AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2011 a 28/02/2011, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
01/02/2011
10:35 h.
COMISSIO D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:40 h.
COMISSIO DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:45 h.
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:50 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:55 h.
COMISSIO D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 6091/10 (ajornada el 21-12-10), 287/11, 288/11, 289/11, 290/11, 291/11, 293/11, 295/11, 296/11, 294/11 i 292/11. 2.-Interpel.lació RGE nùm. 6502/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb el nou hospital de Son Espases, 3.- Mocions: RGE núm. 6121/10, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a traspàs de competències de l'Estat a la Comunitat Autònoma, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 5599/10, i RGE núm. 6494/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política en matèria de salut, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 5545/10. 4.- Proposició no de llei RGE núm. 52/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a compensació als establiments que varen adequar les seves instal.lacions a l'anterior llei reguladora del consum de tabac.
14:00 h.
COMISSIO NPI CONTRACTE LLOGUER EDIFICI POLÍGON SON ROSSINYOLComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar el plenari. OD: 1.-Adopció d'acord relatiu a requeriment de compareixença .2.- Adopció d'acord de l'escrit RGE núm. 186/11, del Grup Parlamentari Popular, sobre la compareixença del Síndic Major.
14:05 h.
COMISSIO NPI CONTRACTE LLOGUER EDIFICI POLÍGON SON ROSSINYOLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
02/02/2011
10:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 2143/10, de la funció pública de les administracions de les Illes Balears. OD: continuació redacció informe (debat de les esmenes RGE núm. 3801/10 a 3860/10).
11:00 h.
COMISSIO DE L'ESTATUT DELS DIPUTATSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Estudi i examen incompatibilitats del diputat.
12:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIALComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:1-Compareixença RGE núm. 4474/10,presentada pel Govern de les Illes Balears, sol.licitant la compareixença del conseller de Medi Ambient i Mobilitat, per tal d'informar sobre les mesures mediambientals i de restauració que pensa realitzar la conselleria a la zona afectada per l'incendi de Benirràs al terme municipal de Sant Joan de Labritja. 2- Compareixença RGE núm. 4553/10, presentada per quatre diputats membres de la Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual sol.liciten la compareixença urgent del conseller de Medi Ambient i Mobilitat, per tal d'informar sobre les actuacions de l'Agència de l'Aigua al passeig per a vianants de Portocolom.
DIJOUS
03/02/2011
16:30 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic.- Compareixença RGE núm. 5742/10, del GP Popular, mitjançant la qual sol·liciten la compareixença urgent del Conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre la mobilització contra el Partit Popular convocada per la directora de l'IES Pau Casasnoves d'Inca.
16:35 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
07/02/2011
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DIMARTS
08/02/2011
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:45 h.
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
10:50 h.
COMISSIO NO PERMANENT DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
10:55 h.
COMISSIO D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 381/11, 391/11, 395/11, 396/11, 400/11, 401/11, 402/11, 397/11, 398/11, 403/11 i 399/11. 2.- Interpel.lació RGE núm. 6497/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb els pressuposts del 2011. 3.- Compareixença de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 9402/09, relativa a transferències de Justícia. (Escrit RGE núm. 139/11, presentat pel Grup Parlamentari Popular. 4.- Debat de l'Esmena a la Totalitat de Devolució RGE núm. 5422/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, al Projecte de llei RGE núm. 4255/10, de la bona administració i el bon govern de les Illes Balears. 5.- Debat de presa en consideració de l'escrit RGE núm. 8/11, presentat per la Comissió Tècnica Interinsular, com a proposta de delegació de competències al Consell Insular de Menorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'administració de la CAIB en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca i l'Arxiu Històric de Maó, institucions de titularitat estatal. 6.- Elecció de membre del Consell Consultiu de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIO D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6046/10, del conseller d'Economia i Hisenda, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre l'anàlisi de l'evolució de la crisi econòmica.
