AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2015 a 28/02/2015, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
02/02/2015
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Qualificació de les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 3837/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, de transparència, bona administració i del bon govern de les Illes Balears.
DIMARTS
03/02/2015
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
 • Nota de Premsa
 • Nota de Premsa
 • Nota de Premsa
 • Ordre del dia
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm.741/15, 742/15, 743/15, 744/15, 745/15, 746/15, 747/15, 752/15, 748/15, 749/15, 751/15, 753/15, 754/15, 758/15, 774/15, 750/15, 757/15 i 773/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 7044/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a política del Govern en relació amb la imatge i el model turístic. Urgència (1). III.- Mocions: RGE núm. 11615/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria educativa. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 9081/14. RGE núm. 11708/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general de salut. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 4073/14. I RGE núm. 11896/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de personal docent i càrrecs públics. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 11628/14.
14:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
14:06 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
DIMECRES
04/02/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Presentació, per part del Fiscal Superior de la Fiscalia de les Illes Balears, de la memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2014 (exercici 2013)(derivada de l'escrit 9992/14).
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de Llei RGE núm. 8828/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir el compliment i el desenvolupament de la Llei 2/2010 i RGE núm. 11484/14, del Grup Parlamentari Més,relativa a baixes laborals sanitàries.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
05/02/2015
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 9213/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'actualització de l'índex de qualitat en el treball a les Illes Balears; RGE núm. 10526/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solució per als estalviadors afectats pel cas de Fòrum Filatélico, SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA i Arte y Naturaleza Gespart, SL.i RGE núm. 392/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la confecció de propostes al Pla Junker.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10133/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enfortir la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i RGE núm. 11528/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a persones sense sostre.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9948/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la normativa reguladora de les beques, i RGE núm. 10244/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a conveni amb l'Institut Obert de Catalunya (IOC).
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
06/02/2015
11:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Javier Clavero Gomila
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Francesca Lluch Armengol Socias
13:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Antoni Alemany Cladera
14:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 946/15 del Consell de Mallorca, relatiu a nova documentació.
14:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1-Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data, 2-Fixar l'Ordre del Dia de les properes sessions de la Comissió.
17:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Cosme Bonet Bonet
18:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Joan Font Massot
DILLUNS
09/02/2015
11:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Juan Seguí Perelló
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Comparixença del Sr. Juan Antonio Esteban Rodríguez
13:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Adopció d'acord sobre la declaració d'urgència de la compareixença del Sr. Carlos Garau Fullana
17:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Victor Grande Prohens
18:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Margalida Ensenyat Catalunya
DIMARTS
10/02/2015
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 1013/15, 1015/15, 1016/15 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 1027/15), 1411 (presentada en substitució de la 1018/15), 1022/15, 1005/15, 1006/15, 1007/15, 1008/15, 1009/15, 1010/15, 1011/15, 1012/15, 1017/15, 1019/15, 1014/15, 1021/15 i 1020/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 824/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en relació als Fons Europeus d'Inversions Estratègiques per Europa. III.- Debat i votació del dictamen de la Comissió de Salut del Projecte de llei RGE núm. 10614/14, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears (derivat del Decret llei 1/2014, de 14 de novembre). IV.- Debat i votació de l'esmena a la totalitat de devolució RGE núm. 643/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 11899/14, pel qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries. V.- Debat i votació de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu RGE núm. 156/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, a la Proposició de llei RGE núm. 3837/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, de transparència, bona administració i del bon govern.
14:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
DIMECRES
11/02/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic:Proposició no de llei RGE núm. 391/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'acció del Sistema Nacional de Salut pel que fa a la infecció produïda pel virus de l'hepatitis C.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes, totes del Sr. Abril i Hervàs, RGE núm. 572/14, relativa a paralització de les obres a Ses Fontanelles; RGE núm. 8603/14, relativa a PRUG de Cabrera; RGE núm. 11434/14, relativa a via verda i compatibilitat amb el tren; i RGE núm. 11440/14, relativa a valoració de l'actuació de l'Armada contra els activistes de Greenpeace. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 8871/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a control de la processionària del pi respectuós amb el Medi Ambient, i RGE núm. 10404/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derogació de la disposició transitòria segona de la Llei 6/1997, del sòl rústic.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
12/02/2015
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 505/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a preus dels carburants a les Illes Balears i RGE núm. 612/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la delimitació del mar balear.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1. Qualificar les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10133/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enfortir la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i RGE núm. 611/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament íntegre per part del Govern de la renda d'inserció laboral.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 504/15, del Grup Parlamentari Més, relativa a ajornament LOMCE, i RGE núm. 555/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajornament de l'entrada en vigor de la LOMQE al curs 2016-2017 per al curs d'ESO i batxillerat.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
13/02/2015
11:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Ernesto Santamaria Casals
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Aina Calvo Sastre
13:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Andreu Alcover Ordinas
14:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1600/15, del GP MÉS. 2-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1304/15, del GP MÉS. 3-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1598/15, del GP MÉS
14:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1-Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data, 2-Fixar l'Ordre del Dia de les properes sessions de la Comissió.
17:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Fernando Nadal Roig
18:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Antònia Maria Estarellas Torrens
DILLUNS
16/02/2015
09:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 11899/14, pel qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries. OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
11:30 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1654/15, del Grup Parlamentari Socialista, 2-Adoció d'acord en relació a la declaració d'urgència dels requeriments dels signants de l'informe de la consultora Global PM.
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. María Isabel de Puigdorfila Villalonga
13:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. José María Fiol Ramonell
14:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
17:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Mateo Estrany Pieras
DIMARTS
17/02/2015
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 1633/15, 1634/15, 1635/15, 1644/15, 1647/15, 1652/15, 1638/15, 1642/15, 1648/15, 1651/15, 1636/15, 1637/15, 1639/15, 1640/15, 1641/15, 1809/15 (presentada en substitució de la 1645/15), 1643/15, 1653/15 i 1808/15 (presentada en substitució 1649/15).II.- Interpel.lació RGE núm. 2545/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a polítiques en matèria de lluita contra la corrupció. III.- Moció RGE núm. 1288/15, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a un millor turisme. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 7044/14. IV.- Proposicions no de llei: RGE núm. 7737/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a participació en la gestió juntament amb el coordinador i facilitador d'slots i bonificació de taxes pel seu nou sistema de finançament en els aeroports de la nostra comunitat autònoma, i RGE núm. 7106/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions estatutàries.
14:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
DIMECRES
18/02/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2- Proposició no de llei RGE núm. 10064/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de correu ordinari porta a porta a les urbanitzacions del municipi de Llucmajor.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1.Debat i votació de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 10311/14, presentada pel Grup Parlamentari Més, mitjaçant la qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, per tal d'informar sobre la caos generat a l'atenció primària de salut arran de la reducció de mitjans humans i 2.Debat i votació de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 614/15, presentada pel Grup Parlamentari Més, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, per tal d'explicar la caòtica situació en què es troben les urgències dels hospitals públics de les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10405/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de l'article 26 de la Llei 6/1997, del sòl rústic, i RGE núm. 10528/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desqualificació d'habitatges protegits per l'IBAVI.
