El Parlament aprova la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma 2020

Notícia del Parlament - 19 de desembre de 2019

Ascendeixen a 5.893,1 milions d'euros.

De les 662 esmenes mantingudes per al debat en plenari se n’han aprovat 16.

Aquestes 16 esmenes se sumen a les 110 incorporades durant el debat en ponència i comissió (les esmenes presentades conjuntament per diversos grups es computen com només una aprovada). 

A l’inici de la tramitació parlamentària del Projecte de llei es registraren 864 esmenes parcials.

El plenari de pressuposts s’ha substanciat durant tres dies amb més de trenta-una hores de debat.

Avui migdia, el Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020, que ascendeixen a 5.893,1 milions d'euros, un augment del 8%, en concret 435,4 milions d’euros més, amb relació als comptes de 2019 (Dictamen) (Resum)

La sessió plenària, desenvolupada durant aquests dimarts, dimecres i dijous s'ha dividit en dotze debats que s'han substanciat al llarg de més de trenta-una hores de debat.

En aquest plenari, de les 864 esmenes parcials inicials (Resum) se n’han debatut i votat 662 esmenes que, havent estat defensades en ponència i en comissió, no havien estat ni retirades ni aprovades i s’han volgut mantenir per al debat plenari (les restants foren aprovades o retirades en ponència o en comissió):

Esmenes mantingudes en sessió plenària per grups parlamentaris

 • Socialista: 0
 • Popular: 315
 • Unidas Podemos: 0
 • Ciudadanos: 140
 • MÉSxMallorca: 3
 • Vox-Actua Baleares: 110
 • El Pi-Proposta per les Illes Balears: 65
 • Mixt-MÉS per Menorca: 29
 • Mixt-GentxFormentera: 0

Total: 662

Totes elles han estat rebutjades al llarg de les votacions del debat de la plenària d’aquests tres dies, a excepció de 16 que han estat aprovades, la majoria amb transaccions. Aquestes 16 esmenes se sumen a les 110 incorporades durant el debat en ponència i comissió (les esmenes presentades conjuntament per diversos grups es computen com només una aprovada). 

Esmenes aprovades en sessió plenària per grups parlamentaris

Popular:

 - 1 esmena transaccionada a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

- 1 esmena transaccionada a la Conselleria d’afers Socials i Cooperació.

- 1 esmena a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

 Total: 3

Ciudadanos:

 - 1 esmena transaccionada a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

- 1 esmena transaccionada a la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.

- 1 esmena a la Conselleria d’Afers Socials i Cooperació.

 Total: 3

 El Pi-Proposta per les Illes Balears:

 - 1 esmena transaccionada a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

- 1 esmena transaccionada a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

- 1 esmena transaccionada a la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

- 1 esmena transaccionada a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

- 1 esmena transaccionada a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

 Total: 5

 Mixt-MÉSxMenorca:

 - 1 esmena a l’Articulat.

- 3 esmenes transaccionades a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

- 1 esmena a la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització.

 Total: 5

 TOTAL: 16 esmenes aprovades en plenari.

 

Esmenes a l’Articulat i per Conselleries amb seccions i entitats afins (nombre de debatudes i text de les aprovades)

Debat 1.

Text Articulat

De les 57 esmenes mantingudes i defensades pels grups parlamentaris a l'Articulat (4 Popular, 12 Ciudadanos, 3 MÉSxMallorca, 24 Vox, 8 El Pi, 6 Mixt-MÉSxMenorca), ha estat APROVADA, per 29 vots a favor (Mixt-MÉSxMenorca, El Pi, Ciudadanos, Vox, Popular) i 25 en contra (Mixt-GentxFormentera, Unidas Podemos, Socialista) la següent:

RGE 10133/2019, de Mixt-MÉSxMenorca, Nou article al final del Capítol II del Títol III.

Article XX. Modificació de l’article 1.4 de l’Ordre del conseller de Salut i Consum de 19 de gener de 2011, que fixa les quanties de les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per raó d’assistència sanitària, i se regula el procediment per obtenir-les.

