Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Ple del parlament

Nombre d'expedients en curs: 50
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2022/GLEX-0003
2022/04786
26/05/2022
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Pendent Qualificació Esmenes Mesa Com.
Tramesa del Projecte de llei del lleure educatiu per ainfants i joves de les Illes Balears.    
 
2
10-2022/GLEX-0004
2022/04787
26/05/2022
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Pendent Qualificació Esmenes Mesa Com.
Tramesa del Projecte de llei de règim jurídic i deprocediment de les activitats subjectes a autoritzacióambiental integrada.   
 
3
10-2022/GLEX-0005
2022/04877
01/06/2022
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Pendent Presentació Esmenes
Tramesa del Projecte de llei de cooperació per a latransformació global.    
Terminis: Dossier documental/recaptació opinions: 18.08.22 Propostes esmenes: 05.09.22 Ampliat termini esmenes: 14.09.22
4
10-2022/GLEX-0006
2022/05349
23/06/2022
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Pendent Presentació Esmenes
Tramesa del Projecte de llei de l'activitat física il'esport de les Illes Balears.    
Terminis: Presentació propostes esmenes:12.09.22/Ampliat termini esmenes:21.09.22
5
10-2022/GLEX-0007
2022/05671
13/07/2022
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Pendent Presentació Esmenes
Tramesa del Projecte de llei per la qual es modifica la Llei5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais derellevància ambiental.   
Terminis: Recaptació opinions/dossier documental: 25.08.22. Propostes esmenes:12.09.22.Ampliat termini esmenes: 21.09.22
6
10-2020/INTE-0002
2020/00144
09/01/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
A Respondre Per Escrit, Final Període
Política general del Govern en matèria de gestió econòmicaeducativa.    
 
7
10-2020/INTE-0007
2020/04694
06/03/2020
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
A Respondre Per Escrit, Final Període
Cumplimiento de la legalidad vigente en cuanto a laneutralidad ideológica y política por parte de los docentesen el desarrollo de sus funciones en la enseñanza pública enBaleares  
 
8
10-2020/PLEX-0006
2020/14652
22/09/2020
Antonia MARTÍN I PERDIZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició de llei per a la Reforma del Reglament delParlament de les Illes Balears    
 
9
10-2020/PLEX-0007
2020/14927
01/10/2020
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Debat de Presa en Consideració
Modificació de la llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerçde les Illes Balears.    
 
10
10-2021/INTE-0022
2021/07760
22/09/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Transport públic.     
 
11
10-2021/INTE-0023
2021/08082
29/09/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria de cultura.     
 
12
10-2021/INTE-0024
2021/08123
30/09/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria de seguretat iconvivència ciutadana.    
 
13
10-2022/INTE-0005
2022/00780
07/02/2022
Antonio COSTA I COSTA
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria de sanejament idepuració d'aigües residuals.    
 
14
10-2022/INTE-0015
2022/03896
27/04/2022
Antonio COSTA I COSTA
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
A Respondre Per Escrit, Final Període
Política general duta a terme en relació a la seguretat al'estació intermodal de Palma.    
 
15
10-2022/PLEX-0002
2022/04156
03/05/2022
Susana Irene MORA I HUMBERT
PRESIDENTA
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Pendent Qualificació Esmenes Mesa Com.
Proposició de llei de Menorca Reserva de Biosfera    
 
16
10-2022/PLEX-0003
2022/05476
04/07/2022
Pilar COSTA I SERRA
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Debat de Presa en Consideració
Successió voluntària paccionada o contractual de les IllesBalears.   
 
17
10-2022/INTE-0020
2022/05515
06/07/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Condicions de vida dignes per als residents de les IllesBalears.    
 
18
10-2022/PLEX-0004
2022/05573
11/07/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Manifestació Criteri Govern
Proposició de llei de modificació de la Llei 10/2005, de 21de juny, de ports de les Illes Balears, i de racionalitzaciódel consum de territori per part dels ports de les IllesBalears.  
 
19
10-2022/PLEX-0005
2022/05697
14/07/2022
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Manifestació Criteri Govern
PROPOSICIÓ DE LLEI SOBRE L’APROVACIÓ DE L’INVENTARI DE LLOCSD’INTERÈS GEOLÒGIC DE LES ILLES BALEARS I PROTECCIÓ DELPATRIMONI GEOLÒGIC   
 
20
10-2022/MOCI-0020
2022/05103
10/06/2022
Antonio COSTA I COSTA
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en gestió sanitària.     
 
21
10-2022/MOCI-0021
2022/05245
17/06/2022
Antonio COSTA I COSTA
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria de seguretat.     
 
22
10-2019/PRON-0048
2019/05040
11/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Gratuidad del transporte escolar.     
 
23
10-2019/PRON-0050
2019/05130
16/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Promoció del producte autòcton de les Illes Balears.     
 
24
10-2019/PRON-0151
2019/10413
05/12/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Manteniment de dues xarxes de centres educatius sostingutsamb fons públics: els centres públics i els centresconcertats.   
 
