AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2021 a 30/11/2021(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/11/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 11858/21, 11941/21 (presentada en substitució de la 11896/21), 11893/21, 11900/21, 11940/21 (presentada en substitució de la 11887/21), 11942/21 (presentada en substitució de la 11891/21), 11882/21, 11886/21, 11947/21 (presentada en substitució de la 11888/21), 11892/21, 11895/21, 11897/21 (ajornada), 11899/21, 11894/21, 11898/21, 11889/21 (ajornada), 11881/21 (retirada mitjançant l'escrit RGE núm. 11923/21), 11890/21 (ajornada), 11901/21 (ajornada). II. Interpel·lació RGE núm. 10823/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'agricultura i ramaderia a les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 11800/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb el sector audiovisual de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7739/21. IV. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 11756/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu en relació amb el Projecte de llei del Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 4768/21). V. Si n'és el cas, debat i votació del dictamen de la Comissió de Salut del Projecte de llei del Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 4768/21). VI. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats dels diputats Antonio Costa i Costa, Antonio Jesús Sanz i Igual, José Javier Bonet i Díaz i de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló.
DIMARTS
09/11/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.Preguntes RGE núm. 11897/21 (ajornada a la sessió anterior), 12033/21, 12019/21, 12022/21 (ajornada mitjançant l'escrit RGE núm. 12122/21) , 12023/21, 12034/21, 12021/21 (ajornada mitjançant l'escrit RGE núm. 12122/21), 12024/21, 12026/21, 12032/21, 12027/21, 12029/21, 12030/21, 12121/21 (presentada en substitució de la RGE núm. 12031/21), 12035/21, 12025/21 (derivada de la pregunta d'iniciativa ciutadana RGE núm. 7652/21, del Sr. Josep Lluís Cardona Enrich), 12120/21 (presentada en substitució de la RGE núm. 11889/21, ajornada a la sessió anterior), 11890/21 (ajornada a la sessió anterior), 11901/21 (ajornada a la sessió anterior), 12020/21, 12037/21, 12036/21. II. Interpel·lació RGE núm. 9714/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge. III. Moció RGE núm. 11969/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a polítiques destinades a la població juvenil de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9633/21. IV. Proposicions no de llei: 1.RGE núm. 14628/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a inclusió de la clàusula de responsabilitat constitucional. 2. RGE núm. 9721/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a contractació per lots dels projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la resta d'administracions. 3.RGE núm.9511/21, del Grup Parlamentari Mixt,relativa a regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia.
DIMARTS
16/11/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 12022/21 (ajornada a la sessió anterior), 12034/21 (ajornada a la sessió anterior), 12021/21 (ajornada a la sessió anterior), 12206/21, 12207/21, 12187/21, 12210/21, 12189/21, 12199/21, 12190/21, 12201/21, 12202/21, 12203/21, 12204/21, 12205/21, 12328/21 (presentada en substitució de la RGE núm.12208/21), 12211/21, 12188/21, 12200/21, 12198/21 i 12209/21. II. Interpel·lació RGE núm. 11999/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ensenyament de l'Islam en els centres educatius de Balears. III. Moció RGE núm. 12112/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'agricultura i ramaderia a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10823/21. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4041/21, del Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de les Illes Balears.
DIMARTS
23/11/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 12856/21 (presentada en substitució de la RGE núm. 12206/21, ajornada a la sessió anterior) 12210/21 ( ajornada a la sessió anterior), 12389/21, 12399/21, 12374/21, 12393/21, 12375/21, 12380/21, 12395/21, 12390/21, 12391/21, 12392/21, 12394/21, 12857/21 ( presentada en substitució de la RGE núm. 12396/21), 12397/21, 12379/21, 12387/21, 12388/21, 12400/21, 12398/21. II. Interpel·lació RGE núm. 6618/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 12317/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria d'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9714/21. IV. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (RGE núm. 12117/21, rectificat amb el RGE núm. 12165/21), amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 12302/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, RGE núm. 12335/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, RGE núm. 12336/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, RGE núm. 12337/21, del Grup Parlamentari Popular i fixació de les quantitats globals.
DIMARTS
30/11/2021
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 12393/21 (ajornada a la sessió anterior), 12919/21, 13969/21 (presentada en substitució de la RGE núm.12916/21), 12915/21, 12900/21, 12905/21, 12903/21, 12929/21, 12901/21, 12913/21, 13968/21 (presentada en substitució de la RGE núm. 12914/21), 12917/21, 12918/21, 12920/21, 12904/21, 12902/21, 12930/21, 12931/21, 12921/21. II. Interpel·lació RGE núm. 12940/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del Govern en relació amb el creixement poblacional insostenible de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 12814/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a religió islàmica en els centres educatius de Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11999/21. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 18015/20, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a protecció de les persones consumidores enfront de possibles clàusules abusives de les targes revolving. 2. RGE núm. 12009/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a taxa de beneficis COVID-19.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 28451686

Mapa Web