La setmana al Parlament

Notícia del Parlament - 20 de novembre de 2020

La setmana parlamentària ha estat marcada pel debat de totalitat al Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a 2021.

DILLUNS 16 NOVEMBRE

Com és habitual, la setmana parlamentària s'inicià amb les rodes de premsa que els grups parlamentaris ofereixen per anunciar i valorar les iniciatives que s'han de substanciar, principalment, durant la sessió plenària de l'endemà.

 

DIMARTS 17 NOVEMBRE

El dimarts se celebrà la sessió plenària ordinària que substancià les preguntes de control al Govern, una interpel·lació del Grup Parlamentari Popular relativa a política general del Govern de les illes Balears en matèria  de gestió de les ajudes PDR i de la PAC. També es va debatre i s'aprovà parcialment una moció del Grup Parlamentari Popular, relativa a la defensa de l'ordre consitucional i, finalment, se substancià el debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2021, amb les esmenes de devolució que havien registrades els Grups Popular, VOX-Actua Baleares i El Pi-Proposta per les Illes Balears.

Podeu consultar les notes informatives d'aquest dia als enllaços següents:

 

DIMECRES 18 NOVEMBRE

El dimecres matí se celebrà la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. En primer lloc, la sol·licitud de compareixença de la directora de l'IBDona per informar sobre la convocatòria de subvencions per fomentar la contractació de dones víctimes de violència masclista a projectes d'inserció laboral, presentada pel Grup VOX-Actua Baleares fou RETIRADA pel grup proposant.

Al segon punt de l'ordre del dia es procedí al debat dels escrits presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant els quals trameté l'Informe 172/2019, sobre la comptabilitat dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de maig de 2019.

A continuació se celebraren sessions de la Mesa i de la Junta de Portaveus i, el president del Parlament fixà, oïda la Mesa, d'acord amb la Junta de Portaveus, l'ordre del dia de la sessió plenària de la setmana que ve (dimarts, dia 24 a les 10 hores). 

També cal fer notar que la Mesa acordà elaborar el I Pla d’Igualtat del Parlament de les Illes Balears. [NOTA INFORMATIVA]

A l'horabaixa la sessió de la Comissió de Salut procedí a debatre i votar les sol·licituds de dues compareixences, amb els resultats següents:

  • La sol·licitud de compareixença presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares de Javier Arranz, portaveu del Comitè de malalties infeccioses de Balears, fou REBUTJADA per 6 vots a favor i 7 en contra.
  • La sol·licitud de compareixença presentada pel Grup Parlamentari Popular del director general de Consum, per explicar les conseqüències de la fallida de Dentix, fou APROVADA per unanimitat.

També es va procedí al debat i a la votació de dues proposicions no de llei.

La primera presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Pla d´Activitat Física, fou APROVADA per 12 vots a favor i 1 abstenció (VOX-Actua Baleares), amb la redacció següent: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a la creació d’un Pla d’Activitat Física que impulsi la promoció de l’exercici físic o esportiu a través dels centres d’Atenció Primària de Salut.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar una guia de prescripció d’exercici físic, proporcionant als professionals de l’atenció primària les eines necessàries per donar consell i prescriure l’exercici físic, tenint en compte les característiques i limitacions individuals amb les patologies presents o a prevenir.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a oferir formació als professionals de la Salut i Esports per tal de poder implementar el programa del Pla d’Activitat Física com una iniciativa interdepartamental.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar conjuntament amb consells insulars i ajuntaments de la Comunitat Autònoma per poder posar a l’abast una xarxa local de centres esportius i rutes per a la promoció de l’activitat física incloses dins el futur Pla Director d'Infraestructures Esportives.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, als consells insulars i ajuntaments de la Comunitat Autònoma a oferir i promocionar la informació de centres esportius i rutes per a la promoció de l’activitat física a través dels seus canals d’informació digital i telemàtica.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona iniciativa, relativa a Proposició no de llei de reforç del servei d'infermeria de l’hospital de Formentera per a l’atenció a la cronicitat, realització de TAC’s d’urgència i servei de diàlisi, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, fou APROVADA per unanimitat, amb la redacció següent: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a avançar en l’estratègia de cronicitat, d´acord amb l´evolució de la pandèmia produïda per la COVID-19, per assolir un marc de recursos suficient a totes les illes i que, en el cas de  Formentera, permeti assegurar la disposició d´un infermer o infermera gestora de casos o, si escau, que es reorganitzi el servei per tal que es plantegi aquesta figura durant el primer trimestre de 2021.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a dimensionar el servei de salut de Formentera amb l´objectiu d´incrementar els seus serveis, tant pel que fa a la realització de proves diagnòstiques TAC d´urgència en el primer trimestre del 2021, així com de diàlisi, assegurant uns estàndards de qualitat òptims pels pacients en la prestació d´aquest servei al llarg del 2021.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Tot seguit a la sessió de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial la diputada del Grup Parlamentari Popular, Margalida Durán, formulà preguntes relatives als habitatges de l'IBAVI al conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, Marc Pons.

