AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/07/2017 a 31/07/2017, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/07/2017
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 6445/17, de regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
05/07/2017
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DIJOUS
06/07/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges. OD: Continuació redacció de l'Informe.
11:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'Estadística de les Illes Balears.
DIVENDRES
07/07/2017
11:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
10/07/2017
12:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Relativa a la proposició de llei RGE núm. 6445/17, de regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència, 2-Nomenament del coordinador o coordinadora, 3-Redacció de l'Informe
DIMARTS
11/07/2017
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
12/07/2017
11:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
DIJOUS
13/07/2017
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DILLUNS
17/07/2017
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 6445/17, de regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears.
DIMARTS
18/07/2017
09:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm. 8393/17, que consisteix en la designació d'un membre del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.
09:10 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) OD: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 15 diputats adscrits als grups parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt mitjançant l'escrit RGE núm. 8495/17, que consisteix substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7885/17, 7887/17, 7890/17, 8490/17, 8492/17, 8491/17, 8416/17, 8485/17, 8447/17, 8415/17 i 8494/17.
09:20 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) OD: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats adscrits als grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt mitjançant l'escrit RGE núm. 8498/17, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 8448/17, 8486/17, 8487/17, 8488/17, 8489/17 i 8496/17.
09:25 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala del Senat
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior)
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si n'és el cas) OD: Punt únic. Designació d'un membre del Consell Social de la UIB.
09:45 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si n'és el cas) (La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) OD: Preguntes RGE núm. 7885/17, 7887/17, 7890/17, 8490/17, 8492/17, 8491/17, 8416/17, 8485/17, 8447/17, 8415/17 i 8494/17.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si n'és el cas) (La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) OD: Punt únic. Preguntes RGE núm. 8448/17, 8486/17, 8487/17, 8488/17, 8489/17 i 8496/17.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) OD: I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8535/17, presentat pel Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita Dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears sobre dictamen de la Comissió de Turisme del Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a comercialització d'estades turístiques a habitatges. II. Debat i votació, si n'és el cas, del dictamen de la Comissió de Turisme del Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a comercialització d'estades turístiques a habitatges.
14:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà un cop finalitzada l'anterior) OD: I. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, del Projecte de llei RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002 d'estadística de les Illes Balears. II. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm. 10512/16, per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la darrera sessió plenària) OD: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8439/17, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita al Parlament de les Illes Balears la celebració de les sessions extraordinàries que calguin per part de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a fi d'exceptuar les limitacions per a la imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals corresponents als concerts educatius 2017-2023 per un import total de 1.123.561.622,42 euros.
DIJOUS
20/07/2017
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DILLUNS
24/07/2017
09:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Ordre del dia. Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 14 diputats adscrits als grups parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt mitjançant l'escrit RGE núm. 8849/17, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7891/17, 7888/17, 8836/17, 8837/17, 8838/17, 8839/17, 8794/17, 8833/17, 8795/17 i 8848/17.
09:05 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà, en tot cas, en haver acabat la primera) Ordre del dia. Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 31 diputats adscrits als grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca mitjançant l'escrit RGE núm. 8851/17, que consisteix en el debat i la votació de la proposta de retirada de la Proposició de llei RGE núm. 3206/16, per modificar la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
09:10 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
(Si n'és el cas) (La sessió començarà, en tot cas, un cop finalitzada l'anterior)
09:15 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si n'és el cas) (La sessió començarà, en tot cas, un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia. Punt únic. Preguntes RGE núm. 7891/17, 7888/17, 8836/17, 8837/17, 8838/17, 8839/17, 8794/17, 8833/17, 8795/17 i 8848/17.
10:15 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà, en tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior) Ordre del dia: 1. Debat i votació del Dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Projecte de llei RGE núm. 3355/17, d'accessibilitat universal de les Illes Balears. 2. Debat i votació del Dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, de la Proposició de llei RGE núm. 6445/17, de regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears.
14:15 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si n'és el cas)(La sessió començarà, en tot cas, un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia:Punt únic. Debat i votació de la proposta de retirada, RGE núm. 8851/17, de la Proposició de llei RGE núm. 3206/16, per modificar la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DIJOUS
27/07/2017
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 26/09/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52239865

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201