AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/05/2018 a 31/05/2018, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
02/05/2018
09:45 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3742/18 (ajornada a la sessió anterior), 3888/18, 3893/18, 3891/18, 4015/18 (presentada en substitució de la 3884/18) , 3892/18, 3895/18, 3879/18, 3885/18, 3890/18, 3889/18, 3878/18, 3877/18, 3887/18, 3894/18 i 3876/18. II. Interpel·lació RGE núm. 1413/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic. III. Moció RGE núm. 3832/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la problemàtica de l'Hospital Residència de Cas Serres a Eivissa, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 3555/18. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2149/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, del tercer sector d'acció social.
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1720/18, presentada pel GP Podem Illes Balears, relativa a protocol d'acollida; i RGE núm. 1722/18, presentada pel GP Podem Illes Balears, relativa a promoció de la dieta mediterrània.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
03/05/2018
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 15326/17 sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (acordada a la comissió de dia 22 de febrer de 2018) del nou director de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d'informar sobre el programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu mandat.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 2380/18, a iniciativa pròpia del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal d'informar sobre el balanç de l'Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 i de les mesures adoptades en matèria de sinistralitat laboral.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 263/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures que ha d'adoptar el Govern d'Espanya per garantir les condicions bàsiques d'accessibilitat; i RGE núm. 2523/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a garantia de la revalorització de les pensions i un tracte just als nostres pensionistes.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Maria Victòria Sintes i Rita, la Sra. Victòria Torres i Hambelton, i la Sra. Maria Ripoll i Pons, representants del CEIP Antoni Juan Alemany de Maó, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:10 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En acabar la reunió de la Mesa de la Comissió. Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu". OD: Continuació dels treballs.
DIVENDRES
04/05/2018
09:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Francisca Mas i Esteva, directora de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI), i del Sr. Andreu Grimalt i Rosselló, director tècnic de la Xarxa per a la Inclusió Social (EAPN-Illes Balears), per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
11:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Francisca Muñoz i Solomando, representant de l'Associació de Directors de Centres d'Educació de Persones Adultes (ADAIB), i de la Sra. Margalida Gomila i Pons, directora de l'IES Bendinat, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIMARTS
08/05/2018
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 4088/18, 4086/18, 4095/18, 4094/18, 4082/18, 4299/18 (presentada en substitució de la 4091/18), 4073/18, 4303/18 (presentada en substitució de la 4081/18), 4291/18 (presentada en substitució de la 4090/18), 4089/18, 4085/18, 4070/18, 4074/18, 4075/18 i 4092/18. II. Interpel·lació RGE núm. 3848/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política general educativa de 0 a 3 anys. III. Moció RGE núm. 4013/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la protecció de la posidònia, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 770/18. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 3497/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia Mundial de la Salut. 2. RGE núm. 3102/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització del Ple. OD: 1. Proposicions no de llei RGE núm. 3678/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat del túnel de Sóller, i RGE núm. 3708/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sol·licitud de no extradició a Suïssa d'Hervé Falciani. 2.Escrit RGE núm. 17050/17, de l'Àrea de Sanitat i Consum de l'Ajuntament de Palma, en el qual s'interessa del Parlament de les Illes Balears que insti a la Sindicatura de Comptes la realització del control financer de l'activitat de l'escorxador realitzada en el període comprés entre el 8 d'octubre de 2012 i el 9 d'octubre de 2017 per l'entitat mercantil Escorxador i Serveis Càrnics Palma S.L.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
09/05/2018
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1.Qualificar i ademetre a tràmit les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 10225/17, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, MÉS per Mallorca, ElPI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenadors i la seva internacionalització. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció de vicepresident o vicepresidenta. 2. Preguntes RGE núm. 3095/17, del Sr. Antoni Camps i Casasnovas, sobre projectes de millora de carreteres, RGE núm. 11448/17, del Sr. Antoni Camps i Casasnovas, sobre inversions en matèria d'infraestructures de carreteres per part de l'Estat, i RGE núm. 15215/17 (Retirada), del Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, relativa a eliminació dels llots procedents de la depuradora de Ferreries. 3. Proposició no de llei RGE núm. 3673/18, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Mixt i Més per Menorca, relativa a l'equiparació de les tarifes de les línies interurbanes de bus i metro de Palma per al conjunt dels residents de Palma, Formentera, Eivissa i Menorca.
16:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
10/05/2018
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3674/18, presentada pel GP Mixt, relativa a impuls a l'estació d'investigació de Can Marroig a l'illa de Formentera com a centre de referència a Balears per a l'estudi i conservació de la posidònia.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Per elaborar les bases d'un pla autonòmic sobre l'envelliment de la població de les Illes Balears. OD: Continuació dels treballs.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 12083/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la selecció espanyola de bàsquet; RGE núm. 12084/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplegament de la llei per la qual es regula el mecenatge esportiu; i RGE núm. 14854/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la detecció i atenció d'alumnes afectats per dislèxia.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
15/05/2018
08:45 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 4391/18 (rectificada mitjançant RGE núm. 4400/18),4396/18, 4384/18, 4531/18 (presentada en substitució de la 4386/18), 4388/18, 4390/18, 4393/18, 4392/18, 4394/18, 4395/18, 4530/18 (presentada en substitució de la 4387/18), 4385/18, 4389/18, 4374/18 i 4397/18. II. Interpel·lació RGE núm. 3847/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a sostenibilitat mediambiental. III. Moció RGE núm. 4328/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1413/18. IV. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 2149/18, del tercer sector d'acció social. V. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 2149/18, del tercer sector d'acció social. VI. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 10225/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. VII. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 10225/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
16:00 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després que finalitzi el Ple. OD: 1- Escrit RGE núm. 10907/15, presentat per la consellera de salut, mitjançant el qual tramet informació relativa a la petició del Sr. Esteban Jerez Aramburo relativa a pagament per la targeta sanitària. 2- Escrit RGE núm. 319/16, presentat per la Fundació per al dret i a la política mediambiental, relatiu a l'activació del procés de pagaments per l'expropiació parcial de la finca "Son Pons" al terme municipal de Campanet. 3- Escrit RGE núm. 8146/17, presentat per la Sra. Caterina Vivern Mayrata, relatiu a la realització de diverses obres il·legals a l'edifici del carrer Pérez Galdós. 4- Escrit RGE núm. 1730/18, presentat per la Sra. Norka López Bolívar, mitjançant el qual sol·licita que la Comissió de Peticions convoqui el Sr. Guillem Bou, matemàtic que ha detectat una alteració a l'índex hipotecari IRPH, que afecta una part de les hipoteques.
DIMECRES
16/05/2018
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'habitatge de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
17/05/2018
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3992/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes d'aplicació del descompte de resident sobre les tarifes aèries en les transaccions comercials electròniques.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre Del dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Punt únic: Preguntes:RGE núm. 4298/18, de la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforç a la plantilla d'informatius de televisió i radio a l'illa de Formentera;RGE núm. 4249/18, del diputat Sr. Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a col·laboració amb altres canals de ràdio i televisió; RGE núm. 4426/18, de la diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a captació de públic jove;RGE núm. 4417/18, de la diputada Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau d'execució i els mecanismes d'avaluació de les directrius estratègiques 2016-2020;RGE núm.4427/18, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment dels recursos destinats a les productores audiovisuals en el 2017;RGE núm. 4415/18, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat;RGE núm. 4430/18, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a criteris emissió;RGE núm.4428/18, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retransmissió de l'acte de lliurament d'honors i distincions del Consell Insular de Mallorca;RGE núm. 4416/18, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de gravació, selecció, edició i emissió d'imatges;RGE núm. 4431/18, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a distribució internacional i RGE núm. 4429/18, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte atorgat a l'IBES relatiu a la qualitat de recepció dels canals d'IB3.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2801/18, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a territorialitzar les feines d'exhumació i identificació dels cossos de les fosses de la Guerra Civil i del franquisme; i RGE núm. 3820/18, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS PER Menorca i Mixt, relativa a suport Rohingyas.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Manuel Marrero Morales, diputat al Congrés i expert en educació, i del Sr. Julián Ruiz-Bravo Peña, representant de Plis Educación, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per
DIVENDRES
18/05/2018
09:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Salvador Cardús i Ros, professor titular de sociologia a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i del Sr. Fernando Cobos Becerra, expert en educació, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
09:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Andreu Crespí i Plaza, exdirector provincial del Ministeri d'Educació i Ciència , i del Sr. Bartomeu Llinàs i Ferrà, exdirector provincial del Ministeri d'Educació i Ciència i exconseller d'Educació del Govern de les Illes Balears, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIMARTS
22/05/2018
09:20 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l´Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 4597/18, 4598/18, 4589/18, 4604/18, 4587/18, 4593/18, 4600/18, 4595/18, 5114/18 (en substitució de la 4599/18), 4596/18, 5113/18 (presentada en substitució de la 4590/18 i rectificada amb l'escrit 5171/18), 4601/18, 4591/18, 4580/18 i 4588/18. II. Interpel·lació RGE núm. 4320/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme pel que fa a l'Agència de Turisme de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 4499/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a millora de les polítiques per a l'educació a l'etapa 0-3 anys a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3848/18. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 8405/15, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a ús de la llengua materna com a llengua vehicular per a alumnes amb necessitats educatives especials, amb problemes d'aprenentatge i/o de recent incorporació. 2. RGE núm. 4407/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació de l'eutanàsia. V. Comunicació de la designació (conformement amb l'establert a l'article 186 del Reglament del Parlament) dels diputats i/o les diputades encarregats de defensar en el Congrés dels diputats la Proposició de llei RGE núm. 10225/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització del Ple. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3838/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalització de la comptabilitat electoral de Més per Mallorca de les eleccions autonòmiques de 24 de maig de 2015, i RGE núm. 3839/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalització de la comptabilitat electoral del PSIB-PSOE de les eleccions autonòmiques de 24 de maig de 2015.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
