Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Ple del parlament

Nombre d'expedients en curs: 51
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2020/PROP-0213
2020/09034
03/06/2020
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Contar con las recomendaciones de expertos.     
 
2
10-2020/PROP-0214
2020/09035
03/06/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Reclamació al Govern de l'Estat en relació amb el transportde mercaderies a les Balears.    
 
3
10-2020/PROP-0215
2020/09036
03/06/2020
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Base operativa del 061 a Formentera     
 
4
10-2020/PROP-0216
2020/09037
03/06/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Reducció de la "bretxa digital"     
 
5
10-2020/PROP-0217
2020/09038
03/06/2020
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Mesures per ajudar a les persones amb risc d'exclusiósocial.    
 
6
10-2020/PROP-0218
2020/09039
03/06/2020
Sebastià SAGRERAS I BALLESTER
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Implicacions del Decret de territori en l'agricultura i laramaderia.    
 
7
10-2020/PROP-0219
2020/09040
03/06/2020
Antonio Francisco FUSTER I ZANOGUERA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Efectes té el Decret Llei 9/2020 en els ciutadans de lesIlles Balears.    
 
8
10-2020/PROP-0220
2020/09041
03/06/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Percepció de la situació econòmica actual de les IllesBalears.    
 
9
10-2020/PROP-0221
2020/09042
03/06/2020
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Necesidad de todos los cargos políticos actuales     
 
10
10-2020/PROP-0222
2020/09044
03/06/2020
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Medidas y políticas de ocupación y formación del Govern deles Illes Balears ante los malos datos de desempleo enBaleares   
 
11
10-2019/INTE-0014
2019/05709
20/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Drets lingüístics.     
 
12
10-2019/INTE-0016
2019/05973
24/09/2019
Sílvia TUR I RIBAS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria d’espais naturalsprotegits    
 
13
10-2019/INTE-0021
2019/07686
04/11/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern pel que fa a la regulació inormativa que afecta els animals que viuen a l'entornhumà.   
 
14
10-2019/INTE-0022
2019/08343
12/11/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria d'aigua.     
 
15
10-2019/INTE-0024
2019/10296
03/12/2019
Sílvia TUR I RIBAS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Lluita contra el canvi climàtic     
 
16
10-2019/INTE-0025
2019/10412
05/12/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Ràtios escolars als centres educatius de les IllesBalears.    
 
17
10-2020/INTE-0002
2020/00144
09/01/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria de gestió econòmicaeducativa.    
 
18
10-2020/PLEX-0001
2020/01999
30/01/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MESURES URGENTS EN MATÈRIAD'HABITATGE.    
Debat de presa en consideració
19
10-2020/INTE-0005
2020/03745
26/02/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Moratòria de creuers.     
 
20
10-2020/INTE-0006
2020/03746
26/02/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compliment dels acords parlamentaris en relació a les ajudesper pal·liar els efectes de la tormenta "Glòria" icoordinació amb altres administracions per canalitzaraquestes ajudes.  
 
21
10-2020/INTE-0007
2020/04694
06/03/2020
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Cumplimiento de la legalidad vigente en cuanto a laneutralidad ideológica y política por parte de los docentesen el desarrollo de sus funciones en la enseñanza pública enBaleares  
 
22
10-2020/PLEX-0002
2020/05936
06/04/2020
Maxo BENALAL I BENDRIHEM
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Debat de Presa en Consideració
Proposición de Ley de modificación del REGLAMENTO DELPARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES.    
Termini manifestació criteri Govern dia...
23
10-2020/PLEX-0003
2020/06957
15/04/2020
Catalina PONS I SALOM
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Manifestació Criteri Govern
PROPOSICIÓ DE LLEI D'AGILITZACIÓ PER INCENTIVAR LAINVERSIÓ     
Termini manifestació criteri Govern dia...
24
10-2020/MOCI-0005
2020/04692
06/03/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria universitària.     
 
25
10-2020/MOCI-0006
2020/05181
13/03/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Fidelització dels professionals sanitaris.     
 
26
10-2019/PRON-0048
2019/05040
11/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Gratuidad del transporte escolar.     
 
