El Ple valida el Decret Llei 11/2020

Notícia del Parlament - 21 de juliol de 2020

El Decret llei estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

 

A la tercera sessió plenària celebrada avui, el Parlament ha convalidat per 35 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, Unidas Podemos, Socialista) i 20 abstencions (El PI, VOX i Popular) el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Diversos grups parlamentaris han demanat que la proposta fos tramitada com a Projecte de llei, petició que ha estat rebutjada per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 vots a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular). 

El Decret llei, elaborat a proposta de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització i la Conselleria de Salut i Consum, fou aprovat dia 10 de juliol de 2020 pel Consell de Govern de les Illes Balears, i entrà al registre del Parlament de les Illes Balears dia 13 de juliol per sotmetre’l al debat i votació sobre la seva validació o derogació per part de la cambra legislativa.

 

Debat plenari

El debat del Decret llei substanciat avui matí durant la sessió plenària s’ha encetat amb la intervenció de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, que ha presentat i defensat la convalidació per part de la cambra del text legislatiu.

Tot seguit i al torn a favor de la convalidació han intervingut Esperança Sans (Unidas Podemos), Patricia Guasp (Ciudadanos), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Sílvia Tur (Mixt) i Pilar Carbonero (Socialista). En el torn de fixació de grups ni a favor ni en contra de la validació han intervingut els diputats Nuria Riera (Popular), Idoia Ribas (VOX-Actúa Baleares) i Josep Melià (El PI). 

 

 

Resum del contingut

Segons el redactat del text legislatiu, l'objecte d'aquest Decret llei és "establir mesures urgents que permetin a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears afrontar amb celeritat i eficàcia la tramitació i resolució dels procediments sancionadors que s'incoïn per incompliments de les disposicions vigents dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19".

El Decret llei s’estructura en tres capítols, 13 articles, una disposició addicional, una disposició transitòria i dues finals.

El capítol I conté les disposicions generals i n'estableix l'objecte i l'àmbit subjectiu d'aplicació.

El capítol II conté un règim específic d'infraccions i sancions, com també les normes de graduació i de responsabilitat.

El capítol III conté disposicions referides al procediment sancionador. D'aquest capítol destaca la regulació de l'activitat inspectora que, a l'Administració de la Comunitat Autònoma s'encomana a tot el personal inspector que té aquesta condició amb independència de l'òrgan al qual està adscrit i de les competències materials concretes atribuïdes a aquest. Així mateix, es preveu que les actes o denúncies per les infraccions previstes en aquest decret llei que formulin les policies locals, els serveis de inspecció insulars i municipals, en l'àmbit de les seves competències, es poden trametre a l'òrgan autonòmic previst per a la instrucció del corresponent procediment sancionador, sempre respectant l'exercici de les competències atribuïdes als municipis i als consells insulars per sancionar els fets i les conductes infractores, quan resulti escaient.

Es preveu així mateix que el personal inspector, com també els policies locals, en estendre l'acta o denuncia, poden proposar l'adopció de mesures provisionals, i fins i tot adoptar-les, de manera immediata, en els supòsits de risc greu per a la salut de les persones.

Finalment, s'atribueixen les competències d'iniciar, instruir i resoldre els procediments sancionadors a òrgans de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, en atenció al fet que aquesta conselleria té atribuïdes les competències en matèria d'emergències i protecció civil, com també en la coordinació de les policies locals.

La disposició addicional promou la formalització d'un protocol de col·laboració per assegurar la necessària coordinació i suport de les forces i cossos de seguretat de l'Estat en l'aplicació de les mesures que conté aquest Decret llei.

La disposició transitòria estableix un règim transitori per als procediments de caràcter sancionador iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei.

La disposició final primera modifica l'apartat 2 de l'article 3 del Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat de zones turístiques, i finalment, la disposició final segona estableix, d'una banda, l'entrada en vigor immediata del Decret llei, i de l'altra, la durada dels efectes d'aquest fins que el Govern central declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 14224882

Mapa Web