AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2011 a 30/09/2011, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
06/09/2011
09:30 h.
COMISSIO D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de les properes sessions de la Comissió.
09:40 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:45 h.
COMISSIO DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
COMISSIO D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
07/09/2011
11:00 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.Determinar núm. preguntes a incorporar als ordres dels dies de les sessions de control. 2. Distribució proporcional de les preguntes. 3. Altres assumptes en relació al funcionament d'aquesta comissió.
11:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
13/09/2011
10:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
14/09/2011
10:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia properes sessions Comissió
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIJOUS
15/09/2011
10:30 h.
COMISSIO DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD:1-Proposició no de llei RGE núm. 2315/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a desbloqueig i informació del Ministeri de Defensa sobre el projecte d'enfonsament de la fragata Baleares en aigües de Calvià.2-Proposició no de llei RGE núm. 2396/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a paralització de les obres del Palau de Congressos.
10:35 h.
COMISSIO DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1- Elecció del càrrec de secretari/a de la Mesa de la Comissió. 2- Compareixença RGE núm. 1929/11, del vicepresident econòmic, de promoció empresarial i d'ocupació, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria de treball. 3- Proposicions no de llei RGE núm. 2283/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa al foment de l'autoocupació i la iniciativa emprenedora per fer front a l'atur juvenil, i RGE núm. 2358/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la participació activa en la promoció d'accions amb motiu de l'any 2012 de l'envelliment actiu i de solidaritat entre generacions.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 2285/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa al recolzament a la candidatura de Madrid 2020 i a Palma de Mallorca com a subseu olímpica.
18:35 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
20/09/2011
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 3103/11, 3106/11, 3107/11, 3108/11, 3109/11, 3110/11, 3111/11, 3112/11, 3113/11, 3114/11, 3115/11, 3104/11, 3116/11, 3117/11, 3118/11, 3119/11, 3120/11 i 3121/11. 2.- Interpel.lació RGE núm. 3068/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a política de transport aeri. 3.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 5/2011, de 29 d'agost, de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears. 4.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2177/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, de supressió de l'article 54 de la Llei per a la dona.
17:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta de la Comissió. 2- Debat conjunt de les sol·licituds de compareixença següents: RGE núm. 1928/11, presentat pel GPS, mitjançant el qual sol·liciten la compareixença del vicepresident econòmic, de promoció empresarial i d'ocupació, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria d'hisenda i pressuposts, i RGE núm. 1946/11, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita la compareixença del vicepresident econòmic, de promoció empresarial i d'ocupació, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern. 3- Preguntes RGE núm. 2344/11, de la Sra. Oliver, relativa a reactivació econòmica (I) i RGE núm. 2346/11, de la Sra. Oliver, relativa a reactivació econòmica.
17:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comssió.
DIMECRES
21/09/2011
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença del conseller de Presidència sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1926/11, presentat pel GPS, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria d'assumptes institucionals, i RGE núm. 1940/11, presentant pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern. 2- Votació de l'escrit RGE núm. 1909/11, del GP PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, mitjançant el qual qual se sol·licita que el president del Parlament recapti la presència del conseller de Presidència, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest nou govern.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.- Proposició no de Llei RGE núm. 2063/11, del GP PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a centre sociosanitari a l'antic hospital Verge del Toro. 2.-Proposició no de Llei RGE núm. 2577/11, del GP Popular, relativa a rectificació de les normes que regulen i exigeixen el coneixement de la llengua catalana als professionals mèdics com a requisit per poder optar a un lloc de feina a la sanitat pública balear.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1.- Elecció càrrec de secretari/ària de la Mesa de la Comissió. 2.- Proposició no de llei RGE núm 2148/11, del GP PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, sobre Pla integral de sanejament de la costa a l'illa de Menorca.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió:OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
22/09/2011
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença del conseller de Turisme i Esports sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1923/11, presentat pel GPS, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria de turisme, i RGE núm. 1943/11, presentant pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern. 2- Votació de l'escrit RGE núm. 1911/11, del GP PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, mitjançant la qual se sol·licita que el president del Parlament recapti la presència del conseller de Turisme i Esports, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest nou govern.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIO D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.- Compareixenca del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1919/11, presentat pel GPS,per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria de medi rural i marí, i RGE núm. 1945/11, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de la seva responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern. 2.- Pregunta:RGE núm. 2292/11, Sr. Martí i Llufriu. PROAGRO 2010.
