La setmana al Parlament

Notícia del Parlament - 16 d'octubre de 2020

Crònica de l'activitat parlamentària desenvolupada durant els dies 13 a 16 d'octubre.

DIMARTS 13 OCTUBRE

La setmana parlamentària s'inicià el dimarts, perquè el dilluns era festiu, i al matí  se celebrà el cinquè ple ordinari del nou període de sessions.

Després de les preguntes de control al Govern i de la intepel·lació, es varen resoldre els empats produïts en comissió en les votacions de proposicions no de llei i s'aprovà una moció i dues proposicions no de llei.

Podeu consutlar les notes informatives i el vídeo de la sessió: 

El Ple aprova una moció i dues proposicions no de llei

El Ple resol l'empat produït en comissió en les votacions de proposicions no de llei

L'horabaixa a la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts varen comparèixer els Síndics de Comptes per presentar els documents següents (ordre del dia):

1. Escrits RGE núm. 11661 i 11662/19, presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant els quals tramet l'Informe 171/2019, sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l'exercici 2017.

2. Escrit RGE núm. 8197/20, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 173/2020, de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2016 i 2017.

3. Escrit RGE núm. 11300/20, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 174/2020, del compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2015.

DIMECRES 14 OCTUBRE

Al matí, se celebrà la sessió de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals que va debatre tres proposicions no de llei.

La primera presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a assolir una equiparació salarial real i efectiva per a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, fou parcialment APROVADA, amb el resultat següent:

Primer. Instar el Govern de la nació a sol·licitar un nou informe a una consultora externa amb coneixements en la matèria, en l'encàrrec de la qual s'especifiqui de manera indubtable que la seva anàlisi no té per què cenyir-se a una validació de la quantitat de 807 milions acordada com a quantitat inicial de partida, sinó que ha de donar una valoració lliure i independent de la quantitat que, al seu judici, és necessària per portar a efecte l'equiparació salarial real i efectiva de la Policia Nacional i Guàrdia Civil amb la resta de policies autonòmiques.

APROVAT  per 11  vots a favor  (Unidas Podemos, Socialista, Ciudadanos, EL PI, Popular, Vox ), 2 en contra (MÉS per Mallorca, Mes per Menorca).

Segon. Instar al Govern de la nació a incloure en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2020 la quantitat que s'estimi necessària perquè existeixi una veritable remuneració igualitària, tot i que aquesta sigui superior als 807 milions ja aprovats.

REBUTJAT per 7 vots en contra (Mixt-Mes per Menorca), MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista,) 5 a favor (Ciudadanos, VOX, Popular) i 1 abstenció (EL PI)

Tercer. Instar el Govern de la nació a prendre totes les mesures siguin necessàries perquè els 90 agents de la Guàrdia Civil dependents del Ministeri de Defensa que encara no han rebut la pujada pactada fins ara corresponent a cap dels trams rebin ja, almenys, la retribució corresponent als dos primers.

APROVAT  per 11  vots a favor  (Unidas Podemos, Socialista, Ciudadanos, EL PI, Popular, Vox ), 2 en contra (MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca))

Quart. Instar el Govern de la nació a executar la pujada ja realitzada i les que es derivin de la consecució de l'equiparació salarial real sobre el Complement Específic General, la qual cosa suposa que no quedi exclòs injustament el personal en segona activitat.

REBUTJAT per 7 vots en contra (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista,) 5 a favor (Ciudadanos, VOX, Popular) I  1 abstenció (EL PI)

Cinquè. Instar el Govern de la nació a retirar el vet a la tramitació de la iniciativa legislativa popular sobre equiparació salarial, amb la finalitat que pugui ser tramitada parlamentàriament.

REBUTJAT per 7 vots en contra (Mixt-Mes per Menorca), MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) 5 a favor (Ciudadanos, VOX, Popular), 1 abstenció (EL PI).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Mixt (MÉS per Menorca i Gent per Formenterasobre el consentiment sexual  fou APROVADA, amb votació separada per punts, amb el resultat següent:

Els punts 1 i 5 han estat retirats pel grup proposant.

Segon. Crear l’Espai de la Memòria LGTBI, amb l’objectiu de promoure i afavorir el coneixement, l’estudi i la investigació sobre la història del col·lectiu LGTBI, mitjançant informació bibliogràfica i documental. Entre altres tasques l’Espai de la Memòria LGTBI hauria de ser l’espai per recordar les persones LGTBI que van ser perseguides, torturades i assassinades.

APROVAT per 8 vots a favor  (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Ciudadanos, Socialista),  1 en contra (VOX) 4 abstencions (EL PI, Popular).

