El Parlament convalida el Decret llei 1/2021

Notícia del Parlament - 23 de febrer de 2021

També ha aprovat una moció del Grup Ciudadanos relativa als fons europeus per a la recuperació econòmica i social de les Illes Balears. 

La Sala de les Cariàtides ha acollit aquest dimarts una nova sessió plenària durant la qual, d'acord amb l'ordre del dia convocat, en primer lloc s'ha procedit a la presa de possessió d'un nou diputat, al control de l'acció de Govern amb la formulació de vint-i-cinc preguntes (incloses les ajornades la setmana passada) i una interpel·lació.

A continuació s'ha substanciat d'una moció i, finalment, s'ha procedit al debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l'exercici fiscal de 2021, de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l'activitat administrativa.

NOU DIPUTAT

Al primer punt de l'ordre del dia, Carles Bona Casas ha prestat promesa d'actar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, com a nou diputat del Parlament, en substitució de l'actual consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears, de Mercedes Garrido i Rodríguez) i s'ha incoporat al Grup Parlamentari Socialista.

PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat vint-i-cinc preguntes de control al Govern. Cal tenir en compte que s'han afegit les preguntes de control a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de la setmana passada, qui no va poder participar en el plenari per malaltia.

 1. RGE núm. 1614/21 (ajornada a la sessió anterior), de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Quin seguiment fa el Govern del compliment de les condicions de l’OSP a les rutes aèries entre illes per part de les companyies que les operen? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1630/21 (ajornada a la sessió anterior), del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Com valora la consellera d’Administracions Públiques la protesta contra l’abús de la temporalitat en el sector públic? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1803/21, de la diputada Maria Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quins escenaris contempla el Govern per a la celebració d’esdeveniments i festivals musicals per a la temporada 2021? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 1799/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Consellera, ens pot dir quines basses de regants no estan en funcionament? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1812/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Està segura aquesta conselleria que la decisió adoptada sobre la limitació de trasplantaments de vinyes a la nostra comunitat autònoma és l’encertada respecte de la diversificació de la nostra economia? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1802/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sr. Yllanes, quants de doblers pensen gastar per obrir fosses de la Guerra Civil durant aquest any? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1804/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Com es posiciona el nou conseller de Mobilitat i Habitatge en relació a recuperar el tràfic comercial en el Port de Sant Antoni Abad? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1805/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quina valoració fa la consellera d’Agricultura de la gestió del Sr. Gabriel Torrens com a director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1806/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears per tal d’evitar la pujada abusiva dels preus del transport marítim entre illes? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 1807/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Considera el Govern que s’han pres les mesures necessàries i urgents per tal de solucionar els retards de les valoracions de discapacitat? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1957/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, presentada en substitució de la RGE núm. 1795/21, amb la formulació següent: Sr. Negueruela, com es durà a terme la implantació del passaport vacunal o certificat de vacunació que ha anunciat el Govern després de la reunió mantinguda amb la ministra Reyes Maroto? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1808/21, de la diputada Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Consellera de Salut, considera que els pacients reben una atenció correcta? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1809/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quina serà l’estratègia de l’AETIB de cara a la temporada 2021? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1810/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Pensa el Govern millorar la seva gestió en matèria universitària? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1796/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Pensa el Govern complir el compromís adquirit amb Més per Menorca d’incrementar els salaris dels treballadors de les empreses subcontractades d’IB3? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1615/21 (ajornada a la sessió anterior), de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Què ha fet la presidenta del Govern per revertir la ineficàcia del servei que es presta des del SEPE? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1801/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Armengol, després de la compareixença de la consellera de Salut del passat 9 de febrer, continua mantenint que cap càrrec públic no ha estat vacunat en contra del protocol? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1616/21 (ajornada a la sessió anterior), del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, SOS turisme? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1736/21 (ajornada a la sessió anterior), del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, presentada en substitució de la RGE núm. 1624/21, amb la formulació següent: Sra. Armengol, quins criteris ha seguit per a la remodelació del seu govern? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 1625/21 (ajornada a la sessió anterior), de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sra. Armengol, quines mesures està adoptant el Govern per ajudar a la sostenibilitat econòmica de tota la cadena de valor del sector turístic de les Illes Balears davant la pandèmia de la COVID-19? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 1635/21 (ajornada a la sessió anterior), del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Armengol, quines perspectives té per al procés de vacunació a la nostra comunitat? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1797/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, ens pot revelar quin fil invisible uneix la transició energètica i la memòria democràtica? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1798/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, com pensa solucionar els problemes de vacunació que s’han presentat a diferents municipis, a l’hora d’immunitzar els grans dependents que viuen als seus domicilis? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1800/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sra. Armengol, quines ajudes específiques ha aconseguit per a les Balears de les reivindicacions que ha dut a terme a les seves reunions amb diversos ministres de Sánchez aquesta setmana? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1811/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Armengol, considera que ha fet tot el possible per ajudar els autònoms i les PIME afectats pels tancaments? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit s'ha substanciat la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a política general del Govern en relació amb les retallades als treballadors de l'Administració Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El diputat Juan Manuel Lafuente ha interpel·lat la nova consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears, Mercedes Garrido, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

