AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/06/2017 a 30/06/2017, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
01/06/2017
10:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 2490/17, d'indústria de les Illes Balears. OD: Continuació redacció Informe.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 3355/17, d'accessibilitat universal de les Illes Balears. OD: Continuació redacció Informe.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 5856/17, del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual sol·licita la compareixença del Rector de la UIB per donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments contra el càncer, RGE núm. 6062/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita la compareixença del Rector de la Universitat de les Illes Balears per informar sobre les darreres informacions aparegudes sobre el coneixement per part de la UIB des de l'any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval, i RGE núm. 6063/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita la compareixença del vicerector d'investigació i vicerector primer de la Universitat de les Illes Balears per informar sobre les darreres informacions aparegudes sobre el coneixement per part de la UIB des de l'any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 3758/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a impuls de l'escola pública, i RGE núm. 4345/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a anàlisi de l'estat de les infraestructures d'FP.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
06/06/2017
09:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de l Comissió.
09:45 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Adopció d'un acord respecte de l'escrit RGE núm. 7173/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 7129/17, 7130/17, 7097/17, 7128/17, 7118/17, 7127/17, 7137/17, 7135/17, 7356/17 (presentada en substitució de la 7125/17), 7126/17, 7136/17, 7116/17, 7119/17, 7117/17 i 7131/17. II. Interpel·lació RGE núm. 5402/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria d'educació del Govern en relació amb la intervenció en xerrades educatives a centres escolars de les Illes Balears de diverses persones que han causat alarma social. III. Moció RGE núm. 7015/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a model de transport públic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2562/17. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 894/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció del sector públic instrumental. 2. RGE núm. 12576/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a règim especial de les Illes Balears.
DIMECRES
07/06/2017
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Presidència, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 5255/17, del Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la línia política en matèria de transparència, i RGE núm. 5373/17, del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà, d'acord amb el programa polític del Govern, en les noves àrees de responsabilitat atribuïdes a la Conselleria de Presidència pel Decret 9/2017, de 7 d'abril.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
En qualsevol cas, un cop acabada la Comissió. Relativa al projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixences del Sr. Jesús García Garriga, advocat de la CAIB, Sr. Javier Ruiz Blanco, CEPCA Eivissa, i de la Sra. Belén Alvite, CEPCA Eivissa, acordades per la Comissió de Salut en sessió de dia 15 de març en relació amb el Pla de treball de la Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l'ús terapèutic del cànnabis.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 5913/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa d'abastiment d'aigua potable en alta per a l'illa de Menorca.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre el Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
08/06/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a comercialització d'estades turístiques a habitatges. OD: 1. Constitució de la ponència. 2. Nomenament del coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'Informe.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 2490/17, d'indústria de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4559/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls a la normalització internacional de Cuba i RGE núm. 4368/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a transfòbia i les expressions d'odi contra les persones.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4524/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a equiparar retribucions IT docents escola concertada i docents escola pública; RGE núm. 5162/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implementació del Mètode Kiva; i RGE núm. 5384/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a manteniment de l'actual seu de l'Orquestra Simfònica a Son Dameto com a edifici d'equipament públic.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
09/06/2017
11:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 2490/17, d'indústria de les Illes Balears. OD Continuació redacció informe.
DIMARTS
13/06/2017
08:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 7524/17, 7527/17, 7526/17, 7518/17, 7523/17, 7515/17, 7517/17, 7529/17, 7525/17, 7522/17, 7514/17, 7648/17 (presentada en substitució de la 7520/17 i rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 7653/17), 7521/17, 7516/17, i 7528/17. II. Interpel·lació RGE núm. 5834/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat actual del document de voluntats anticipades. III. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries, des del 16 de juny fins el 31 de juliol, per tal de procedir a l'estudi, tramitació i aprovació, si pertoca, de les Proposicions de llei RGE núm. 4974/15, 6445/17 i 4582/17 i dels Projectes de llei RGE núm. 10512/16, 2490/17, 3355/17, 5274/17 i 5311/17. (Escrit RGE núm. 7530/17, complementat amb el 7537/17, presentats per 32 diputats de la Cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca i Mixt). IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, del Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del Parc Natural Marítimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos. V. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de transports terrestres. (RGE núm. 7072/17). VI. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 6445/17, complementada amb l'escrit RGE núm. 6495/17, presentada pels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears.
