Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió d'educació, universitat i recerca

Nombre d'expedients en curs: 35
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2020/PRON-0258
2020/09821
23/06/2020
Joana Aina CAMPOMAR I ORELL
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
PNL PER ELIMINAR L'OBLIGATORIETAT DEL CASTELLÀ I PERMETRE LAPRESENTACIÓ DE TESIS DOCTORALS O TREBALLS CIENTÍFICS ESCRITSEN ALTRES LLENGÜES OFICIALS DE L'ESTAT ESPANYOL PER OPTARALS AJUTS O PREMIS  
Acompliment en comissió dia 25/02/21
2
10-2020/PRON-0263
2020/09969
29/06/2020
Patricia GUASP I BARRERO
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
“Cheque formación” para centros de formación y academias derefuerzo educativo.    
 
3
10-2020/PRON-0295
2020/11540
14/08/2020
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Proposición No de Ley relativa a la implantación delprofesional de enfermería (enfermero o enfermera escolar) entodos los centros educativos de las Illes Balears.    
Acompliment en comissió dia 25/02/21
4
10-2020/PRON-0302
2020/13758
26/08/2020
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Impuls de la servei de policia Tutor     
 
5
10-2020/PRON-0337
2020/14415
18/09/2020
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Voluntariat als centres educatius.     
 
6
10-2020/PRON-0342
2020/14734
23/09/2020
Sílvia TUR I RIBAS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei per a la planificació de les Proves deBatxillerat d’Accés a la Universitat (PBAU) 2021.    
 
7
10-2020/PRON-0347
2020/14767
24/09/2020
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a una educació inclusiva de qualitat.     
 
8
10-2020/PRON-0359
2020/14955
02/10/2020
Gloria Pilar SANTIAGO I CAMACHO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Contra l'absentisme escolar     
 
9
10-2020/PRON-0361
2020/14979
02/10/2020
M. Antònia SUREDA I MARTÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per una qualitat digital als centres educatius.     
 
10
10-2020/PRON-0370
2020/15319
14/10/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Concert de places vacants dels centres d’educació infantilprivats autoritzats per tal de poder oferir opcions a totesles famílies amb infants de 0 a 3 anys.   
 
11
10-2020/PRON-0371
2020/15320
14/10/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Escoles d’estiu i altres períodes no lectius (Nadal iSetmana Santa) amb activitats lúdiques, esportives ieducatives, a un preu simbòlic i assequible per a facilitarla conciliació familiar i laboral.  
 
12
10-2020/PRON-0372
2020/15321
14/10/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Subvenció del preu dels menús escolars de tots els centrespúblics i concertats de les Illes Balears.    
 
13
10-2020/PRON-0376
2020/15410
16/10/2020
Juan Manuel LAFUENTE I MIR
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport a l'ensenyament privat dels centres i acadèmies queimparteixen classes particulars.    
 
14
10-2020/PRON-0377
2020/15424
19/10/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Semipresencialitat i igualtat de condicions en els centreseducatius de les Illes Balears.    
 
15
10-2020/PRON-0418
2020/16152
12/11/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Rechazo a la Ley Orgánica de Modificació de la LOE.     
 
16
10-2020/PRON-0426
2020/16340
23/11/2020
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Desarrollar un plan curricular y extracurricular de fomentode la ciencia en las etapas educativas de Primaria,Secundaria y ESO.   
 
17
10-2020/PRON-0434
2020/17650
04/12/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Segona convocatòria complementària d'ajuts de menjadorescolar i transport per al curs 2020-2021.    
 
18
10-2020/PRON-0453
2020/18067
30/12/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DEFENSA, DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA, PRÒPIADE LES ILLES BALEARS.      
 
19
10-2021/PRON-0045
2021/01298
29/01/2021
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Pla estratègic de vacunació per al personal docent i nodocent dels centres educatius de les Illes Balears.        
 
20
10-2021/PRON-0064
2021/01660
10/02/2021
Gloria Pilar SANTIAGO I CAMACHO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures d'impuls per a la ciència a les Illes Balears     
 
21
10-2021/PRON-0071
2021/01787
16/02/2021
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent comunicació acord
Ajuts directes a les empreses dedicades al món del lleure iles activitats extraescolars.    
 
22
10-2021/PROC-0004
2021/01053
18/01/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Motius pels quals durant l'any 2020 no es van dur a termeles obres de millora del CEIP Mare de Déu de Gràcia    
 
23
10-2021/PROC-0005
2021/01054
18/01/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Motius pels quals durant l'any 2020 no es van dur a termeles obres de millora del CEIP Castell de Santa Àgueda    
 
24
10-2020/CODI-0007
2020/08118
29/04/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença del Conseller d'Educació, Universitat iRecerca sobre les conseqüències de la pandèmia de COVID-19en els estudis universitaris a les Illes Balears.   
 
25
10-2020/ACOM-0045
2020/09084
04/06/2020
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Solicitud de comparecencia con carácter de urgencia delConseller d'Educació, Universitat i Recerca.    
 
26
10-2020/CODI-0008
2020/09088
04/06/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Previsions de funcionament dels centres d'educació infantili escoletes.    
 
27
10-2020/CODI-0009
2020/09089
04/06/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Inici del curs escolar 2020-2021.     
 
28
10-2020/CODI-0012
2020/10359
09/07/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença del Conseller d'Educació i Universitat perexplicar la polèmica sorgida amb el text proposat a la provade llengua i literatura catalana de l'examen de selectivitatde 2020.  
 
29
10-2020/ACOM-0071
2020/11343
29/07/2020
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Solicitud de comparecencia de la directora de AltaInspección de Educación en las Illes Balears, la Sra. IreneGarcía Sureda.     
Acompliment en comissió dia 25/02/21
30
10-2020/ACOM-0086
2020/14432
21/09/2020
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença del Conseller d’Educació,Universitat i Recerca per explicar la incidència relativa alprocés d’inscripció telemàtica per als cicles formatius degrau superior i com solucionar-la. 
 
31
10-2021/ACOM-0004
2021/01112
21/01/2021
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Mesures extraordinàries posades en marxa per la UIB davantla situació de pandèmia per COVID-19.    
Adopció d'acord per part de la comissió dia 25/02/21
32
10-2021/CODI-0005
2021/01750
15/02/2021
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença urgent del Conseller de Fons Europeus,Universitat i Cultura, Sr. Miquel Company Pons.    
 
33
10-2021/ACOM-0016
2021/01762
15/02/2021
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent comunicació acord
Compareixença urgent del conseller d'Educació i FormacióProfessional, Sr. Martí Xavier March i Cerdà.    
 
34
10-2021/ACOM-0018
2021/01963
22/02/2021
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent comunicació acord
Sol·licitud de compareixença del  Director General dePlanificació, Ordenació  i Centres de la Conselleriad’Educació i Formació Professional.   
 
35
10-2020/ALME-0044
2020/16071
11/11/2020
BARTOMEU LLINÀS FERRÀ
PRESIDENT
CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT
Pendent Acord Comissio
Tramesa de la memòria del Consell Social de la Universitatde les Illes Balears del curs 2019-20   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 2/de març/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 0

Mapa Web