La setmana al Parlament de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 8 de novembre de 2019

Crònica de l'activitat parlamentària desenvolupada durant la setmana del quatre al vuit de novembre.

 

Dilluns, 4 de novembre

L’activitat parlamentària d’aquesta setmana s’inicià, com ja és habitual, amb la ronda de rodes de premsa dels grups parlamentaris dels dilluns, que fixen la posició en relació al plenari de l'endemà. 

Dimarts, 5 de novembre

Com és habitual de cada setmana, el dimarts dematí va tenir lloc la sessió plenària en la qual, a més de les preguntes i la interpel·lació al Govern contestades als primers punts de l'ordre del dia, s'acordaren les mesures següents:

El Ple rebutja una moció del Grup Popular relativa a l'inici del curs escolar

La plenària no aprova una iniciativa relativa a la rebaixa dels menús escolars

El Parlament insta el Govern balear a ampliar ajudes de lloguer d'habitatges

El Parlament insta al reconeixement i homenatge a les víctimes del franquisme

 

A l'horabaixa, a la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts es va substanciar el debat d'una Proposició no de llei presentada pels grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos conjuntament, relativa a elaboració d’un pla estratègic d’acció i de la unió Europea, que fou APROVADA per unanimitat amb el punts següents:

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar l’elaboració d’un Pla Estratègic d’Acció Exterior i de la Unió Europea, d’acord amb les competències establertes a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que identifiqui i ordeni les prioritats, els objectius i les línies d’actuació del Govern de les Illes Balears en el marc de les seves relacions exteriors i amb la Unió Europea.
 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a vetllar per la coherència interdepartamental de tota l’Acció Exterior de l’Executiu i per la seva coordinació sota els principis rectors d’unitat d’acció, precaució i lleialtat institucional, i d’acord amb l’impuls del Decret 9/2016, de 9 de febrer de 2016, relatiu a la regulació de la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior. 
 3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a potenciar el treball i a dotar adequadament l’Oficina del Govern de les Illes Balears a Brussel·les, com a antena de les institucions de les Illes a la capital de la Unió Europa, estructurant-la per tal de realitzar les funcions de recerca d’oportunitats i finançament, contacte amb altres regions europees i treball de lobby front a les institucions europees.
 4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a vetllar per la identificació i la integració dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides en el Marc de l’Acció Exterior.
 5. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars i els ajuntaments a analitzar el seu potencial i necessitats en matèria d’Acció Exterior i a participar en la coordinació de la seva iniciativa exterior amb el Govern de les Illes Balears, sota els principis rectors d’unitat d’acció, precaució i lleialtat institucional.

També es procedí al debat de l’escrit presentat pel  Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant el qual se sol·licitava la compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per tal d'informar sobre el contingut del pla d’ajustament requerit per la ministra d’Hisenda. La Comissió REBUTJÀ la sol·licitud de compareixença per 6 vots en contra (MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 5 a favor (El Pi, Ciudadanos, Popular).

Dimecres, 6 de novembre

El matí la informació parlamentària se centrà en l'entrada del Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a 2020. El president Vicenç Thomàs va donar audiència a la consellera d’Hisenda i Relacions Exterions del Govern de les Illes Balears Rosario Sánchez, que li lliurà en format digital el Projecte de llei. [NOTA INFORMATIVA]

Al mateix matí la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals va debatre i votar dues proposicions no de llei.

La primera, relativa a auditoria integral (financera i operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes Balears  i del seu Sector Públic Instrumental fou REBUTJADA per 8 vots en contra (Socialista, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, El Pi ), 2 vots a favor (Ciudadanos, Vox) i 3 abstencions (Popular). La iniciativa pretenia l’aprovació dels acords següents: 

 1. Dur a terme una auditoria integral de tota la despesa del Govern de les Illes Balears a càrrec de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF), tant de l'administració de la CAIB com dels ens instrumentals del sector públic, amb l'objectiu d'eliminar duplicitats, la despesa supèrflua, i reorientar-la a la finançacio dels serveis públics essencials (sanitat i educació). Per això, a més d'una auditoria financera, instam a realitzar una auditoria operativa, de gestió, d'economia i d'eficiència.
 2. Tenir en compte aquesta auditoria per dur a terme els ajustaments pressupostaris necessaris, ja anunciats pel Govern de les Illes Balears a instància del Govern central, donat l'incompliment del sostre de despesa permès pel ministeri.
 3. Instar el Govern de les Illes Balears a posar-se a disposició de l'Ajuntament de Palma per estudiar la declaració d'interès autonòmic del projecte per reformar i millorar les galeries de la Plaça Major de Palma.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona Proposició no de llei, relativa a plans d’igualtat del personal educatiu, personal sanitari i personal del sector instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, presentada pel Grup Parlamentari Popular, fou  APROVADA per unanimitat, amb una esmena incorporada, amb el contingut següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar, durant  l’any 2020, els plans  d'igualtat corresponents al personal educatiu, al personal sanitari i al personal de cada un dels ens que integra el sector instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a presentar un full de ruta per al seu seguiment.

 Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

 

També al matí, a les reunions de la Mesa i la Junta de Portaveus, es proposà i fixà l'ordre del dia del Ple de dimarts de dia 12 de novembre.

A l'horabaixa, va comparèixer la consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, Patricia Gómez, davant la Comissió de Salut, a petició dels grups parlamentaris Ciudadanos i Popular, per tal d'informar sobre el servei de transport aeri sanitari a les Illes Balears.

 

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial se substancià el debat d'una Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millores de les emissions contaminants en els ports de les Illes Balears, la qual fou REBUTJADA amb votació separada per punts, amb el resultat següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya a sol·licitar davant l'Organització Marítima Internacional (OMI) i de la Unió Europea la creació d’una Comissió de Seguiment d’aquestes Àrees de Control d’Emissions (ECA) destinades a la reducció progressiva a tot la mar mediterrani dels emissions contaminants en la qual participin tots els països de la mediterrània implicats, per tal d’adoptar posicions i mesures comuns.

Rebujat per 3 vots a favor (PP), 7 en contra (Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Mixt i Socialistes) i 1 abstenció (Ciudadanos).

2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya a estudiar i aprovar una sèrie de reduccions mitjançant mesures fiscals en matèria mediambiental amb el fi d’oferir incentius als empreses navals per a la transformació del seus vaixells destinats a la reducció dels seves emissions a través dels canvis en la combustió.

Rebujat per 3 vots a favor (PP), 7 en contra (Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Mixt i Socialistes) i 1 abstenció (Ciudadanos).

3. El Parlament de les Illes Balears insta a Ports de Balears a instal·lar sistemes de control d’emissions a ports de la seva competència, per tal de tindre coneixement de l’estat de l’aire.

Rebutjat per 5 vots a favor (PP, Ciudadanos i Mixt) i 6 vots en contra(Socialistes, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i a l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a estudiar la possibilitat que els ports de Balears construeixin les infraestructures necessàries per tal que durant les seves escales, els creuers i la resta de bucs de gran eslora puguin connectar-se a la xarxa elèctrica amb l’objectiu d’evitar al màxim les emissions contaminants. Així mateix insta a les administracions esmentades a estudiar la possibilitat que els ports de Balears disposin de les infraestructures necessàries per recollir les aigües residuals evitant al màxim, els abocaments a la mar.

Rebutjat per 4 vots a favor (PP i Ciudadanos) i 7 vots en contra (Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Mixt i Socialistes).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Dijous, 7 de novembre

Al matí, a la sessió de la Comissió de Turisme i Treball se substancià  el debat i la votació d'una  Proposició no de llei presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, conjuntament, relativa a suport a les cambreres de pis, la qual fou APROVADA per unanimitat, amb la redacció següent: 

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar fent feina en la millora de la qualitat en l’ocupació de les cambreres de pis des del diàleg social i en el marc de l’acord tripartit en el sector Hostaleria amb els sindicats i sectors empresarials amb més representació amb especial èmfasis en la disminució de la càrrega de treball.
 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb els plans de lluita contra la precarietat laboral i amb les campanyes específiques en matèria de riscos ergonòmics i càrregues de treball de les cambreres de pis.
 3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar la posada en marxa de programes de prevenció orientats específicament a les cambreres de pis a Atenció Primària de Salut amb la incorporació de fisioterapeutes i altres professionals escaients.
 4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar l’IBASSAL per prevenir accidents de treball i malalties professionals, dotant-lo de recursos econòmics i tècnics per aconseguir la seva comesa. L’objectiu és aconseguir una ràtio d’un tècnic per cada 10.000 persones treballadores.
 5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar fent feina en la posada en marxa de la Unitat de Malaltia Professionals, per detectar-les de manera més àgil i eficaç. La Unitat estudiarà de quina manera el gènere afecta les malalties que pot patir una persona treballadora.
 6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya al reconeixement de les malalties professionals de caràcter dorsolumbar a través de la modificació del RD 1299/2006.
 7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a agilitar la redacció de la Guia Tècnica per al mesurament de càrregues de treball en el sector Hostaleria.
 8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a modificar la legislació per declarar la feina de les cambreres de pis com una activitat de risc i possibilitar la seva jubilació anticipada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

 

A la Comissió d'Economia es procedí al debat de dues Proposicions no de llei.