12:35 h.
COMISSIO D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de les properes sessons de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2283/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa al foment de l'autoocupació i la iniciativa emprenedora per fer front a l'atur juvenil, i RGE núm. 2358/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la participació activa en la promoció d'accions amb motiu de l'any 2012 de l'envelliment actiu i de solidaritat entre generacions
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Turisme i Esports sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1924/11, presentat pel GPS, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria d'esports, i RGE núm. 1943/11, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
27/09/2011
10:50 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1. Preguntes: RGE núm. 3236/11, 3238/11, 3240/11, 3243/11, 3249/11, 3250/11, 3252/11, 3235/11, 3237/11, 3239/11, 3241/11, 3242/11, 3244/11, 3245/11, 3246/11, 3251/11, 3247/11, 3248/11. 2. Interpel·lació RGE núm. 3050/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política econòmica general. 3. Proposicions no de llei: RGE núm. 1820/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a excepcions en l'ús del tacògraf. RGE núm 2035/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per reforçar i valorar el paper del professorat en la societat. RGE núm. 1545/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a alliberament del deute hipotecari per la dació en pagament del bé hipotecat.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposicions no de llei RGE núm. 2277/11, del GPP, relativa a situació dels comptes de la comunitat autònoma, punt de partida de la nova legislatura, i la RGE núm. 2278/11, del GPP, relativa a ajudes fiscals i administratives a les petites i mitjanes empreses i als autònoms. 2- Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 1908/11, del GP PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual sol·licita que el President del Parlament recapti la presència del Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, del RGE núm. 2427/11, del GPP, mitjançant el qual sol·licita que el President del Parlament recapti la presència del Sr. Carles Manera Erbina, conseller d'Economia i Hisenda durant la VII legislatura, per tal d'explicar les xifres econòmiques sobre la situació financera de la CAIB facilitades per l'anterior Govern i la seva divergència amb les dades reals d'aquesta, fet públic per l'actual executiu el passat mes de juliol, i el RGE núm. 5784/10, modificat mitjançant l'escrit RGE núm. 524/11, presentat per la Sra. Aina Calvo i Sastre, batlessa de l'Ajuntament de Palma, mitjançant el qual tramet la certificació de la Proposició relativa a l'adjudicació irregular de la contractació irregular de la jardineria a l'Empresa Funerària.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
28/09/2011
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença del conseller d'Administracions Públiques sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1918/11, presentat pel GPS, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria d'administracions públiques, i RGE núm. 1942/11, presentant pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern. 2- Votació de l'escrit RGE núm. 1914/11, del GP PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que el president del Parlament recapti la presència del conseller d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest nou govern.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic.- Proposició no de Llei RGE núm. 2578/11, presentada pel GP Popular, sobre cobertura de les despeses dels desplaçaments dels malalts de les illes menors que precisen rebre atenció sanitària fora de la seva illa de residència.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença del conseller de d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1916/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria d'ordenació del territori, i RGE núm. 1945/11, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern. 2- Votació de l'escrit RGE núm. 1913/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que el President del Parlament recapti la presència del Sr. conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest nou govern.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
29/09/2011
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposició no de llei RGE núm. 3057/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de suport a explotacions agrícoles afectades per incendis.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Educació, Cultura i Universitats sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1920/11, presentat pel GPS, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria de joventut, i RGE núm. 1941/11, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52370378

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201