AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2014 a 31/03/2014, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DISSABTE
01/03/2014
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala de Passes Perdudes
Acte institucional en motiu del Dia de les Balears del 2014
DIMARTS
04/03/2014
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes: RGE núm. 1881, 1877, 1879, 1882, 1884, 1890, 1891, 1894, 2153 (en substitució de la 1893/14), 1886, 1883, 1885, 1887, 1888, 1892, 1880, 1889, 1878, 2154/14 (en substitució de la 1895/14) . II.- Interpel.lació RGE núm. 3469/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de salut sexual i reproductiva. III.- Moció RGE núm. 1728/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de prospeccions petrolíferes. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 1296/14.IV.- Proposicions no de llei: RGE núm. 4338/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de l'IVA cultural fins al 4 %, i RGE núm. 1707/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la pujada de la taxa d'ajudes a la navegació marítima i de la creació de la taxa per tal de finançar el coordinador independent d'slots i exigència de la seva immediata retirada.
14:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
En acabar el Ple o, en tot cas, a les 16'30 hores. Ponència per a la redacció del mandat marc de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears. OD: elaboració proposta definitiva.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1217/14, del Grup Parlamentari MES, relativa a compravenda de vehicles usats; i RGE núm. 1413/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de l'IPC anual a les taxes.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
05/03/2014
10:00 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala de Juntes
OD: 1- Escrit RGE núm. 13881/13, presentat per la Sra. Maria Antònia Font Gelabert, presidenta de la Junta de personal docent no universitari, relatiu al conflicte educatiu, 2- Escrit RGE núm. 1472/14, presentat pel Sr. Julio Guiral Pelegrín, mitjançant el qual sol·licita que el Parlament promogui un recurs d'inconstitucionalitat sobre l'article 21 de la Llei de pressuposts generals de l'Estat per a 2014 en relació amb el dret a l'accés dels ciutadans a la funció pública. 3- Escrit RGE núm. 1512/14, presentat pel Sr. David Rabé Cardeñosa, delegat de la Federació d'Associacions Cannàbiques de Balears (FAC), mitjançant el qual sol·licita la creació d'un registre d'associacions cannàbiques i d'altres aspectes relacionats amb l'ús del cannabis.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposicions no de llei RGE núm. 8430/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei policial d'atenció al turista; RGE núm. 9274/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a independència del Consell Consultiu, i RGE núm. 9681/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització de l'advocacia de la CAIB. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 457/14, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la consellera d'Administracions Públiques, per tal d'explicar la proposta de modificació de la Llei d'emergències que, via disposició final, modifica també la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Preguntes, totes del Sr. Vicenç Thomàs. RGE núm.10340/13, sobre copagament farmàcia hospitalària(I), RGE núm. 10341/13,sobre copagament farmàcia hospitalària(II), RGE núm.10342/13,sobre copagament farmàcia hospitalària(III),RGE núm.10343/13,sobre copagament farmàcia hospitalària(IV),RGE núm.10344/13,sobre copagament farmàcia hospitalària(V),RGE núm.10345/13,sobre copagament farmàcia hospitalària(VI),RGE núm.10346/13,sobre copagament farmàcia hospitalària(VII),RGE núm.10347/13,sobre copagament farmàcia hospitalària(VIII),RGE núm.10348/13,sobre copagament farmàcia hospitalària(IX),RGE núm.10349/13,sobr copagament farmàcia hospitalària(X),RGE núm.14007/13,sobre copagament transport sanitari no urgent(I),RGE núm. 14008/13,sobre copagament transport sanitari no urgent(II),RGE núm. 14009/13,sobre copagament transport sanitari no urgent(III),RGE núm. 14010/13,sobre copagament transport sanitari no urgent(IV),RGE núm. 14011/13,sobre copagament transport sanitari no urgent(V),RGE núm. 14012/13,sobre copagament transport sanitari no urgent(VI),RGE núm.14013/13,sobre copagament transport sanitari no urgent(VII),RGE núm.14014/13,sobre copagament sanitari no urgent(VIII),RGE núm. 14015/13,sobre copagament sanitari no urgent(IX)i RGE núm.14016/13,sobre copagament sanitari no urgent(X).
