AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/05/2016 a 31/05/2016, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/05/2016
09:45 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1- Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 3379/16, d'igualtat de dones i homes. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 6322/16, 6330/16 (ajornades a la sessió anterior) i 6314/16 (complementada mitjançant l'escrit RGE núm. 6359/16 i ajornada a la sessió anterior), 6719/16, 6709/16, 6705/16, 6707/16, 6715/16, 6716/16, 6717/16, 6693/16, 6706/16, 6703/16, 6708/16, 6704/16, 6692/16, 6718/16 i 6710/16. II. Interpel·lació RGE núm. 6671/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de promoció turística. III. Compareixença de la presidenta del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre l'aplicació de l'article 25.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per l'exigència de no disponibilitat de crèdit del pressupost de les Illes Balears per a l'any 2016, instada pel ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, així com altres mesures de control de l'execució pressupostària de les Illes Balears (escrit RGE núm. 5953/16, del Govern de les Illes Balears). IV. Moció RGE núm. 6564/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb el model econòmic i el mercat laboral (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1545/16). V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 367/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, de llei de la custòdia compartida per a la igualtat en les relacions familiars davant el cessament de la convivència dels pares. VI. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 5548/16, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre. VII. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 5548/16, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre. VIII. Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2015.
DIMECRES
04/05/2016
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 4371/15, del Grup Parlamentari Mixt, de supressió de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6290/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infecció produïda pel virus de l'hepatitis C i RGE núm. 6291/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dotació a l'Hospital de Formentera d'un TAC (tomografia axial computeritzada) i adequació de l'espai necessari per a la seva instal·lació.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3259/16, del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sol·licitada per 3 diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la dessaladora de Santa Eulàlia.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
05/05/2016
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Ponència Comissió Turisme relativa a la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.OD: 1-Constitució ponència. 2-Nomenament coordinador/a.3-Pla de treball i redacció d'informe.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 7581/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears i Mixt-Gent per Formentera, balear de fosses. OD: 1-Constitució Ponència, 2-Designació coordinador/a, 3-Redacció Informe.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic. Preguntes: RGE núm. 1557/16, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, relativa a centres educatius que es pensen iniciar o millorar el present any; RGE núm. 1558/16, relativa a actuacions per a la millora i l'adequació de la casa de Blai Bonet a Santanyí; RGE núm. 4691/16, relativa a contractació del Sr. Amadeu Corbera, 1; RGE núm. 4692/16, relativa a contractació del Sr. Amadeu Corbera, 2; RGE núm. 4693/16, relativa a títols acadèmics del Sr. Amadeu Corbera; RGE núm. 4694/16, relativa a utilització d'informació reservada d'un alumne per part del Sr. Amadeu Corbera, 1; RGE núm. 4695/16, relativa a utilització d'informació reservada d'un alumne per part del Sr. Amadeu Corbera, 2; RGE núm. 4696/16, relativa a coneixement per part del Defensor del Menor de la utilització d'informació reservada d'un alumne per part del Sr. Amadeu Corbera; RGE núm. 4697/16, relativa a mesures disciplinàries; RGE núm. 4699/16, relativa a mesures per evitar nous casos d'assetjament; RGE núm. 4700/16, relativa a manca de resposta de la Conselleria d'Educació davant casos d'assetjament; i RGE núm. 4701/16, relativa a ambient d'impunitat a les aules, totes elles del Sr. Antoni Camps i Casasnovas.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
06/05/2016
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar la proposició de llei RGE núm. 5572/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, per a garantir els drets de lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI fòbia.
11:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
10/05/2016
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 7167/16, 7163/16, 7164/16, 7166/16, 7162/16, 7165/16, 7174/16, 7292/16 (presentada en substitució de la 7169/16), 7171/16, 7172/16,7173/16, 7159/16, 7175/16, 7170/16 i 7168/16. II. Interpel·lació RGE núm. 6735/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de ramaderia. III. Moció RGE núm. 6934/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a accions per acabar amb la venda ambulant no regulada. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 6339/16. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 6277/16, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a restablir la universalitat del dret a l'assistència sanitària pública i la recuperació del sistema públic de sanitat. 2. RGE núm. 6820/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració de les Illes Balears Zona Especialment Protegida d'Importància per a la Mediterrània.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3373/16, dels grups parlamentaris Mixt i Socialista, relativa a cobrament de l'impost per al turisme sostenible en ports i aeroports i l'exempció als residents de les Illes Balears al seu pagament, i RGE núm. 5973/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a lluita contra els paradisos fiscals.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
11/05/2016
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
D'estudi en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de Formentera. OD: Pla de treball.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3066/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de modernització de l'administració pública; i RGE núm. 4132/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolució del contracte del Palau Ca'n Saura.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:Punt únic: Preguntes, totes de la diputada Sra. Miser¡cordia Sugrañes i Barenys, RGE núm. 2766/16, relativa a criteris d'avaluació per a la construcció de noves infraestructures sanitàries;RGE núm. 2767/16, relativa a reunions en relació amb l'aprofitament de les instal·lacions de l'antic Son Dureta; RGE núm. 2770/16, relativa a informació als portaveus dels partits polítics sobre les actuacions a l'antic Son Dureta; RGE núm. 2771/16, relativa a estudi sobre l'aprofitament de les instal·lacions a l'antic Son Dureta; RGE núm. 2772/16, relativa a estudi sobre l'aprofitament de les instal·lacions a l'antic Son Dureta (2); RGE núm. 2773/16, relativa a quantificació de l'aprofitament de les instal·lacions a l'antic Son Dureta; RGE núm. 2867/16, relativa a calendari vacunal, 1; RGE núm. 2868/16, relativa a calendari vacunal, 2; RGE núm. 2869/16, relativa a vacuna pneumocòccica; RGE núm. 2872/16, relativa a vacuna del VPH, 1.; RGE núm. 2873/16, relativa a cost de la vacuna del VPH, 1; RGE núm. 2874/16, relativa a vacuna del VPH, 2; RGE núm. 2875/16, relativa a cost de la vacuna del VPH, 2.; RGE núm. 2876/16, relativa a vacuna del VPH, 3 ; RGE núm. 2877/16, relativa a cost de la vacuna del VPH, 3; RGE núm. 2878/16, relativa a vacuna del VPH, 4; RGE núm. 2879/16, relativa a cost de la vacuna del VPH, 4; RGE núm. 2880/16, relativa a vacuna del VPH, 5; RGE núm. 2881/16, relativa a cost de la vacuna del VPH, 5; RGE núm. 2882/16, relativa a pressupost per a vacunes, 1; RGE núm. 2883/16, relativa a pressupost per a vacunes, 2; RGE núm. 2884/16, relativa a pressupost per a vacunes, 3; RGE núm. 2885/16, relativa a pressupost per a vacunes, 4; RGE núm. 2886/16, relativa a pressupost per a vacunes, 5; RGE núm. 2887/16, relativa a pressupost per a vacunes, 6; RGE núm. 2888/16, relativa a pressupost per a vacunes, 7; RGE núm. 2889/16, relativa a pressupost per a vacunes, 8; RGE núm. 2890/16, relativa a vacuna pneumocòccica; RGE núm. 2891/16, relativa a cost real de la vacuna pneumocòccica; RGE núm. 2892/16, relativa a prioritats de la Conselleria de Salut; RGE núm. 2893/16, relativa a caps de servei de l'Hospital de Son Espases; RGE núm. 2894/16, relativa a caps de servei de l'Hospital de Son Llàtzer.; RGE. núm. 2895/16, relativa a caps de servei de l'Hospital de Manacor; RGE núm. 2896/16, relativa a caps de servei de l'Hospital d'Inca; RGE núm. 2897/16, relativa a caps de servei de l'Hospital Mateu Orfila; RGE núm.2898/16, relativa a caps de servei de l'Hospital de Can Misses; RGE núm. 2899/16, relativa a caps de servei de l'Hospital de Formentera; RGE núm. 2900/16, relativa a caps de servei del 061; RGE núm. 2901/16, relativa a coordinadors dels centres de salut d'atenció primària de Mallorca; RGE núm. 2902/16, relativa a coordinadors dels centres de salut d'atenció primària de Menorca; RGE núm. 2903/16, relativa a coordinadors dels centres de salut d'atenció primària d'Eivissa; RGE núm. 2904/16, relativa a cost de l'assistència públicoprivada i RGE núm. 2905/16, relativa a pròrroga del contracte amb la Policlínica Miramar.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3904/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció del Pla de voluntariat ambiental de les Illes Balears, i RGE núm. 6229/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a creació del cos d'agents de medi ambient de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
12/05/2016