Se’n modifica el punt 4 de l’article 1, que passa a tenir la redacció següent:

Pernocta

a)Es compensarà fins a un màxim de 60 € (seixanta euros) per persona i dia en concepte de pernocta i mitja pensió (pacient i acompanyant autoritzat) quan, per rebre l’assistència sanitària, hagi de romandre dos dies o més a la localitat on la hi hagin de prestar. No s’aplicarà aquesta compensació al pacient si roman hospitalitzat al centre sanitari.

b)A sol·licitud del beneficiari de l’assistència sanitària, el Servei de Salut pot facilitar la documentació acreditativa per reservar habitació a l’establiment on hagi de pernoctar, sense cap desemborsament de l’interessat.

La resta han estat REBUTJADES

El centre informatiu en aquest debat s’ha centrat sobre l’esmena i les transaccions formulades al Títol III Capítol I, article 16.2:

Article 16. Indemnitzacions per raó del servei dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs i del personal eventual

2. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què es refereix l’article 21 de la Llei 7/2010 esmentada, i el personal eventual que, en el moment del seu nomenament, resideixin a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera o fora de les Illes Balears, i mentre mantenguin aquesta residència, tenen dret a percebre una indemnització pel cost de la seva residència temporal a l’illa de Mallorca.

La quantia de la indemnització esmentada és de 22.000 euros i s’ha de percebre en dotze mensualitats.

La residència temporal a l’illa de Mallorca s’ha d’acreditar mitjançant una declaració de la persona interessada, a la qual s’ha d’adjuntar el certificat corresponent d’estar empadronada a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera o, si s’escau, fora de les Illes Balears.

En cas que els perceptors de la indemnització que regula aquest apartat traslladin la seva residència definitiva a l’illa de Mallorca, han de comunicar aquesta circumstància a la secretaria general de la conselleria en la qual exerceixen les seves funcions i, en tot cas, perden el dret a percebre la indemnització.

L’esmena RGE 10134/2019 del Grup Parlamentari MÉSxMenorca al Títol III Capítol I, article 16, apartat 2, paràgraf 1, en el sentit d’eliminar l’expressió “o fora de les Illes Balears” del primer paràgraf i de l’expressió “o, si escau fora de les Illes Balears” del tercer paràgraf, ha estat REBUTJADA per 14 vots a favor (Mixt-MÉSxMenorca, Mixt-GentxFormentera, El Pi, MÉSxMallorca, Ciudadanos), 27 en contra (Vox, 5 diputats de Unidas Podemos, Socialista) i 17 abstencions (el diputat de Unidas Podemos Pablo Jiménez i Popular). 

Per la seva part, els grups parlamentaris Unidas Podemos i Ciudadanos han formulat durant el Ple unes transaccions a l’esmena de MÉSxMenorca, les quals no ha estat acceptades pel grup proposant[Transacció Unidas Podemos] [Transacció  Ciudadanos]

Quadre resum dels objectius de les esmenes i les transaccions en relació a l’article 16.2

Debat 2.

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

De les 30 esmenes mantingudes i defensades pels grups parlamentaris a les partides de la conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat (12 Popular, 9 Ciudadanos, 8 Vox, 1 Mixt-MÉSxMenorca) ha estat APROVADA amb una transacció la següent:

RGE 9701/2019, de El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la creació d'una nova partida per subvencionar el Festival de Música de Pollença, que ha estat dotada en 35.000 euros (l’esmena original preveia 100.000 euros).

La resta han estat REBUTJADES

 

Debat 3.

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

De les 61 esmenes mantingudes i defensades pels grups parlamentaris a les partides de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball (40 Popular, 9 Ciudadanos, 5 Ciudadanos, 7 Vox, 5 El Pi, 4 Mixt-MÉSxMenorca) ha estat APROVADA amb una transacció (d’addició a afectació) la següent:

RGE 9865/2019, del Grup Popular, relativa Redacció i desenvolupament d'un Pla d'acció per combatre el turisme d'excessos, amb una dotació de 100.000 euros, per 55 vots a favor i 3 abstencions (El Pi).