27
10-2019/PRON-0050
2019/05130
16/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Promoció del producte autòcton de les Illes Balears.     
 
28
10-2019/PRON-0069
2019/06294
30/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport a l'esport femení.     
 
29
10-2019/PRON-0089
2019/06865
14/10/2019
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Programa de cribatge de càncer de còlon i recte.     
 
30
10-2019/PRON-0122
2019/07698
04/11/2019
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
MODIFICACIÓ DEL A LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL,D’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINAÇERA    
 
31
10-2019/PRON-0143
2019/09301
26/11/2019
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
ASSETJAMENTS I AGRESSIONS SEXUALS A LES CAMBRERES DE PISOSDEL SECTOR HOTELER    
 
32
10-2019/PRON-0151
2019/10413
05/12/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Manteniment de dues xarxes de centres educatius sostingutsamb fons públics: els centres públics i els centresconcertats.   
 
33
10-2019/PRON-0154
2019/10771
10/12/2019
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Derogació de la normativa que impedeix als ajuntamentsinvertir el superàvit i la compensació de l'Estat pels costsgenerats.   
 
34
10-2020/PRON-0001
2020/00015
03/01/2020
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Revisión y renuncia de la indemnización por el coste deresidencia temporal de altos cargos y el personal eventualdel Govern de las Illes Balears.     
 
35
10-2020/PRON-0011
2020/01815
24/01/2020
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
CAMBRES AGRÀRIES     
 
36
10-2020/PRON-0013
2020/01899
27/01/2020
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Auditoria IMAS     
 
37
10-2020/PRON-0021
2020/01951
28/01/2020
Joana Aina CAMPOMAR I ORELL
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
RECONEIXEMENT DE LA INSULARITAT     
 
38
10-2020/PRON-0026
2020/01987
29/01/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport del Govern de les Illes Balear al sector industrial        
 
39
10-2020/PRON-0030
2020/02015
30/01/2020
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Règim Especial de les Illes Balears (REB)       
 
40
10-2020/PRON-0043
2020/02609
06/02/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Pla Estratègic Nacional de la nova Política AgràriaComunitària (PAC)    
 
41
10-2020/PRON-0044
2020/02651
07/02/2020
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Participació de grups de majors i pensionistes.     
 
42
10-2020/PRON-0051
2020/02730
10/02/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport als pagesos de les Illes Balears.     
 
43
10-2020/PRON-0052
2020/03092
13/02/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport a l'escola concertada.     
 
44
10-2020/PRON-0060
2020/03478
19/02/2020
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Rebuig a l’ampliació de l’Aeroport de Son Sant Joan     
 
45
10-2020/PRON-0077
2020/04700
06/03/2020
Juan Manuel LAFUENTE I MIR
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Drets dels funcionaris i treballadors de la CAIB.     
 
46
10-2020/PRON-0090
2020/05831
31/03/2020
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
MEDIDAS ECONÓMICAS ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS     
 
47
10-2020/PRON-0110
2020/06844
14/04/2020
Miquel ENSENYAT I RIUTORT
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Blindatge de la Sanitat Pública     
 
48
10-2020/PRON-0161
2020/08171
04/05/2020
Catalina PONS I SALOM
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a la defensa dels consumidors davant l'actuació de lescompanyies aèries respecte a les cancel·lacions massives devols a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.   
 
49
10-2020/PRON-0221
2020/08940
29/05/2020
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent comunicació acord
Proposició no de llei sobre mesures urgents desostenibilitat ambiental en el transport marítim depassatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa   
 
50
10-2020/COIP-0011
2020/08772
26/05/2020
Pilar COSTA I SERRA
CONSELLERA I PORTAVEU DEL GOVERN
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent iniciativa pròpia delconseller d'Educació, Universitat i Recerca davant el Pledel Parlament per exposar la política universitària enversel COVID-19 
 
51
10-2020/DLEX-0008
2020/08711
15/05/2020
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Pendent acord Mesa
Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents iextraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i lasimplificació administrativa en l'àmbit de lesadministracions públiques de les Illes Balears per pal·liarels efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 12461341

Mapa Web