La setmana al Parlament de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 22 de novembre de 2019

Crònica de l'activitat parlamentària desenvolupada durant la setmana del devuit al vint-i-dos de novembre.

Dilluns, 18 de novembre

L’activitat parlamentària d’aquesta setmana s’inicià, com ja és habitual, amb la ronda de rodes de premsa dels grups parlamentaris dels dilluns, que fixen la posició en relació al plenari de l'endemà. 

Dimarts, 19 de novembre

Com també ja és habitual de cada setmana, el dimarts dematí va tenir lloc la sessió plenària en la qual, a més de les preguntes i la interpel·lació al Govern contestades als primers punts de l'ordre del dia, se substancià el Debat de totalitat al Projecte de llei de Pressuposts Generals de la CAIB per a 2020 on es rebutjaren les quatre esmenes a la totalitat presentades als pressuposts de 2020

Dimecres, 20 de novembre

Al matí se celebrà la sessió de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals que va debatre, vota i REBUTJÀ, per 8 vots en contra (Socialista, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, El Pi) i 5 vots a favor (Ciudadanos, Vox i Popular), una Proposició no de llei relativa a suport i reconeixement a la tasca que duen a terme els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat a Catalunya. La iniciativa, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pretenia arribar a l'acord següent: 

  1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la important labor i professionalitat de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat davant l'atac permanent als drets i les llibertats que pateixen els ciutadans a Catalunya.
  2. El Parlament de les Illes insta el Govern a sol·licitar al Govern d'Espanya que realitzi el requeriment previ al president de la Generalitat de Catalunya que contempla l'article 155 de la Constitució, sempre i quan se donin las circumstàncies recollides en el apartat 1 del esmentat article.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

A l'horabaixa a la Comissió de Salut se substancià el debat i la votació de dues Proposicions no de llei.

La primera, relativa a combatre el tabaquisme, presentada conjuntament pels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, fou APROVADA per unanimitat amb la redacció següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a combatre el tabaquisme a través de:

    • La revisió de la normativa vigent en matèria de tabaquisme i la seva actualització a la realitat actual, tenint en compte les mancances que presenta, l’ambigüitat en la seva aplicació i la necessitat d’avançar cap a una legislació més restrictiva i que incrementi les sancions previstes.
    • L’execució, en el marc de les seves competències i de manera progressiva, de les recomanacions previstes a la “Declaració de Madrid”.
    • El finançament d’aquells medicaments que es valorin com a més efectius per combatre el tabaquisme.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar combatent el tabaquisme a través de tots els mitjans que estiguin al seu abast, entre altres, el desenvolupament d’una Llei d’addiccions que inclogui les recomanacions realitzades a la “Declaració de Madrid” de 2018.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar fomentant i impulsant els programes de deshabituació del tabaquisme mitjançant la combinació de tractaments farmacològics amb els no farmacològics per assolir amb més èxit i garanties els objectius plantejats.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

La segona Proposició no de llei, relativa a dotació econòmica del Pla de Salut Mental autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de professionals, presentada pel Grup Parlamentari Popular, obtingué un EMPAT a la votació: 6 vots a favor (Popular, Ciutadans, Vox i El Pi), i 6 vots en contra (Socialista, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Mixt). Per tant, l'empat s'haurà de dirimir en una sessió plenària. La iniciativa pretenia arribar a l'acord següent: 

El Parlament de les Illes Balears insta a la Conselleria de Salut de les Illes Balears a augmentar la dotació econòmica del Pla de Salut Mental autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de professionals, psicòlegs i psiquiatres, i així poder oferir un millor servei de salut mental a les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut de les Illes Balears a realitzar les tasques de manteniment, conservació i millora de l’Hospital Psiquiàtric de Palma que siguin necessàries per garantir el bon funcionament del servei i millorar l’assistència dels pacients.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Dijous, 21 de novembre

Dijous, al matí, el director general d'IB3, Andreu Manresa, comparagué davant la Comissió de Control Sobre la Radiotelevisió Illes Balears per contestar a les preguntes que li formularen diferents parlamentaris.

A l'horabaixa se celebrà la sessió de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports que va debatre i votà dues proposicions no de llei.

La primera, presentada conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a la invasió del nord-est de Síria per part de Turquia i la intenció d'assentar-hi milions de persones d'altres regions, fou APROVADA amb la redacció i resultat de les votacions següent:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva solidaritat amb poble kurd i la resta de pobles en risc de sofrir una neteja ètnica impulsada per la República de Turquia.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 abstenció (VOX-Actua Baleares).

2. El Parlament de les Illes Balears condemna la invasió i la voluntat manifesta del Govern de Turquia d’establir milions de refugiats a les regions kurdes de Síria.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 abstenció (VOX-Actua Baleares).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a què, en coordinació amb els seus socis de la Unió Europea, Espanya denegui noves llicències d'exportació de material militar susceptible de ser emprat a l'operació a Síria (Amb esmena de modificació dels grups parlamentaris Socialista i Unidas Podemos)

Aprovat per 12 vots a favor i 1 abstenció (VOX-Actua Baleares).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a que insti el Govern de la República de Turquia a cessar l'acció militar i a retirar immediatament el seu exèrcit de les regions kurdes de Síria. (Amb esmena in voce del Pi).

Aprovat per 8 vots a favor (Mixt, El PI, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 5 abstencions (Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares).

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya que exigeixi a l'ONU a responsabilitzar-se i actuar davant aquesta situació que viola el dret internacional i que planteja un risc immediat per la població del nord-est de Síria i que debilita la resistència enfront de l'Estat Islàmic. (Amb esmena de modificació dels grups parlamentaris Socialista i Unidas Podemos).

Aprovat per 12 vots a favor i 1 abstenció (VOX-Actua Baleares).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya, que exigeixi al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, a crear una zona de seguretat sota la seva supervisió, amb l'objecte de garantir la seguretat de la població assentada a la zona de conflicte, especialment la població kurda, garantint l'accés de la població a l'ajuda humanitària. (Esmena d’addició dels grups Socialista i Unidas Podemos)

Aprovat per 12 vots a favor i 1 abstenció (VOX-Actua Baleares).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona iniciativa presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament per part del Govern de l'increment del cost de les obres de la segona planta del geriàtric de Sant Lluís fou REBUTJADA per 6 vots a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular) i 7 en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista); pretenia acordar la proposta següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a finançar, amb els mateixos criteris inicials (al 50% entre el Govern balear i l’Ajuntament), l’increment que s’ha produït i el que es pugui produir en un futur, sobre el cost inicial de les obres de la segona planta del geriàtric de Sant Lluís, i que si els criteris es modifiquen, en tot cas, el Govern en financïi un mínim del 50%.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 14219611

Mapa Web