AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2016 a 31/10/2016, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
03/10/2016
13:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
DIMARTS
04/10/2016
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia.I. Preguntes: RGE núm. 13541/16, 13547/16, 13552/16, 13549/16, 13555/16, 13556/16, 13557/16, 13548/16, 13550/16, 13551/16, 13554/16, 13432/16 (ajornada a la sessió anterior), 13558/16, 13399/16 (ajornada a la sessió anterior), 13501/16, 13542/16 i 13553/16. II. Interpel·lació RGE núm. 9152/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a concertació de serveis públics. III. Moció RGE núm. 10211/16, presentada pel Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), relativa a política lingüística del Govern en matèria d'ensenyament, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 7205/16. IV. Compareixença del conseller competent, per tal de donar compliment de la resolució derivada de la Moció RGE núm. 8531/15, relativa a Pla contra desnonaments (escrit RGE núm. 10515/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular). V. Compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per tal de donar compliment de la resolució derivada de la Proposició no de llei RGE núm. 8461/15, relativa a estudi per posar ordre a la saturació de rent a cars i garantir un servei de qualitat (escrit RGE núm. 12140/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears). VI. Compareixença del conseller competent, per tal de donar compliment de la resolució derivada de la Moció RGE núm. 9927/15, relativa a rescat energètic (escrit RGE núm. 10516/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular). VII. Compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per tal de donar compliment de la resolució derivada de la Moció RGE núm. 1970/16, relativa a nou model de reconversió turístic (escrit RGE núm. 12527/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears).
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11541/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a recursos de l'Agència Tributària i lluita contra el frau fiscal, i RGE núm. 11778/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fixació d'objectius d'estabilitat pressupostària.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
05/10/2016
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 2009/16, presentada per l'Ajuntament de Palma, de derogació de l'article 1 de la Llei 6/2012, de 6 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de novembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, en el sentit de substituir al títol i en tot el text de la Llei la denominació de Palma de Mallorca per Palma. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o la coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixences RGE núm. 11526/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, per tal d'informar sobre els possibles incompliments dels protocols d'actuació en casos de violències masclistes i RGE núm. 11959/16, presentada pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, per tal d'informar sobre l'atenció sanitària als centres de salut durant els mesos d'estiu.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 11508/16, del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sol·licitada per tres diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la situació de la sequera a les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
06/10/2016
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11535/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a modificació de la normativa de servituds aeronàutiques per agilitació de tràmits administratius i RGE núm. 1001/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració dels ports de Ciutadella i Sant Antoni àrees Shengen.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9250/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a anuncis discriminatoris i RGE núm. 10366/16, (complement amb l'escrit RGE núm. 10388/16), presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt, relativa a rebuig al TTIP i altres acords internacionals de comerç i inversions similars, com el CETA i el TISA
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 5500/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de suport a les víctimes de bebès robats a les Illes Balears i RGE núm. 7339/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a condemna a l'assassinat de l'activista hondurenya Berta Càceres.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 11155/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació als jocs IGA GAMES(Island Games Association)i RGE núm. 11419/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a l'ús i l'estudi de modalitats insulars.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
11/10/2016
09:30 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
09:45 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 13813/16, 13827/16, 13834/16, 13811/16, 13826/16, 13828/16, 13829/16, 13831/16, 13819/16, 13824/16, 13825/16, 13833/16, 13832/16, 13812/16 i 13830/16. II. Interpel·lació RGE núm. 10508/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política educativa del Govern. III. Proposicions no de llei: 1.RGE núm. 6831/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'empresa familiar; 2.RGE núm. 7652/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a liquidació del deute de 241 milions d'euros contret pel Govern d'Espanya amb el Govern de les Illes Balears vinculat als convenis en matèria de carreteres signats per ambdues administracions els anys 1998 i 2004; 3. RGE núm. 8179/15, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a convertir el bo social en una mesura efectiva contra la pobresa energètica a l'àmbit elèctric.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11779/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esmenes als Pressuposts generals de l'Estat, i RGE núm. 12557/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció d'imposts a les rendes baixes.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
13/10/2016
09:00 h.
