Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissi�� d'assumptes institucionals i generals

Nombre d'expedients en curs: 44
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2022/PRON-0004
2022/00127
07/01/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Actuacions rei emèrit     
 
2
10-2022/PRON-0013
2022/00256
13/01/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Publicació del BOE en llengua catalana.      
 
3
10-2022/PRON-0017
2022/00284
18/01/2022
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Cultura Balear y separatismo.     
 
4
10-2022/PRON-0024
2022/00396
24/01/2022
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
ADHESIÓ A LA INICIATIVA DE L’OFICINA DEL PARLAMENT EUROPEU AESPANYA «ON SÓN ELLES?»    
 
5
10-2022/PRON-0028
2022/00411
25/01/2022
Miquel ENSENYAT I RIUTORT
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
NO a la Guerra     
 
6
10-2022/PRON-0038
2022/00487
28/01/2022
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Medidas para garantizar el derecho a la propiedad privada,la seguridad y la  convivencia ciudadana ante el aumento deokupación ilegal de viviendas en las Illes Balears.   
 
7
10-2022/PRON-0043
2022/00515
31/01/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Immatriculacions de l'Església catòlica     
 
8
10-2022/PRON-0045
2022/00618
02/02/2022
Joan FERRER I RIPOLL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reconeixement de les dones que contribuïren en els processosdemocràtics durant la Transició.    
 
9
10-2022/PRON-0056
2022/00683
04/02/2022
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
AVORTAMENTS SENSE ASSETJAMENT.     
 
10
10-2022/PRON-0058
2022/00713
07/02/2022
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
VIOLÈNCIA DE GÈNERE I SENSELLARISME.     
 
11
10-2022/PRON-0067
2022/01037
11/02/2022
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reconeixement, revisió i actualització de lesindemnitzacions per resident del personal en actiu delsector públic estatal destinat a les Balears.   
 
12
10-2022/PRON-0080
2022/02206
25/02/2022
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Apoyo a la ciudadanía ucraniana frente a las agresiones deVladimir Putin.    
 
13
10-2022/PRON-0081
2022/02222
28/02/2022
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reserva de plazas de funcionario y puestos de carácterlaboral en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares paramilitares de la escala tropa de las Fuerzas Armadas.   
 
14
10-2022/PRON-0082
2022/02269
02/03/2022
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Condena de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.     
 
15
10-2022/PRON-0089
2022/02630
14/03/2022
Miquel ENSENYAT I RIUTORT
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Comissió d'investigació fundacions polítiques     
 
16
10-2022/PRON-0090
2022/02648
14/03/2022
Mª PILAR CARBONERO I SÁNCHEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS.     
 
17
10-2022/PRON-0112
2022/03428
07/04/2022
Miquel ENSENYAT I RIUTORT
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Irlanda     
 
18
10-2022/PRON-0125
2022/03671
22/04/2022
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per un funcionariat d'acord amb les necessitats de les IllesBalears.    
 
19
10-2022/PRON-0128
2022/04014
27/04/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei per la declaració de l'oficialitat dela llengua catalana a la Unió Europea.    
 
20
10-2022/PRON-0135
2022/04365
11/05/2022
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
CATALOGACIÓ I PROTECCIÓ DELS ESPAIS DE LA MEMÒRIA DE LESILLES BALEARS.    
 
21
10-2022/PRON-0137
2022/04372
12/05/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Acolliment i suport real i efectiu als refugiats de laguerra d'Ucraïna.     
 
22
10-2022/PRON-0143
2022/04704
24/05/2022
Miquel ENSENYAT I RIUTORT
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Llibertat d'expressió     
 
23
10-2022/PRON-0146
2022/04762
25/05/2022
Jesús MÉNDEZ I BAIGES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL para una reforma de la Constitución que elimine lareferencia a “nacionalidades y regiones” en la ConstituciónEspañola.   
 
