AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/04/2013 a 30/04/2013, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/04/2013
10:50 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 3350/13, 3338/13, 3341/13, 3343/13, 3349/13, 3348/13, 3351/13, 3335/13, 3345/13, 3352/13, 3347/13, 3339/13, 3342/13, 3344/13, 3337/13, 3340/13 i 3346/13. 2.- Interpel.lació RGEnúm. 3742/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de formació professional. 3.- Moció RGE núm. 3192/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general tributària del Govern de les Illes Balears. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 1089/13. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 461/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a revisió de títols nobiliaris i cas 'Urdangarín', i RGE núm. 1224/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars.
DIMECRES
03/04/2013
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 686/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de coordinació de policies locals de les Illes Balears, i RGE núm. 687/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de la reforma de la Llei del bon govern.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 7460/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament del transport sanitari no urgent del Real Decret 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions I, RGE núm. 8311/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a complement de pensió dels jubilats de l'IBSALUT afectats per la disposició addicional dissetena del RD Llei 16/2012.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes, totes del Sr. Alorda i Vilarrubias, RGE núm. 7107/12, relativa a PDS de Residus Sòlids de Mallorca; RGE núm. 7108/12, relativa a inversions ferroviàries; RGE núm. 7109/12, relativa a quantia raonable en inversió ferroviària; RGE núm. 7110/12, relativa a inversió ferroviària 2011; RGE núm. 7111/12, relativa a inversió ferroviària 2012; RGE núm. 7112/12, relativa a línia ferroviària Manacor-Artà; RGE núm. 10497/12, relativa a criteris acomiadament IBANAT I ENB; RGE núm. 10498/12, relativa a equip tècnic Serra de Tramuntana; RGE núm. 10499/12, relativa a xarxa natural 2000; RGE núm. 1003/13, relativa a taxa d'ús d'espais naturals a la Serra de Tramuntana; RGE núm. 1004/13, relativa a torrent de Pareis; RGE núm. 1005/13, relativa a monument natural de Ses Ufanes; RGE núm. 1006/13, relativa a nomenament gerent Consorci Serra de Tramuntana; RGE núm. 1007/13, relativa a projecte de demolició dels apartaments de Ses Covetes; i RGE núm. 1008/13, relativa a projecte de demolició dels apartaments de Ses Covetes 2.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
04/04/2013
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8270/12, del Grup Parlamentari Més, relativa a pressuposts per la igualtat, i RGE núm. 8272/12, del Grup Parlamentari Més, relativa a accés a l'habitatge.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
09/04/2013
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: 0.- Jurament o promesa del nou diputat/ada. 1.- Preguntes: 3399/13, 3444/13, 3445/13, 3430/13, 3439/13, 3442/13, 3440/13, 3434/13, 3437/13, 3446/13, 3433/13, 3435/13, 3436/13, 3432/13, 3438/13, 3443/13(rectificada amb l'escrit RGE núm. 3457/13), 3441/13, 3431/13, 3447/13. 2.- Interpel.lació RGE núm. 1049/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a política general en matèria d'incompatibilitats. 3.- Moció RGE núm. 3381/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern en matèria hidrològica, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 8056/12. 4.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 8279/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Llei d'iniciativa popular local, que modifica la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 1097/13, de mesures tributàries per a la sostenibilitat financera de la hisenda pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la ponència, 2-Nomenament del coordinador o coordinadora, 3-Redacció de l'Informe.
DIMECRES
10/04/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 967/13, del conseller de Presidència, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la política general en relació amb l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears. 2- Debat i votació dels escrits següents: RGE núm. 6734/12, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita que la Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, recapti la presència del conseller de Presidència, per tal d'informar sobre les propostes concretes amb les que treballa el Govern de les Illes Balears per a definir un nou model de gestió d'IB3; RGE núm. 10404/12, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita que la Mesa de la Comissió, recapti la presència del conseller de Presidència, per tal de donar compliment a l'article 29.4 de la Llei de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, i RGE núm. 1563/13, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita que la Mesa de la Comissió, recapti la compareixença del conseller de Presidència, per tal d'informar sobre les conseqüències dels expedients de regulació que afecten els treballadors de les empreses concessionàries de l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les Illes Balears. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 94/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a salut pública per a tots i totes, i RGE núm. 99/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament de la prestació en productes dietètics.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1430/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges protegits i públics, i RGE núm. 1431/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei del sòl.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
11/04/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2400/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aposta per tecnologia pionera com a eina per promocionar el turisme, i RGE núm. 3021/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rutes de senderisme i cicloturisme.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei. 1- RGE núm. 1183/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'ajuda industrial. 2- RGE núm. 1436/13, presentada pel Grup Parlamentai Socialista, relativa a la negociació de les perspectives financeres (PPFF) 2014-2020 (Marc financer plurianual) en la Unió Europea (UE) i en particular la política agrària comuna.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.Qualificar les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8354/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a violència de gènere, i RGE núm. 9307/12, del Grup Parlamentari Més, relativa a solidaritat amb la República Democràtica del Congo.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: 1- Preguntes RGE núm. 7836/12, del Sr. Alorda i Vilarrubias, relativa a adoctrinament 2, i RGE núm. 8245/12, del Sr. Alorda i Vilarrubias, relativa a llengua cooficial distinta del castellà. 2- Compareixença RGE núm. 3622/12, del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (X).