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposició no de llei RGE núm. 6568/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitació de nous accessos als controls de seguretat en els aeroports d'Eivissa i Menorca.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la COmissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: RGE núm. 4099/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures econòmiques de compensació del cost de transport de residus de les Illes Balears a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants i RGE núm. 6608/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de segona oportunitat.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 7581/15, balear de fosses.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3047/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres d'atenció educativa especialitzada; i RGE núm. 3112/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Premi Born.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
17/05/2016
09:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 7681/16, 7682/16, 7683/16, 7690/16, 7680/16, 7687/16, 7688/16, 7664/16, 7678/16, 7679/16, 7675/16(complementada amb l'escrit RGE núm. 8231/16), 7325/16, 7175/16 (ajornada a la sessió anterior), 7689/16, 7170/16 (ajornada a la sessió anterior), 7168/16 (ajornada a la sessió anterior), 7663/16 i 7684/16. II. Interpel·lació RGE núm. 3221/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria de simplificació i millora dels processos administratius. III. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, de la Proposició de llei RGE núm. 5572/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI fòbia. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2009/16, presentada per l'Ajuntament de Palma, de derogació de l'article 1 de la Llei 6/2012, de 6 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, en el sentit de substituir al títol i a tot el text de la Llei la denominació de Palma de Mallorca per Palma. V. Moció RGE núm. 7318/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció turística (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6671/16).
DIMECRES
18/05/2016
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6736/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a cessió de la gestió de les residències militars d'acció social i descans i residències militars de descans de l'armada; i RGE núm. 7092/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa jutjats socials.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 4974/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació; 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic-Proposició no de llei RGE núm. 6661/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a procediment per a la selecció del personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6737/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures per reduir nitrats a l'aigua de la xarxa pública, i RGE núm. 6754/16, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a pluvials del polígon d'Alaior i el desviament de fons del Govern de Bauzá.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1.Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 4939/16, d'avaluació ambiental de les Illes Balears. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
19/05/2016
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD:Compareixença RGE núm. 3065/16, presentada per tres diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per tal d'informar sobre les mesures adoptades en matèria de connectivitat aèria.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Punt Únic: Preguntes:RGE núm. 8228/16, del Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a cobertura informativa dels Consells Insulars;RGE núm. 8570/16, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relacions entre l'EPRTVIB i la resta de televisions públiques;RGE núm. 8568/16, del Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aposta pels continguts transmetia a IB3; RGE núm. 8597/16, del Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pluralitat IB3;RGE núm. 8544/16, del Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions dels delegats territorials de l'Ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears;RGE núm. 8545/16, de la Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del portal de transparència.;RGE núm. 8566/16, del Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programació i audiència; RGE núm. 8599/16, del Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a clàusules que garanteixin una retribució digna;RGE núm. 8569/16, de la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions de cobertura de les eleccions generals;RGE núm. 8546/16, de la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a internalització dels Serveis Informatius;RGE núm. 8578/16, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pla futur de la televisió;RGE núm. 8547/16, de la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis informatius d'IB3 i RGE núm. 8579/16, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a empreses subcontractades.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1556/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atacs indiscriminats a Iemen i manteniment del bloqueig naval; i RGE núm. 2759/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a control del comerç d'armes.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3623/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impuls a la formació universitària de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears; i RGE núm. 3625/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a implementacions bàsiques als centres d'ensenyament de persones adultes (CEPA).
