AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2011 a 31/10/2011, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/10/2011
10:45 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 3420/11, 3424/11, 3425/11, 3428/11, 3429/11, 3430/11, 3440/11, 3419/11, 3421/11, 3426/11, 3427/11, 3431/11, 3418/11, 3422/11, 3423/11, 3593/11 (que substitueix la 3441/11, art. 166), 3432/11 i 3433/11. 2.- Interpel.lació RGE núm. 1831/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a transferències de competències als consells insulars. 3.- Moció RGE núm.. 3286/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a política de trasnport aeri, derivada de la Interpel.lació RGE núm. 3286/11. 4.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 1538/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears. 5.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment de lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 2177/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, de supressió de l'article 54 de la Llei per a la dona. 6.- Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 2177/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, de supressió de l'article 54 de la Llei per a la dona.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Escrit RGE núm. 885/11, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'informe 55/11 del Compte General de l'Ajuntament de Palma corresponent al 2006, 2- Escrit RGE núm. 983/11, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet el dictamen sobre el compliment de la legalitat en el procediment seguit pel Govern de les Illes Balears per prorrogar la vigència dels pressuposts generals de 2010 per a l'exercici de 2011, en compliment del punt núm. 6 de la Moció RGE núm. 5393/10, 3-Escrit RGE núm. 1059/11, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'informe 56/2011 del Compte General de la CAIB corresponent a l'exercici 2009.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
DIMECRES
05/10/2011
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposicions no de llei: RGE núm. 2350/11, del GPS, relativa a programació infantil en anglès a IB3, i RGE núm. 2395/11, del GPP, relativa a noves unitats judicials en l'àmbit de la jurisdicció social. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1907/11, del GPPSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual sol·licita que el president del Parlament recapti la presència del delegat del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre la intervenció policial succeïda el passat vespre del 4 de juliol de 2011 als carrers de Palma. 3- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2920/11, del GPP, mitjançant el qual sol·licita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, mitjançant el president del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència del delegat del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre els incidents succeïts el passat mes d'agost a la barriada de Son Gotleu de Palma i els altercats posteriors.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut,Família i Benestar Social mitjançant els escrits RGE núm. 1917/11, presentat pel GP Socialista, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria de salut i RGE núm. 1944/11,presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'infomar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acordd amb el programa polític del Govern. 2.- Votació de l'escrit RGE núm. 1912/11, del GP PSM-IviciativaVerds-Entesa i més per Menorca, mitjançant el qual so·licita que el president del Parlament recapti la presència de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest nou govern.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1921/11, presentat pel GPS, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria de ports i aeroports, i RGE núm. 1943/11, presentant pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
06/10/2011
10:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala de Juntes
OD: 1- Examen d'incompatibilitats dels diputats i les diputades, 2- Examen dels escrits RGE núm. 1582/11, 2043/11, 2133/11, 2134/11, 2206/11 i 2207/11.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:1.- Compareixença del vicepresident econòmic, de promoció empresarial i d'ocupació sol·licitada mitjançant els escrits:-RGE núm. 1930/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria d'indústria, energia, comerç i empresa.-RGE núm. 1946/11, presentada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció del Govern que desenvoluparà en les àrees de la seva responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.2.- Pregunta:RGE núm. 2287/11. Sr. Barceló. Pla de sanejament econòmic.3.- Votació per a l'aplicació de l'article 46 del Reglament de la Cambra en relació a les següents sol·licituds de compareixença: RGE núm. 1908/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que el President del Parlament recapti la presència del Vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre els prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest nou govern. RGE núm. 1913/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds- Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se sollicita que el President del Parlament recapti la presència del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest nou govern.RGE núm. 2286/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que el President del Parlament recapti la compareixença del Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre el Pla de sanejament i estabilitat econòmica presentat pel Govern de les Illes Balears al Consell de Política Fiscal Estatal.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença del conseller de Presidència sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1925/11, presentat pel GPS, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria d'immigració i cooperació, i RGE núm. 1940/11, presentant pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern. 2- Votació de l'escrit RGE núm. 1909/11, del GP PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que el president del Parlament recapti la presència del conseller de Presidència, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest nou govern.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
11/10/2011
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 3643/11, 3642/11, 3640/11, 3645/11, 3648/11, 3657/11, 3644/11, 3651/11, 3638/11, 3641/11, 3646/11, 3647/11, 3649/11, 3653/11, 3650/11, 3652/11, 3654/11 i 3639/11. 2.- Interpel·lació RGE núm. 1884/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política sanitària, rectificada amb l'escrit RGE núm. 3396/11. 3.- Moció RGE núm. 3576/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política econòmica del Govern, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 3050/11. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 3209/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a recaptació fiscal més justa; i RGE núm. 2034/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de l'apujada del preu dels vols interilles acordada pel Ministeri de Foment. 5.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 3618/11, presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista i PSM-IV-Entesa i més per Menorca, de modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears (Rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 3750/11)
14:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària).