Tercer. Fer un monòlit en memòria a les persones represaliades pel franquisme per la seva orientació sexual, com el que es va fer a Durango (Euskadi) El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat espanyol a:

APROVAT per 9 vots a favor  (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Ciudadanos, EL PI, Socialista),  1 en contra (VOX), 3 abstencions (Popular).

Quart. Ampliar, en quanties i terminis, les indemnitzacions a favor dels anomenats "expresos socials" del franquisme recollides en la disposició addicional 18a de la Llei 2/2008, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009 (BOE no 309, de 24 de desembre).

APROVAT per 9 vots a favor  (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Ciudadanos, EL PI, Socialista), 1 en contra (VOX), 3 abstencions (Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Pel que fa a la tercera proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Convocatòries per dotar de mes efectius les plantilles de policies locals en els consistoris de les Illes Balears, es produí un EMPAT per 6 vots a favor (Popular, Ciudadanos, EL PI, Vox), 6 vots en contra (Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca) i 1 abstenció (MÉS Per Menorca). La proposició es tornarà a votar en  sessió  plenària. La iniciativa pretenia arribar a l'acord dels punts següents:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, el més ràpid possible i que no excedeixi de 31 de desembre 2020, agendi les convocatòries necessàries per poder garantir aquesta petició que es fa des de la FELIB per cobrir totes i cadascuna de les necessitats actuals i les que es preveuen en un present proper.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització organitzi la formació i capacitació necessària i pugui iniciar-se abans del 31 de març de 2021.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir la qualitat formativa que s'imparteixi a les illes menors per no veure's perjudicats els professionals.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

L'horabaixa, a la Comissió de Salut, se substancià la compareixença sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Antònia Font i Oliver, per tal d'explicar el Pla de contenció davant els rebrots de la COVID-19.

 

Tot seguit a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial va comparèixer el conseller de Medi Ambient i Territori, per  informar sobre l'extensió, de forma unilateral, per la República d'Argèlia de la seva zona econòmica exclusiva, ocupant zones marítimes del Parc Nacional de Cabrera.

DIJOUS 15 OCTUBRE

La jornada parlamentària s'encetà amb la Comissió de Turisme i Treball que substancià el debat i la votació de dues proposicions no de llei.

La primera PNL, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a mesures per al manteniment i foment de la seva activitat a la temporada baixa-hivern 2020-2021, fou APROVADA parcialment, amb votació separada per punts, amb la redacció i resultat de la votació següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata que el sector turístic està immers en una profunda crisi econòmica com a conseqüència de la pandèmia i que les mesures adoptades fins al moment són insuficients per garantir el manteniment de l'activitat de la majoria d'empreses i professionals que conformen aquest sector.

REBUTJAT per 5 vots a favor (Popular, Ciutadans i Vox) i 7 vots en contra (Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt).

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar dels recursos necessaris per garantir la reactivació de l'activitat turística de cara a la imminent "temporada d'hivern" i el desenvolupament d'una campanya, sempre que les mesures sanitaris ho permetin,  per part de l'AETIB de foment i promoció de "Balears Destinació Segura 2021", aplicant les mesures previstes en el “Eix 7” del “Pacte de Reactivació” y/o altres mesures actualitzades. (esmena incorporada)

APROVAT per unanimitat

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implantar de manera immediata una "línia d'ajudes directes" a fons perdut, estudiar l'aplicació de tot tipus de facilitats i reduccions fiscals i fins i tot exoneració de diversos imposts i taxes per tal de minimitzar l'impacte negatiu de la crisi en el sector i obtenir liquiditat per continuar amb l'activitat.

REBUTJAT per 5 vots a favor (Popular, Ciutadans i Vox) i 7 vots en contra (Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt)

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a enfortir la col·laboració público-privada com a eina imprescindible per a la reactivació i la concepció del nou turisme. El Govern balear ha de ser capaç d'arribar a acords estables i duradors amb la indústria turística, basats en documents consensuats en igualtat de condicions que permetin un nou full de ruta per a un nou turisme.

APROVAT per unanimitat.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a instar el Govern central l'ampliació del termini de mancança en els préstecs ICO.

APROVAT per unanimitat.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a sol·licitar al Govern central i a la Unió Europea les ajudes i mesures necessàries per garantir l'activitat econòmica de les empreses i dels professionals que conformen el sector turístic i l'ocupació.

APROVAT per unanimitat.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir la realització dels tests PCR a tots els aeroports i ports de les Illes Balears per a la totalitat dels viatgers que arribin des de qualsevol origen, tant nacional com internacional.

REBUTJAT per 5 vots a favor (Popular, Ciutadans i Vox) i 7 vots en contra (Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt)

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a instar el Govern central que procedeixi a l'ampliació de la durada dels ERTO, com a mínim, fins a l'inici de la "temporada 2021".

