El Ple recupera les sessions presencials amb l'assistència de tots els diputats

Notícia del Parlament - 30 de juny de 2020

Les tres sessions plenàries extraordinàries d'avui han substanciat preguntes de control al Govern, han validat el Decret llei 10/2020 i han resolt nombrosos empats a votacions produïdes a comissió

El Parlament ha celebrat avui tres sessions plenàries extraordinàries, que han comptat amb l’assistència presencial de la majoria dels diputats, seguint l’acord de la Mesa del passat 17 que regula l'activitat parlamentària en un context de nova normalitat. L'assistència a la Sala de les Cariàtides s'havia reduït per acords de la Mesa i la Junta de Portaveus durant l’emergència sanitària.

La primera sessió plenària ha consistit en 18 preguntes de control al Govern. S’ha recuperat així el nombre habitual de preguntes, que s’havia reduït a 10 durant la situació d’estat d’alarma. Aquestes divuit preguntes, tres de les quals han estat ajornades per l'absència de la consellera de Salut i Consum, han estat les següents:

RGE núm. 9622/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Què està fent el Govern de les Illes Balears per reclamar la derogació de la reforma laboral a què s’han compromès PSOE i Unidas Podemos? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9670/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Consellera, quan cobraran la carrera professional pendent els treballadors sanitaris que han aprovat les oposicions? [AJORNADA PER ABSTÈNCIA DE LA CONSELLERA DE SALUT I CONSUM]

RGE núm. 9656/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sr. Conseller Martí March, pot explicar el criteri que s’ha seguit des de la Direcció General de Política Lingüística per demanar als ajuntaments de les Illes que només contractin artistes que cantin en català? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9654/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sra. Consellera, garanteix la Conselleria de Salut i Consum el compliment dels objectius establerts al Pla de vacunació de 2020 per a la població de les Illes Balears? [AJORNADA PER ABSTÈNCIA DE LA CONSELLERA DE SALUT I CONSUM]

RGE núm. 9668/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos , amb la formulació següent: Sra. Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, quan presentarà en el Parlament de les Illes Balears el pla d’ajustament i la proposta de modificació dels pressuposts de la CAIB de 2020 atesa la necessitat d’adaptar-los a la realitat de la crisi econòmica i social provocada per la COVID-19 a les nostres illes? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9657/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Consellera d’Administracions Públiques, per què menysprea tant el Govern les productores del sector audiovisual de les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9658/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: En quina situació es troba l’ampliació del col·legi Blai Bonet de Santanyí? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9659/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Com valora la consellera de Salut les retallades que estan aplicant a l’àrea de salut? [AJORNADA PER ABSTÈNCIA DE LA CONSELLERA DE SALUT I CONSUM]

RGE núm. 9660/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Considera el Govern que el pla pilot de turisme està donant els resultats previstos? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9661/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: En quina situació es troben els centres geriàtrics compromesos a Menorca? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9662/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Té previst la Direcció General de Pesca algun tipus d’ajuda destinada als pescadors d’arts menors? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9663/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quins doblers ha reclamat el conseller d’Educació al Govern de l’Estat per al proper curs escolar a les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9664/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Consellera d’Hisenda, continua mantenint, a dia d’avui, que la crisi de la COVID-19 generarà per a la comunitat autònoma de les Illes Balears un increment de despesa de 300 milions d’euros i una caiguda d’ingressos de 500 milions? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9624/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: En quina situació està el pla autonòmic de reactivació i transformació  econòmica de les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9671/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, quan té –el Govern de les Illes Balears- prevista la reobertura de les unitats bàsiques de salut que romanen tancades a causa de la crisi sanitària provocada per l’expansió de la COVID-19? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9655/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Armengol, la Sentència del Tribunal Suprem 634/2020, de 2 de juny, estableix que la prevalença de la llengua cooficial a l’administració autonòmica valenciana és il·legal, complirà amb la sentència del Suprem i modificarà la normativa que fa prevaler el català a l’administració autonòmica? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9667/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, com valora que els sectors afectats per la tramitació del Projecte de llei de mesures urgents d’impuls de l’activitat econòmica i simplificació administrativa puguin participar i venir al Parlament a defensar les seves al·legacions? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9665/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Armengol, quina valoració fa del repartiment del fons de reconstrucció autonòmic? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

DECRET LLEI 10/2020 I DESEMPAT DE VOTACIONS EN COMISSIONS

A més de les preguntes de control al Govern, a la segona sessió plenària extraordinària el Ple ha validat el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, mentre que a la tercera sessió plenària extraordinària s'han votat diversos punts de proposicions no de llei, atesos els empats produïts en comissió. Podeu consultar més informació a les notes informatives següents: 

El Parlament valida el Decret llei de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

El Ple resol l'empat produït en comissió en votacions de proposicions no de llei

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 29/de setembre/2020 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 15347413

Mapa Web