DIJOUS 19 NOVEMBRE

La jornada parlamentària s'encetà amb la sessió de la Comissió de Turisme i Treball amb el debat i votació de dues proposicions no de llei.

La primera iniciativa, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa  Impuls del turisme de teletreball, fou REBUTJADA per 5 vots a favor (Popular, Ciutadans i Vox) i 6 vots en contra (Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca). La proposició no de llei pretenia acordar els punts següents: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, conjuntament amb els consells insulars, el sector turístic i els àmbits relacionats, es prenguin les mesures necessàries per impulsar el turisme de teletreball.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treure una línia d’ajudes per als establiments turístics per tal d’adaptar-se a les noves demandes del turisme de teletreball i poder així oferir les condicions necessàries i adequades per a aquesta modalitat de turisme.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i relativa a suport a ASJUBI40 (Associació de jubilats amb més de 40 anys cotitzats) fou APROVADA per 10 vots a favor i 1 abstenció (VOX-Actua Baleares), amb la redacció següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears dona suport i fa seves les reivindicacions del col·lectiu ASJUBI40 per a l'eliminació dels coeficients reductors, en tots els casos, per jubilació anticipada per tots els règims de la Seguretat Social a les llargues carreres de cotització de més de 40 anys,

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i, en concret el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a què, una vegada identificat el col·lectiu, els costos financers i l’equitat d’actuacions, posar en marxa les reformes legislatives necessàries perquè l'eliminació dels coeficients reductors per jubilació anticipada a qui hagi tengut llargues carreres de cotització (de més de 40 anys) siguin un fet. (Amb esmena grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

A continuació el director general d'IB3, Andreu Manresa, va comparèixer davant la Comissió de Control Sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, per contestar a les preguntes que li formularen diputats i diputades de diferents grups parlamentaris. 

A l'horabaixa, la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports substancià el debat i la votació de dues proposicions no de llei.

La primera Proposició no de llei, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca relativa a regulació dels campaments militars per a nins soldat ha estat APROVADA per 12 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Popular, Socialista) i 1 en contra (VOX-Actua Baleares) amb la redacció següent: 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar les disposicions administratives i normatives que calguin per tal de prohibir qualsevol campament o programa d'oci, adreçat a persones menors d'edat, on s'hi desenvolupin activitats lligades amb el foment de la violència, l'ús d'armes o la pràctica de tècnica militar que prepari per accions de guerra o violentes que no comptin amb l'autorització expressa prèvia dels òrgans competents en matèria de regulació de l'oci d'infants i joves a les Illes Balears.  Amb esmena in voce incorporada per acord de la majoria de grups.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona proposició no de llei,  presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, Vox-Actua Baleares i El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a karate com a esport olímpic en els pròxims Jocs Olímpics 2024, ha estat APROVADA per assentiment, amb la redacció següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Comitè Olímpic Internacional a incloure el karate com a esport olímpic en els pròxims Jocs Olímpics 2024 i consecutius a París.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Superior d’Esports i al Govern de les Illes Balears a defensar que el karate sigui reconegut com a esport olímpic per als Jocs Olímpics de 2024.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a promoure campanyes entre els esportistes de les Illes Balears i la societat en general per tal que el karate sigui una disciplina olímpica el 2024.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Finalment, la Comissió d’Educació, Universitat i Recerca del Parlament procedí al debat i votació de dues Proposicions no de llei.

La primera proposició no de llei, grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a llengua de signes a l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, fou APROVADA per 8 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 1 vot en contra (VOX-Actua Baleares) i 4 abstencions (Ciudadanos i Popular), amb la redacció següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a garantir que la futura Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics assumeixi com a llenguatge per a la seva promoció i defensa, també el llenguatge de signes, donant compliment a la normativa internacional, nacional i autonòmica.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona proposició de llei debatuda presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a un barem de valoració de mèrits més just, fou també APROVADA per assentiment, amb la redacció següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure l’experiència docent dels mestres de les escoles autoritzades d’ensenyament de 0 a 3 anys dins el barem de valoració de mèrits de la convocatòria pública anual per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 1/de desembre/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 17669237

Mapa Web