El Parlament celebrà quaranta-cinc sessions plenàries i dues-centes vint-i-cinc reunions de comissió l'any 2020

Notícia del Parlament - 14 de gener de 2021

En un any marcat per la situació de pandèmia, el Ple, entre altres qüestions, ha aprovat tres lleis, ha convalidat catorze Decrets lleis i ha substanciat més de 450 preguntes amb resposta oral.

Al llarg de l’any 2020 el Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha reunit en 45 ocasions, mentre que hi ha hagut 225 sessions de les comissions de la cambra, amb la següent distribució:

Comissió d’Hisenda i Pressupostos: 31

Comissió de Salut: 29

Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports: 28

Comissió de Turisme i Treball: 28

Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals: 27

Comissió d’Educació, Universitat i Recerca: 25

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial: 25

Comissió d’Economia: 24

Comissió de Control sobre la Radio i Televisió de les Illes Balears: 6

Comissió de Reglament: 1

Comissió no permanent d’estudi en matèria de planificació i gestió de recursos hídrics: 1

A més aquestes sessions de comissions se’ls poden sumar les 6 reunions de ponència per la reforma del Reglament del Parlament, les 2 reunions de ponència constituïda en el si de la Comissió d’Economia pel Projecte de llei 8/2020 i la reunió de la ponència en el si de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos pel Projecte de Llei de Pressupostos de la comunitat autònoma per a l’any 2021.

A més de les reunions dels Ple i les comissions, cal destacar les 24 sessions de la Diputació Permanent (l’òrgan que té per funció vetllar pel poder del Parlament quan aquest no es troba reunit), les 60 sessions de la Mesa (l’òrgan de gestió i govern del Parlament) i les 49 reunions de la Junta de Portaveus (l’òrgan que reuneix els representats de tots els grups parlamentaris).

 

Lleis, Decrets llei i reforma del Reglament del Parlament

Pel que fa a l’activitat legislativa, el Ple del Parlament aprovà al llarg de l’any 2020 les següents tres lleis:

Llei 1/2020, de 3 de juny, de modificació de l’article 51 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma, amb origen a una Proposició de llei presentada per l’Ajuntament de Palma [NOTA INFORMATIVA]

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. Aquesta llei té l’origen en un Decret llei que el Parlament validà i aprovà tramitar com a Projecte de llei [NOTA INFORMATIVA]

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 [NOTA INFORMATIVA]

A més, el Ple ha rebutjat prendre en consideració, al llarg de l’any 2020, tres Proposicions de llei presentades pels grups parlamentaris:

Proposició de llei del Grup Parlamentari VOX-Actúa Baleares relativa a conciliació de la vida familiar, laboral i personal de les Illes Balears [NOTA INFORMATIVA]

Proposició de llei del Grup Parlamentari VOX-Actúa Baleares de derogació de la Llei de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears [NOTA INFORMATIVA]

Proposició de llei del Grup Parlamentari Popular relativa a mesures urgents en matèria d’habitatge  [NOTA INFORMATIVA]

Cal destacar també que el Parlament ha convalidat catorze Decrets llei, un dels quals, el 8/2020, fou tramitat també com a Projecte de llei. Els Decrets llei, definits a l’article 49 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, consisteixen en mesures legislatives provisionals que, en cas de necessitat extraordinària i urgent, pot dictar el Consell de Govern, i que en el termini de trenta dies ha de validar la cambra legislativa.  

Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques [NOTA INFORMATIVA]

Decret llei 2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica (Parc Bit) [NOTA INFORMATIVA]

Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge [NOTA INFORMATIVA]

Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressupostos per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 [NOTA INFORMATIVA]

Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 [NOTA INFORMATIVA]

Decret llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària [NOTA INFORMATIVA]

Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 [NOTA INFORMATIVA]

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. Aquesta llei té l’origen en un Decret llei que el Parlament validà i aprovà tramitar com a Projecte de llei [NOTA INFORMATIVA]

Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears [NOTA INFORMATIVA]

Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears [NOTA INFORMATIVA]

Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 [NOTA INFORMATIVA]

Decret llei 12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la percepció de determinades prestacions establertes en el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, es modifica el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, i es modifiquen les exigències de personal en les residències de persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 [NOTA INFORMATIVA]

Decret llei 13/2020, de 23 de novembre, pel qual s’estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per carretera d’ús general [NOTA INFORMATIVA]

Decret llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat administrativa [NOTA INFORMATIVA]

A aquests lleis i Decrets llei cal sumar la reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears per adaptar-se a circumstàncies excepcionals, la tramitació de la qual és anàloga a la d’una Proposició de llei [NOTA INFORMATIVA].

