AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2022 a 30/11/2022(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
02/11/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 10613/22 (ajornada a la sessió anterior), 10618/22 (ajornada a la sessió anterior), 11531/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 10619/22, ajornada a la sessió anterior), 11418/22, 11415/22, 11417/22, 11419/22, 11427/22, 11409/22, 11412/22, 11407/22, 11410/22, 11413/22, 11530/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11414/22), 11416/22, 11420/22, 9855/22 (ajornada a la sessió anterior), 11422/22, 11525/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11408/22), 11411/22, 11527/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11426/22), 11421/22. II. Interpel·lació RGE núm. 9866/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la situació de les llistes d'espera sanitàries a les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 11363/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge per a joves, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7680/22. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada.V. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 4811/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a no-afecció al transport aeri i marítim de les Illes Balears de la taxa verda o impost al querosè. 2. RGE núm. 11373/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a signatura dels convenis de carreteres amb els consells insulars.
DIMARTS
08/11/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 11427/22 (ajornada a la sessió anterior), 11617/22, 11622/22, 11628/22, 11623/22, 11634/22, 11635/22, 11619/22, 11629/22, 11625/22, 11627/22, 11626/22, 11630/22, 11631/22, 11632/22, 11636/22, 11624/22, 11674/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11633/22), 11422/22 (ajornada a la sessió anterior), 11616/22. II. Interpel·lació RGE núm. 7000/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb els Serveis Ferroviaris de Mallorca. III. Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei RGE núm. 5671/22, per la qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO): RGE núm. 8488/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears; RGE núm. 9421/22, del Grup Parlamentari Popular; RGE núm. 9466/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares; RGE núm. 9503/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 11456/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig als pressuposts generals de l'Estat per a l'exercici 2023. 2. RGE núm. 4804/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a esbucament de la piscina il·legal de Pedro J. Ramírez.
DIMARTS
15/11/2022
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 11751/22, RGE núm. 11740/22, RGE núm. 11746/22, RGE núm. 11748/22, RGE núm. 11743/22, RGE núm. 11747/22, RGE núm. 11754/22, RGE núm. 11756/22, RGE núm. 11758/22, RGE núm. 11745/22, RGE núm. 11749/22, RGE núm. 11750/22, RGE núm. 11752/22, RGE núm. 11422/22, RGE núm. 11742/22, RGE núm. 11741/22, RGE núm. 11817/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11757/22), RGE núm. 11755/22, RGE núm. 11753/22. II. Interpel·lació RGE núm. 5515/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a condicions de vida dignes per als residents de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 11677/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la situació de les llistes d'espera sanitàries a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9866/22. IV. Votació de la disposició addicional i la disposició final cinquena bis del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada. V. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (RGE núm. 11620/22), amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 11775/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, RGE núm. 11801/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, RGE núm. 11802/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, RGE núm. 11804/22, del Grup Parlamentari Popular, i fixació de les quantitats globals.
DIMARTS
22/11/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 11751/22, RGE núm. 11852/22, RGE núm. 11867/22, RGE núm. 11863/22, RGE núm. 11864/22, RGE núm. 11853/22, RGE núm. 11854/22, RGE núm. 11858/22, RGE núm. 11860/22, RGE núm. 11861/22, RGE núm. 11862/22, RGE núm. 11913/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11857/22), RGE núm. 11859/22, RGE núm. 11855/22, RGE núm. 11881/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11851/22), RGE núm. 11910/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11868/22), RGE núm. 11866/22, RGE núm. 11865/22. II. Interpel·lació RGE núm. 7760/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic. III. Moció RGE núm. 11805/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb els Serveis Ferroviaris de Mallorca, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7000/22. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears (escrit RGE núm. 11704/22, del Govern de les Illes Balears).
DIMARTS
29/11/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 11942/22, RGE núm. 13005/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11951/22), RGE núm. 11954/22, RGE núm. 11956/22, RGE núm. 11957/22, RGE núm. 11961/22, RGE núm. 11963/22, RGE núm. 11950/22, RGE núm. 11953/22, RGE núm. 11952/22, RGE núm. 11959/22, RGE núm. 11955/22, RGE núm. 11958/22, RGE núm. 11964/22, RGE núm. 11943/22, RGE núm. 13010/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11962/22), RGE núm. 11965/22, RGE núm. 13009/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11960/22). II. Interpel·lació RGE núm. 11803/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències. III. Moció RGE núm. 11900/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a condicions de vida dignes per als residents de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5515/22. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 11821/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contra la derogació del delicte de sedició. 2. RGE núm. 3491/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de protecció i de suport als autònoms. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular RGE núm. 11820/21, rectificada amb l'escrit RGE núm. 11965/21, presentada per la Comissió Promotora, de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 29/11/2022 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma,

Tel. 971 228 281

Fax 971 718 201

Idioma:    Nre. de visites : 41427865

Mapa Web