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la proper sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 13233/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Canal de Menorca com a lloc d'interès comunitari (LIC), i RGE núm. 15462/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla d'inversions en ferrocarril del Govern de l'Estat.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
06/03/2014
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 813/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa al gran pacte social per a un nou model econòmic.;RGE núm.1339/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al suport a les empreses del sector de les energies renovables, i RGE núm. 1340/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al nou règim especial per a les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9828/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció als malalts neurodegeneratius i atenció fisioterapeuta, i RGE núm. 9976/13, del Grup Parlamentari Socialista, contra l'explotació sexual i el tràfic de persones.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11061/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears; RGE núm. 12837/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incorporació de l'alumnat immigrant en una escola inclusiva, i RGE núm. 15533/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a IVA súper reduït cultura i material escolar.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
07/03/2014
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: Compareixença de la Sra. Magela Sosa Goyenaga, presidenta de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència Balear, acompanyada del Sr. Joan Ferrer Núñez, coordinador de la FEIAB.
DIMARTS
11/03/2014
09:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes: RGE núm. 2208, 2209, 2197, 2219, 2210, 2215, 2216, 2204, 2205, 2214, 2346 (presentada en substitució de la RGE núm. 2218/14), 2206, 2217, 2207, 2211, 2203, 2212, 1878 (ajornada a la sessió anterior), 2154 (ajornada a la sessió anterior), 2213 i 2220/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 325/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients en relació amb la política educativa del Govern.III.- Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, del Projecte de llei RGE núm. 9559/13 d'ordenació i ús del sòl.IV.- Moció RGE núm. 2034/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern i concertació social, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 5523/12.
12:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Plenari. OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissio.
DIMECRES
12/03/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8361/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a "serveis especials" a funcionaris interins; RGE núm. 8432/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a drets lingüístics i administració perifèrica de l'Estat, i RGE núm. 8474/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a reclamació del Govern a l'Agència Balear de Notícies (ABN) els cobraments indeguts.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Preguntes, totes del Sr.Vicenç Thomàs. RGE nún. RGE núm. 14008/13, sobre copagament transport sanitari no urgent (II).RGE núm. 14009/13, sobre copagament transport sanitari no urgent (III),RGE núm. 14010/13, sobre copagament transport sanitari no urgent (IV),RGE núm. 14011/13, sobre copagament transport sanitari no urgent (V),RGE núm. 14012/13, sobre copagament transport sanitari no urgent (VI),RGE núm. 14013/13, sobre copagament transport sanitari no urgent (VII),RGE núm.14014/13, sobre copagament transport sanitari no urgent (VIII),RGE núm. 14015/13, sobre copagament transport sanitari no urgent (IX) i,RGE núm. 14016/13, sobre copagament transport sanitari no urgent (X).
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD:Fixar l'Ordre el Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 677/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a sistema tarifari integrat, i RGE núm. 725/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al procés de participació per a la redacció dels plans de gestió de la Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
13/03/2014
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Punt únic.- Compareixença RGE núm. 6158/13, presentada per 4 diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre la liberalització de la quota lletera el 2015.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propra sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1.-Qualificar les preguntes presentades. 2.- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10514/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a protecció de les persones immigrants, i RGE núm. 10567/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes d'estiu i menjador.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixences RGE núm. 10875/13, de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les infraestructures escolars a Mallorca; RGE núm. 10876/13, de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les infraestructures escolars a Menorca, i RGE núm. 10877/13,de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les infraestructures escolars a Eivissa i Formentera
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
18/03/2014
10:45 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes: RGE núm. 2474, 2463, 2471, 2476, 2460, 2462, 2470, 2459, 2465, 2733 (presentada en substitució de la 2472/14), 2466, 2469, 2464, 2467, 2461, 2468, 2475 (ajornada escrit RGE núm. 2576/14) i 2473/2014 (ajornada escrit RGE núm. 2576/14). II.- Interpel.lació RGE núm. 1875/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a model econòmic. III.- Moció RGE núm. 2340/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de salut sexual i reproductiva (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 3469/13).IV.- Proposicions no de llei: RGE núm. 2021/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls de mesures de suport al mecenatge cultural (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 2026/14); i RGE núm. 1723/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de l'increment de la taxa d'ajuda a la navegació marítima.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: I.- Escrit RGE núm. 10705/13, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 90/2013 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2011.II.- Escrit RGE núm. 1364/14, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 91/2014 del Compte General de la Universitat de les Illes Balears correponent a l'exercici de 2012 i III.- Escrit RGE núm. 2027/12, presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 92/14 de les subvencions i del contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, coresponent a l'exercici de 2012.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comíssió.