Ponència modificació Llei règim especial Illes BalearsComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència de la Comissió de Turisme relativa a la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears. OD: continuació redacció informe.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 12002/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'un catàleg d'instal·lacions i prestacions públiques i privades per facilitar l'estada a persones amb discapacitat i RGE núm. 12003/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a progressiva implantació del vehicle elèctric.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 9382/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una línia específica ISBA per a la creació d'empreses de base tecnològica i RGE núm. 10017/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a convertir el bo social en una mesura efectiva contra la probresa energètica en l'àmbit elèctric.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
14:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Comissió d'Economia. OD: Adopció d'acord en relació amb la documentació tramesa per la Sra. Francesca Lluch Armengol mitjançant l'escrit RGE núm. 13402/16.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades i 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9177/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a respecte dels drets humans dels ciutadans balears que compleixen pena de presó a l'estranger; i RGE núm. 10369/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en defensa del dret a la llibertat religiosa
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 12000/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment i suport del Pla pilot d'educació plurilingüe al CEIP Antoni Juan Alemany de Maó; i RGE núm. 12633/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a retorn de la dignitat dels professors interins.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
18/10/2016
08:30 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
08:50 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 14476/16, 14461/16, 14471/16, 14472/16, 14473/16, 14478/16, 14479/16, 14475/16, 14464/16, 14477/16, 14480/16, 14474/16, 14463/16, 14462/16 i 14481/16. II. Interpel·lació RGE núm. 6259/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria d'infraestructures educatives. III. Moció RGE núm. 14386/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a concertació de serveis públics, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9152/16. IV. Compareixença del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment de la resolució derivada de la Moció RGE núm. 4652/16, relativa a inserció laboral de col·lectius vulnerables. (Escrit RGE núm. 13669/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular). V. Escrit RGE núm. 14455/16, complementat amb el RGE núm. 14487/16, de sol·licitud de compareixença, amb debat i votació, de la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2017. VI. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 10014/16, pel qual es dissol el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Menorca.VII. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de Llei, RGE núm. 10014/16, pel qual es dissol el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Menorca. VIII. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de Llei, RGE núm. 11390/16, pel qual s'estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears. IX. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de Llei, RGE núm. 11390/16, pel qual s'estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears. X. Elecció d'un membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
DIMECRES
19/10/2016
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 2009/16, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca. OD: Redacció de l'Informe.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5950/16, de creació de l'Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o la coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
11:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11247/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a millorar la transparència en les llistes d'espera del sistema sanitari a les Illes Balears i RGE núm. 11538/16, (complementat amb l'escrit RGE núm. 11546/16), del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei de cuina de l'Hospital Son Espases.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comssió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Proposició de llei RGE núm. 3206/16, presentada pels grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista, de modificació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
DIJOUS
20/10/2016
09:15 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Posar a l'abast dels diputats i de les diputades membres de la Comissió la documentació presentada per la Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías mitjançant l'escrit RGE núm. 13402/16.
09:30 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Si s'escau, fixació de l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes: RGE núm. 14465/16, presentada pel Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a defensor dels espectadors i oients; RGE núm. 14470/16, presentada pel Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a més recursos per a les delegacions territorials; RGE núm. 14514/16, presentada pel Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programació de cine en català; RGE núm. 14515/16, presentada pel Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a productes informatius a través d'internet; RGE núm. 14517/16, presentada per la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions per complir amb la llei 11/2016, d'igualtat de dones i homes; RGE núm. 14518/16, presentada pel Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a característiques de l'audiència d'IB3 (I); RGE núm. 14522/16, presentada pel Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a funcions dels productors sènior i premium; RGE núm. 14484/16, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a licitació dels informatius; RGE núm. 14519/16, presentada pel Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a característiques de l'audiència d'IB3 (II); RGE núm. 14523/16, presentada pel Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a assessors lingüístics; RGE núm. 14485/16, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de programes que en altres televisions tenen bons índex d'audiència i RGE núm. 14486/16, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assessorament lingüístic a IB3.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 12675/16, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a redacció d'un reglament per regular les subvencions dirigides a les entitats socials.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 12723/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació de personal de suport als centres escolars; i RGE núm. 13422/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de l'ordre del conseller d'Educació i Universitat del 23 de maig, per al qual desplega el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
25/10/2016
09:50 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 14638/16, 14614/16, 14612/16, 14635/16, 14634/16, 14636/16, 14639/16, 14643/16, 14646/16, 14617/16, 14637/16, 14616/16, 14642/16, 14647/16, i 14784/16 (en substitució de la 14640/16). II. Interpel·lació RGE núm. 14330/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria tributària. III. Moció RGE núm. 14564/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política educativa del Govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10508/16. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 2687/16 presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a proposta de creació d'una ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSC) i de l'ús terapèutic del cànnabis. 2. RGE núm. 5481/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a rescat de la concessió del túnel de Sóller.
14:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 14818/16, presentat pel Sr. Carlos Jover Jaume, i de la resta d'escrits que s'hagin pogut presentar fins a la data.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 10509/16, presentat pel Sr. Joan Rosselló i Villalonga, Síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 118/2016, del Compte General de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2014. 2. Escrit RGE núm. 10567/16, presentat pel Sr. Joan Rosselló i Villalonga, Síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 119/2016, de fiscalització sobre la utilització dels encàrrecs de gestió en el sector públic autonòmic durant l'exercici de 2013. 3. Escrit RGE núm. 13615/16, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 120/2016, del Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici de 2014. 4. Escrit RGE núm. 13668/16, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 121/2016, consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici de 2014.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
26/10/2016
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5950/16, de creació de l'Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11998/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'ordenació de recursos humans per prorrogar la jubilació i RGE núm. 11999/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instrucció núm. 9/2011, de 23 de desembre del director general del Servei de Salut de les Illes balers, realtiva a l'expedició i el règim d'us de la targeta sanitària individual.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9432/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al Port de Palma i la seva relació amb la ciutat, i RGE núm. 11040/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a inversions d'aigua als pobles de la Serra de Tramuntana.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
27/10/2016
09:30 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 12575/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, com a diputada, perquè aclareixi la discrepància existent entre les informacions públiques aparegudes recentment i la solvència econòmica que figura en les dades de les seves declaracions.
09:35 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Si pertoca, fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença RGE núm.5744/16, presentada per 3 diputats membres de la Comissió de Turisme adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per tal d'explicar les línees programàtiques de la seva conselleria en relació amb el transport aeri i marítim i connectivitat en transport.2-Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11245/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a afavorir la informació pública en el foment de la contractació i RGE núm. 12004/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per reactivar l'economia i l'ocupació a les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Per tal d'elaborar una proposta de text de la proposició de llei del tercer sector. OD: Continuació dels treballs.
DIVENDRES
28/10/2016
10:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Margarita Isabel Cabrer González.
16:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Concepció Sartorio Acosta.
DILLUNS
31/10/2016
13:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 26/09/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52291549

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201