El Parlament valida el Decret llei de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 30 de juny de 2020

Entre altres qüestions, incrementa els perfils actuals i els imports de la Renda Social Garantida per equipar-la al nou Ingrés Mínim Vital aprovat per l’Estat

A l’únic punt de l’ordre del dia de la segona sessió plenària extraordinària celebrada avui matí, el Parlament ha validat per 55 vots a favor (Mixt, El Pi, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, Unidas Podemos, Popular i Socialista), 1 en contra i 3 abstencions (VOX) el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

Diversos grups parlamentaris han demanat que la proposta fos tramitada com a Projecte de llei, petició que ha estat rebutjada per 32 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 27 vots a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular). 

La iniciativa fou aprovada dia 12 de juny de 2020 pel Consell de Govern del Govern de les Illes Balears, reunit de forma ordinària, a proposta de la consellera d’Afers Socials i Esports, i entrà al registre del Parlament de les Illes Balears dia 19 de juny per sotmetre’l al debat de i votació sobre la seva validació o derogació per part de la cambra autonòmica en sessió extraordinària.

 

Debat plenari

El debat del Decret llei substanciat avui matí durant la sessió plenària s’ha encetat amb la intervenció de la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, que ha presentat i defensat la validació per part de la cambra del Decret llei esmentat. 

Tot seguit, al torn de fixació de posicions, han intervingut els diputats Marga Durán (Popular), Cristina Mayor (Unidas Podemos), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patrícia Font (Mixt-MÉS per Menorca) i Beatriu Gamundí (Socialista). En el torn de fixació de posicions del grups ni a favor ni en contra de la validació ha intervingut la diputada Idoia Ribas (VOX-Actúa Baleares). 

 

 

Resum del contingut

El Decret llei, segons el redactat de l'article 1, té per objecte regular les prestacions socials de caràcter econòmic que s'emmarquen en l‘àmbit dels serveis socials de les Illes Balears i s'estructura en quatre títols. 

El títol I, sobre disposicions generals, inclou l'objecte esmentat i els aspectes comuns a les prestacions econòmiques, d'acord amb l'article 22 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, com són la naturalesa, el finançament o la periodicitat. Destaca la regulació del règim d'incompatibilitats, especialment amb l'aprovació per part de l'Estat de l'ingrés mínim vital mitjançant el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital.

El títol II regula les prestacions de dret subjectiu per a la persona beneficiària quan compleixi els requisits fixats per la normativa que regula la prestació. Entre aquestes prestacions s'inclouen, en el capítol I, la renda social garantida; en el capítol II, el complement a les pensions no contributives, i, en el capítol III, la renda d'emancipació de joves que han estat sotmesos a mesures de protecció de menors. 

El títol III regula les prestacions econòmiques de dret de concurrència, caracteritzades per les limitacions pressupostàries i per l'aplicació de criteris de prelació segons la situació de necessitat social de cada sol·licitant.

El títol IV regula les prestacions econòmiques d'urgència social que tenen per objecte l'atenció de necessitats socials derivades de situacions d'urgència social. Es classifiquen en tres tipologies, tal com indica l'article 79, i poden ser ajudes bàsiques, d'emergència i de suport. Totes elles tenen en comú la resposta dels poders públics a situacions de necessitat puntual, urgent i de subsistència. 

En la part final, el Decret llei inclou cinc disposicions addicionals: sobre la informació que cal donar a les persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció i de la renda social garantida fins a l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la normativa reguladora de les quals quedarà derogada; sobre el fitxer de prestacions socials de caràcter econòmic que es desenvolupa en l'annex únic del Decret llei; sobre l'ampliació de referències a l'ingrés mínim vital en la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència; sobre la creació i regulació d'una Comissió Interdepartamental per a l'estudi de la creació de complements de renda distints a l'establert per a les pensions no contributives;  i, finalment, sobre la creació d'una Comissió d'avaluació de les prestacions de la renda social garantida.

També s'inclouen tres disposicions transitòries per determinar les regles que regiran les prestacions existents fins llavors, la seva afectació per la normativa estatal recentment aprovada i la transició d'aquestes prestacions en els termes regulats en aquest Decret llei. Així, la Disposició transitòria primera preveu les condicions del manteniment temporal de la renta mínima d'inserció, i en conseqüència del Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual se regula la Renta Mínima d'Inserció. La Disposició transitòria segona preveu el manteniment temporal de la renda social garantida, regulada per la Llei 5/2016, de 13 de abril, mentre es posa en marxa l'ingrés mínim vital. Finalment, la Disposició transitòria tercera preveu la transició a les prestacions regulades en aquest Decret llei, d'aquelles prestacions que ja existien prèviament i que les persones beneficiàries compleixin els requisits indicats.

S'inclou una Disposició derogatòria única amb una relació de les disposicions que es veuen afectades per l'entrada en vigor d'aquest Decret llei. 

Finalment, el Decret llei conté tres disposicions finals, les quals tenen per objecte, en primer lloc, incloure les noves prestacions en la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020, aprovada pel Decret 66/2016, de 18 de novembre; en segon lloc, modificar l'article 22.2 del Decret 40/2017, de 25 d'agost, sobre els criteris d'autorització i acreditació dels serveis per a joves en procés d'emancipació, i de regulació de la renda d'autonomia personal per a joves que han estat sotmesos a mesures de justícia juvenil, i, en tercer lloc, disposar l'entrada en vigor del Decret llei.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 29/de setembre/2020 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 15351215

Mapa Web