Al quart punt de l'ordre del dia, el Grup Parlamentari Ciudadanos ha presentat una moció relativa a la gestió i la coordinació dels fons i instruments financers europeus per a la recuperació econòmica i social de la nostra comunitat autònoma per part del Govern de les Illes Balear, la qual ha estat APROVADA, amb votació separada per punts, amb els resultats següents:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a constituir una Oficina tècnica amb l'objectiu d'aconseguir el màxim aprofitament de cadascun dels fons i instruments financers europeus per a la recuperació econòmica i social de la comunitat, així com a coordinar els projectes que presentarà aquesta comunitat perquè siguin finançats pel Fons de recuperació europeu (Next Generation UE).

APROVAT per 33 vots a favor (MÉS per Mallorca, Ciudadanos, Unidas Podemos i Socialista), 21 vots en contra (Mixt, VOX i Popular) i 3 abstencions (El Pi). Amb esmena incorporada dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa aquesta comissió tècnica en el marc del Pacte de Reactivació de la Illes Balears perquè hi participin els agents socials i econòmics de les Illes amb una visió estratègica clara i consensuada.

APROVAT per 33 vots a favor (MÉS per Mallorca, Ciudadanos, Unidas Podemos i Socialista), 21 vots en contra (Mixt, VOX i Popular) i 3 abstencions (El Pi).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que l'Oficina tècnica avaluï els projectes amb criteri objectiu i transparent. 

APROVAT per 33 vots a favor (MÉS per Mallorca, Ciudadanos, Unidas Podemos i Socialista), 21 vots en contra (Mixt, VOX i Popular) i 3 abstencions (El Pi). Amb esmena incorporada dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a coordinar i impulsar projectes estratègics, capaços d'accelerar la nostra transformació competitiva, la transició ecològica i la cohesió social i territorial en la mobilitat de la nostra comunitat, i fer-la més digital, més resilient i millor adaptada als reptes actuals i futurs.

APROVAT per 54 vots a favor i 3 vots en contra (VOX).

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que s'inverteixin aquests fons per salvar l'economia balear i una oportunitat per transformar, modernitzar i diversificar el model productiu de la nostra comunitat autònoma, amb especial atenció a Pimes i autònoms, augmentant la competitivitat i la sostenibilitat de les Illes Balears, alhora que ajudin a generar ocupació.

APROVAT per 39 vots a favor (Mixt, El Pi, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 3 vots en contra (VOX) i 15 abstencions (Popular). Amb esmena incorporada dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La defensa de la iniciativa l'ha exercida la diputada Patricia Guasp (Ciudadanos).

El Grup Parlamentari Popular ha presentat dues esmenes de modificació que, defensades per Antoni Costa, no han estat acceptades pel grup proposant.

Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, conjuntament, han presentat tres esmenes, les quals, defensades pels diputats Jordi Marí (Socialista), Alejandro López (Unidas Podemos) i Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), sí han estat acceptades pel grup proposant. 

Finalment, pel que fa a les esmenes, el Grup Parlamentari Mixt també ha presentades cinc esmenes que, defensades per Sílvia Tur, no ha estat acceptada pel grup proposant. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares) i Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

DECRET LLEI 1/2021

Al cinquè i darrer punt de l'ordre del dia, el Parlament ha CONVALIDAT per 31 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 26 abstencions (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular) el Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l'exercici fiscal de 2021, de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l'activitat administrativa.

Diversos grups parlamentaris han demanat que la proposta fos tramitada com a Projecte de llei, petició que ha estat REBUTJADA per 29 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 26 vots a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular), 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca). 