DIMECRES
09/02/2011
10:15 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 2143/10, de la funció pública de les administracions de les Illes Balears. OD: continuació redacció informe (debat de les esmenes RGE núm. 3861/10 a 3885/10)
12:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposició no de llei RGE núm. 5016/10, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesa estudi usos edifici de Son Dureta. 2- Proposició no de llei RGE núm. 5236/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a representació dels ajuntament d'Eivissa, Maó i Alcúdia en el Consell d'Administració d'Autoritat Portuària. 3- Proposició no de llei RGE núm. 5387/10, presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, Bloc per Mallorca i PSM-Verds, i Mixt, relativa a nova composició del Consell d'Administració Portuària.
DIJOUS
10/02/2011
10:30 h.
COMISSIO DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD:Preguntes, totes del Sr. Joan Flaquer. RGE núm. 99/11, sobre supressió de l'IVA en el sector serveis per al 201. RGE núm.100/11, sobre promoció turística a la televisió. RGE núm. 101/11,sobre evolució del tot inclòs. RGE núm. 102/11, sobre evolució del sector aeri. RGE núm. 103/11, sobre costos dels interessos aplicables als projectes del 'pla renove'. RGE núm. 104/11, sobre creació del consorci per a la gestió de places turístiques i RGE núm. 105/11, sobre operacions intercanvi places turístiques.
12:30 h.
COMISSIO D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: Punt únic: Preguntes, totes del Sr. Oliver i Mut, RGE núm. 143/11, relativa a resolució definitiva d'eliminació de subproductes i restes animals a Mallorca; RGE núm. 144/11, relativa a cobrament de quota d'amortització als usuaris d'instal·lacions d'eliminació de restes animals; RGE núm. 145/11, relativa a licitació projecte eliminació de restes animals a Mallorca; RGE núm. 146/11, relativa a inici de les obres per solucionar l'eliminació de restes animals a Mallorca; RGE núm. 147/11, relativa a finançament de les inversions per eliminar restes d'animals; RGE núm. 148/11, relativa a pressupost per l'eliminació de subproductes animals; RGE núm. 149/11, relativa a licitació del projecte per a l'eliminació de restes animals a Mallorca; i RGE núm. 150/11, relativa a eliminació de subproductes i restes animals.
12:35 h.
COMISSIO D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
(DESCONVOCADA) En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1)Qualificar les preguntes presentades.2)Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
16:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE Núm. 5642/10, presentada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials del GP Popular, mitjançant la qual sol·liciten la compareixença de la consellera de Turisme i Treball , per tal d'informar sobre les prioritats, eixos i mesures d'actuació per tal de combatre i reduir l'atur de llarga durada prevists al Pla d'ocupació de les Illes Balears 2009-2011 i al Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013.
16:35 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 5975/10, del GP Popular, sobre arxiu de la Corona d'Aragó i RGE núm. 6130/10, del GP Bloc per Mallorca i PSM-Verds, sobre Institut Ramon Llull.
18:05 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
15/02/2011
10:50 h.
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 522/11, 528/11, 529/11, 530/11, 531/11, 535/11, 536/11, 537/11, 534/11, 533/11, 532/11. 2.- Interpel.lació RGE núm. 6499/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política econòmica del Govern de les Illes Balears. 3.- Moció RGE núm. 456/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb el nou hospital de Son Espases, derivada de la Interpel.lació RGE núm. 6502/10. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 5726/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a incompliment reiterat per part del Govern de les Illes Balears del protocol general sobre actuacions en matèria d'aigües en el terme municipal de Palma; i RGE núm. 235/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a avaluació sobre la incidència i eficiència de les polítiques desenvolupades pel Govern de les Illes Balears durant la present legislatura.
18:00 h.