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
12/04/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la situació dels nins i nines de la nostra comunitat. OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Inici dels treballs.
DIMARTS
16/04/2013
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1.-Preguntes: RGE núm. 3717/13, 3894/13 (presentada en substitució de la 3731/13), 3715/13, 3722/13, 3725/13, 3728/13, 3720/13, 3729/13, 3730/13, 3719/13, 3723/13, 3724/13, 3718/13, 3721/13, 3714/13, 3727/13, 3726/13, 3713/13 i 3895/13 (presentada en substitució de la 3732/13). 2.- Interpel.lació RGE núm. 295/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió de recursos humans de l'Administració i del sector públic instrumental. 3.- Moció RGE núm. 3534/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política en formació professional. Derivada de la Interpel.lació RGE núm. 3742/12. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 349/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la declaració de Menorca Cultura Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la UNESCO; i RGE núm. 379/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls a la creació d'una mesa de diàleg permanent del Govern de les Illes Balears amb les associacions i el col.lectiu d'autònoms de les Illes Balears.
14:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 1097/13, de mesures tributàries per a la sostenibilitat financera de la hisenda pública de la comunitat autònoma de les Illes Balers. OD: Redacció de l'Informe.
DIMECRES
17/04/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1986/12, del Grup Parlamentari Més, relativa a retirada d'honors a persones sentenciades per casos de corrupció, RGE núm. 414/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a reforma de la legislació electoral, i RGE núm. 689/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del Decret de creació de la medalla d'or de la CAIB.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1.- Proposició no de Llei RGE núm.100/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament de la prestació ortoprotètica sumplementària. 2.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 316/13, presentat per la presidenta de la junta de Balears contra el càncer, sobre la conveniència o no de tractar la qüestió proposada, bé per la pròpia comissió, bé mitjançant una ponència constituïda dins el sí d'aquesta comissió
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1444/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a proposta de bonificació en les tarifes dels serveis portuaris per a embarcacions tradicionals, i RGE núm. 1484/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a control i eradicació de les serps a Eivissa i Formentera.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
18/04/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Preguntes, totes de la Sra. Sansó i Fuster, RGE núm. 1173/13, relativa a atreure creuers a les illes; RGE núm. 1174/13, relativa a producte gastronòmic de les illes; RGE núm. 1175/13, relativa a producte turístic mediambiental; RGE núm. 1176/13, relativa a I fòrum de turisme i salut; i RGE núm. 1177/13, relativa a línies de feina de la Mesa de batlles pel turisme.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes;RGE núm. 3831/13, presentada per la diputada Sra. Rosa Maria Bauzà i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la proximitat de la televisió a Mallorca;RGE núm. 3833/13, presentada pel diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació amb motiu del tercer centenari del naixement de Fra Juniper Serra;RGE núm. 3798/13, presentada pel diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari Més, relativa a desviacions pressupostàries de 2012;RGE núm. 3830/13, presentada pel diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació a l'estratègia de proximitat de l'ens públic;RGE núm. 3832/13, presentada per la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova etapa a IB3 Ràdio;RGE núm. 3837/13, presentada pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programació d'IB3 Ràdio;RGE núm. 3835/13, presentada pel diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programació infantil d'IB3 Televisió;RGE núm. 3838/13, presentada pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incompliment de l'Estatut d'Autonomia;RGE núm. 3827/13, presentada pel diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències mes de març;RGE núm. 3836/13, presentada pel diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost d'IB3;RGE núm. 3828/13, presentada pel diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a apropament de la radiotelevisió autonòmica a entitats públiques i privades i RGE núm. 3829/13, presentada pel diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de despesa.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3629/12, del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (VI), i compareixença RGE núm. 3631/12, del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (VIII).
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Pregunta RGE núm. 7836/12, del Sr. Alorda i Vilarrubias, relativa a adoctrinament 2. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 7335/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures contra la pujada de l'IVA del material escolar (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 7392/12), i RGE núm. 795/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de plans d'estudis en cultura financera i tributària.
18:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
19/04/2013
12:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Acord amb relació a l'escrit RGE núm. 2954/13, presentat per la Sra. Francina Armengol i Socias, 2-Acord amb relació a l'escrit RGE núm. 2955/13, presentat per la Sra. Lourdes Aguiló i Bennàssar, 3-Acord amb relació a l'escrit RGE núm. 2956/13, presentat per la Sra. Pilar Costa i Serra, 4-Compliment de l'acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears en relació als escrits RGE núm. 1366/13, del Grup Parlamentari Popular, i RGE núm. 1405/13, del Grup Parlamentari Socialista.
DIMARTS
23/04/2013
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1.- Preguntes: RGE núm. 4167/13 (presentada en substitució de la 3730/13), 3953/13, 3956/13, 3949/13, 3954/13, 3955/13, 3940/13, 3951/13, 3948/13, 3945/13, 3950/13, 3943/13, 3947/13, 3944/13, 3946/13, 3957/13, 3952/13, 4172/13 (presentada en substitució de la 3941/13) i 3958/13(ajornada escrit RGE núm. 4064/13). 2.- Interpel.lació RGE núm. 3889/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, realtiva a política de promoció turística de l'Illa d'Eivissa. 3.- Moció RGE núm. 3864/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a incompatibilitats. Derivada de la Interpel.lació RGE núm. 1049/13. 4.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2978/13, presentada pel Consell Insular de Menorca, de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 1097/13, de mesures tributàries per a la sostenibilitat financera de la hisenda pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
DIMECRES
24/04/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 973/13, del Grup Parlamentari Socialista, contra la privatització del Registre Civil; RGE núm. 1298/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a Carta europea i Administració Perifèrica de l'Estat, i RGE núm. 1437/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la llei de l'indult.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 161/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament a la dispensió ambulatòria hospitalària del Real Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions i, RGE núm. 406/13, del Grup Parlamentari Popular,relativa a l'aplicació de l'IVA superreduït al pa sense gluten apte per als pacients celíacs.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
 
En acabar la comissió. O: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1507/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport públic per carretera, i RGE núm. 1856/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció muntanyes submarines.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
25/04/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi de la situació del transport aeri. OD: Elaboració Pla de treball.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Preguntes formulades per la Sra. Joana Barceló i Martí:1.- RGE núm. 8162/12, relativa a estructura administrativa que preveu el decret 24/2012.2.- RGE núm. 10530/12, relativa a subvencions per cooperatives i economia social (I).3.- RGE núm. 10531/12, relativa a subvencions per cooperatives i economia social (II).4.- RGE núm. 10532/12, relativa a subvencions per cooperatives i economia social (III).5.- RGE núm. 167/13, relativa a la situació de les persones estrangeres inscrites com a demandants d'ocupació (I).6.- RGE núm. 168/13, relativa a la situació de les persones estrangeres inscrites com a demandants d'ocupació (II). 7.- RGE núm. 172/13, relativa a treballadors fixes discontinus ocupats el novembre 2011.8.- RGE núm. 173/13, relativa a treballadors fixes discontinus ocupats el novembre 2012.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9449/12, del Grup Parlamentari Més, relativa a Palestina, i RGE núm. 9535/12, del Grup Parlamentari Més, relativa a evitar desnonaments injustos.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Francisco López Rupérez, President del Consell Escolar de l'Estat (relativa a la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri convenient).
18:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
26/04/2013
12:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Acord en relació a l'escrit RGE núm. 3227/13, presentat per la Sra. Margarita Cabrer i González, 2-Examen d'incompatibilitat del Sr. David Abril i Hervàs
DIMARTS
30/04/2013
10:15 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificació de les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 7172/12, presentada pel Consell de Mallorca, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.
10:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1.- Preguntes: RGE núm. 4322/13, 4330/13, 4278/13, 4326/13, 4317/13, 4321/13, 4324/13, 4329/13, 4333/13, 4331/13, 4320/13, 4325/13, 4318/13, 4323/13, 4319/13, 4332/13, 4327/13, 4172/13 (ajornda a la sessió anterior), 4481/13 (presentada en substitució de la RGE núm. 3958/13, 4478/13 (presentada en substitució de la RGE núm. 4316/13) i 4482/13 (presentada en substitució de la RGE núm. 4328/13). 2.- Interpel.lació RGE núm. 6720/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pólítiques de seguretat social i ocupació. 3.- Moció RGE núm. 4098/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a recursos humans de l'Administració del Sector Públic Instrumental; derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 295/13. 4.- Compareixença del conseller d'Educació, Cultura i Universitats per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 123/12, relativa a Llei de mecenatge. (Escrit RGE núm. 3740/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). 5.- Proposició no de llei RGE núm. 3892/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures urgents per assegurar la funció social de l'habitatge.
14:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 26/09/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52187986

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201