24
10-2022/PRON-0174
2022/05475
04/07/2022
Antonia MARTÍN I PERDIZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Propostes de millora per a la fira del Dia de les IllesBalears    
 
25
10-2022/PRON-0178
2022/05535
07/07/2022
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
NO A L'AUGMENT EN DESPESA MILITAR     
 
26
10-2022/PRON-0179
2022/05540
07/07/2022
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL medidas para la dignificación y reconocimiento de losabogados que prestan sus servicios en el Turno de oficio deAsistencía Jurídica Gratuita en las Illes Balears.   
 
27
10-2022/PRON-0180
2022/05695
14/07/2022
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Concordia y reconciliación entre españoles.     
 
28
10-2022/PRON-0188
2022/05872
19/07/2022
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
NO vaixells de guerra als nostres ports     
 
29
10-2022/PRON-0196
2022/06738
28/07/2022
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Monarquia     
 
30
10-2022/PRON-0206
2022/07055
01/09/2022
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
IMPULSAR ELS PROTOCOLS NECESSARIS PER A UNA MAJOR SEGURETATA LES FESTES I  LLOCS D’OCI PER A LES DONES.    
 
31
10-2022/PRON-0238
2022/11467
27/10/2022
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Aurora Picornell     
 
32
10-2022/PRON-0239
2022/11514
28/10/2022
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidasdestinadas a la protección del patrimonio histórico afectadopor la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.   
 
33
10-2022/PRON-0248
2022/11896
18/11/2022
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL PARA CONDENAR LA SUPRESIÓN DEL DELITO DE SEDICIÓN DELCÓDIGO PENAL    
 
34
10-2023/PRON-0008
2023/00590
02/02/2023
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Unitat de la llengua a l’Administració General de l’Estat     
 
35
10-2023/PRON-0019
2023/01315
24/02/2023
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Posada en valor del patrimoni militar de la Guerra Civil aMenorca    
 
36
10-2021/ILPO-0002
2021/11820
25/10/2021
MARGALIDA MARIA RAMIS SASTRE
REPRESENTANT
COMISSIÓ PROMOTORA
Pendent Debat Dictamen en Ple
Iniciativa legislativa popular de la Proposicio de llei debenestar per a les generacions presents i futures de lesIlles Balears.  
 
37
10-2022/ACOM-0020
2022/04193
04/05/2022
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença del nou Director de l'Oficina de Prevenció iLluita contra la Corrupció a les Illes Balears, Sr.Cristóbal Milán i Mateu.   
 
38
10-2023/COIP-0001
2023/01143
15/02/2023
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
CONSELLERA
PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença, a iniciativa pròpia, de laconsellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat davantla Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals perinformar de l'estudi sobre pornografia i adolescència a lesIlles Balears
 
39
10-2023/COIP-0002
2023/01416
02/03/2023
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
CONSELLERA
PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent de la consellera dePresidència, Funció Pública i Igualtat davant la Comissiód'Assumptes Institucionals i Generals per detallar la gestióde les emergències relacionades amb els efectes derivats dela borrasca Juliette
 
40
10-2022/GODI-0005
2022/00638
03/02/2022
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
CONSELLERA
PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe biennal sobre les actuacions en relacióamb l'efectivitat del princiipi d'igualtat entre dones ihomes dels anys 2018 i 2019  
 
41
10-2021/FISC-0001
2021/07782
23/09/2021
BARTOLOMÉ BARCELÓ OLIVER
FISCAL SUPERIOR
FISCALIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Memòria de la Fiscalia de les Illes Balears    
 
42
10-2022/FISC-0001
2022/08348
21/09/2022
BARTOLOMÉ BARCELÓ OLIVER
FISCAL SUPERIOR
FISCALIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de la Memòria corresponent a l'any 2022 (exercici2021)   
 
43
10-2021/CORR-0007
2021/14361
09/12/2021
Jaume FAR I JIMÉNEZ
DIRECTOR OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA CORRUPCIÓ
OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposta de modificació de la relació de llocs de treball del'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a lesIlles Balears  
 
44
10-2022/CORR-0002
2022/03223
01/04/2022
BELÉN MÉNDEZ ALONSO
DIRECTORA ADJUNTA EN FUNCIONS
OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Memòria anual de l'any 2021    
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 21/03/2023 a les 08:50h de la COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 45360855

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201