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
24/05/2016
09:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 8839/16, 8848/16, 8825/16, 8841/16, 8838/16, 8826/16(rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 9004/16), 9175/16 (presentada en substitució de la 8843/16), 8827/16, 8845/16, 9151/16 (presentada en substitució de la 8842/16), 8830/16, 9169/16 (presentada en substitució de la 8829/16), 8850/16, 8828/16, i 8844/16. II. Interpel·lació RGE núm. 5723/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació al voluntariat. III. Moció RGE núm. 8623/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes al sector ramader (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6735/16). IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 10340/15, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a millora de les condicions laborals en l'hoteleria balear. 2. RGE núm. 8694/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a incorporació a la bonificació del descompte de resident de la xarxa de transport ferroviari (AVE).
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Preguntes, totes del Sr. Antoni Camps i Casasnovas, RGE núm. 6949/16, relativa a recuperació d'inversions estatutàries, RGE núm. 6950/16, relativa a projectes d'inversions estatutàries, i RGE núm. 6951/16, relativa a manca de coordinació en el control i el seguiment de les despeses amb finançament afectat. 2-Compareixença RGE núm. 6268/16, de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada per 3 diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la reunió amb el ministre d'Hisenda i Consell de Política Fiscal i Financera.3-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 7126/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del director general de Pressuposts i Finançament, per tal d'informar sobre la viabilitat pressupostària de la implantació de la Facultat de Medicina.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
25/05/2016
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
D'estudi en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de Formentera. OD: Pla de treball.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Presidència sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 5742/16, presentat per tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'explicar les línies programàtiques de la seva conselleria; RGE núm. 5743/16, presentat per tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'explicar les línies programàtiques en relació amb l'Institut Balear de la Dona; i RGE núm. 5980/16, presentada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic-Proposició no de llei RGE núm. 8564/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despeses de trasllat de difunts de centres sanitaris ubicats fora de l'àrea de la seva localitat.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6935/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a control de serps i colobres a Eivissa i a Formentera, i RGE núm. 7134/16, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a projecte MedSalt-2, un altre projecte de sondejos acústics amb canons d'aire comprimit.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
26/05/2016
10:30 h.
Ponència modificació Llei règim especial Illes BalearsComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: Continuació redacció de l'Informe.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2155/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses d'inserció; i RGE núm. 3301/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a conciliació laboral i familiar i a l'atenció a la infància fora d'horaris lectius.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3623/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impuls a la formació universitària de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears; i RGE núm. 7093/16, dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a paralització de les proves d'avaluació individualitzada derivades de la LOMQE (urgència).
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
31/05/2016
09:45 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 9220/16, 9221/16, 9223/16, 9224/16, 9218/16, 9212/16, 9219/16, 9222/16, 9226/16, 9225/16, 9213/16, 9168/16, 9217/16, 9211/16, 9227/16, II. Interpel·lacions: 1. RGE núm. 5723/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació al voluntariat (ajornada a la sessió anterior). 2. RGE núm. 6257/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment pressupostari del Govern de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 9160/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a simplificació i millora dels processos administratius (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3221/16). IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 4371/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a supressió de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans de la Proposició de llei RGE núm. 7581/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears i Mixt, balear de fosses. VI. Compareixença de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per tal de donar compliment a la Moció RGE núm. 8233/15, relativa a política en matèria de discapacitat (escrit RGE núm. 8567/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular).
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 26/09/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52290464

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201