Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió d'hisenda i pressuposts

Nombre d'expedients en curs: 23
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2020/PRON-0436
2020/17676
09/12/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
MÉS CAPACITAT DECISÒRIA PER A LES CCAA EN MATÈRIA FISCAL IREBUIG D'UNA HARMONITZACIÓ REDUCTORA D'AQUESTESCAPACITATS.   
 
2
10-2021/PRON-0030
2021/01178
25/01/2021
Juli DALMAU I DE MATA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Elaboració d’una estratègia per a les illes de laMediterrània.    
 
3
10-2021/PRON-0033
2021/01203
26/01/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a l'eliminació de la paga extra de juny de 2021 deparlamentaris i alts càrrecs del Govern Balear.     
 
4
10-2021/PRON-0048
2021/01337
01/02/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per unes condicions de contractació pública equitatives pera les companyies d’agències de viatges locals de les IllesBalears   
 
5
10-2021/PRON-0050
2021/01356
01/02/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per la no exigència d'estar al corrent de compliment de lesobligacions tributàries o davant la seguretat social per talde ser beneficiari de subvencions per la Covid-19.   
 
6
10-2021/PRON-0058
2021/01534
08/02/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per l'establiment de quitança als crèdits ICO i ISBA per laCovid-19.    
 
7
10-2021/PRON-0063
2021/01647
10/02/2021
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL PARA CONSIDERAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA COMO UNA ACTIVIDADESENCIAL Y ADOPTAR MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO AL SECTOR ANTELA CRISIS SANITARIA COVID-19.   
 
8
10-2021/PRON-0070
2021/01786
16/02/2021
M. Antònia SUREDA I MARTÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per la reducció de la quota fixa del cànon de sanejament ales empreses que romanen totalment o parcialment senseactivitat.   
 
9
10-2021/PRON-0072
2021/01843
18/02/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
CANVIS NORMATIUS O INTERPRETATIUS PERQUÈ ELS CRÈDITS ICO IISBA PER LA COVID-19 NO COMPUTIN PER A LES EMPRESES DE LESILLES BALEARS COM A AJUDES D'ESTAT (MINIMIS).   
 
10
10-2020/ACOM-0092
2020/15357
15/10/2020
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Solicitud de comparecencia con carácter de urgencia delDirector General de Relaciones Exteriores y Gerente delCentre Balears de Europa, el Sr. Antonio Vicens Vicens.   
 
11
10-2021/CODI-0001
2021/01319
29/01/2021
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença urgent de la Consellera d'Hisenda i RelacionsExteriors per explicar la situació actual i el plantejamentde futur dels fons Next Generation EU a les Illes Balears.   
 
12
10-2021/CODI-0002
2021/01747
15/02/2021
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença urgent del Conseller de Fons Europeus,Universitat i Cultura, Sr. Miquel Company Pons.    
 
13
10-2021/ACOM-0015
2021/01761
15/02/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent adopció acord per la Comissió
Compareixença urgent del nou conseller de Fons Europeus,Universitat i Cultura, Sr. Miquel Company Pons.    
 
14
10-2020/SIND-0009
2020/17524
01/12/2020
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 178/2020 sobre els acords contraris ales objeccions de la Intervenció i els reconeixementsextrajudicials de crèdit de l'exercici 2018  
 
15
10-2021/SIND-0002
2021/01023
14/01/2021
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 179/20 del Compte general del ConsellInsular de Mallorca corresponent a l'exercici 2018   
 
16
10-2021/SIND-0003
2021/01024
14/01/2021
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 180/20 del Compte general del ConsellInsular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2018   
 
17
10-2021/SIND-0004
2021/01025
14/01/2021
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 181/20 del Compte general del ConsellInsular de Formentera corresponent a l'exercici 2018   
 
18
10-2021/SIND-0005
2021/01026
14/01/2021
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 182/20 del Compte general del ConsellInsular de Menorca corresponent a l'exercici 2018   
 
19
10-2021/SIND-0006
2021/01027
14/01/2021
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 183/20 dels contractes dels consellsinsulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formenteracorresponent a l'exercici 2018  
 
20
10-2021/SIND-0007
2021/01705
11/02/2021
 
 
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 184/2021 sobre la gestió dels concertseducatius vigents durant el curs escolar 2019-2020   
 
21
10-2021/SIND-0008
2021/01734
15/02/2021
 
 
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe 185/2021 sobre el compliment delegalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra laCorrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019  
 
22
10-2021/SIND-0009
2021/01840
18/02/2021
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent comunicació acord
Tramesa informe 186/2021 sobre la consolidació dels comptesgenerals de les entitats locals corresponent a l'exercici2018  
 
23
10-2020/GODI-0017
2020/09976
29/06/2020
Rosario SÁNCHEZ I GRAU
PRESIDENTA
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe de funcionament de l'Agència Tributàriade les Illes Balears corresponent a l'any 2019   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 2/de març/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 0

Mapa Web