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Escrit RGE núm. 1143/11, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet la memòria anual i la liquidació del pressupost d'aquesta corresponent a l'exercici 2011. 2- Escrit RGE núm. 1543/11, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'informe 57/11, sobre les entitats locals que no han retut el compte general corresponent a l'exercici 2007. 3- Escrit RGE núm. 2326/11, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet els informes del compte general dels consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera de l'exercici del 2008.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
DIJOUS
13/10/2011
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposició no de llei RGE núm. 2891/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, relativa a suport a activitats i esdeveniments culturals. 2- Proposició no de llei RGE núm. 3130/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta obsoleta.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Punt únic: Proposició no de llei RGE núm. 3128/11 presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a potenciar i facilitar la internacionalització de les empreses i els productes de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença de la consellera de Salut, Família i Benestar Social sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1915/11, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió adscrits al GPS, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria de família i benestar social, i RGE núm. 1944/11, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern. 2- Votació de l'escrit RGE núm. 1912/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que el president del Parlament recapti la presència de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest nou govern.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Turisme i Esports sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1924/11, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió adscrits al GPS, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria d'esports, i RGE núm. 1943/11, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
18:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
18/10/2011
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 3846, 3850, 3845, 3848, 3852, 3860, 3847, 3851, 3853, 3854, 3856, 3858, 3863, 3849, 3855, 3857, 3894(en substitució de la 3861) i 3859/11. 2.- Interpel·lació RGE núm. 3474/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general econòmica. 3.- Moció RGE núm. 3766/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a transferències de competències als consells insulars, derivada de la Interpel.lació RGE núm. 1831/11. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 2276/11, relativa a reconeixement de la figura del bussines angel i ajudes fiscals per l'adjuda al desenvolupament de projectes per part d'emprenedors, i RGE núm. 2075/11, relativa a política d'austeritat del Govern de les Illes Balears, ambdues presentades pel Grup Parlamentari Popular. 5.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment de lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 3618/11, presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista i PSM-IV-Entesa i més per Menorca, de modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears (Rectificada mitjançant els escrits RGE núm. 3750/11 i 3826/11). 6.- Debat i votació, si n'és el cas,de la Proposició de llei RGE núm. 3618/11, presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista i PSM-IV-Entesa i més per Menorca, de modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears (Rectificada mitjançant els escrits RGE núm. 3750/11 i 3826/11)
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Proposició no de llei RGE núm. 2336/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació del projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2-Compareixença del Sr. Carles Manera i Erbina, sol·licitada pel GPP mitjançant l'escrit RGE núm. 2427/11 i aprovada per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'explicar les xifres econòmiques sobre la situació financera de la CAIB facilitades per l'anterior Govern i la seva divergència amb les dades reals d'aquesta fet públic, per l'actual executiu, el passat mes de juliol. 3- Escrit RGE núm. 6465/10, presentat pel Conseller de Presidència, mitjançant el qual tramet les modificacions pressupostàries del Servei de Salut de les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
19/10/2011
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Debat de la memòria de la Fiscalia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del 2009 (escrit RGE núm. 2684/10), presentada pel Fiscal Superior de la Fiscalia de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 1827/11, de la Sra. Santiago i Rodríguez, sobre copagament sanitari. RGE núm. 2069/11, del Sr.Martí i Llufriu, sobre desplaçaments a l'hospital de referènca. RGE núm. 2079/11, de la Sra. Obrador i Guzman,sobre drets dels consumidors. RGE núm. 2083/11, de la Sra. Obrador i Guzman, sobre expedient obert a entitats que han aplicat clàusules abusives i RGE núm. 2085/11, de la Sra. Obrador i Guzman, sobre oficina de cosum de l'aeroport.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala del Senat
En acabar la Comissió. O: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposició no de llei RGE núm. 2813/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, relativa a compliment del conveni ferroviari. 2- Proposició no de llei RGE núm. 2890/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, relativa a recomanacions de la Missió Ramsar sobre la zona de Son Bosch a l'Albufera de Mallorca. 3- Proposició no de llei RGE núm. 3085/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, relativa a Comissió balear de medi ambient.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
20/10/2011
