El Parlament celebra sis sessions plenàries extraordinàries

Notícia del Parlament - 21 de juliol de 2020

El Ple ha substanciat 21 preguntes de control i la compareixença de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors. A més ha validat el Decret llei 11/2020 i ha debatut dues Proposicions no de llei

 

En una jornada que s’ha allargat durant pràcticament nou hores, la Sala de les Cariàtides ha acollit avui sis sessions plenàries extraordinàries.

Abans de començar les sessions plenàries, el Ple ha aprovat, amb l’assentiment de tots els grups parlamentaris, una Declaració Institucional de reconeixement a la labor dels treballadors durant la pandèmia [NOTA INFORMATIVA COMPLETA]

A continuació, a la primera sessió plenària extraordinària s’han substanciat tres preguntes a la consellera de Salut i Consum, ajornades de la sessió plenària de dia 30 de juny.

RGE núm. 9670/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Consellera, quan cobraran la carrera professional pendent els treballadors sanitaris que han aprovat les oposicions? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 RGE núm. 9654/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sra. Consellera, garanteix la Conselleria de Salut i Consum el compliment dels objectius establerts al Pla de vacunació de 2020 per a la població de les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9659/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Com valora la consellera de Salut les retallades que estan aplicant a l’àrea de salut? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

A la segona sessió plenària s’han substanciat divuit preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant Ple, relacionades a l’escrit RGE 10866/2020.

RGE núm. 10615/20, presentada per la diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Quina és la intenció del Govern respecte de la modalitat presencial d’ESO a les escoles d’adults (CEPA) de Menorca de cara al curs que ve? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10813/20, presentada per la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Creu el Govern que les freqüències i els horaris de la connectivitat entre illes responen a les necessitats dels residents de Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10863/20, presentada per la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sr. Conseller, per quin motiu els alumnes de l’ensenyament secundari per a persones adultes (ESPA) estan obligats, des del primer moment, a iniciar el pròxim curs de manera semipresencial? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10858/20, presentada per la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Patrícia Gómez, el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Salut ofereixen un nombre diferent de casos i de defuncions per COVID a les Illes Balears, quina de les dues xifres és la real? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10860/20, presentada pel diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sr. Conseller, quines mesures específiques per al sector de l’artesania ha adoptat el Govern davant la crisi provocada amb motiu de la pandèmia per la COVID-19? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10865/20, presentada per la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sr. Conseller, què farà el Govern de les Illes Balears per garantir la neutralitat ideològica de la prova d’Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (EBAU)? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10849/20, presentada per la diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quin és el calendari d’execució i entrada en funcionament del Centre Integral d’FP d’Hoteleria i Turisme a Ciutadella? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10850/20, presentada pel diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, se sent satisfet per la feina i la gestió realitzades amb els habitatges HPO de Menorca? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10851/20, presentada per la diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: S’ha reunit el Govern amb l’Autoritat Portuària de les Illes Balears davant la implementació de la nova taxa al sector de la reparació d’embarcacions nàutiques? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10852/20, presentada per la diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quan té previst el Govern donar compliment al mandat parlamentari de finançar les mascaretes als ciutadans de les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10853/20, presentada pel diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Vicepresident i Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, quina valoració fa del Pla de Reactivació Econòmica en relació amb les seves àrees d’indústria i comerç? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10854/20, presentada pel diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Consellera d’Afers Socials i Esports, em pot dir quines són les mesures esportives del Pla de reactivació que més li agraden o que destacaria? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10855/20, presentada per la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quan té previst el Govern publicar la convocatòria d’ajudes 2020 destinades a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació i eliminació de barreres arquitectòniques? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10856/20, presentada per la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Considera el conseller d’Educació que el Pla de reactivació econòmica millorarà les condicions educatives de les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10864/20, presentada per la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, com té previst garantir, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, que els centres educatius de les Balears comptin amb els suficients espais per poder complir amb les mesures de seguretat sanitària establertes? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10859/20, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Armengol, es compromet vostè en aquesta cambra a no pujar els imposts sense esgotar abans totes les opcions de reducció de despesa inclòs l’excés de càrrecs polítics? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10861/20, presentada pel diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, està assegurada la mesura que ofereix la possibilitat d’incrementar un 15% l’edificabilitat en establiments turístics? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 10857/20, presentada pel diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Pensa, Sra. Armengol, implantar alguna mesura més per a la reactivació econòmica de la nostra comunitat autònoma? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

 

Convalidació del Decret llei 11/2020 i compareixença de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors

A la tercera sessió plenària extraordinària, la cambra ha convalidat el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. [NOTA INFORMATIVA COMPLETA]

A la quarta sessió plenària ha comparegut la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez,  per tal d'explicar el finançament de l'anomenat Pla per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les Illes Balears. La compareixença urgent de la consellera havia estat sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l’escrit RGE núm. 10233/20.

En un debat que s'ha allargat durant tres hores, els diputats  Antoni Costa (Popular), Antonia Martín (Unidas Podemos), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Jorge Campos (VOX-Actúa Baleares), Lina Pons (El PI), Sílvia Tur (Mixt-Gent per Formentera) i Silvia Cano (Socialista) han contestat el discurs inicial de la consellera i li han plantejat diverses qüestions, debatudes en torn de rèplica i contrarèplica. 

 

Minut de silenci

Abans de procedir al debat de les proposicions no de llei, els diputats han fet un minut de silenci en memòria de la dona assassinada a Son Cotoner, víctima de la violència masclista

 

Proposicions no de llei

A la cinquena sessió plenària extraordinària, el Ple ha aprovat per unanimitat la Proposició no de llei presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç i impulsar l'ocupació a les Illes Balears

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a analitzar l’aplicació de les APE a les nostres illes i a impulsar les propostes normatives o d’altre caire que siguin pertinents per a la seva implantació.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La iniciativa ha estat presentada i defensada conjuntament pels diputats Antonia Martín (Unidas Podemos), Pilar Sansó (Socialista) i Joan Mas (MÉS per Mallorca). Al torn de fixació de posicions han intervingut Sebastià Sagreras (Popular), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Idoia Ribas (VOX), Josep Melià (El PI) i Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca).

Finalment, a la sisena sessió plenària extraordinària, el Ple ha rebutjat la Proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes Balears del Pla per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les Illes Balears., que contenia el redactat següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar el Pla per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les Illes Balears en el Parlament de les Illes Balears i sotmetre’l a la tramitació prevista a l'article 190 del Reglament amb la presentació de propostes de resolució, si n'és el cas

Rebutjat per 26 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 22 a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El PI, VOX, Popular) i 5 abstencions (Ciudadanos)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Antoni Costa (Popular). Al torn de fixació de posicions han intervingut Gloria Santiago (Unidas Podemos), Patricia Guasp (Ciudadanos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Jorge Campos (VOX), Maria Antònia Sureda (El PI), Pep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i Maria Antònia Truyols (Socialista)

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 14224364

Mapa Web