previsió sobre el repartiment dels pàrquings públics dins els àmbits urbanístics.

També es complementava la regulació dels edificis fora d'ordenació per trobar una regulació respectuosa amb el principi d'irretroactivitat de les normes desfavorables i respectuosa amb edificis legals amb obres de reforma realitzades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 8/1988, d'edificis fora d'ordenació.

Així mateix, s'inclouïa una norma transitòria de pròrroga automàtica d'un any per a totes les llicències o pròrrogues atorgades i que estiguessin dins el termini quan es va proclamar l'estat d'alarma. Aquesta pròrroga automàtica pretenia ajudar a fer que les inversions en marxa es mantenguin i es facin realitat.

Per altra banda, s'introduïa una nova disposició addicional a la Llei 12/2017, d'urbanisme, amb l'objectiu de crear un procediment alternatiu i potestatiu per a l'execució d'obres majors de reforma, rehabilitació i modernització d'edificacions en ordenació.


Finalment, la iniciativa proposava modificar de la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears, per intentar donar més força i agilitat a les inversions declarades d'interès autonòmic pel Consell de Govern a través de la creació d'un coordinador administratiu; que seria un funcionari de la CAIB, al qual se li encarregava fer un seguiment de les diferents tramitacions de la inversió per aconseguir que la declaració tengui més implicacions que una reducció teòrica de terminis i que hi hagués un compromís real i tangible del Govern amb aquella inversió declarada d'interès autonòmic.

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 20/d’abril/2021 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 21532710

Mapa Web