23/05/2018
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears, i la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 673/18, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, de la consellera de Salut per tal d'explicar l'aplicació del Decret que ha de regular l'ús del català a la sanitat pública de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la reunió de la Mesa de la Comissió de Salut. OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 3761/18, del GP Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la Sra. Maria Antònia Garcías i Roig, directora gerent de l'Institut Balear de l'Habitatge, per informar sobre tot allò referent als acords parlamentaris adoptats al llarg d'aquesta legislatura en matèria de promoció i accés a l'habitatge adreçats a l'illa de Formentera. 2. Proposicions no de llei RGE núm. 14969/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaració dels sistemes muntanyosos del Canal de Mallorca com a parc nacional marítim, i RGE núm. 3875/18, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, Més per Mallorca, Més per Menorca i Mixt, relativa a paralització de la reactivació del projecte de sondejos MEDSALT-2.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
24/05/2018
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 4503/18, presentada pel GP Socialista, relativa a nova Declaració d'obligacions de servei públic a la ruta aèria Menorca-Madrid a partir de la millora de les condicions fins ara establertes.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 4411/18, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual sol·licita la compareixença urgent de la consellera de Serveis Socials i Cooperació per informar sobre els protocols interinstitucionals d'actuació contra el maltractament i abús infantil, del programa BALORA i de les tasques formatives que du a terme la seva conselleria dins l'àmbit educatiu i de protecció de menors. 2. Proposició no de llei RGE núm. 3910/18, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, Més per Mallorca i Més per Menorca, relativa a dia de les visibilitats lèsbiques.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10124/07, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciar el contracte i aprenentatge de les llengües estrangeres des de l'educació infantil; RGE núm. 10823/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a una ajuda econòmica destinada a les escoles municipals de música i dansa de les Illes Balears, i RGE núm. 2171/18, presentada pel Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a flexibilitat per a l'organització dels PMAR als centres educatius i reforç per a la implantació dels PRAQ.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre de Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
29/05/2018
09:15 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:1.Qualificar les propostes de treball presentades 2.Fixar l'Ordre del Dia d'una propera sessió de la Comissió.
09:25 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 5261/18, 5258/18, 5251/18, 5252/18, 5254/18, 5257/18, 5249/18, 5253/18, 5259/18, 5256/18, 5260/18, 5265/18, 5376/18 (presentada en substitució de la 5250/18), 5248/18 i 5262/18. II. Interpel·lació RGE núm. 4379/18, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a política general del Govern envers el Pacte Educatiu. III. Debat del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'habitatge de les Illes Balears. IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears.
DIMECRES
30/05/2018
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1332/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'equiparació salarial de les diferents forces i cossos de seguretat de l'Estat amb la resta de cossos policials; i RGE núm. 2796/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a una major transparència i comunicació en la feina parlamentària.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 4398/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció sanitària en el municipi de Manacor.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la reunió de la Mesa de la Comissió de Salut. OD: Compareixença de la Sra. Maria Antònia Garcías i Roig, directora gerent de l'Institut Balear de l'Habitatge, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt (escrit RGE núm. 3761/18), i acordada per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial a la sessió de dia 23 de maig de 2018, per informar sobre tot allò referent als acords parlamentaris adoptats al llarg d'aquesta legislatura en matèria de promoció i accés a l'habitatge adreçats a l'illa de Formentera. (DESCONVOCADA)
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió. (DESCONVOCADA)
DIJOUS
31/05/2018
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei 5048/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'estudi i possible aplicació de mecanismes de regulació i limitació de tarifes aèries i marítimes afectades pel descompte de resident del 75% i la incorporació del mateix en el Règim Especial de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Proposició no de llei RGE núm. 3657/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la llei de contractació de crèdits immobiliaris. 2-Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 4412/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per informar sobre la situació de l'estat de comptes relatius als cursos de formació ocupacional a Eivissa i l'estat de comptes de la gestió que ha realitzat el Servei d'Ocupació de les Illes Balears dels fons estructurals i de inversió europeus.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 5017/18, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt, relativa a jutjats de violència de gènere.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Comissió. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de 'Informe.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10125/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millorar l'aprenentatge de llengües estrangeres en l'educació primària i secundària obligatòria; RGE núm. 3072/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a consens al pacte d'educació; i RGE núm. 3184/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi per a la creació d'un col·legi professional de docents de col·legiació voluntària.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52370535

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201