Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió d'assumptes institucionals i generals

Nombre d'expedients en curs: 40
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2020/PRON-0271
2020/10364
09/07/2020
Juan Manuel LAFUENTE I MIR
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Qualitat en l'ocupació pública.     
 
2
10-2020/PRON-0298
2020/13635
19/08/2020
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reconeixement d’ajud per habitatge i desplaçament alsserveis especials de Bombers de les illes menors  d’Eivissa,Formentera i Menorca per formació tal com va anunciar d’una línia  la Consellera Castro per als Policies Locals.   
 
3
10-2020/PRON-0306
2020/13966
04/09/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a la facilitació de la instal·lació de càmeres devideovigilància als espais públics.     
 
4
10-2020/PRON-0321
2020/14181
11/09/2020
Miquel ENSENYAT I RIUTORT
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Increment hores català a TVE    
Acompliment en comissió dia 24/02/21
5
10-2020/PRON-0346
2020/14765
24/09/2020
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Impuls al sector de la exhibició cinematogràfica.     
 
6
10-2020/PRON-0351
2020/14816
28/09/2020
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposición no de Ley sobre la defensa del Rey Felipe VI      
 
7
10-2020/PRON-0354
2020/14831
28/09/2020
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DIA INTERNACIONAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ SEXUAL I LA TRACTA DEDONES, NINES I NINS.    
 
8
10-2020/PRON-0356
2020/14903
30/09/2020
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Manca de serveis bancaris.     
 
9
10-2020/PRON-0362
2020/14988
05/10/2020
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL PROCESSOS CONSTITUENTS     
 
10
10-2020/PRON-0363
2020/14992
05/10/2020
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei per la declaració de l'oficialitat dela llengua catalana a la Unió Europea.    
 
11
10-2020/PRON-0385
2020/15597
26/10/2020
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
CREACION DE NUEVO JUZGADO (IV) DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Y DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (III).    
 
12
10-2020/PRON-0394
2020/15786
02/11/2020
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per al desenvolupament de mesures en Innovació iDigitalització en el sector cultural.    
 
13
10-2020/PRON-0398
2020/15937
04/11/2020
Gloria Pilar SANTIAGO I CAMACHO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
ALTERNATIVES CULTURALS PER A l'OCI INFANTIL     
 
14
10-2020/PRON-0411
2020/16035
09/11/2020
Maria Esperança SANS I REGIS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Modernització de l'administració pública de la CAIB     
 
15
10-2020/PRON-0427
2020/16342
23/11/2020
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL REDUCCIÓ DESPESA MILITAR     
 
16
10-2020/PRON-0429
2020/17479
27/11/2020
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per l’impuls definitiu de la llengua de signes alParlament.    
 
17
10-2020/PRON-0450
2020/18013
23/12/2020
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport al Projecte Madrasa.     
 
18
10-2021/PRON-0001
2021/00012
04/01/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Habilitar una línia especial econòmica destinada a larenovació dels vehicles i motocicletes de les PoliciesLocals substituint motors de gasolina i dièsel per motorselèctrics.  
 
19
10-2021/PRON-0009
2021/00999
13/01/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a la realització de totes les accions que corresponguinal Govern de les Illes Balears per avançar en latransferència en matèria de justícia.       
 
20
10-2021/PRON-0015
2021/01044
15/01/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Habilitar una línea específica económica destinada a lacompra y reposición de EPI y herramientas necesarias en lasagrupaciones de Protección Civil de las Baleares.   
Acompliment en comissió dia 24/02/21
21
10-2021/PRON-0016
2021/01045
15/01/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Millora i actualització dels protocols dels serveis iorganismes que participen en els rescats i renovació dematerials homologats necessaris per realitzar els rescatsamb més seguretat.  
 
22
10-2021/PRON-0034
2021/01204
26/01/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Declaració per l'Estat de zona catastròfica de la zona de laSerra de Tramuntana afectada pel fenomen meteorològic adversd'agost de 2020.     
 
23
10-2021/PRON-0035
2021/01224
27/01/2021
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL PER L'ADHESIÓ DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS ALMANIFEST DE COMMEMORACIÓ DELS 500 ANYS DE LA GERMANIAMALLORQUINA   
 
24
10-2021/PRON-0046
2021/01302
29/01/2021
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Adopción de medidas para impulsar, favorecer y garantizar elsector del “ocio cultural” en las Illes Balears.    
Acompliment en comissió dia 24/02/21
25
10-2021/PRON-0060
2021/01569
09/02/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Propuestas urgentes sobre mejoras en las condicioneslaborales de los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos deSeguridad del Estado (FCSE), así como incrementar laSeguridad ciudadana en las Islas Baleares.  
 