25
10-2020/PRON-0026
2020/01987
29/01/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport del Govern de les Illes Balear al sector industrial        
 
26
10-2020/PRON-0043
2020/02609
06/02/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Pla Estratègic Nacional de la nova Política AgràriaComunitària (PAC)    
 
27
10-2020/PRON-0052
2020/03092
13/02/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport a l'escola concertada.     
 
28
10-2021/PRON-0217
2021/05572
11/06/2021
Antonio COSTA I COSTA
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
En contra de la concesión de indultos a los condenados porel Tribunal Supremo por los hechos secesionistas ocurridosen Cataluña en octubre de 2017.   
 
29
10-2021/PRON-0231
2021/06304
06/07/2021
María Tania MARÍ I MARÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Adaptació de la Ley Orgànica 3/1986, de 14 de abril, demedidas especiales en materia de salud pública, per ferfront a les noves situacions derivades de les malaltiestransmissibles.  
 
30
10-2021/PRON-0261
2021/07425
10/09/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Modificació de la llei 4/2013 per poder recuperar lescompetències per part de Govern de les Illes Balears de totel sistema relacionat amb els processos selectius i formacióde les policies locals  
 
31
10-2021/ILPO-0002
2021/11820
25/10/2021
MARGALIDA MARIA RAMIS SASTRE
REPRESENTANT
COMISSIÓ PROMOTORA
Pendent Debat de Presa en Consideració
Iniciativa legislativa popular de la Proposicio de llei debenestar per a les generacions presents i futures de lesIlles Balears.  
 
32
10-2021/PRON-0342
2021/14053
02/12/2021
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad delEstado.    
 
33
10-2021/PRON-0352
2021/14377
10/12/2021
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Impost sobre les estades turístiques, recuperació del'objectiu original i suspensió per al 2022.    
 
34
10-2021/PRON-0357
2021/14573
23/12/2021
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
AEROLÍNIA PÚBLICA     
 
35
10-2021/PRON-0360
2021/14607
29/12/2021
Antonio COSTA I COSTA
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport a la implantació de fórmules d'economia circular ales Illes Balears.    
 
36
10-2022/PRON-0074
2022/02087
21/02/2022
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Libre elección de lengua.     
 
37
10-2022/PRON-0104
2022/02919
28/03/2022
Patrícia FONT I MARBÁN
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei per posar solució a la mancad’especialistes i a l’exclusió del programa de cribratge decàncer de còlon de Menorca.   
 
38
10-2022/PRON-0121
2022/03491
12/04/2022
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Medidas de protección y de apoyo a los autónomos.      
 
39
10-2022/PRON-0147
2022/04804
27/05/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Esbucament piscina il·legal Pedro J. Ramírez     
 
40
10-2022/PRON-0148
2022/04811
30/05/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per la no afecció al transport aeri i marítim de les IllesBalears de la taxa verda o impost al querosè.     
 
41
10-2022/PRON-0153
2022/04900
01/06/2022
Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PACTE BALEAR PEL BENESTAR EMOCIONAL I LA SALUT MENTAL.     
 
42
10-2022/PRON-0157
2022/05075
09/06/2022
Antonio COSTA I COSTA
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposición no de ley en apoyo al Plan de medidas urgentes yextraordinarias en defensa de las familias y la economia deEspaña  
 
43
10-2022/PRON-0164
2022/05246
17/06/2022
Antonio Jesús SANZ I IGUAL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei per a la investigació i recerca i noassetjament en la lluita contra la SIDA.    
 
44
10-2022/PRON-0167
2022/05287
21/06/2022
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Impulsar mesures de suport a les dones en situació deprostitució.    
 
45
10-2022/PRON-0172
2022/05365
27/06/2022
Miquel ENSENYAT I RIUTORT
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
CONDEMNA DE LA MASSACRE DE MELILLA     
 
46
10-2022/PRON-0192
2022/05947
21/07/2022
Patricia GUASP I BARRERO
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Adopción immediata de medidas para la adaptación de laactividad económica balear a las circunstancias actuales.    
 
47
10-2020/COIP-0015
2020/13984
07/09/2020
Pilar COSTA I SERRA
CONSELLERA I PORTAVEU DEL GOVERN
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença a iniciativa pròpia delconseller de Model Econòmic, Turisme i Treball davant el Pledel Parlament per informar sobre l'actual situació turísticai laboral de les Illes Balears 
 
48
10-2021/PLEX-0005
2021/07380
09/09/2021
Patrícia FONT I MARBÁN
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Debat Dictamen en Ple
Proposició de llei de modificació de la Llei 29/1994, de 24de novembre, d’arrendaments urbans    
 
49
10-2022/DLEX-0007
2022/05691
12/07/2022
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Pendent acord Mesa
Decret llei 7/2022,d'11 de juliol, de prestacions socials decaràcter econòmic de les Illes Balears   
 
50
10-2021/COIN-0002
2021/07331
07/09/2021
Patricia GUASP I BARRERO
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposta de creació d'una comissió no permanentd'investigació sobre l'aplicació de l'estratègia devacunació contra la COVID-19 a la CAIB.  
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 6/09/2022 a les 10:00h de la COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 38193117

Mapa Web