La resta han estat REBUTJADES

 

Debat 4.

 Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

De les 123 esmenes mantingudes i defensades pels grups parlamentaris a la conselleria d'Educació, Universitat i Recerca (69 Popular, 21 Ciudadanos, 7 Vox, 12 El Pi, 14 Mixt-MÉSxMenorca) han estat APROVADES amb transaccions les següents:

RGE 9524/2019, de Ciudadanos, relativa a Ajudes per a menjadors escolars, amb una dotació de 100.000 euros (l’esmena original preveia 350.000 euros), per 56 vots a favor i 3 abstencions (El Pi).

RGE 9730/2019, de El Pi, relativa a Reforç transport escolar IES Sineu, amb una dotació de 25.000 euros (s’ha mantingut la quantitat i s’ha canviat la partida de baixa), per unanimitat.

RGE 10164/2019, de Mixt-MÉSxMenorca, relativa a Transferència al Consell Insular de Menorca del 12,35% de la dotació dels ajuts de desplaçament per a estudiants que cursen estudis fora de les Illes, amb una dotació de 55.000 euros (l’esmena original preveia 61.750,00 euros), per 51 vots a favor, 5 vots en contra (Ciudadanos) i  3 abstencions (Vox).

RGE 10165/2019, de Mixt-MÉSxMenorca, relativa a Transferència al Consell Insular d'Eivissa del 13,18% de la dotació dels ajuts de desplaçament per a estudiants que cursen estudis fora de les Illes, amb una dotació de 59.000 euros (l’esmena original preveia 65.900,00 euros) per 51 vots a favor i 8 abstencions (Ciudadanos i Vox).

RGE 10166/2019, de Mixt-MÉSxMenorca, relativa a Transferència al Consell Insular de Formentera del 1,66% de la dotació dels ajuts de desplaçament per a estudiants que cursen estudis fora de les Illes, amb una dotació de 7.000 euros (l’esmena original preveia 8.300,00 euros), per 50 vots a favor i 8 abstencions (Ciudadanos i Vox).

La resta han estat REBUTJADES

 

Debat 5.

Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

De les 32 esmenes mantingudes i defensades pels grups parlamentaris a l'articulat de la conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (14 Popular, 8 Ciudadanos, 10 Vox), ha estat APROVADA amb una transacció la següent:

RGE 9576/2019, de Ciudadanos, relativa al Centre Balear Europa perquè impulsi una campanya de major i millor impacte en la participació ciutadana en la celebració del Dia d’Europa a les quatre illes i que no sigui un acte purament institucional, amb una dotació de 20.000 euros (l’esmena original preveia 30.000 euros), per 56 vots a favor i 3 en contra (Vox).

La resta han estat REBUTJADES

 

Debat 6

Medi Ambient i Territori

De les 51 esmenes mantingudes i defensades pels grups parlamentaris a l’articulat del dictamen en relació a la conselleria de Medi Ambient i Territori (15 Popular, 11 Ciudadanos, 10 Vox, 14 El Pi, 1 Mixt-MÉSxMenorca), s’ha APROVAT transaccionada la següent esmena:

RGE 9679/2019, de El Pi, relativa a Augmentar la partida de personal per tal de poder contractar més personal tècnic amb l'objectiu de desbloquejat els més de 6.000 projectes pendents d'un informe de recursos hídrics, amb una quantia de 120.000 euros (l’esmena proposava 240.000 euros), per unanimitat.

La resta de les esmenes han estat rebutjades.