26
10-2021/PRON-0061
2021/01570
09/02/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reconocimiento del trabajo de los funcionarios de prisionescomo agentes de la autoridad, su justa equiparación ymejoras laborales en los centros de las Islas Baleares.   
 
27
10-2021/PRON-0074
2021/01909
19/02/2021
Patricia GUASP I BARRERO
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent comunicació acord
Proposición no de Ley para el establecimiento de sistemasespecíficos de inspección y régimen sancionador para lasAdministraciones que realicen conductas abusivas en materiade contratación pública, específicamente en la contrataciónsucesiva de personal temporal en fraude de ley.
 
28
10-2021/PRON-0075
2021/01956
22/02/2021
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent comunicació acord
PNL A FAVOR DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ     
 
29
10-2021/PROC-0007
2021/01279
28/01/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Impacte de la Proposició de llei de coordinació dels serveisde prevenció, extinció d'incendis i salvament en el marc delSistema Nacional de Protecció Civil   
 
30
10-2021/PROC-0008
2021/01280
28/01/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Projectes de modernització de l'administració previstsdurant la present legislatura    
 
31
10-2020/ACOM-0082
2020/13898
01/09/2020
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent de la Consellera dePresidència, Cultura i Igualtat davant la Comissiód'Assumptes Institucionals i Generals per informar sobre laconciliació.  
 
32
10-2021/CODI-0004
2021/01749
15/02/2021
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença urgent del Conseller de Fons Europeus,Universitat i Cultura, Sr. Miquel Company Pons.    
 
33
10-2021/CODI-0006
2021/01751
15/02/2021
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença urgent de la Consellera de Presidència, FuncióPública i Igualtat, Sra. Mercedes Garrido Rodríguez.    
 
34
10-2021/COIP-0005
2021/01776
15/02/2021
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
CONSELLERA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT
Pendent comunicació acord
Sol·licitud de compareixença a iniciativa pròpia de laconsellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat perinformar sobre les directrius generals de l'acció de governque desenvoluparà 
 
35
10-2021/COIP-0006
2021/01777
15/02/2021
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
CONSELLERA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT
Pendent comunicació acord
Sol·licitud de compareixença a iniciativa pròpia delconseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura perinformar sobre les directrius generals de l'acció de governque desenvoluparà 
 
36
09-2017/ALME-0030
2017/04639
03/04/2017
Esperança MUNAR I PASCUAL
LLETRADA OFICIALA MAJOR
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DILIGÈNCIA: Per fer constar que avui, dia 31 de març de2017, l'Excm. Sr. Antonio J. Terrasa García, president delTribunal Superior de Justícia de les IB, ha lliurat alpresident del Parlament la Memòria del Tribunal Superior deJusticia sobre l'estat, funcionament i necessitats de 2016
 
37
09-2018/ALME-0029
2018/03068
23/03/2018
ANTONIO JOSÉ TERRASA GARCÍA
PRESIDENT
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de la Memòria sobre l'estat, funcionament inecessitats corresponent a l'any 2017 del Tribunal Superiorde Justícia de les Illes Balears  
 
38
09-2019/ALME-0013
2019/02468
28/03/2019
Esperança MUNAR I PASCUAL
LLETRADA OFICIALA MAJOR
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DILIGÈNCIA: Per fer constar que avui, dia 28 de març de2019, l'Excm. Sr. Antonio J. Terrasa García, president delTribunal Superior de Justícia de les I.B., ha lliurat alPresident del Parlament, la Memòria del Tribunal Superior deJusticia sobre l'estat, funcionament i necessitats 2018
 
39
10-2020/ALME-0023
2020/09677
17/06/2020
ANTONIO JOSÉ TERRASSA GARCIA
PRESIDENT
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de la memòria sobre l'estat, funcionament inecessitats corresponent a l'any 2019, del TribunalSuiperior de Justicia de les Illes Balears  
 
40
10-2021/CORR-0001
2021/01466
04/02/2021
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Acord per instar al Director de l'Oficina de Prevenció iLluita contra la Corrupció a les Illes Balears per tald'iniciar les actuacions d'investigació en relació alcompliment del protocol de vacunació contra la COVID-19seguit a les Illes pel que fa a la vacunació de diversos
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 2/de març/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 0

Mapa Web