El Parlament demana més recursos a l'Estat per educació i per fidelitzar el personal sanitari

Notícia del Parlament - 15 de setembre de 2020

El Ple ha aprovat dos punts de dues mocions presentades pel Grup Popular: una de fidelització dels professionals sanitaris i l'altra relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes Balears

En el darrer punt de l’ordre del dia del Ple d’avui, el Ple ha debatut dues mocions presentades pel Grup Parlamentari Popular. 

Primera

La primera Moció, RGE núm. 5181/2020, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3631/20, relativa a fidelització dels professionals sanitaris, ha estat presentada per la diputada Tania Marí, i ha estat votada amb el resultat següent.

1.- El Parlament de les Illes Balears constata que l’elevat cost de vida a les Illes Balears no està suficientment compensat amb la indemnització per residència que rep el personal del Servei de Salut de les Illes Balears i això repercuteix en un dèficit de professionals sanitaris, especialment de metges.

Rebutjat per 29 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 26 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular) i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca)

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a augmentar la quantia del complement d’indemnització per residència del personal del Servei de Salut de les Illes Balears amb l’objectiu d’actualitzar-lo al cost real de vida d’aquestes illes i equiparar-lo, progressivament, al complement de Canàries.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 26 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular)

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a negociar amb el Govern central que s’inclogui el cost de la indemnització per residència del personal sanitari al Règim Especial de les Illes Balears i, al mateix temps, que la variable insularitat tingui un valor destacat en el futur sistema de finançament autonòmic.

Aprovat per unanimitat

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a modificar la normativa corresponent per tal que el requisit lingüístic del nivell B2 de català passi a ser valorat com a mèrit en els processos de selecció de professionals sanitaris i així poder atreure i fidelitzar més professionals.

Rebutjat per 34 vots en contra (Mixt-MÉS per Menorca, El PI, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 a favor (VOX, Ciudadanos i Popular)

Les diputades Irantzu Fernández (Socialista), Antonia Martín (Unidas Podemos) i Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) han presentat conjuntament diverses esmenes a l’articulat (1 i 2), que han estat rebutjades pel grup proposant. Al torn de fixació de posicions han intervingut Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Idoia Ribas (VOX), Maria Antònia Sureda (El PI) i Patrícia Font (Mixt-MÉS per Menorca)

 

 

Segona

La segona Moció, RGE núm. 10401/2020, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10412/19, relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes Balears, ha estat presentada per la diputada Núria Riera, ha estat votada amb el text següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment per part del Govern de les Illes Balears del compromís de ràtios educatives d’un màxim de 20 nins per aula a infantil, 25 nins per aula a primària i 30 nins per aula a secundària i batxillerat; compromís inclòs en el document signat per la presidenta Armengol amb la comunitat educativa en data de 7 de març de 2016 i incloses pel conseller March en l’Acord Marc de 30 de setembre de 2015 com a part dels seus Acords de governabilitat per a la legislatura passada.

Rebutjat per 29 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 25 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular) i 1 abstenció (Mixt-MÉS per Menorca)

Segon. El Parlament de les Illes Balears reprova la gestió del conseller March que, tot i disposar d’un pressupost anual aproximat de 1.000 milions d’euros per a polítiques educatives, no ha revertit la situació massificada dels centres educatius de les Illes Balears, agreujada pel pas del temps i l’increment constant d’alumnes, el que determina que el curs 2020-21 resulta complicat aplicar els protocols sanitaris exigits davant la pandèmia COVID-19, imprescindibles per garantir la seguretat sanitària d’alumnes, pares, docents i la resta de personal que fa feina als centres educatius balears.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 17 a favor (VOX, Popular) i 8 abstencions (El PI, Ciudadanos)

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment al seu compromís de reducció de ràtios educatives d’acord amb els documents signats per la presidenta Armengol i conforme a les recomanacions del Consell Escolar que aconsellen la reducció del nombre d’alumnes per aula per al curs 2020-21 per motius sanitaris i pedagògics.

Rebutjat per 29 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 25 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular) i 1 abstenció (Mixt-MÉS per Menorca)

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reclamar de forma urgent i constatable al Govern d'Espanya, una partida COVID d’entre els 2.000 milions promesos per la ministra Celaá, suficient i proporcional a les necessitats i demandes de la comunitat educativa de les nostres illes, perquè es puguin aplicar protocols adequats de seguretat sanitària als centres educatius públics i privats concertats, tant si són centres ordinaris com centres d’educació especial. El Govern haurà de donar compte detallat d’aquestes actuacions en seu parlamentària dins el primer trimestre del curs 2020-21.

Aprovat per 27 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El PI, VOX, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, Popular) i 26 en contra (Unidas Podemos, Socialista)

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment als mandats parlamentaris sorgits dels acords adoptats en matèria educativa a la Comissió d’Educació de 12 de juny de 2020 sobre actualització dels mòduls de funcionament de l’escola concertada per millorar el manteniment de centres i la contractació i la retribució de personal de suport educatiu per fer viable un curs amb plenes garanties de qualitat sanitària i educativa.

Rebutjat per 29 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El PI, VOX, Ciudadanos i Popular)  

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar el personal docent i no docent dels centres educatius públics d’acord amb les reclamacions dels representants dels treballadors i de les associacions de mares i pares de les Illes, així com millorar les aportacions per a la contractació de personal docent als centres educatius privats concertats i avançar cap a la promesa equiparació retributiva.

Rebutjat per 29 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 26 a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El PI, VOX, Ciudadanos i Popular)  

Al torn de fixació de posicions han intervingut els diputats Gloria Santiago (Unidas Podemos), Patricia Guasp (Ciudadanos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Sergio Rodríguez (VOX), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i Enric Casanova (Socialista). 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 15226912

Mapa Web