COMISSIO DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: Continuació estudi proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
DIMECRES
16/02/2011
10:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposició no de llei RGE núm. 5867/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de descomptes del peatge del túnel per a les empreses de Sóller i Fornalutx. 2- Proposició no de llei RGE núm. 5985/10, del Grup Parlamentari Mixt, per un nou model aeroportuari. 3- Proposició no de llei RGE núm. 5994/10, del Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds, a favor de la descentralització i de la cogestió aeroportuària.
10:35 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIO NO PERMANENT DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
1- Preguntes de la Sra. Castro.RGE núm. 155/11. Tancament de l'oficina de consum de l'aeroport de Palma.RGE núm. 156/11. Cost posada en funcionament de l'oficina de consum.2.- Proposicions no de llei.RGE núm. 3508/10. GPS. Pla integral per frenar l'increment d'obesitat entre la població de les Illes Balears.RGE núm. 5889/10. GPMixt. Estudi econòmic i revisió de finançament de l'Hospital Residència Cas Serres d'Eivissa.
18:30 h.
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1.- Proposició no de llei RGE núm. 5512/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a obres d'ampliació del Port d'Eivissa. 2.- Proposició no de llei RGE núm. 5563/10, presentada pel Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds, relativa a Bosses de plàstic.
DIJOUS
17/02/2011
11:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 4255/10, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears. OD: 1- Constitució de la ponència 2- Nomenament de coordinador/a 3- Pla de feina.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD:RGE núm.595/11, del diputat Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència dels programes d'IB3.RGE núm.596/11, del diputat Sr. Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex d'audiència de les diverses cadenes. RGE núm.597/11, del diputat Sr. Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3.RGE núm.598/11, del diputat Sr. Josep Mª Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla estratègic per a Eivissa.RGE núm.605/11, del diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada d'ingressos.RGE núm.606/11, del diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute a proveïdors.RGE núm. 607/11, del diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost previst per atendre la campanya electoral.RGE núm. 608/11, del diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incompatibilitats per ocupar el càrrec de direcció general de l'EPRTVIB. Rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 620/11.RGE núm. 609/11, del diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes canvi proveïdor informatius IB3TV.RGE núm. 610/11, del diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estalvi per nou proveïdor informatius IB3 TV.
16:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de Llei RGE núm. 3056/10, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears. OD: Redacció informe i debat de les esmenes de la RGE núm.4402 a la RGE núm. 4411/10 del Grup Parlamentari Mixt (UM) i de les RGE núm. 3493 i 3494/10, dels Grups Parlamentaris Bloc per Mallorca i PSM-Verds i Mixt.
17:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per atendre la malaltia de salut mental. OD: 1.- Nomenament coordinador/a. 2.- Elaborar un pla de treball.
18:00 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD:1.- Proposició no de Llei RGE núm. 4552/10, del Grup Parlamentari Socialista, sobre suport a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial de la UNESCO.2.- Proposició no de Llei RGE núm. 4904/10, del Grup Parlamentari Socialista, sobre defensa de la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
DIVENDRES
18/02/2011
10:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIMARTS
22/02/2011
10:15 h.
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:20 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de Juntes
OD: qualificació de les esmenes presentades a la proposta de delegació de competències al Consell Insular de Menorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'administració de la CAIB en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca i l'Arxiu Històric de Maó, institucions culturals de titularitat estatal (escrit RGE núm. 8/11).
10:25 h.
COMISSIO D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 528/10, 529/10, 530/10 i 531/10 (ajornades a la sessió anterior)i RGE núm. 663/11, 664/11, 671/11, 660/11, 665/11, 666/11, 667/11, 668/11, 670/11, 673/11, 669/11 i 672/11. 2.- Interpel·lació RGE núm. 6501/10. 3.- Moció RGE núm. 625/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb els pressuposts de 2011. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 6497/10. 4.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 3961/10, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, de policia de les Illes Balears. 5.- Compareixença del conseller competent, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 12551/09, relativa a l'eliminació de residus en els escorxadors (Escrit RGE núm. 520/11, del Grup Parlamentari Popular. 6.- Compareixença del conseller competent, per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 14003/09, relativa a materialització del pacte local. (Escrit RGE núm. 521/11, del Grup Parlamentari Popular). 7.- Debat i votació de la proposta de la Mesa d'aplicació del procediment de tramitació directa i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 632/11, de transformació de fundacions del sector públic sanitari de les Illes Balears i de determinació del règim juríddic de les fundacions públiques sanitàries. 8.- Debat i votació del Projecte de llei RGE núm. 632/11, de transformació de fundacions del sector públic sanitari de les Illes Balears i de determinació del règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries.