DIMECRES
14/06/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3226/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a falta d'efectius de forces i cossos de seguretat de l'Estat que pateixen les nostres illes; i RGE núm. 3883/17, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, Mixt, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a participació telemàtica.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSC) i l'ús terapèutic del cànnabis. OD: Adoptar els criteris per a la redacció de les conclusions.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6205/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a instal·lació i control de medidors de pol·len, RGE núm. 6509/17, presentada pels Grups Parlamentaris Mixt i Més per Menorca, relativa a rebuig a les polítiques de l'Estat respecte de la plataforma d'emmagatzematge de gas "Castor" a les costes de Tarragona i Castelló, i RGE núm. 6978/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la declaració de continuïtat ecològica dels LIC marítims de l'illa de Formentera per part de l'Estat.
DIJOUS
15/06/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges. OD: Continuació redacció de l'Informe.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Punt únic: Preguntes: RGE núm. 7621/17, de la diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs del Consell Assessor per definir el model d'IB3;RGE núm. 7592/17, del diputat Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a col·laboració entre diferents mitjans de comunicació públics;RGE núm. 7593/17, del diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a propostes de la Comissió Assessora de Continguts i Programació;RGE núm. 7622/17, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius d'IB3;RGE núm. 7584/17, de la diputada Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés per persones amb discapacitat auditiva i visual;RGE núm. 7623/17, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura dels Plens del Consell Insular de Menorca;RGE núm. 7585/17, de la diputada Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'Igualtat d'IB3; RGE núm. 7583/17, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paper de l'EPRTVIB al canal "Bon Dia"; RGE núm. 7625/17, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a projectes de ficció;RGE núm. 7626/17, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a publicitat; RGE núm. 7624/17, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou canal fruit de la col·laboració entre TV3 i IB3.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 3355/17, d'accessibilitat universal de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença del rector de la Universitat de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt (escrit RGE núm. 5856/17), per donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments contra el càncer, i pel Grup Parlamentari Podem (escrit RGE núm. 6062/17) per informar sobre les darreres informacions aparegudes sobre el coneixement per part de la UIB des de l'any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el càncer, anomenat Minerval. 2- Compareixença del vicerector d'Investigació i Postgrau de la Universitat de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears (escrit RGE núm. 6063/17) per informar sobre les darreres informacions aparegudes sobre el coneixement per part de la UIB des de l'any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el càncer, anomenat Minerval.
DIMARTS
20/06/2017
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 2490/17, d'Indústria de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges. OD: Continuació redacció de l'Informe.
DIMECRES
21/06/2017
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
12:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En qualsevol cas, un cop acabada la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
22/06/2017
09:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges. OD: Continuació redacció de l'Informe.
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
27/06/2017
09:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per catorze diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 7894/17, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple de la RGE núm. 7884/17 a la 7893/17.
09:35 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(Si n'és el cas, i un cop finalitzada la Diputació Permanent).
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 4974/15, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació. II. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, del Projecte de llei RGE núm. 2490/17, d'indústria de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'Estadística de les Illes Balears.OD: 1.Constitució ponència.2.Nomenament coordinador/a.3.Redacció informe
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
En qualsevol cas, un cop acabada la reunió de la Ponència. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 3355/17, d'accessibilitat universal de les Illes Balears
DIMECRES
28/06/2017
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears.
DIJOUS
29/06/2017
09:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.OD: Continuació redacció de l'Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 26/09/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52185526

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201