AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2016 a 30/09/2016, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIVENDRES
02/09/2016
14:15 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió la Comissió.
DIMARTS
06/09/2016
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.2.Aspectes procedimentals i metodologia del funcionament de la Comissió.
DIMECRES
07/09/2016
11:30 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:1-Debat i votació dels escrits RGE núm. 10.931/16, del Grup Parlamentari Popular i RGE núm. 10.939/16, del Grup Parlamentari Socialista, sobre el caràcter públic de les sessions i treballs de la Comissió.2-Debat i votació del pla de treball, documents RGE núm. 11.806/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, RGE núm. 11.809/16, dels Grups Parlamentaris Socialista, Més per Menorca i Més per Mallorca i RGE núm. 11.897/16, del Grup Parlamentari Popular.
DILLUNS
12/09/2016
11:30 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
DIMARTS
13/09/2016
10:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:40 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:45 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:15 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
14/09/2016
10:45 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
20/09/2016
09:30 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat sobre l'orientació política general del Govern (intervenció de la presidenta del Govern).
DIMECRES
21/09/2016
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
 • Nota de Premsa
 • Ordre del dia
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat sobre l'orientació política general del Govern (intervencions dels grups parlamentaris).
DIJOUS
22/09/2016
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9773/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa enderrocar la construcció inacabada i en ruïna de Cala d'En Serra i RGE núm. 9997/16, del Grup Parlamentari el Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei de turisme per reducció d'excepcions en l'intercanvi de places i creació de diferents borses per a empreses o establiments d'allotjament.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei 1. RGE núm. 6561/16, del Grup Parlamentari el Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a desenvolupament de l'Institut de Salut Laboral.2.RGE núm. 11575/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a no al "contracte únic" perquè incrementa la precarietat laboral.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Odre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5280/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures contra el ciberassetjament i RGE núm. 5499/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a igualtat salarial.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6562/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a incorporació dels estudis de dansa i música tradicional d'Eivissa al Conservatori Professional d'Eivissa i Formentera i RGE núm. 9035/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a creació de noves aturades de bus per a alumnes de Formació Professional.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
23/09/2016
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
14:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
27/09/2016
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.Preguntes: RGE núm. 13400/16, 13408/16, 13412/16, 13413/16, 13414/16, 13415/16, 13416/16, 13417/16, 13418/16, 13430/16, 13431/16, 13458/16 (presentada en substitució de la 13433/16), 13432/16 i 13399/16. II. Interpel·lació RGE núm. 12020/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria sanitària.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà un cop finalitzada la primera sessió plenària) Punt únic. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris derivades del Debat general sobre l'acció política i de Govern.
DIMECRES
28/09/2016
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Proposicions no de llei RGE núm. 9179/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa al nou jutjat contenciós administratiu a Palma de Mallorca; i RGE núm. 9258/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a convocatòria i realització de cursos de capacitació de policies locals per augmentar significativament les persones que puguin accedir a cossos o places de policia local. 2-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 11525/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del Sr. Evelio Antich, delegat del Govern a les Illes Balears en funcions, per tal d'informar sobre possibles incompliments dels protocols d'actuació en casos de violències masclistes.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 10014/16, pel qual es dissol el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Menorca. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm.11191/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a onocologia infantil i RGE núm. 11512/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a regulació i instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics i semiautòmatics a centres no sanitaris de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Proposició de llei RGE núm. 3206/16, presentada pels grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista, de modificació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció informe.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
29/09/2016
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9997/16, del Grup Parlamentari el Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a modificació de la llei de Turisme per reducció d'excepcions en l'intercanvi de places i creació de diferents borses per a empreses o establiments d'allotjament i RGE núm. 11527/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a bones pràctiques en el consum responsable d'alcohol a avions i aeroports.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD:Preguntes: RGE núm. 12724/16, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a descens d'audiència; RGE núm. 13358/16, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment dels candidats menorquins a les passades eleccions de 26 de juny; RGE núm. 13367/16, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis a la graella d'IB3; RGE núm. 13384/16, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoure la producció de ficció; RGE núm. 13385/16, de la diputada Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa cultural transmèdia 'Els entusiastes'; RGE núm. 13387/16, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de millora; RGE núm.13388/16, del diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a compte enrere de 5 de juliol i la discoteca Space d'Eivissa; RGE núm.13389/16, del diputat Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a adaptació ib3 nous formats; RGE núm.13390/16, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a model serveis informatius; RGE núm.13368/16, de la diutada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdua de qualitat d'IB3; RGE núm.13386/16, de la diputada Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de concurrència i adjudicació del director d'informatius; RGE núm. 13369/16, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectivitat a l'hora de seleccionar i adjudicar els contractes d'encàrrec de producció i coproducció i RGE núm. 13391/16 del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a targets d'audiència.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5748/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement i adopció de mesures de reparació moral, social i econòmica a les víctimes de la talidomida a Balears; RGE núm. 6594/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rescat de la Residència Sa Serra de Sant Antoni; i RGE núm. 7091/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a defensa de la democràcia a Brasil i contra l'impeachment.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11890/16, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a derogació del Reial Decret de Revàlides LOMQE; RGE núm. 11956/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a derogació del Reial Decret 310/2016, pel qual es regulen les avaluacions finals d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat; i RGE núm. 11971/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a paralització fins que s'arribi a un pacte nacional per l'educació, del calendari d'implementació de la LOMQE en tots aquells aspectes encara pendents de ser implantats, la qual cosa suposa la derogació del Reial Decret 310/2016, de 29 d'agost, pel qual es regulen les avaluacions finals d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 26/09/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52290975

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201