APROVAT per unanimitat.

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a instar el Govern central que procedeixi a l'estudi sobre la viabilitat que la gestió dels fons destinats a les prestacions pels ERTO es realitzi per les empreses/ocupadors.

REBUTJAT per 2 vots a favor (Ciutadans), 7 vots en contra (Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt) i 3 abstencions (Populars i Vox).

Desè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a què promogui l'accés dels treballadors afectats per ERTES als recursos de la formació professional per a l'ocupació i actualitzar les seves competències professionals, impulsant, en paral·lel, el disseny de ofertes formatives adaptades a les necessitats específiques de el sector turístic. (esmena incorporada).

APROVAT per unanimitat.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona PNL, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a Bonus turístics per incentivar el turisme Inter illes en temporada baixa, la qual fou REBUTJADA, 5 vots a favor (Vox, Ciutadans, Popular), 6 vots en contra (Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca) i 1 abstenció (Mixt). La iniciativa pretenia arribar a l'acord següent:

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a la creació de bonus turístic amb l’objectiu d’estimular el turisme Inter illes, amb descomptes del 25% per a residents en vols i allotjaments, durant els mesos de temporada baixa, i sempre amb les condicions que s’acordin amb el sector turístic.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Tot seguit a la Comissió sobre Control de la Radiotelevisió de les Illes Balears va comparèixer el seu director, Andreu Manresa, per contestar a les preguntes dels diputats i diputades membres de la Comissió (ordre del dia).

L'horabaixa a la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports va debatre i votà els punts següents de l'ordre del dia: 

Sol·licituds de compareixences

RGE núm. 3703/20, presentat pel GP Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, mitjançant el qual es sol·licita la compareixença de la delegada del Govern, Sra. Aina Calvo, per tal que expliqui les actuacions dutes a terme per la Policia Nacional sobre l'explotació sexual de menors tutelats.

APROVADA per 7 vots a favor (Mixt-MÉSxMenorca, El Pi, VOX, Ciudadanos, Popular) i 6 en contra (MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista).

RGE núm. 9503/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del Sr. Javier de Juan i Martín, president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per informar sobre el sistema de classificació dels malalts de COVID-19 a les residències de gent gran de les Illes Balears.

REBUTJADA per 6 vots a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos, Popular) i 7 en contra (Mixt-(Mixt-MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista).

Proposicions no de llei.

La primera Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a les persones amb discapacitats: dificultats per a l'exercici dels seus drets i, en particular, els relacionats amb l'exercici, desenvolupament i gaudi d'activitats d'oci i temps lliure,  fou APROVADA per unanimitat, amb la redacció següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions públiques en l'àmbit de les Illes Balears, amb competències en matèria d'atenció a la dependència i a la discapacitat, a l'adopció de totes les mesures que siguin necessàries per garantir el ple exercici dels drets de les persones amb discapacitat.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions públiques en l'àmbit de les Illes Balears, amb competències en matèria d'atenció a la dependència i la discapacitat, que adoptin i adaptin immediatament les mesures de seguretat i higiene establertes amb motiu de la pandèmia sanitària COVID-19 per tal de:

    1. a) Garantir l'efectiu exercici dels drets de les persones amb discapacitat a l'accés i al gaudi de tots els serveis públics, en igualtat de condicions que la resta de ciutadans.
    2. b) Garantir l'accessibilitat i la mobilitat en els espais públics per a l'exercici i accés a l'esport, a l'oci i al temps lliure i la cultura.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i els consells insulars que en l'elaboració dels pressupostos anuals recullin actuacions i destinin recursos per a les corporacions locals a fi d'habilitar, transformar i millorar les seves infraestructures i serveis públics municipals amb la finalitat de garantir l'accessibilitat i així eliminar les barreres que impedeixin la pràctica d'activitats d'oci i temps lliure per a les persones amb discapacitat, atesa la diversitat de les seves necessitats i perfils.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions públiques de les Illes Balears que tinguin les competències en matèria de gestió i prestació de servei públic en piscines i platges, ja siguin pròpies o externalitzades, respecte de la vigilància i el salvament aquàtic, que contemplin la formació del seu personal respecte del suport per a l'accessibilitat, mobilitat i autonomia personal de les persones amb discapacitats o en situació de discapacitat.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona Proposició no de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, per la defensa de la Vall del Jordà a Palestina, fou parcialment APROVADA, amb la redacció següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualssevol pla d’annexió del Vall del Jordà per part del govern israelià.

APROVAT per 7 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 6 vots en contra (Ciudadanos, VOX, El Pi, Popular), amb incorporació esmena in voce del Grup Socialista.