La primera presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reobertura de l’expedient del Govern de les Illes Balears a Red Elèctrica d’Espanya SA pel tall de subministrament elèctric patit a Menorca l’octubre de 2018,  fou APROVADA per unanimitat, amb text modificat mitjançant acord dels grups proposants, amb el resultat següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a reobrir l’expedient a Red Eléctrica de España SA per a continuar la informació iniciada i determinar les responsabilitats en el tall de subministrament elèctric patit a Menorca l’octubre de 2018.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a que un cop reobert l'expedient a Red Eléctrica de España SA, aquest ha de determinar, atesa la situació d’aïllament energètic de Menorca, l’eficàcia, dimensionament, adequació i vigència de les mesures incloses en el “Plan especial de mantenimiento en las instalaciones de Menorca”, redactat per REE SA el desembre de 2017, i averiguar si garantissin les funcions que la Llei 24/2013, del Sector Elèctric, adjudica a REE SA pel que fa a Menorca, després d’haver decidit no reparar l’enllaç submarí.

3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes a gestionar l’aplicació del Real Decret Llei 1955/2000, de manera que tots els afectats i perjudicats per la interrupció del subministrament elèctric patida a Menorca l’octubre de 2018 puguin rebre una compensació econòmica del 10 per cent en la facturació anual per aquella greu incidència.

4. El Parlament de les Illes Balears insta a Red Eléctrica de España a aplicar el seu Pla de Responsabilitat Corporativa per a destinar recursos a compensar i indemnitzar als usuaris menorquins del sistema elèctric que van patir pèrdues, danys i perjudicis per la interrupció de 56 hores registrada en octubre del 2018.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

La segona Proposició no de llei, relativa a mesures per cobrir situacions d’incobrament de nòmines per part dels treballadors d’empreses entre la presentació de fallida/concurs i la seva declaració judicial, presentada pel Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears, també fou APROVADA per unanimitat amb la redacció següent: 

Instar el Govern de l'Estat a introduir els canvis normatius i econòmics que permetin que els treballadors afectats per la insolvència de l’empresa en la qual fan feina puguin cobrar, entre la presentació de la insolvència i la seva declaració judicial, la seva nòmina o una ajuda a compte del futur pagament de les nòmines pendents.

En relació a la Sol·licitud de compareixença, que fou presentada pel Grup Parlamentari Popular, del president de Red Elèctrica d'Espanya, Jordi Sevilla Segura, per explicar les actuacions dutes a terme per tal de garantir el subministrament elèctric de Menorca després de la interrupció patida l'octubre de 2018 i informi sobre la instal·lació del nou enllaç submarí, no es produí atès l'escrit següent [ENLLAÇ]

A l'horabaixa, a la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports se substanciaren el debat i la votació de dues Proposicions no de llei.

La primera Proposició no de llei, relativa a adhesió al Tractat Vinculant de la ONU sobre empreses i drets humans i declaració de suport a la inclusió dels drets socials i ambientals en els tractes de comerç i inversió, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, fou RETIRADA pels grups proposants “en considerar que han canviat algunes circumstàncies en el panorama polític internacional que exigiria un nou redactat o una nova reformulació d'aquesta”.  

La segona Proposició no de llei, relativa a la construcció del centre geriàtric al municipi des Migjorn Gran (Menorca), presentada pel Grup Parlamentari Popular fou APROVADA per unanimitat amb la redacció originària següent:

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a redactar un informe per definir les necessitats d’atenció geriàtrica residencial al municipi d'Es Migjorn Gran (Menorca) i dimensionar les característiques i prestacions d’un centre que doni resposta a les demandes dels migjorners i les migjorneres en aquesta matèria.
 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure en els pressupostos de la comunitat autònoma de 2020 una partida pressupostària, destinada a la construcció del Centre Geriàtric d'Es Migjorn Gran, concretament a la redacció del projecte.
 3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a definir un pla plurianual que faci possible la construcció del Centre Geriàtric d'Es Migjorn Gran durant aquesta legislatura. ­

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Finalment, se celebrà la sessió de la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca, la qual REBUTJÀ una Proposició no de llei del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a llibertat d'escolarització, amb el resultat següent:                                                                                     

1. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implantar el districte únic escolar per evitar guetos i garantir la llibertat d'elecció de centre.

Rebutjat per 7 vots en contra (Unidas Podemos, MÉSxMallorca, El Pi i Socialista) i 5 vots a favor (Vox, Ciudadanos i Popular).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implantar el xec escolar en aquesta legislatura.

Rebutjat per 8 vots en contra (Unidas Podemos, MÉSxMallorca, Ciudadanos, El Pi i Socialista) i 4 vots a favor (Vox i Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 7/de juliol/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 13138227

Mapa Web