18:00 h.
COMISSIO NPI CONTRACTE LLOGUER EDIFICI POLÍGON SON ROSSINYOLComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixences del Sr. Bartomeu Cursach Mas (18:00 h)i de l'Hble. Sr. Pere Antoni Mas i Cladera(18.45 h), Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
19:00 h.
COMISSIO NPI CONTRACTE LLOGUER EDIFICI POLÍGON SON ROSSINYOLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
DIMECRES
23/02/2011
10:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 2143/10, de la funció pública de les administracions de les Illes Balears. OD: debat i votació de les esmenes que resten pendents.
11:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 4255/10, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears. OD: redacció informe.
12:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
16:30 h.
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1.- Compareixença RGE núm. 178/11, del conseller de Medi Ambient i Mobilitat, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la desratització de l'illa de Sa Dragonera. 2.- Proposició no de llei RGE núm. 6504/10, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a LIC marí de la badia des Viver (Es Soto - Ses Figueretes - Platja d'En Bossa).
18:30 h.
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència per estudiar la possibilitat d'assolir un ampli consens parlamentari i social en relació a una Llei del Sòl de les Illes Balears i, si hagués unanimitat entre les forces parlamentàries, en el seu cas, procedir a la redacció d'aquesta llei.
DIJOUS
24/02/2011
12:30 h.
COMISSIO D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Preguntes, totes del Sr. Oliver i Mut, RGE núm. 202/11, relativa a responsabilitats polítiques a la direcció de l'IBABSA; RGE núm. 203/11, relativa a proveïdors de l'IBABSA que han excedit l'import del contracte; RGE núm. 204/11, relativa a contractes fraccionats a l'IBABSA; RGE núm. 205/11, relativa a contractes menors prorrogats a l'IBABSA; RGE núm. 206/11, relativa a compliment de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic per part de l'IBABSA; RGE núm. 207/11, relativa a retribucions de personal de l'IBABSA; RGE núm. 208/11, relativa a despeses d'operacions corrents de l'Institut de biologia animal; RGE núm. 209/11, relativa a contractació de personal de l'IBABSA; i RGE núm. 210/11, relativa a aprovació dels comptes anuals d'IBABSA de l'exercici 2008.
12:35 h.
COMISSIO D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.- Compareixença RGE núm. 5643/10, presentada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials, adscrits al GP Popular, mitjançant la qual sol·licita la compareixença de la consellera de Turisme i Treball, per tal d'informar sobre les convocatòries dels programes de formació professional per a l'ocupació, les dates de publicació, formes de pagament a la convocatòria, termini efectiu de les resolucions de concessió, dades de les ordres de pagament efectives i demés actuacions de l'Administració en els tràmits i procediments d'execució d'aquestes polítiques durant els tres darrers anys a les nostres illes.
16:35 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió Comissió.
18:00 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.- Compareixença RGE núm. 5414/10, presentada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del GP Popular, mitjançant la qual sol·liciten la compareixença del conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre les infraestructures educatives de l'illa de Mallorca. 2.- Compareixeça RGE núm. 5548/10, presentada per 6 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, del GP Socialista, mitjançant la qual sol·liciten la compareixença del conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre la situació de les infraestructures educatives a l'illa de Mallorca.
18:05 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52366569

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201