Segon. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’anomenat “Acord del Segle”, imposat unilateralment pel president dels Estats Units, per violar la legalitat internacional permetre l’annexió completa de la Vall del Jordà a Israel.

APROVAT per 7 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 6 vots en contra (Ciudadanos, VOX, El Pi, Popular).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat Espanyol a defensar davant totes les instàncies internacionals:

    1. La retirada immediata del Pla unilateral de Trump sota el nom de l’”Acord del Segle”, atès que sense negociació amb la part palestina no hi ha cap “acord”, ni resulta admissible ni viable cap acord que no respecti la legalitat internacional i els drets humans.

APROVAT per 7 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 6 vots en contra (Ciudadanos, VOX, El Pi, Popular).

2. Que s’adoptin immediatament les mesures necessàries per revertir l’espoli d’aigua del riu Jordà i garantir així la supervivència del riu, de la Mar Morta, de tot l’ecosistema de la Vall i alhora garantir un subministrament d’aigua suficient per garantir la producció agrícola tradicional i unes condicions de vida dignes per al poble palestí.

REBUTJAT per 3 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos), 6 vots en contra (Ciudadanos, VOX, El Pi, Popular) i 4 abstencions (Socialista).

3. Que es prohibeixi la distribució i venda de mercaderies produïdes il·legalment a les colònies israelianes dels Territoris Ocupats Palestins i, específicament, a la Vall del Jordà.

REBUTJAT per 3 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos) i 10 vots en contra (Ciudadanos, VOX, El Pi, Popular, Socialista).

4. Que exigeixi el compliment de totes les resolucions de l'ONU respecte a Palestina i Israel des de 1948.

APROVAT per 9 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, VOX, El Pi, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 1 vot en contra (Ciudadanos) i 3 abstencions (Popular).

5. Que reconegui l'existència de l'Estat de Palestina com a fórmula per a establir la possibilitat d'un diàleg entre iguals encaminada a aconseguir una pau definitiva entre totes dues parts amb respecte als Drets Humans i la legalitat internacional.

REBUTJAT per 3 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos), 9 vots en contra (Ciudadanos, VOX, Popular, Socialista) i 1 abstenció (El Pi).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Finalment, la Comissió d’Educació, Universitat i Recerca del Parlament procedí al debat i votació de sol·licituds de compareixences i de dues Proposicions no de llei.

RGE núm. 10380/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per tal d'informar sobre el pla de retorn dels alumnes i docents als centres educatius, competència del Govern per al pròxim curs escolar a Formentera, les inversions extraordinàries que el Govern farà a Formentera a partir del finançament extraordinari de la COVID-19 assignat per part de l'Estat, i l'estat de les inversions en infraestructures educatives per a l'illa de Formentera compromeses en els pressuposts generals de la CAIB per a 2020 i/o previstes al Pla d'infraestructures educatives 2016-2023 del Govern

RGE núm. 11389/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de sol·licitud de compareixença de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per tal d'informar sobre l'estat d'elaboració del protocol sanitari específic per a l'etapa d'educació infantil de 0 a 6 anys que sigui d'aplicació a partir de l'inici del pròxim curs.

 AJORNADES per a una altra sessió.

La primera proposició no de llei , dels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a gestió emocional a les aules, fou APROVADA per 10 vots a favor i 1 en contra (VOX-Actua Baleares), amb la redacció següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a impulsar la modificació legislativa necessària per poder incloure l'educació en emocions dins dels currículums formatius amb caràcter transversal en totes les etapes per garantir que l'alumnat aprèn les eines necessàries de gestió de les emocions.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa a establiment d'una partida extraordinària i urgent per a sufragar l'adquisició de material de protecció sanitari addicional per part dels centres educatius de Balears per al pròxim curs 2020-2021, fou REBUTJADA per 6 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 5 vots a favor (VOX, El Pi, Popular). La iniciativa pretenia l’aprovació del text següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar una partida extraordinària i urgent per a costejar la despesa de manteniment afegit que suposarà el pròxim curs escolar 2020-21 en tots els centres educatius de Balears, a causa de la necessitat d'adquirir material de protecció sanitari i de neteja addicional d'acord amb els protocols anti COVID. Aquesta partida extraordinària no serà a càrrec dels actuals romanents dels centres públics ni dels actuals mòduls de funcionament dels centres concertats, sinó una partida addicional ‘anticovid’ que els serà aportada abans de l'inici del curs i periòdicament durant tot el període lectiu presencial.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reforçar la plantilla del personal de neteja dels centres educatius públics el manteniment dels quals és competència autonòmica, a fi de garantir l'aplicació correcta de les mesures anticovid.

REBUTJADA per 6 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 5 vots a favor (VOX, El Pi, Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 16516701

Mapa Web