DIJOUS
19/02/2015
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 8093/14, del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada per cinc diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits als grups parlamentaris Socialista i MÉS, per tal d'informar sobre la privatització d'AENA.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD:Preguntes:RGE Núm. 1689/15, del Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nou programa a IB3TV;RGE Núm. 1727/15, del Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències d'IB3 Televisió durant l'any 2014;RGE Núm. 1728/15, del Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a full de ruta d'IB3 Ràdio;RGE Núm. 1729/15, del Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a difusió de l'esport balear;RGE Núm. 1730/15, del Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del pressupost a l'any 2014;RGE Núm. 1731/15, del diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a endeutament bancari del Grup IB3 en el 2014;RGE Núm. 1732/15, del Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectiu d'ingressos comercials;RGE Núm. 1733/15, del Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats a la programació autonòmica;RGE Núm. 1739/15, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació del Mandat Marc d'IB3;RGE Núm. 1740/15, del Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei d'assessorament lingüístic;RGE Núm. 1742/15, de la Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament informatiu del Govern i del partit i RGE Núm. 1741/15, del Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes de debat d'IB3.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4591/14, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller d'Economia i Competitivitat, per tal de donar compte de les dades de sinistralitat laboral.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4402/14 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 4518/14), de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, acompanyada dels responsables de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu, de l'Institut de Convivència i Èxit Escolar i del departament d'Inspecció educativa, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista i Més i pels diputats no adscrits, per tal d'informar sobre els resultats acadèmics del curs 2013-2014, en relació amb els tres cursos anteriors, en especial d'aquelles matèries no lingüístiques que s'han impartit en anglès d'acord amb el decret TIL, així com sobre l'absentisme i la conflictivitat escolar.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
Si s'escau. En acabar la Comissió. Projecte de llei RGE núm. 11899/14, pel qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries. OD: continuació redacció informe.
17:10 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
20/02/2015
09:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Inger Enkvist, catedràtica de Filologia Hispànica, membre del Consell Suec d'Educació. (relativa a la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri convenient)
11:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. José Alejandro Asensi López
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Enrique Vila López
13:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Jesús Peinado Ruiz
14:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Carlos Garau Fullana
17:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Jaume Matas Palou (videoconferència)
18:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Miquel Nadal Buades (videoconferència)
DIMARTS
24/02/2015
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 2061/15, 2070/15, 2071/15,2073/15, 2074/15, 2076/15, 2060/15, 2063/15, 2064/15, 2072/15, 2056/15, 2057/15, 2058/15, 2059/15, 2062/15, 2065/15,2077/15 i 2075/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 1696/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'atenció sanitària a les Illes Balears. III.- Moció RGE núm. 1798/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en relació als Fons Europeus d'Inversions Estratègiques per Europa (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 824/15). IV.- Debat i votació del dictamen de la Comissió de Turisme de la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears. V.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 1410/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no adscrits, de drets i garanties de la persona en el procés de morir. VI.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular RGE núm. 8827/14, presentada per la Comissió Promotora, per la qual s'aproven mesures d'emergència en matèria d'ordenació del territori.
14:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
DIMECRES
25/02/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2- Proposició no de llei RGE núm. 503/15, del Grup Parlamentari Més, relativa a necessària negociació del Reglament marc de coordinació de policies locals.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic.-Proposició no de llei RGE núm. 10575/14, del Grup Parlamentari Socialista,relativa a impedir la reversió de l'edifici de l'antic Hospital Verge del Toro a la Tresoreria de la Seguretat Social.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Preguntes, totes del Sr. Abril i Hervàs, RGE núm. 572/14, relativa a paralització de les obres a Ses Fontanelles; RGE núm. 8603/14, relativa a PRUG de Cabrera; RGE núm. 11434/14, relativa a via verda i compatibilitat amb el tren; i RGE núm. 11440/14, relativa a valoració de l'actuació de l'Armada contra els activistes de Greenpeace.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
26/02/2015
11:00 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Escrit RGE núm. 10014/14, del Sr. Pedro Felip Buades, vicepresident de la Unió d'Associacions de Mallorca, relatiu a intervenció d'entitats de participació ciutadana, un cop l'any, a una sessió plenària del parlament.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 1297/15, del Grup Parlamentari Més, relativa a asil polític per a Hassana Aalia.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11899/14, pel qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries. 2- Proposició no de llei RGE núm. 11359/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solucionar els desperfectes de les obres de reforma del CEIP Sa Graduada de Maó.
DIVENDRES
27/02/2015
14:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Qualificació de les esmenes presentades a l'esmena a la totalitat amb text alternatiu RGE núm. 156/15, del Grup Parlamentari Popular; a la proposició de llei RGE núm. 3837/14, del Grup Parlamentari Socialista, de transparència, bona administració i del bon govern de les Illes Balears. 2- Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 26/09/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52289349

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201