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.-Elecció càrrec secretari/secretària de la Mesa de la Comissió.2.-Compareixença RGE núm. 2739/11, del director de l'Ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears, sol·licitada pel GPS, atès que desenvoluparà de forma transitòria la direcció general de l'EPRTVIB durant els propers sis mesos. 3.- Adopció d'acord amb relació a la sol·licitud de compareixença RGE núm. 2385/11, presentada pel GPPSM-IniciaivaVerds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant la qual se sol·licita que el President del Parlament recapti amb urgència la presència del Sr. Antonio Gómez i Pérez, conseller de presidència, per tal de donar explicacions sobre el nomenament del director general de l'Ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes de la Sra. Santiago RGE núm. 1828/11, relativa a inversions en serveis socials; RGE núm. 1829/11, relativa a drets dels menors; RGE núm. 1830/11, relativa a atenció dels serveis socials; RGE núm. 1832/11, relativa a justícia juvenil; RGE núm. 1833/11, relativa a suport a la dependència; RGE núm. 1834/11, relativa a suport a les famílies; RGE núm. 1835/11, relativa a noves prestacions per a col·lectius vulnerables; RGE núm. 1836/11, relativa a atenció a les persones amb discapacitat; RGE núm. 1837/11, relativa a prestacions per a col·lectius vulnerables, i RGE núm. 1838/11, relativa a pla estratègic de serveis socials.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
25/10/2011
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 3967/11, 3971/11, 3985/11, 3973/11, 3975/11, 3977/11, 3966/11,3968/11, 3974/11, 3979/11, 3970/11, 3976/11, 3980/11, 3969/11, 3972/11, 3965/11, 3978/11 i 3981/11. 2.- Interpel.lació RGE núm. 1883/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general d'hores lectives a l'ensenyament primari. (Rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 1899/11). 3.- Moció RGE núm. 3896/11, del Grup Parlamenatri Socialista, relativa a política sanitària, derivada de la Interpel.lació RGE núm. 1884/11. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 3743/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici de les obres del Parc Bit de Menorca, i RGE núm. 2129/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fixació d'un termini per declarar el venciment anticipat dels prèstecs hipotecaris i per regular els interessos de demora. 5.- Informe de la Comissió de l'Estatut dels diputats i les diputades sobre règim d'incompatibilitats dels diputats.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 2344/11 i 2346/11 de la Sra. Oliver i Sagreras, 2- Compareixença del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 3496/11, presentat per quatre diputats membres de la Comissió adscrits al GPS, per tal d'informar sobre l'acomiadament de 800 treballadors d'empreses del sector públic, 3- Escrit RGE núm. 1754/11, presentat pel president de l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe de funcionament de l'ATIB durant el 2010.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm 3074/11, d'autoritzacions financeres durant el període de pròrroga pressupostària iniciat dia 1 de gener de 2011, 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
26/10/2011
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes: RGE núm. 3062/11, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a problema de freqüències al transport aeri; RGE núm. 3273/11, de la Sra. Costa i Serra, relativa a competències en matèria de justícia; RGE núm. 3269/11, de la Sra. Costa i Serra, relativa a nous jutjats a Manacor; RGE núm. 3274/11, de la Sra. Costa i Serra, relativa a nous jutjats a Eivissa, i RGE núm. 3608/11, de la Sra. Costa i Serra, relativa a oficines a les víctimes del delicte. 2- Proposició no de llei RGE núm. 1934/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a transferència de titularitat, finançament i gestió de l'illa de Llatzaret de Menorca. 3- Compareixença del Delegat del Govern a les Illes Balears per tal d'informar sobre la intervenció policial succeïda el passat vespre del 4 de juliol de 2011 als carrers de Palma (escrit RGE 1907/11, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca) 4- Compareixença del Delegat del Govern a les Illes Balears per tal d'informar sobre els incidents succeïts el passat mes d'agost a la barriada de Son Gotleu de Palma i els altercats posteriors (escrit RGE núm. 2920/11, presentat pel Grup Parlamentari Popular).
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 3182/11, del GP PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, sobre consum d'alcohol i RGE núm. 3737/11, del GP Socialista, sobre ampliació i reforma de l'Hospital de Manacor.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 3126/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte d'acció per al transport aeri a Menorca; i RGE núm. 3129/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rectificació de la composició del Consell d'administració de Ports de les Illes Balears.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
27/10/2011
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes, totes de la Sra. Barceló i Martí, RGE núm. 3262/11, relativa a port de Ciutadella (I); RGE núm. 3264/11, relativa a port de Ciutadella; RGE núm. 3376/11, relativa a connexions aèries a l'hivern; RGE núm. 3384/11, relativa a inversions empresarials lligades a l'article 5 de la Llei 4/2010; i RGE núm. 3385/11, relativa a actuacions al port de Ciutadella.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissó. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1.- Qualificació esmenes projecte de llei de suport als emprenedors i a la micro, petitia i mitjana empresa (Procedent del Decret Llei 5/2011). 2.- Fixar l'ordre del Dia de la proprera sessió de la comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:1.- Proposició no de llei RGE núm. 3463/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari de pagament a empreses i entitats.2.- Adopció d'acord en relació a la sol·licitud de compareixença RGE núm. 3495/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant la qual se sol·licita que la Presidència del Parlament, recapti la compareixença del Vicepresident econòmic, de promoció empresarial i d'ocupació, per tal d'informar sobre el pla de millora del sector públic instrumental anunciat pel Govern de les Illes Balears el passat 28 de setembre de 2011.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposició no de llei RGE núm. 3127/11, del GPS, relativa a ajut a la crisi humanitària a Somàlia. 2- Proposició no de llei RGE núm. 3184/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a tercer sector.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença del conseller d'Educació, Cultura i Universitats sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1922/11, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria d'educació i cultura, i RGE núm. 1941/11, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern. 2- Votació de l'escrit RGE núm. 1910/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que el president del Parlament recapti la presència del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest nou govern.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52371075

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201