 

Debat 7

Administracions Públiques i Modernització

De les 35 esmenes mantingudes i defensades pels grups parlamentaris a l’articulat del dictamen en relació a la conselleria d’Administracions Públiques i Modernització (18 Popular, 6 Ciudadanos, 7 Vox, 2 El Pi, 2 Mixt-MÉSxMenorca), s’ha APROVAT transaccionada la següent esmena:

RGE 9701/2019, de Mixt-MÉSxMenorca relativa al Pla director de seguretat de les festes de Sant Joan de Ciutadella, amb una quantia de 20.000  euros (l’esmena proposava 100.000 euros) per 56 vots a favor i 3 abstencions (El Pi).

La resta de les esmenes han estat rebutjades.

 

Debat 8

Afers Socials i Cooperació

De les 66 esmenes mantingudes i defensades pels grups parlamentaris a l’articulat del dictamen en relació a la conselleria d’Afers Socials i Cooperació (36 Popular, 19 Ciudadanos, 11 Vox), s’han APROVAT les següents esmenes:

RGE 9534/2019, de Ciudadanos, relativa a Incorporació línees de subvenció per activitats de les entitats juvenils destinades a formació, bones pràctiques, reciclatges i trobades que suposin desplaçaments en el territori nacional i la Unió Europea, amb una quantia de 33.000  euros, per 56 vots a favor i 3 abstencions (Vox).

RGE 10058/2019, del Grup Popular, relativa a la Redacció del projecte de construcció del Geriàtric d'Es Migjorn Gran, transaccionada amb una quantia de 15.000 euros (l’esmena proposava 163.750,00) per 58 vots a favor i 1 vot en contra (Mixt-GentxFormentera).

La resta de les esmenes han estat rebutjades.

 

Debat 9

Salut

De les 105 esmenes mantingudes i defensades pels grups parlamentaris a l’articulat del dictamen en relació a la conselleria de Salut (54 Popular, 33 Ciudadanos, 8 Vox, 9 El Pi i 1 Mixt-MÉSxMenorca), totes han estat REBUTJADES.  

 

Debat 10

Agricultura, Pesca i Alimentació

De les 17 esmenes mantingudes i defensades pels grups parlamentaris a l’articulat del dictamen en relació a la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (7 Popular, 5 Ciudadanos, 4 Vox, 1 El Pi i 1 Mixt-MÉSxMenorca), s’han APROVAT les següents esmenes:

RGE 10075/2019, del Grup Popular, relativa a la Dotació del Pla Estratègic per al Sector Ramader de les Illes Balears, amb una quantia de 300.000 euros,  per unanimitat.

RGE 9729/2019, de El Pi, relativa a la Línia d'ajuts per bonificar els costos elèctrics de les explotacions agrícoles i ramaderes, transaccionada amb una quantia de 68.129 euros (l’esmena proposava 600.000 euros), per unanimitat.

La resta de les esmenes han estat rebutjades.

 

Debat 11

Transició Energètica i Sectors Productius

De les 35 esmenes mantingudes i defensades pels grups parlamentaris a l’articulat del dictamen en relació a la conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius (20 Popular, 5 Ciudadanos, 5 Vox, 5 El Pi), totes les esmenes han estat REBUTJADES.

 

Debat 12

Mobilitat i Habitatge

De les 50 esmenes mantingudes i defensades pels grups parlamentaris a l’articulat del dictamen en relació a la conselleria de Mobilitat i Habitatge (26 Popular, 6 Ciudadanos, 9 Vox, 9 El Pi), ha estat aprovada la següent transaccionada: 

RGE 9690/2019, de El Pi, relativa a Redacció del projecte per fer arribar el tren a Alcúdia, amb una quantia de 200.000 euros, per 43 vots a favor i 16 abstencions del Popular.

Totes les esmenes han estat REBUTJADES.

 

Votació final

Després de les votacions de les esmenes, finalment s’ha procedit a la votació de totes i cadascuna de les seccions, de les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions, els consorcis, l'IB-Salut, i l’Agència Tributària, que també han estat totes aprovades per majoria dels vots de la cambra.

En acabar la votació, el president del Parlament ha proclamat aprovada la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 11/de maig/2021 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 22114951

Mapa Web