El Decret llei, elaborat a proposta conjunta del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, de la consellera d'Hisenda i Relacins Exteriors, del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de la consellera d'Afers Socials i Esports, de la consellera de Salut i Consum, i del conseller de Medi Ambient i Territori, fou aprovat pel Consell de Govern de les Illes Balears en la sessió de dia 25 de gener de 2021, i entrà al registre del Parlament de les Illes Balears dia 28 de gener per sotmetre’l al debat i votació sobre la seva validació o derogació per part de la cambra legislativa.

Debat plenari

El debat del Decret llei substanciat avui matí durant la sessió plenària, s’ha encetat amb la intervenció de Rosario Sánchez, consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, qui ha presentat i defensat la convalidació del text legislatiu per part de la Cambra.

Tot seguit i al torn a favor de la convalidació han intervingut: Antònia Martín (Unidas Podemos), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i Maria Antònia Truyols (Socialista).

En el torn de fixació de grups ni a favor ni en contra de la validació han intervingut els diputats Antoni Costa (Popular), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares) i Josep Melià (El Pi). 

Resum del contingut

El Decret llei aprovat avui permetrà a la Conselleria d’Afers Socials i Esports avançar el pagament de la renda social garantida (RESOGA) a les famílies sense ingressos econòmics de les Illes Balears a les quals s'hagi desestimat l'ingrés mínim vital (IMV), totalment o parcialment, i compleixin els requisits de la prestació autonòmica.

A més, aquest Decret llei incorpora noves mesures per agilitzar el
pagament d’ajudes als sectors afectats per les mesures sanitàries derivades de la pandèmia, en el sentit que no sigui necessària la justificació de les despeses inferiors a 6.000 euros, i no tan sols la de les inferiors a 3.000 euros, com s’havia establert el passat mes de maig, i per a les quals s’admet una declaració formal de la persona física o de l’entitat beneficiària, sense perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control.

D’altra banda, aquest Decret llei incorpora noves mesures fiscals
addicionals per a les empreses de les Illes Balears per a aquest any davant els efectes econòmics de la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19.

Així, el Govern aplicarà una reducció de l’impost sobre actes jurídics documentats per tal de facilitar a empreses i autònoms les operacions per allargar el terminis de devolució o altres modificacions de préstecs concedits a través dels programes públics d’avals per facilitar finançament, com ara les línies ISBA, avalades pel Govern de les Illes Balears, o les línies ICO de l’Institut de Crèdit Oficial, avalades per l’Estat.

En concret, el Govern redueix en un 95 % el tipus de gravamen en la formalització de documents notarials relatius a aquestes operacions de finançament empresarial no exemptes a aquest impost.

D’altra banda, en relació amb l’impost sobre estades turístiques, el Govern estén per a l’exercici del 2021 la supressió de l’ingrés a compte que anualment s’havia de fer el mes de setembre sobre la base de les previsions d’ingressos per a tot l’any en el règim d’estimació objectiva com ja es va fer per a 2020, sense perjudici de l’obligació de la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació, el 2022, de la quota que es meriti al llarg de tot l’exercici de 2021.

Així mateix, per als empresaris que així ho decideixin, es facilita el canvi del règim d’estimació de la base imposable amb una ampliació (fins al 31 de març) del termini per passar del règim d’estimació objectiva al d’estimació directa, i també a la inversa. 

Pel que fa a l’àmbit de la salut, el Decret llei preveu que, amb caràcter excepcional, tot el personal del Servei de Salut de les Illes Balears, amb independència de la seva vinculació jurídica i de la seva categoria professional, pugui fer guàrdies pròpies de la seva titulació acadèmica, per garantir l’atenció permanent i continuada. 

Cada gerència pot organitzar les guàrdies extraordinàries que calen per causa d’especial necessitat, a fi de garantir la continuïtat assistencial. La retribució pel concepte de guàrdies amb caràcter excepcional s’ha de fer amb càrrec als imports del complement d’atenció continuada, de la categoria o especialitat professional de personal estatutari que té atribuïda aquestes funcions, i la retribució no ha de suposar cap increment respecte de la quantia que perceben els professionals que cobreixen les guàrdies amb caràcter ordinari.

En matèria d'ordenació farmacèutica, entre d'altres coses, es preveu eliminar tràmits administratius innecessaris en el cas de tancament de farmàcies per resolució judicial ferma i també en aquests casos garantir als ciutadans l'accés a la prestació farmacèutica.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 2/de març/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 0

Mapa Web