 

Iniciatives de control i impuls de l’acció de Govern

Juntament a la potestat legislativa i l’aprovació dels pressupostos de la comunitat autònoma, una de les principals funcions del Parlament és la del control al Govern de les Illes Balears. En aquest sentit, cal destacar que, al llarg de l’any 2020, el Parlament ha substanciat 396 preguntes amb resposta oral davant el Ple, 64 preguntes amb resposta oral davant comissió i 19 interpel·lacions. A aquestes xifres s’hi poden sumar les 5079 preguntes amb sol·licitud de resposta per escrit i les 7899 sol·licituds de documentació i informació per part dels diputats. Es poden mencionar també les 54 compareixences produïdes en seu parlamentària, ja sigui davant comissió, Ple o Diputació Permanent, la majoria de les quals corresponen a membres i alt càrrecs del Govern de les Illes Balears.

Pel que fa a les iniciatives no legislatives d’impuls de l’acció de Govern, es poden destacar les dades següents: al llarg de l’any 2020 el Parlament ha debatut, en sessions plenàries o comissió, un total de 322 Proposicions no de llei, de les quan se n’han aprovat, de manera total o parcial, 260. A aquestes Proposicions no de llei s’hi poden sumar l’aprovació de 128 de les 196 propostes de resolució derivades del Debat general sobre l’acció política i l’acció de Govern [NOTA INFORMATIVA].

Cal destacar també les 19 mocions derivades del debat d’Interpel·lacions, de les quals se n’han aprovat, de manera total o parcial, un total de 14.

Finalment, es pot mencionar també que el Parlament ha aprovat cinc declaracions institucionals al llarg de l’any 2020:

Declaració institucional de suport a la reivindicació del sector agrari i ramader espanyol [NOTA INFORMATIVA]

Declaració institucional en relació amb la infància i l'adolescència i la pandèmia de la COVID-19 [NOTA INFORMATIVA]

Declaració Institucional de reconeixement parlamentari i compromís amb els treballadors per la seva labor durant el confinament per la COVID-19 [NOTA INFORMATIVA]

Declaració institucional per commemorar el Dia Mundial de la dislèxia [NOTA INFORMATIVA]

Declaració Institucional per commemorar el Dia Mundial de la diabetis [NOTA INFORMATIVA]

 

Un any marcat per la pandèmia de la COVID-19 i l’adaptació de l’activitat parlamentària

L’any 2020 ha estat marcat per la pandèmia de la COVID-19. La situació sanitària i les seves conseqüències econòmiques i socials, a més d’haver estat el principal tema del debat parlamentari, ha obligat la cambra a adaptar la seva activitat. Així, i després de la suspensió durant una setmana de l’activitat parlamentària el dia 16 de març, la Mesa i la Junta de Portaveus han adoptat progressivament al llarg de l’any diversos acords per disposició reglamentària, amb la intenció de mantenir l’activitat parlamentària amb seguretat sanitària, segons l'evolució de la pandèmia.

El dia 22 de desembre de 2020, el Ple va aprovar la reforma del Reglament per adaptar-se a circumstàncies excepcionals. Aquesta modificació preveu la creació d'un nou títol al Reglament dedicat al funcionament del Parlament en situacions excepcionals, amb un conjunt d’articles que tenen l’objectiu de desenvolupar l’activitat parlamentària de forma normalitzada quan es produeixin circumstàncies d’àmbit general de caràcter greu i extraordinari que impedeixin la participació presencial [NOTA INFORMATIVA]

Sílvia Tur (Mixt-Gent per Formentera) fou la primera diputada en intervenir en una sessió parlamentària a través del sistema de videoconferència, el dia 23 de març de 2020. Sílvia Tur (Mixt-Gent per Formentera) fou la primera diputada en intervenir en una sessió parlamentària a través del sistema de videoconferència, el dia 23 de març de 2020. 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 19047446

Mapa Web