DIMECRES
19/03/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 11134/13, de la Sra. María Teresa Torrent, delegada territorial d'Educació de Menorca, sol·licitada per 5 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de Govern. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 9974/13, del Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la Sra. María Teresa Torrent, delegada territorial d'Educació de Menorca, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de Govern. 3- Proposició no de llei RGE núm. 8570/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a Centre BIT a Alaior, projecte prioritari i urgent.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència de la Comissió de Salut, sobre l'impuls d'atenció de la salut mental a les Illes Balears.OD:continuació elaboració conclusions.
17:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1698/14, presentada pel Grup Parlamentari Més, per un Consell de Salut més representatiu (urgència) i RGE núm. 13858/13, presentada pel Grup Parlamentari Més, per evitar el sobrepagament als pensionistes.
17:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 792/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Balears diu no a les prospeccions petrolieres, i RGE núm. 1060/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves prospeccions petrolieres a la mar balear.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
20/03/2014
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1865/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració d'interès turístic regional de manifestacions i esdeveniments culturals populars en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i RGE núm. 1872/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cessament del ministre Soria.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Preguntes:RGE núm. 2499/14, de la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació plural.;RGE núm. 2536/14, del diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració audiències del mes de febrer de 2014.;RGE núm. 2501/14, del diputat Sr. David Abril i Hervàs, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a l'11M.;RGE núm. 2537/14, del diputat Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució en els mitjans digitals.;RGE núm. 2538/14, del diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a certificat de qualitat ISO.;RGE núm. 2541/14, del diputat Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió global d'actius i passius.;RGE núm. 2496/14, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comprendre la realitat.;RGE núm. 2498/14, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de debat.;RGE núm. 2539/14, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos lingüístics a l'Ens Públic.;RGE núm. 2497/14, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compromís i l'obligació de treballar des del criteri professional.;RGE núm. 2540/14, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programació a les eleccions europees. RGE núm. 2542/14, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incentivació de la contribució activa de l'Ens Públic en els diferents àmbits de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 9684/13, del conseller d'Economia i Competitivitat, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la reforma de les pensions.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9286/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a menjadors escolars per garantir el dret dels infants a una alimentació adequada; RGE núm. 15600/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria del Comitè de Salut Laboral, i RGE núm. 15601/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a celebració del centenari de la mort de l'Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
24/03/2014
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:15 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
25/03/2014
09:45 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
09:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes: RGE núm. 2460 i 2470/14 (ajornades a la sessió anterior), 2839, 2844 (rectificada mitjançant RGE núm. 2872/14), 2831, 2908 (en substitució de la 2843/14), 2829, 2833, 2836, 2840, 2842, 2827, 2828, 2830, 2832, 2841, 2834, 2826, 2835, 2475 (ajornada a la sessió anterior), 2907 (en substitució de la 2473/14), 2838 i 2845/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 8392/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de benestar social. III.- Moció RGE núm. 2637/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients sancionadors oberts a docents i conflicte educatiu (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 325/14). IV.- Compareixença del conseller d'Hisenda i Pressuposts sobre el procés de negociació del nou model de finançament de les comunitats autònomes (escrit RGE núm. 2479/14, presentat pel Govern de les Illes Balears). V.- Debat i votació sobre la procedència o no que el Parlament interposi recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (escrit RGE núm. 2354/14, presentat per 17 diputats adscrits al Grup Parlamentari Socialista, rectificat mitjançant l'escrit RGE núm. 2491/14). VI.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 9739/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació de l'article 16 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
DIMECRES
26/03/2014
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Compareixença del president de les Illes Balears per informar sobre el dèficit de la comunitat autònoma.
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària.
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
En tot cas, un cop finalitzada la Mesa del Parlament.
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 13859/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a activitat quirúrgica estival normalitzada i RGE núm. 15568/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a implantació del grau de medicina a les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1677/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció i finançament d'una nova estació de bombeig de l'estació depuradora d'aigües residuals d'Es Migjorn Gran, i RGE núm. 1678/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a senyalització de transport públic al Port d'Eivissa.
DIJOUS
27/03/2014
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei:1) RGE núm. 1412/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la modificació del nou impost sobre la compravenda de vehicles de segona mà;2) RGE núm. 1473/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a implantació de la Garantia Juvenil d'Ocupació i 3) RGE núm. 1565/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a la deducció fiscal per inversió en "start-up" tecnològiques.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 12838/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a realització d'una anàlisi sociològica sobre l'impacte del turisme en la joventut de les Illes Balears, i RGE núm. 13554/13, del Grup Parlamentari Més, contra les tanques inhumanes.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 122/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria d'ajuts per a llibres de text; RGE núm. 390/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a gratuïtat dels llibres de text, i RGE núm. 1737/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos telemàtics.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 26/09/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52242429

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201